Mís­ta kon­á­ní zkoušek

Kde se vyše­tření koná?

Zkouš­ku odborných zna­los­tí pod­le § 34a GewO (hlí­dá­ní) sklá­da­jí mno­zí, ale ne všich­ni, Obchod­ní a prů­mys­lo­vé komo­ry nabí­ze­né. Prů­mys­lo­vou a obchod­ní komoru (IHK) naj­de­te ve všech větších něme­ckých měs­tech nebo aglo­me­racích. Na inter­neto­vých strán­kách komor se obvyk­le může­te pře­dem doz­vě­dět, kde přes­ně se zkouš­ka v přís­luš­né IHK koná. V dopi­se pot­vr­zu­jí­cím přih­lá­šení ke zkoušce vám přís­lušná prů­mys­lo­vá a obchod­ní komo­ra přes­ně sdělí, kdy a kde se musí­te dost­avit. Písem­né a úst­ní zkoušky se ve většině pří­pa­dů kon­a­jí ve vlast­ních pro­s­torách komor nebo v přid­ružených aka­de­miích IHK. Závaz­né a podrob­né infor­mace zís­ká­te nejlé­pe pří­mo u přís­luš­né prů­mys­lo­vé a obchod­ní komory.


Která IHK nabí­zí odbor­né vyšetření?

Pod­le naše­ho průz­ku­mu v součas­né době nabí­ze­jí zkoušky pod­le § 34a živ­nos­ten­ské­ho záko­na tyto prů­mys­lo­vé a obchod­ní komory:

Přeh­led všech komor naj­de­te na webo­vých strán­kách DIHK.
Tam v “Vyh­le­dá­vač IHK” může­te vyh­le­dat nej­b­ližší komoru: www.dihk.de/ihk-finder


Kdy se kon­a­jí zkoušky? Přeh­led nej­b­ližších řád­ných ter­mí­nů zkoušek odbor­né způ­so­bi­los­ti § 34a GewO pro (budoucí) bez­peč­nost­ní pra­cov­ní­ky naj­de­te v nás­le­du­jí­cí kapitole!

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS