Vzdělá­vá­ní na dál­ku a online kurzy

Dál­ko­vé studium

Mobilní zaří­zení a učení z domova

Moderní komu­ni­kační pro­s­třed­ky, jako jsou chytré tele­fo­ny, table­ty a pod­ob­ně, ste­jně jako domá­cí počí­tač, umožňu­jí pohodl­nou pří­pra­vu, která je do znač­né míry nezá­vis­lá na mís­tě. Digi­tální kur­zy jsou ideální alter­na­tivou pro lidi, kteří jsou vázá­ni pra­cov­ní­mi nebo sou­kromý­mi povin­nost­mi nebo se vyhý­ba­jí vyso­kým nákla­dům na pre­zenční kur­zy. Tra­diční kur­zy distanční­ho stu­dia, při nichž jsou mate­riá­ly ke kur­zu zasí­lá­ny e‑mailem nebo poš­tou, jsou nabí­ze­ny pou­ze v něko­li­ka pří­pa­dech. Online vzdělá­va­cí plat­for­my (nebo online kur­zy) jsou mno­hem vhod­ně­jší, pro­tože se může­te vzdělá­vat inter­ak­tiv­ně (např. na zákla­dě zkušeb­ních otá­zek) a zís­kat okamži­tou zpět­nou vaz­bu o úrov­ni svých zna­los­tí. Tyto plat­for­my lze použít v širo­ké šká­le sys­té­mů a kon­co­vých zaří­zení. Zpra­vid­la potře­bu­jete pou­ze při­po­jení k inter­ne­tu a běžný proh­lí­žeč (např. Safa­ri, Chro­me, Fire­fox, Inter­net Explo­rer, Edge). Pokud chce­te využít vhod­nou nabíd­ku, uji­s­tě­te se, že jste si vybra­li kom­pe­tent­ní­ho pos­ky­to­va­te­le: Základ­ní­mi kri­té­rii pro výběr jsou zkušen­os­ti a odborná kva­li­fik­a­ce pos­ky­to­va­te­le a to, zda jsou zod­po­vě­ze­ny jed­not­li­vé otáz­ky týka­jí­cí se obs­a­hu odbor­né­ho vyšetření.


Dopo­ručení:

Nápo­vě­da:Ceny se moh­ly od doby výz­ku­mu změ­nit. Vez­mě­te pro­sím na vědomí infor­mace na odka­zo­va­né strán­ce obchodu!

Více…

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS