Osob­ní důvody

Argu­men­ty pro budouc­nost v bez­peč­nost­ním průmyslu

Bez­peč­nost­ní sek­tor je na vzes­tu­pu! Se správ­ným vzdělá­ním v oboru bez­peč­nos­ti není obtí­ž­né najít prá­ci. Zej­mé­na ve větších měs­tech je neus­tá­lá pop­táv­ka po kva­li­fi­kovaných bez­peč­nost­ních pra­cov­ní­cích. Kromě toho stá­le více veře­jných orgá­nů zadá­vá bez­peč­nost­ní nebo bez­peč­nost­ní a kon­trolní čin­nos­ti sou­kromým bez­peč­nost­ním spo­leč­nos­tem. Čas­to se tak již děje napří­klad v pří­pa­dě “měst­ských hlí­dek”, “ost­ra­hy par­ko­višť” nebo “ochra­ny míst­ních a okres­ních sou­dů” v oblas­ti jus­ti­ce. S uzná­vaným vzdělá­ním se výraz­ně zvyšu­jí vaše kariérní mož­nos­ti a stá­le čas­tě­ji zís­ká­vá­te lépe pla­cená pra­cov­ní místa.
Bez­peč­nost­ní prů­mysl navíc nabí­zí celou řadu vel­mi odlišných oblas­tí čin­nos­ti, od A pro sle­do­vá­ní pop­lachů v zásaho­vých služ­bách až po Z pro kon­tro­lu pří­s­tu­pu v ochraně majet­ku, roz­ma­ni­tost je zaruče­na. Může­te tedy pra­co­vat v růz­ných oblas­tech a najít si v oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti prá­ci svých snů. Mezi nimi jsou čas­to dobře pla­cená mís­ta, např. v oblas­ti eskortní/osobní ochra­ny, v oblas­ti pře­pra­vy peněz a cen­nos­tí nebo v oblas­ti ost­ra­hy objek­tů na vyso­ké úrov­ni — pří­pad­ně také jako vedoucí smě­ny nebo správ­ce objektu. Něk­dy je samo­zřej­mě nut­ná další nebo doda­tečná kva­li­fik­a­ce a potřeb­ná odborná pra­xe. Kva­li­fi­kační zkouš­kou učiní­te prv­ní důleži­tý krok!


Jaké jsou vaše výhody…

Kromě finančních pobí­dek může­te využít pře­de­vším “více zna­los­tí” ze ško­lení a další­ho vzdělá­vá­ní v oblas­ti bez­peč­nos­ti. Zís­ká­te jis­to­tu v kaž­do­den­ní prá­ci i v sou­kro­mém živo­tě. Dobře pod­lože­né zna­los­ti zvyšu­jí vaši odbor­nou způ­so­bi­lost a vy se může­te stá­le více upla­tňo­vat v odpo­věd­ně­jších čin­nos­tech v bez­peč­nost­ním odvět­ví. Kromě hlub­o­kých zna­los­tí trest­ní­ho prá­va, trest­ní­ho řádu a občan­s­ké­ho prá­va zís­ká­te také mno­ho podrob­ných poz­nat­ků z oblas­ti bez­peč­nost­ní tech­niky a pre­vence nehod, jakož i čet­né rady pro jed­ná­ní s lid­mi a správ­né cho­vá­ní ve zvlá­št­ních situ­acích. Tyto zna­los­ti vám mohou být vel­mi uži­teč­né i v sou­kro­mém životě.


Po odborných zna­los­tech ces­ta pokračuje!

Složením zkoušky jste udě­la­li prv­ní úspěšný krok do budouc­nos­ti. “Kon­ec fron­ty” však nemu­sí být dosažen zda­le­ka. Pokud máte ambice zauj­mout také manažer­s­ké a vedoucí pozice, může­te se dále kva­li­fi­kovat až na “Mis­tra pro ochra­nu a bez­peč­nost (IHK)”. Kromě toho exis­tu­je něko­lik dalších uzná­vaných mož­nos­tí spe­cia­li­zace. Na trhu jsou napří­klad žádaní kva­li­fi­kovaní pra­cov­ní­ci pro “dis­pečin­ky tísňo­vé­ho volá­ní a služeb (NSL)”, “asis­ten­ti požární ochra­ny”, “pod­ni­ko­ví zdra­vot­ní­ci” nebo “bez­peč­nost­ní refe­ren­ti (bez­peč­nost prá­ce)”. Máme pro vás přeh­led dalších, Uzná­vaná kva­li­fik­a­ce v oblas­ti bez­peč­nos­ti vytvořeno.

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS