Jazy­ko­vé zna­los­ti, sklá­dá­ní zkoušek jako cizinec

FórumKate­go­rie dota­zu: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Jazy­ko­vé zna­los­ti, sklá­dá­ní zkoušek jako cizinec
Nata­lia zeptal se před 3 roky

Dobrý den!

Hle­dám prá­ci v Něme­cku. Pra­cov­ní agen­tura mu nabíd­la prá­ci v bez­peč­nost­ním sek­toru. Rád bych to uděl­al.
Můj budoucí zaměst­nava­tel po mně ale chce, abych se zúčast­nil zkoušky odborných zna­los­tí.
Potře­bu­ji nějaký doklad, abych se mohl jako cizinec zúčast­nit zkoušky?
Musím před­ložit jazy­ko­vý cer­ti­fi­kát (např. B2)?

Děku­ji a s pozdravem,

Nata­lia

1 Odpo­vě­di
Odbor­n­ost 34a Per­sonál odpo­vě­děl před 3 roky

Dobrý den!
Ne, for­málně nemu­sí­te pro­ka­zo­vat žád­né jazy­ko­vé znalosti.
Roz­hod­ně bys­te však měli mít dob­rou zna­lost něme­cké­ho jazy­ka, jinak zkouš­ku nesložíte.
Urči­tě by vám pomohl jazy­ko­vý kurz pře­dem. Měli bys­te také znát odbor­né ter­mí­ny z oblas­ti ostrahy/bezpečnosti, např. práv­ní ter­mí­ny a zkrat­ky nebo ter­mí­ny z oblas­ti bez­peč­nost­ních technologií.
Mno­ho poz­dra­vů a vše nejlepší!
Hannes

Otisk
cs_CZCS