Archi­vy

Prá­ce

Prá­ce strá­ž­né­ho 34a: Co dělat, když šéf zruší služby?

Práce strážného 34a: Co dělat, když šéf zruší služby?

V sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sek­toru je běž­nou pra­cov­ní pod­mín­kou prá­ce na smě­ny, noční prá­ce a prá­ce o svát­cích. Bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci čas­to vykon­á­va­jí nároč­nou prá­ci, aby zaji­sti­li bez­peč­nost objek­tů, udá­los­tí a osob. Bohužel Mzdy v tom­to odvět­ví čas­to patří do sek­toru s níz­ký­mi mzda­mi napří­klad v samostat­né bez­peč­nost­ní služ­bě. Pokud doj­de k neočeká­va­né­mu výpad­ku hodin, např. pro­to, že zaměst­nava­tel přij­de o důleži­tou zakáz­ku, a měsí­ční cíl­o­vá pra­cov­ní doba není z toho­to důvo­du (nebo z jiných důvo­dů) dosaže­na, může to být pro strá­žní­ka 34a finančně ris­kant­ní. Ten­to člá­nek se zabý­vá důvo­dy, kte­ré vedou ke zrušení pra­cov­ních dnů, a uka­zu­je mož­nos­ti, kte­ré pak má člo­věk jako bez­peč­nost­ní pracovník.

Jaké jsou mož­né důvo­dy, proč mi zaměst­nava­tel při­dělu­je méně dnů?

Na tom­to mís­tě je tře­ba nejprve stručně proz­ko­u­mat poh­led bez­peč­nost­ní spo­leč­nos­ti. Sku­teč­nost, že jste na sez­na­mu služeb méně čas­to, nemá ve většině pří­pa­dů (dou­fej­me) nic spo­leč­né­ho s vámi osob­ně, ale má pro­voz­ní důvo­dy. Pokud vám je zaměst­nava­tel trans­par­ent­ně vys­vět­lí a vy je doká­že­te pocho­pit, nabí­zí se tím lepší výcho­dis­ko pro řešení pro­blé­mu, kte­ré může být pod­poře­no obě­ma stra­na­mi. Je však mož­né, že to pove­de ke změně zaměst­ná­ní nebo k tomu, že si zač­ne­te hle­dat novou prá­ci. Nebo je možná “hub­e­né obdo­bí” jen krát­ké a vy si může­te hodi­ny kom­pen­zo­vat prací navíc v nás­le­du­jí­cím měsí­ci nebo vám zaměst­nava­tel vyj­de vstříc jiným způsobem.

Zde je deset možných důvo­dů, proč by vám zaměst­nava­tel mohl chtít zkrá­tit pra­cov­ní dobu:

 1. Nižší pop­táv­ka zákaz­ní­ků: Pop­táv­ka po bez­peč­nost­ních služ­bách by moh­la být nižší, což by ved­lo ke sní­žení poč­tu potřeb­ných pra­cov­ních hodin.
 2. Hos­po­dá­řs­ké zpo­ma­lení: Je mož­né, že se zhorši­la hos­po­dá­řs­ká situ­ace, což ved­lo k ome­zení zdro­jů a úsporám nákladů.
 3. Změ­ny obchod­ní stra­te­gie: Váš zaměst­nava­tel mohl změ­nit svou obchod­ní stra­te­gii, což ved­lo k úpra­vě lids­kých zdrojů.
 4. Rot­ace zaměst­nan­ců: Možná rot­ace zaměst­nan­ců, aby měli všich­ni zaměst­nan­ci mož­nost pra­co­vat a aby byla pra­cov­ní doba spra­ved­li­vě­ji rozdělena.
 5. Nové tech­no­lo­gie nebo auto­ma­tizace: The Zavá­dění nových tech­no­lo­gií nebo auto­ma­tiz­o­vaných sys­té­mů by moh­lo vést k tomu, že bude potře­ba méně zaměstnanců.
 6. Sezón­ní výky­vy: Pra­cov­ní doba může pod­lé­hat sezón­ním výky­vům, napří­klad pokud je v něk­terých měsí­cích potře­ba méně bez­peč­nost­ních pracovníků.
 7. Změ­ny ve sml­ou­vách s kli­en­ty: Je mož­né, že se změ­ni­ly sml­ou­vy s kli­en­ty, což vede ke sní­žení obje­mu práce.
 8. Práv­ní ome­zení: Moh­la by být zave­de­na (nová) zákon­ná ome­zení, napří­klad maximální limi­ty pra­cov­ní doby nebo doby odpočin­ku mezi směna­mi. Nebo se nyní lépe sle­du­jí stá­va­jí­cí poža­dav­ky (např. ze záko­na o pra­cov­ní době).
 9. Firem­ní dovo­lená nebo sezón­ní firem­ní prázdni­nyVáš zaměst­nava­tel se mohl roz­hodn­out zkrá­tit pra­cov­ní dobu v urči­tých obdo­bích, jako jsou firem­ní dovo­lené nebo sezón­ní přes­táv­ky (od zákaz­ní­ků). Také napří­klad pan­de­mie Covid způ­so­bi­la dočas­né otře­sy v odvětví. 
 10. Vni­třní restruk­tu­ra­li­zace spo­leč­nos­ti: Váš zaměst­nava­tel může pro­vést vni­třní restruk­tu­ra­li­za­ci, která pove­de k pře­hod­no­cení pra­cov­ní doby a při­dě­lení zdrojů.

Jaké mám mož­nos­ti, pokud mi zaměst­nava­tel při­dělí méně práce?

Samo­zřej­mě nemá cenu se doha­dovat o jed­né nebo dvou hodinách. Ztrá­ta 20, 30, 40 nebo dokon­ce více pro­cent pra­cov­ní doby je však vel­ký pro­blém, pro­tože se musí­te také uži­vit. Pokud vás šéf vyřa­dí z roz­pi­su služeb, při­dělí vám výraz­ně méně směn než obvyk­le a vy ned­ost­a­ne­te své hodi­ny — pak máte nás­le­du­jí­cí možnosti:

 1. Zkon­tro­luj­te pra­cov­ní sml­ou­vu!
  To je nej­dů­leži­tě­jší bod. Roz­ho­du­jí­cí je zpra­vid­la to, co bylo sjed­ná­no v pra­cov­ní sml­ou­vě. Pokud je v ní napří­klad uve­de­no “plný úva­zek”, je zaměst­nava­tel povinen vás pod­le toho zaměst­nat. Co se rozu­mí plným pra­cov­ním úvaz­kem, je obvyk­le upra­ve­no v přís­luš­né kolek­tiv­ní sml­ou­vě. Čas­to je také sjed­nán kon­krét­ní počet hodin. Pokud je ve vaší pra­cov­ní sml­ou­vě smluv­ně sta­nove­no napří­klad 170 hodin měsí­čně, musí být ten­to počet hodin dodržen (kromě drob­ných výky­vů, např. z důvo­du oše­třo­vá­ní nemocných).
 2. Nahléd­ně­te do roz­pi­su služeb!
  Roz­vr­ho­vá­ní služeb v bez­peč­nost­ních služ­bách, např. při ost­ra­ze tová­ren, se čas­to pro­vá­dí na zákla­dě pev­ně sta­nove­né­ho ryt­mu směn. Tím­to způ­s­o­bem je mož­né plá­no­vat zhru­ba s předs­ti­hem — samo­zřej­mě s urči­tou mírou nejis­to­ty (např. kvů­li věč­né­mu plá­no­vá­ní nevyčer­paných dovo­lených). Roz­ho­du­jí­cí je však aktuální roz­pis služeb na nás­le­du­jí­cí měsíc: Pokud je v něm uve­de­no např. 20 směn, pak máte nárok na odpra­co­vá­ní toho­to poč­tu směn. Jak­mi­le je roz­pis služeb zveře­jněn, lze jej opět měnit pou­ze po pro­jed­ná­ní se zaměstnanci.
 3. Vyh­le­dá­vej­te dia­log a aktiv­ně nabí­zej­te pra­cov­ní výkon!
  Mno­ho věcí lze vyjas­nit komu­ni­ka­cí. Snaž­te se prom­lu­vit se svým nadří­zeným a dosáhn­out sho­dy. Důleži­té: Sděl­te, že se změna­mi nesouh­la­sí­te, a výs­lov­ně nabíd­ně­te svůj pra­cov­ní výkon! Zaměst­nava­tel je povinen vám při­dě­l­o­vat prá­ci pod­le stá­va­jí­cí pra­cov­ní sml­ou­vy, vy pos­kyt­ně­te svůj pra­cov­ní výkon pod­le smlouvy. 
 4. Váš zaměst­nava­tel nere­agu­je? Poš­le­te písem­nou upomín­ku!
  Písem­ně infor­muj­te své­ho zaměst­nava­te­le o výše uve­dených aspek­tech. Písem­ná for­ma je důleži­tá, abys­te měli důkaz. Sta­nov­te své­mu šéfo­vi lhů­tu, ale i nadá­le buď­te zdvořilí a ochot­ní spo­lu­pra­co­vat. Kon­eck­on­ců, obvyk­le chce­te pro své­ho zaměst­nava­te­le pra­co­vat i nadále.
 5. Pokud nic nepomůže: stěžuj­te si!
  Pokud vše ost­at­ní selže, zaměst­nava­tel nere­agu­je a jed­ná­ní (pří­pad­ně i s radou zaměst­nan­ců) neve­dou k úspěchu, je jedi­nou mož­nos­tí žalo­ba u pra­cov­ní­ho soudu.

Advo­kát Jörg Zitz­mann krás­ně předsta­vil fak­ta pří­pa­du v doku­men­tu You­Tube kanál Aka­de­mie pro bez­peč­nost:

Tipy pro ucha­zeče o zaměst­ná­ní v sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­bě: Jak úspěšně podat přihlášku!

Tipy pro uchazeče o zaměstnání v soukromé bezpečnostní službě: Jak úspěšně podat přihlášku!

Bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ci hra­jí v sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­bě důleži­tou roli a čas­to jsou prv­ním kon­takt­ním mís­tem pro zákaz­ní­ky a návš­těv­ní­ky. Pokud jste bez­peč­nost­ní pra­cov­ník a hle­dá­te novou prá­ci, může úspěšná žád­ost o zaměst­ná­ní zna­menat roz­díl mezi úspěchem a neúspěchem. Vzhle­dem k situ­aci na trhu prá­ce jsou šan­ce poměrně vel­ké. Říká se mu také trh zaměst­nan­ců — což zna­mená: na součas­ná volná mís­ta je sot­va dosta­tek kva­li­fi­kovaných ucha­zečů. Máte — samo­zřej­mě v závis­los­ti na něk­terých fak­to­rech, jako je vaše vzdělá­ní a poža­do­va­né pra­cov­ní mís­to — v zása­dě dob­rou volbu!

V tom­to člán­ku vám pos­kyt­ne­me tipy a rady, jak se úspěšně uchá­zet o vysně­nou prá­ci v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti a jak ji najít.

10 tipů pro uplat­nění strá­žných v sou­kro­mém bez­peč­nost­ním sektoru

 1. Vyt­voř­te smys­lu­plný prů­vod­ní dopis

Moti­vační dopis je prv­ním doj­mem, který na poten­ciální­ho zaměst­nava­te­le udělá­te. Je důleži­té, abys­te věn­o­va­li čas vyt­voření sil­né­ho moti­vační­ho dopi­su, který vyzdvih­ne vaše zkušen­os­ti, doved­nos­ti a moti­va­ci. Uji­s­tě­te se, že jste moti­vační dopis přiz­pů­so­bi­li spo­leč­nos­ti a inzero­va­né­mu pra­cov­ní­mu mís­tu v oblas­ti bez­peč­nos­ti a že jste si zji­sti­li infor­mace o spo­leč­nos­ti a jejích aktivitách.

 1. Aktua­li­zuj­te svůj životopis

Živo­to­pis je nej­dů­leži­tě­jším doku­men­tem vaší přih­lá­šky a měl by pre­zen­to­vat vaše pra­cov­ní zkušen­os­ti, doved­nos­ti a kva­li­fi­ka­ci. Před podá­ním přih­lá­šky živo­to­pis aktua­li­zuj­te a uji­s­tě­te se, že je přeh­led­ný a snad­no čitelný. Použí­vej­te odrá­žky a jas­né for­má­to­vá­ní, abys­te zvýraz­ni­li důleži­té infor­mace. Uveď­te také, jaká ško­lení a cer­ti­fi­ká­ty jste absol­v­ova­li a jaké máte zkušen­os­ti v bez­peč­nost­ním oboru. Uveď­te svá osvě­dčení o způ­so­bi­los­ti, refe­rence a pří­pad­né cer­ti­fi­ká­ty o ško­lení. Neu­vá­děj­te Faleš­né doku­men­ty a přes­vě­dčit vás pro­fe­si­onálním správ­né vyjá­dření.

 1. Zdůraz­ně­te své doved­nos­ti a zkušenosti

Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník bys­te měli být schop­ni rych­le roz­poz­nat nebez­peč­né situ­ace a vhod­ně na ně reago­vat. Ve své žád­osti zdůraz­ně­te své doved­nos­ti a zkušen­os­ti v oblas­ti bez­peč­nos­ti a nez­apo­meň­te vyzdvihn­out své kom­pe­tence v oblas­ti komu­nik­a­ce, řešení kon­flik­tů a dees­ka­l­ace. Nepřehá­něj­te to však, např. výs­třed­ně roz­v­lá­čným vyprá­věním o svých minulých výkon­ech v roli bez­peč­nost­ní­ho pracovníka!

 1. Při­prav­te se na pohovor

Při poho­voru máte šan­ci před­vést se ze své nej­lepší strán­ky a přes­vě­dčit zaměst­nava­te­le o svých schop­nos­tech. Při­prav­te se na poho­vor tím, že si přeč­te­te infor­mace o spo­leč­nos­ti, při­pra­ví­te si otáz­ky a pro­mys­lí­te si odpo­vě­di, kte­ré bys­te pos­kyt­li. Dbej­te na to, abys­te na poho­vor přiš­li včas a dobře při­pra­ve­ni a abys­te jas­ně pre­zen­t­ova­li svou kva­li­fi­ka­ci a zkušenosti.

 1. Zůstaň­te pozi­tiv­ní a sebevědomí

Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník musí­te půso­bit pozi­tiv­ně a sebe­vě­domě. Buď­te přes­vě­dče­ni o svých doved­nos­tech a zkušen­os­tech a přes­vě­dč­te poten­ciální­ho zaměst­nava­te­le, že jste pro tuto prá­ci tou nej­lepší vol­bou. Během celé­ho pro­ce­su podá­vá­ní žád­osti zůstaň­te pro­fe­si­onální a zdvořilí a dbej­te na to, abys­te zan­echa­li pozi­tiv­ní dojem. V této fázi nepoml­ou­vej­te své­ho býva­lé­ho nebo před­cho­zí­ho zaměst­nava­te­le. Nedělá to dobrý dojem a vedoucí pra­cov­ní­ci v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti mají čas­to lepší kon­tak­ty, než si myslíte!

 1. Využij­te svou síť

Využij­te svou pro­fes­ní síť k vyh­le­dá­ní poten­ciálních zaměst­nava­telů a zís­ká­ní infor­mací o volných pra­cov­ních mís­tech. Prom­luv­te si s bývalý­mi kolegy, nadří­zený­mi a další­mi kon­tak­ty v bez­peč­nost­ním prů­mys­lu a požá­dej­te je o dopo­ručení nebo infor­mace o volných pra­cov­ních mís­tech. S vyh­le­dá­vá­ním poten­ciálních zaměst­nava­telů a nava­zo­vá­ním kon­tak­tů vám mohou pomo­ci také online plat­for­my, jako je Lin­ke­dIn nebo XING. Může­te tam také uvést, že jste ote­vře­ni nabíd­kám. Něk­dy se ozvou také head­hun­teři, kteří mohou být nápo­moc­ni při hle­dá­ní zaměstnání.

 1. Buď­te fle­xi­bilní a ote­vření novým výzvám

V oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti exis­tu­je celá řada úkolů a pozic, kte­ré vyža­du­jí růz­né doved­nos­ti a zkušen­os­ti. Buď­te fle­xi­bilní a ote­vření novým výz­vám a ověř­te si, zda jste vhod­ní pro jiné pozice nebo úkoly. Možná bude­te moci lépe přispět svý­mi doved­nost­mi a zkušen­ost­mi na jiné pozi­ci nebo bude­te mít zájem o novou výzvu.

 1. Pre­zen­tuj­te se profesionálně

Jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník jste osob­nos­tí spo­leč­nos­ti, a pro­to bys­te měli vys­tu­po­vat pro­fe­si­onálně. Dbej­te na to, abys­te nosi­li vhod­né oblečení a při pra­cov­ních poho­vor­ech nebo jiných pra­cov­ních pří­leži­tos­tech půso­bi­li upra­veným doj­mem. Dbej­te také na řeč těla a vys­tu­po­vá­ní a uji­s­tě­te se, že komu­ni­ku­jete zdvoři­le a profesionálně.

 1. Nevy­hý­bej­te se vyso­kým nárokům

Maximálně 20 let a 10 let odbor­né pra­xe — to samo­zřej­mě není mož­né. Zaměst­nava­telé čas­to píší do inzerá­tů na pra­cov­ní mís­ta poměrně hod­ně poža­dav­ků. Neboj­te se toho, ale buď­te upřím­ní, pokud něk­terý poža­da­vek (zatím) nes­plňu­jete. I tak může­te v novém zaměst­ná­ní zís­kat pra­xi, může­te si zlepšit zna­los­ti cizí­ho jazy­ka ved­le­jší­mi kur­zy (např. v cen­tru pro vzdělá­vá­ní dospělých) a může­te si dopl­nit chy­bě­jí­cí další vzdělá­ní. Zaměst­nava­telé jsou čas­to fle­xi­bilně­jší, než si mys­lí­te, zej­mé­na pokud se jinak jed­ná o vhod­nou (lids­kou) pozici!

 1. Měj­te oči na stop­kách a neboj­te se neúspěchů!

Pří­mý zásah při prv­ní žád­osti a zís­ká­ní vysně­né prá­ce je spí­še výjim­kou než pra­vid­lem. Neboj­te se, pokud neu­spě­jete s prv­ní žád­ostí, ale zkus­te to zno­vu něk­de jin­de. Čas­to je uži­teč­né požá­dat o ote­vře­nou zpět­nou vaz­bu, proč jste se ned­ost­a­li do užší­ho výběru, nebo absol­vo­vat pro­fe­si­onální ško­lení k žád­os­tem, kde se také přez­ko­u­ma­jí a opti­ma­li­zu­jí vaše doku­men­ty k žád­osti. Zde se pro­s­tě drž­te při zemi, přih­las­te se k odběru rele­vant­ních nabí­dek prá­ce na pra­cov­ních por­tálech. Pak bude­te auto­ma­ti­cky upo­zorňo­vá­ni, jak­mi­le se ve vašem okruhu vyh­le­dá­vá­ní obje­ví nová volná pra­cov­ní místa.

Závěr

Úspěš­né uplat­nění v oblas­ti sou­kro­mé bez­peč­nos­ti vyža­du­je čas, úsilí a odhod­lá­ní. Využij­te výše uve­de­né tipy k opti­ma­li­za­ci své žád­osti a naj­dě­te si prá­ci svých snů. Nez­trácej­te přeh­led a dále se vzdělá­vej­te. Porov­ná­vej­te nabíd­ky prá­ce a snaž­te se co nejlé­pe pro­dat. Buď­te sebe­vě­domí, fle­xi­bilní a pro­fe­si­onální a ukaž­te poten­ciální­mu zaměst­nav­ate­li, že jste pro danou prá­ci ideální volbou.

Infor­mační por­tál o zkoušce 34a je nyní vícejazyčný!

Informační portál o zkoušce 34a je nyní vícejazyčný!

Nem­lu­ví­te něme­cky, ale jiným jazykem?
V součas­né době jsou v mno­ha oblas­tech Něme­cka nalé­ha­vě zapo­tře­bí kva­li­fi­kovaní pra­cov­ní­ci. Jed­nou z těch­to oblas­tí je sou­kromá bez­peč­nost­ní služ­ba. Abys­te moh­li pra­co­vat pro bez­peč­nost­ní služ­bu v Něme­cku, potře­bu­jete pro mno­ho strá­žních čin­nos­tí nás­le­du­jí­cí osvě­dčení Zko­umá­ní odborných zna­los­tí pod­le § 34a živ­nos­ten­ské­ho záko­na. Pak jste kva­li­fi­kovaným žad­ate­lem s osvě­dčením o způ­so­bi­los­ti 34a a máte vyni­ka­jí­cí výs­led­ky. Vyhlíd­ky na zaměst­ná­ní s odpo­ví­da­jí­cím pla­tem!

Infor­mace o něme­ckém 34a-Sach­kunde­prüf­ung (Bez­peč­nost) ve vašem jazyce

Zde na infor­mačním por­tá­lu o kva­li­fi­ka­ci nalez­ne­te mno­ho bez­plat­ných infor­mací o něme­cké kva­li­fi­kační zkoušce pro bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ky. Přej­dě­te přes hlav­ní nabíd­ku úplně nahoře přes naše Infor­mační strán­ky, proj­dě­te si aktuální pří­spěv­ky na blogu nebo cíleně využí­vat Vyh­le­dá­vá­ní. Pokud máte indi­vi­duální poža­da­vek, může­te nás také kdy­ko­li kon­takt­ovat. Napiš­te svůj dotaz do fóra nápo­vě­dy.

Dostup­né jazy­ky na info­por­tá­lu před­mě­to­vé­ho průvodce

Za nor­málních okol­nos­tí sys­tém auto­ma­ti­cky zjis­tí, který jazyk použí­vá­te, a nasta­ví por­tál 34a na ten­to jazyk. V součas­né době jsou pod­po­ro­vá­ny nás­le­du­jí­cí jazyky:

Jazyk webo­vé strán­ky může­te kdy­ko­li upra­vit pomocí výběro­vé­ho menu vle­vo nahoře (vla­j­ka a kód jazy­ka). Nebo jed­no­duše pomocí tlačít­ka níže:

Pří­pra­va a zkouš­ka v jiném jazyce?

Zkouš­ku odborných zna­los­tí lze sklá­dat pou­ze v němčině.. Urči­tě však exis­tu­jí nabíd­ky, kte­ré pod­po­ru­jí stu­den­ty cizích jazy­ků v jejich pří­pra­vě — např. lite­ra­tura, mj. Lexi­ko­ny s 34a odborný­mi ter­mí­ny a jejich pře­kla­dy.

Váš jazyk není k dispozici?
Nevá­hej­te a napiš­te komen­tář na tuto strán­ku pod tím­to pří­spěv­kem. Napiš­te nám, do jaké­ho jazy­ka chce­te pře­ložit naše infor­mace o 34a. Rádi se bude­me zabý­vat vše­mi návr­hy na zlepšení a pokud to bude mož­né, pro­ve­de­me je.

Otisk
cs_CZCS