Opa­ko­vá­ní zkoušky

Kom­plex­ní zkouš­ka / Úst­ní část zkoušky

Může­te se zúčast­nit celé zkoušky i její úst­ní čás­ti. Opa­kuj­te pod­le potře­by.
Maximální počet (neúspěšných) pokusů není sta­noven. Jediným ome­zu­jí­cím fak­torem může být vaše peněžen­ka, pro­tože při kaž­dé zkoušce je tře­ba zno­vu uhra­dit (čás­teč­né) pop­lat­ky. Pokud jste již složi­li písem­nou zkouš­ku a zbý­vá vám složit pou­ze úst­ní část zkoušky, máte na to až 2 roky. Pokud jste do dvou let od úspěš­né­ho složení písem­né zkoušky úst­ní zkouš­ku ješ­tě nes­loži­li, musí­te opa­ko­vat i písem­nou část zkoušky. Účast na úst­ní zkoušce je obvyk­le možná pou­ze v komoře (IHK), kde byla dří­ve slože­na písem­ná část zkoušky. 

Důleži­té: Za kaž­dou účast na zkoušce, a to i v pří­pa­dě opa­ko­vá­ní zkoušky, se pla­tí obno­vená zkouš­ka. Regis­trace nutné! 


Jak vlast­ně vypa­dá pot­vr­zení o úspěšně vyko­n­a­né zkoušce odbor­né způ­so­bi­los­ti (Sach­kun­de-Zeug­nis, Sach­kun­de-Zer­ti­fi­kat) pod­le § 34a GewO? Pří­klad tako­vé­ho dok­la­du a infor­mace, kte­ré musí obs­aho­vat, naj­de­te na nás­le­du­jí­cí straně.

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS