Archi­wum

34a świa­dect­wo

Oto zale­ty nau­ki z pyta­nia­mi egza­mi­nacy­jny­mi do egza­mi­nu 34a

Oto zalety nauki z pytaniami egzaminacyjnymi do egzaminu 34a

Nau­ka za pomocą pytań egza­mi­nacy­jnych to sprawd­zo­na meto­da sto­so­wa­na przez wie­lu stu­den­tów w celu popra­wy zro­zu­mi­e­nia i zna­jo­mości okreś­l­onych zagadnień. 

Dlac­ze­go przy­go­to­wa­nie do 34a z pyta­nia­mi egza­mi­nacy­jny­mi ma sens

Odpo­wia­da­jąc na pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne, otrzy­mu­jesz infor­mac­ję zwrot­ną o tym, jak dobrze zro­zu­mi­ałeś mate­riał i możesz pra­co­wać szc­ze­gól­nie nad trud­ny­mi częścia­mi, aby popra­wić swo­ją wied­zę. Możesz ziden­ty­fi­kować luki w swo­im zro­zu­mi­e­niu i je uzu­peł­nić. Dzięki regu­lar­nym infor­mac­jom zwrot­nym możesz upew­nić się, że sta­le się dos­ko­na­lisz i śled­zi­sz swo­je pos­tę­py.
Kole­jną zale­tą nau­ki z pyta­nia­mi egza­mi­nacy­jny­mi jest głębs­ze zaan­gażo­wa­nie w treść nauc­za­nia. Odpo­wia­da­jąc na pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne, trze­ba inten­syw­niej zaj­mo­wać się treścią i twor­zyć połąc­ze­nia międ­zy różny­mi tema­ta­mi. Zagłę­bia­jąc się w infor­mac­je, moż­na uzys­kać głębs­ze zro­zu­mi­e­nie tema­tu. Poprzez pow­tar­za­nie i sto­so­wa­nie infor­mac­ji popra­wia się pamięć. Kie­dy inten­syw­nie stu­di­ujesz dany temat i aktyw­nie sto­sujesz to, cze­go się nauc­zyłeś, lepiej utrwa­la się on w Two­jej pamięci.
Pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne sku­pia­ją rów­nież uwa­gę na naj­waż­nie­js­zych aspektach mate­riału nauc­za­nia i poma­ga­ją wye­li­mi­no­wać infor­mac­je nie­is­tot­ne. Sku­pia­jąc się na istot­nych infor­mac­jach, mózg jest w sta­nie lepiej je przys­woić i przet­wor­zyć. Pro­wad­zi to do lepsze­go zro­zu­mi­e­nia mate­riału nauc­za­nia.
Jed­ną z naj­waż­nie­js­zych kor­zyści płyną­cych z nau­ki z pyta­nia­mi egza­mi­nacy­jny­mi jest sym­u­lac­ja sytu­ac­ji egza­mi­nacy­j­nej. Może to rów­nież pomóc w zmnie­jsze­niu lęku przed egza­mi­nem. Oba­wa przed egza­mi­nem może sta­nowić istot­ną bari­erę w nauce, ponie­waż może spo­wo­do­wać, że będ­zi­esz osią­gał gor­sze wyni­ki niż w rzec­zy­wis­tości. Ćwic­ząc pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne, moż­na się lepiej przy­z­wy­c­zaić do rod­za­ju pytań i pro­ce­su egza­mi­nacy­j­n­ego. Może to pomóc w zmnie­jsze­niu lęku przed egza­mi­nem i zwięks­zyć pew­ność siebie.

Inne zale­ty nau­ki z pyta­nia­mi egzaminacyjnymi

Wni­o­sek

Ogól­nie rzecz bio­rąc, nau­ka z wykor­zysta­niem pytań egza­mi­nacy­jnych ofe­ru­je wie­le kor­zyści. Poma­ga popra­wić zro­zu­mi­e­nie treści nauc­za­nia, wzmoc­nić pamięć i zmnie­js­zyć strach przed egza­mi­na­mi. Dzięki regu­lar­nym infor­mac­jom zwrot­nym i ukier­un­kowa­nej prak­ty­ce możesz pra­co­wać nad trud­ny­mi częścia­mi i śled­zić swo­je pos­tę­py. Nau­ka z pyta­nia­mi egza­mi­nacy­jny­mi to sku­tecz­ny sposób na przy­go­to­wa­nie się do egza­minów i osią­g­nięcie suk­ce­su. Przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu z wykor­zysta­niem pytań egza­mi­nacy­jnych jest zatem ważnym czyn­ni­kiem w pomyśl­nym zda­niu egza­mi­nu IHK. Dlac­ze­go samo zapa­mię­ty­wa­nie nie­ko­niecz­nie wyst­ar­c­zy, aby zdać egza­min 34a, Dowiedz się więcej w tym wpi­sie na blogu.

Wska­zów­ka: Pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne na YouTube

34a-Przy­go­to­wa­nie: Jaka for­ma nauc­za­nia jest dla Cie­bie najlepsza?

34a-Przygotowanie: Jaka forma nauczania jest dla Ciebie najlepsza?

Która for­ma nauc­za­nia jest dla Cie­bie najlepsza?

W poniżs­zym arty­ku­le chciał­bym zapro­po­no­wać róż­ne moż­li­wości nau­ki, wraz z ich zale­t­ami i wada­mi, w celu przy­go­to­wa­nia do Sach­kunde­prüf­ung § 34a GewO — arty­kuł gościn­ny autorst­wa Guru bez­piec­zeńst­wa.

Nauc­za­nie czołowe

Zajęcia odby­wa­ją się w aka­de­mii, najc­zęściej w try­bie całod­nio­wym.
W zor­ga­ni­zowanym śro­do­wis­ku kla­so­wym twor­zy się dla stu­den­tów sytu­ac­ję ucze­nia się, w któ­rej wykła­dow­ca przyj­mu­je rolę bro­kera wied­zy. Nauc­zy­ciel może sto­so­wać róż­ne met­ody nauc­za­nia, aby ułat­wić stu­den­tom naukę. Mogą one obej­mo­wać wykła­dy, dys­kus­je, pracę w grup­ach, demons­trac­je lub eks­pery­men­ty. Na zajęciach stu­den­ci mogą rów­nież zada­wać pyta­nia bez­poś­red­nio i otrzy­my­wać infor­mac­je zwrot­ne od wykła­dow­cy lub kole­gów z kla­sy, co popra­wia zro­zu­mi­e­nie mate­riału nauc­za­nia. Zajęcia mogą być rów­nież okaz­ją do roz­wi­ja­nia umie­jęt­ności społecz­nych i współpra­cy, ponie­waż ucz­nio­wie pra­cu­ją i uczą się razem.

Lek­c­je online

Nauc­za­nie online jest pod­ob­ne do nauc­za­nia tra­dy­cy­j­n­ego, ale odby­wa się przez inter­net. Wykła­dow­ca wykor­zys­tu­je róż­ne nar­zęd­zia cyfro­we, aby ułat­wić stu­den­tom naukę. Przy­kła­da­mi nar­zęd­zi cyfro­wych mogą być: czat wideo i audio, kur­sy online, plat­for­my edu­ka­cy­j­ne, wir­tu­al­ne kla­sy lub moduły e‑learningowe. Nauc­za­nie online może być szc­ze­gól­nie kor­zyst­ne w dzi­sie­js­zym świe­cie, ponie­waż ofe­ru­je moż­li­wość kon­ty­nuo­wa­nia nauc­za­nia nawet w cza­sach pan­de­mii lub innych oko­licz­ności, któ­re wpły­wa­ją na nor­mal­ne nauc­za­nie. Kole­jną zale­tą nauc­za­nia online jest to, że stu­den­ci mogą uczyć się z dowol­n­ego mie­j­s­ca, o ile mają połąc­ze­nie z Inter­netem. Pod­ob­nie jak w przy­pad­ku zajęć bez­poś­red­nich, stu­den­ci mogą zada­wać pyta­nia i otrzy­my­wać infor­mac­je zwrot­ne od instruk­to­ra lub kole­gów z kla­sy, co może popra­wić ich zro­zu­mi­e­nie mate­riału nauczania.

Samod­ziel­na nau­ka z wykor­zysta­niem książki i fil­mów z YouTube

Samouk z książką i Fil­my z You­Tube to oso­by, któ­re uczą się samod­ziel­nie, zdo­by­wa­jąc infor­mac­je z książek lub fil­mów w Inter­ne­cie. Ta for­ma nau­ki jest mniej ustruk­tu­ry­zowa­na i wyma­ga od uczą­cych się więks­zej dys­cy­pli­ny i inic­ja­ty­wy. W prze­ci­wieńst­wie do nau­ki w kla­sie lub online, oso­by uczące się samod­ziel­nie mają swo­bo­dę ustala­nia włas­n­ego tem­pa i wyboru treści mate­riałów do nau­ki. Ist­nie­je jed­nak ryzy­ko, że oso­by uczące się samod­ziel­nie mogą mieć trud­ności z osią­g­nięciem celów nau­ki ze wzglę­du na brak struk­tu­ry i wska­zó­wek. Oso­by uczące się mus­zą moty­wo­wać i dys­cy­pli­no­wać się do cią­głe­go ucze­nia się. Trud­niej jest rów­nież zada­wać pyta­nia i otrzy­my­wać infor­mac­je zwrot­ne, ponie­waż nie ma bez­poś­red­nie­go kon­tak­tu z nauc­zy­cie­lem lub inny­mi uczą­cy­mi się.

Zale­ty i wady

Ogól­nie rzecz bio­rąc, wszyst­kie trzy for­my ucze­nia się — nauc­za­nie twar­zą w twarz, nauc­za­nie online i samod­ziel­ne ucze­nie się za pomocą książek i fil­mów z You­Tube — mają zale­ty i wady:

Nauc­za­nie czołowe

Zale­ty:

Wady:

Lek­c­je online

Zale­ty:

Wady:

Samod­ziel­na nau­ka z wykor­zysta­niem książek i fil­mów z YouTube

Zale­ty:

Wady:

Pod­su­mo­wa­nie

Ogól­nie rzecz bio­rąc, należy zau­ważyć, że żaden ze stylów ucze­nia się nie jest ide­al­ny i to od tego zależy, który styl ucze­nia się najl­epiej odpo­wia­da indy­wi­du­al­nym potrze­bom i pre­fe­ren­c­jom ucz­nia.
Ponadto róż­ne style nau­ki moż­na oczy­wiście ze sobą łąc­zyć. Szc­ze­gól­nie moż­li­wość wykor­zysta­nia fil­mów z You­Tube jako uzu­peł­ni­enia do każ­de­go rod­za­ju nau­ki jest bard­zo dobra. I tutaj moja reko­men­d­ac­ja leży na film­ach You­Tube m.in. SecurityGuru34a. Fil­my te mają prze­jr­zys­tą struk­turę, są pouc­za­jące, łat­we do zro­zu­mi­e­nia i dla­te­go bard­zo pomoc­ne. Z pomocą tych fil­mów moż­na uczyć się we włas­nym tem­pie i pogłę­biać treści, któ­re nie były tak dobrze prze­ka­za­ne na zajęciach.
Jest kom­plet­ne lek­c­je oraz Przy­kła­do­we egza­mi­ny wraz z wyjaś­ni­enia­mi pytań i odpowiedzi.

Mam nad­zie­ję, że tym arty­kułem udało mi się przy­b­liżyć Ci róż­ne met­ody nau­ki i że znajd­zi­esz odpo­wied­nią meto­dę dla siebie.

Zro­zu­mieć pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne i odpo­wied­zieć na nie popraw­nie: 10 pro­s­tych wska­zó­wek tak­ty­cz­nych, jak zdać pisem­ny egza­min IHK (cer­ty­fi­kat 34a)

Zrozumieć pytania egzaminacyjne i odpowiedzieć na nie poprawnie: 10 prostych wskazówek taktycznych, jak zdać pisemny egzamin IHK (certyfikat 34a)

Darm­o­we tes­ty i pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne przy­go­to­wu­jące do egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej (§ 34a GewO) są bard­zo przy­dat­ne do ćwic­zeń. Jed­nak nie­mal rów­nie waż­ne są wska­zów­ki tak­ty­cz­ne. Bo nawet jeś­li nie od razu znasz odpo­wie­dź na pyta­nie egza­mi­nacy­j­ne w teście 34a, to z pomocą kil­ku tips & tricks możesz zdać egza­min 34a.

Brak pomysłu, brak odpo­wied­zi? Pros­zę, nie!

Nie możesz wied­zieć wszyst­kie­go. Nawet jeś­li dobrze przy­go­to­wałeś się do tes­tu 34a za pomocą pytań tes­to­wych, prób­nych egza­minów i innych mate­riałów do nau­ki, możesz po pro­s­tu nie wied­zieć, co zro­bić z niek­tóry­mi pyta­nia­mi. Tak: Nawet jeś­li nie znasz odpo­wied­zi na pyta­nie egza­mi­nacy­j­ne, możesz poko­n­ać przesz­ko­dę w post­a­ci egza­mi­nu z wied­zy eksperckiej!

10 pro­s­tych wska­zó­wek, jak zdać egza­min z kom­pe­ten­c­ji zawodowych

Jeś­li weź­miesz pod uwa­gę poniżs­ze wska­zów­ki doty­c­zące pisem­n­ego egza­mi­nu IHK na eks­per­ty­zę § 34a GewO, możesz zdo­być punk­ty także za luki w wiedzy:

 1. Może a roz­wią­za­nie będ­zie pra­wi­dło­we, lub może dwa roz­wią­za­nia być pra­wi­dło­we. Dla­te­go nig­dy nie poda­waj trzech lub więcej roz­wią­zań jako prawidłowych!
 2. Licz­ba poje­dy­n­c­za czy mno­ga? Zwróć uwa­gę, czy w Odpy­ty­wa­nie po jed­nej lub kil­ku poprawnych odpo­wied­ziach jest pyta­ny! Przy­kład: W przy­pad­ku pyta­nia, któ­re zac­zy­na się od “Jaki war­u­nek wstęp­nypl, pra­cow­nik ochro­ny musi speł­niać,…” zac­zy­na się, jest więcej niż jed­no popraw­ne rozwiązanie.
 3. Zwróć uwa­gę na. Kon­tekst pyta­nia (obs­zar tema­ty­cz­ny)! Jeś­li np. pyta­nie doty­c­zy fak­tu z zak­re­su pra­wa kar­n­ego (StGB), to odpo­wie­dź odwołu­ją­ca się do pra­wa cywil­n­ego (BGB) nie może być poprawna. 
 4. Zwróć uwa­gę na Nega­tyw­ne sfor­muło­wa­niaJeś­li w pyta­niu jest nega­tyw, więc może pyta­nie pro­si o zaz­nac­ze­nie tego, co dokład­nie chcesz zaz­nac­zyć. nie doty­c­zy? Wte­dy należy prze­myś­leć i wybrać dokład­nie prze­ciw­ne opc­je odpowiedzi!
 5. Kluc­zowe pojęcia jak np. “nig­dy” lub “nig­dy lub “zaw­s­ze” lub “zaw­s­ze powin­ny być zna­ka­mi ost­rz­e­gaw­c­zymi! Rac­zej rzad­ko zdar­za się, że np. zaka­zy czy poz­wo­lenia zaw­s­ze lub nig­dy nie obo­wią­zu­ją, czy­li są abso­lut­ne. Od wie­lu rzec­zy są wyjąt­ki lub pew­ne war­un­ki ramo­we i nie ma ścis­łej czer­ni i bie­li. Takie kluc­zowe okreś­le­nia w odpo­wied­zi wska­zu­ją, że jest ona rac­zej błędna. 
 6. Inne ter­mi­ny, któ­re powin­ny wywołać alarm to takie jak “wyłącz­nie” lub “bez wyjąt­ku”. Obo­wią­zu­je tu to samo, co w poprzedniej porad­zie. Niec­zęs­to zdar­za się, że coś sto­suje się bez wyjątku.
 7. Na egza­mi­nie pisem­nym masz wyst­ar­c­za­ją­co dużo cza­su. Nie spiesz się i przec­zy­taj pyta­nia szc­ze­góło­wo, a w razie potrze­by kil­ka razy. Jeś­li nie przy­chod­zi Ci do gło­wy odpo­wie­dź, odłóż pyta­nie na póź­niej. Zaz­nacz pyta­nie, abyś nie zapom­niał póź­niej zajr­zeć do nie­go ponownie.
 8. Nie jes­teś pewien popraw­nej odpo­wied­zi na pyta­nie. Pra­cuj zgod­nie z Zasa­da wyłąc­ze­nia i posor­to­wać moż­li­wości, któ­re zde­cy­do­wa­nie nie mogą być prawd­zi­we. To częs­to pomaga.
 9. Jeś­li nie masz pojęcia o jakimś pyta­niu, nie zosta­wiaj go bez odpo­wied­zi. Zgad­nij, czy musisz! Brak odpo­wied­zi na pyta­nie zde­cy­do­wa­nie daje 0 punk­tów. Nawet jeś­li two­je przec­zu­cie pod­po­wia­da ci jed­no lub dwa roz­wią­za­nia, szc­zęście może być po two­jej stronie.
 10. Na koniec rzecz naj­waż­nie­js­za: Nawet jeś­li ten arty­kuł jest o “poradach tak­ty­cz­nych” w wąs­kim znac­ze­niu — to nie jest o tak­ty­ce. przy­go­tuj się! Ter­mi­no­we i celo­we ucze­nie się jest pod­sta­wo­wym czyn­ni­kiem war­un­ku­ją­cym zda­nie egzaminu.

Wska­zów­ki dla wtajemniczonych

Wie­le innych wska­zó­wek, jak z powod­ze­niem opano­wać egza­min z kwa­li­fi­ka­c­ji zawo­do­wych 34a, uzys­ka­sz, jeś­li przec­zyt­asz nas­ze bez­płat­ny biu­letyn sub­s­kry­bo­wać. Bez­poś­red­nio po tym, wyś­le­my Ci nasz 34a PDF z sumą 25 wska­zó­wek doty­c­zą­cych egza­mi­nu na eks­per­ta do.

Pora­dy eks­per­tów i pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne na YouTube

Chciał­bym pole­cić dwa pomoc­ne fil­my doty­c­zące przy­go­to­wa­nia do licen­c­ji 34a, któ­re moż­na zna­leźć w Kanał You­Tube Aka­de­mii Bez­piec­zeńst­wa znaleźć:


Co to jest bada­nie 34a?

Co to jest badanie 34a?

Egza­min z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej zgod­nie z § 34a usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, hand­lu i prze­mysłu jest kwa­li­fi­ka­c­ją wstęp­ną dla pra­cow­ni­ków w pry­wat­nej branży ochro­ny. Służy jako dowód pod­sta­wo­wej wied­zy, zwłaszc­za w zak­re­sie pod­sta­wo­wych aspek­tów prawnych istot­nych dla pra­cy w straży i ochro­nie. Ponadto pomyśl­nie zda­ny egza­min z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej wraz z dowo­dem z Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej jest war­un­kiem wstęp­nym do wyko­n­y­wa­nia spec­jal­nych zadań ochron­nych i uzys­ka­nia zezwo­lenia na samod­ziel­ne pro­wad­ze­nie działal­ności gos­podar­c­zej w zak­re­sie ochrony.

Świa­dect­wo kwa­li­fi­ka­c­ji jest wyma­ga­ne w przy­pad­ku nas­tę­pu­ją­cych działań

Jako pra­cow­nik ochro­ny (pra­cow­nik) potrze­bu­jesz dowo­du, że pomyśl­nie zdałeś egza­min kom­pe­ten­cy­j­ny w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK) (zgod­nie z § 34a GewO), jeś­li zapew­ni­asz ochronę w stre­fie wejścio­wej dys­ko­tek w branży hotel­ar­s­ko-gas­tro­no­mic­z­nej (bramkar­ze), pat­ro­le w stre­fach ruchu publicz­n­ego (np. pat­ro­le mie­js­kie), pat­ro­le w stre­fach z rzec­zy­wis­tym ruchem publicz­nym, działa­nia mające na celu ochronę przed złod­zie­ja­mi skle­po­wy­mi (detek­ty­wi domów towa­rowych lub sklepów). (np. pat­ro­le mie­js­kie), pat­ro­le w stre­fach obiek­tów o rzec­zy­wis­tym ruchu publicz­nym, działa­nia mające na celu ochronę przed złod­zie­ja­mi skle­po­wy­mi (detek­ty­wi skle­po­wi), ochrona mie­jsc zak­wa­te­ro­wa­nia azylan­tów i ucho­dźców (tyl­ko w cha­rakt­er­ze kie­row­nic­zym), a także ochrona dużych imprez z chro­nionym dostę­pem (tyl­ko w cha­rakt­er­ze kierowniczym).

Cel egza­mi­nu z wied­zy specjalistycznej

Dlac­ze­go jest bada­nie wied­zy eks­per­ckiej ma kil­ka powo­dów. Gdy oso­by pry­wat­ne — w tym pra­cow­ni­cy firm ochro­niar­s­kich — strze­gą życia lub mie­nia innych lud­zi, wiąże się to ze szc­ze­gól­ny­mi obo­wiąz­ka­mi i wiel­ką odpo­wied­zi­al­nością. Jako pra­cow­nik ochro­ny musisz znać swo­je pra­wa i gra­nice praw­ne, czy­li co wol­no, a co jest zabro­nio­ne. Z dru­giej stro­ny, ze wzglę­du na swo­ją pozy­c­ję gwa­ran­ta, są zobo­wią­za­ni do zapo­bie­ga­nia szko­dom kli­en­ta. W prze­ci­wieńst­wie do polic­ji, nie masz żad­nych spec­jal­nych upraw­nień i dla­te­go musisz być w sta­nie dokład­nie roz­ważyć, w jakim stop­niu wol­no Ci inge­ro­wać w pra­wa osób trze­cich w danej sytu­ac­ji. Jeś­li pos­uniesz się za dale­ko, ryzy­ku­jesz oskarże­nie o przes­tępst­wa takie jak poz­ba­wi­e­nie wol­ności lub usz­kod­ze­nie ciała. Jeś­li śpisz na służ­bie i nie wypeł­ni­asz obo­wiąz­ku ochro­ny, możesz rów­nież tra­fić do sądu za popeł­ni­e­nie przes­tępst­wa przez zaniecha­nie, jeś­li spo­wo­du­jesz szko­dę. Międ­zy inny­mi z tych powo­dów — wymi­en­ionych tu jako przy­kła­do­we — waż­ne jest zdo­by­cie spec­ja­lis­ty­cz­nej wied­zy, aby póź­niej mieć niez­będ­ną pew­ność sie­bie w działa­niu w branży ochroniarskiej.

Aktua­li­zac­ja COVID-19 — egza­min z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej IHK

Aktualizacja COVID-19 - egzamin z wiedzy specjalistycznej IHK

W kwiet­niu 2021 roku, we wpi­sie na blogu “Czy obe­c­nie w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej odby­wa­ją się jakieś egza­mi­ny z powo­du Coro­ny?” o aktu­al­nym w tym cza­sie sta­tus­ie doty­c­zą­cym wdroże­nia egza­minów zawo­do­wych IHK. Przez pewien czas egza­mi­ny były odwoły­wa­ne lub przekła­da­ne. Zasto­so­wa­no ścis­ły reżim higieniczny.
Po poli­ty­cz­nych prze­py­chan­kach w przód i w tył, doty­c­zą­cych środ­ków ochro­ny zwier­ząt i różnych prze­pisów, z których część była trud­na do zro­zu­mi­e­nia, duża część wcześ­nie­js­zych wyma­gań została uchy­lo­na w więks­zości kra­jów federalnych.

Jeś­li mają Państ­wo pozy­tyw­ny wynik tes­tu na SARS-CoV‑2, a zbliża się ter­min egza­mi­nu, najl­epiej zapy­tać we właści­wym IHK o aktu­al­nie moż­li­wy sposób pos­tę­po­wa­nia. Moż­li­we jest wyco­fa­nie się z egza­mi­nu i ponow­ne przys­tąpi­e­nie do nie­go w póź­nie­js­zym ter­mi­nie lub — w zależ­ności od kra­ju związ­ko­wego — przys­tąpi­e­nie do nie­go w ramach okreś­l­onych środ­ków ochronnych.

Uwa­ga: Wszyst­kie infor­mac­je są bez gwa­ran­c­ji (stan na 20.11.2022). Pros­zę zwrócić uwa­gę na aktu­al­ne wyma­ga­nia egza­mi­n­u­jące­go IHK lub państ­wa związkowego!

Dlac­ze­go tak wie­lu uczest­ni­ków nie zda­je egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej? (§ 34a GewO)

Dlaczego tak wielu uczestników nie zdaje egzaminu z wiedzy eksperckiej? (§ 34a GewO)

Jakie są przy­c­zy­ny tego, że tak wie­lu zda­ją­cych oble­wa egza­min w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK) w branży ochrony?

Pyta­nie to sta­wia­ją rów­nież Jörg Zitz­mann i Kai Delio­mi­ni w god­nym pole­cen­ia Pod­cast dla ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa (Wideo poniżej!).

Zarów­no Jörg Zitz­mann jak rów­nież Kai Delio­mi­ni są bard­zo dobrze zna­ne w branży pry­wat­nych ochroniarzy.
Obo­je są międ­zy inny­mi repre­zen­to­wa­ni w komis­jach egza­mi­nacy­jnych IHK w dzied­zi­nie ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa, są aktyw­ni jako autor­zy książek przy­go­to­wu­ją­cych do egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej i są repre­zen­to­wa­ni z wie­lo­ma pomocny­mi film­ami na You­Tube i w podcastach.

Co dru­ga lub trze­cia oso­ba nie zda­je egza­mi­nu na 34a!

Przy nierz­ad­kiej awa­ry­j­ności międ­zy 30 a 50% natu­ral­nie poja­wia się pyta­nie: Co jest przyczyną?
Niek­tó­re czyn­ni­ki suk­ce­su lub porażki są oczy­wis­te. Niek­tó­re pro­ble­my moż­na roz­wią­zać szyb­ko i łat­wo, inne wyma­ga­ją po pro­s­tu inten­syw­nej nau­ki, prak­ty­ki i wytrwałości. Zanim przej­dę do wska­za­nia, co uważam za głów­ne czyn­ni­ki (nie)sukcesu, oto bard­zo cie­ka­wa roz­mo­wa Jör­ga Zitz­man­na i Kaia Delio­mi­ni na YouTube:

Moje 5 naj­waż­nie­js­zych powo­dów, dla których tak wie­le osób nie zda­je pisem­n­ego i ust­n­ego egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej IHK

Z mojego doś­wiad­c­ze­nia wyni­ka, że główny­mi przy­c­zy­na­mi nie­po­wod­zeń z “34a-licen­c­ją” są nas­tę­pu­jące czynniki:

 1. Brak moty­wac­ji / brak zainteresowania
  Wie­lu uczest­ni­ków nie wid­zi w egza­mi­nie żad­nej war­tości doda­nej. Nie mają prawd­zi­wego zain­te­re­so­wa­nia treścią, więc nie chcą się w ogó­le uczyć. Jest to szc­ze­gól­nie widocz­ne wśród osób, któ­re zostały “przysła­ne” przez pra­co­daw­cę lub agen­c­ję pra­cy i w rzec­zy­wis­tości wca­le nie są zain­te­re­so­wa­ne sek­torem ochro­ny pry­wat­nej. Ale nawet jeś­li sam udział jest z ich włas­nej woli: Egza­min częs­to nie jest postrz­e­ga­ny jako szan­sa, ale jako zło koniecz­ne. Brak moty­wac­ji i zain­te­re­so­wa­nia są jed­nak dia­me­tral­nie róż­ne od suk­ce­su egzaminacyjnego.
 2. Brak wyst­ar­c­za­jące­go przy­go­to­wa­nia merytorycznego
  Niek­tór­zy pod­chod­zą do egza­mi­nu lek­ko. Pyta­nia wie­lok­rot­n­ego wyboru z usta­wiony­mi wcześ­niej odpo­wied­zia­mi do odhac­ze­nia i tyl­ko 50% niez­będ­ne popraw­ne odpo­wied­zi do zalic­ze­nia — co może pójść źle, pyt­asz sie­bie. Ale dale­ko od tego. Szc­ze­gól­nie tema­ty praw­ne są trud­ne. Do tego dochod­zą emoc­je, zwłaszc­za na egza­mi­nie ust­nym, oraz pyta­nia, w których być może trze­ba będ­zie pomyś­leć tro­chę nies­za­blo­no­wo. Jeś­li nie masz odpo­wied­niej wied­zy, a tym samym pew­ności sie­bie w działa­niu, szyb­ko zosta­nie­sz wye­li­mi­no­wa­ny. Kom­pl­ek­so­we przy­go­to­wa­nie to pod­sta­wa suk­ce­su na egzaminie!
 3. Nie­wyst­ar­c­za­ją­ca zna­jo­mość języ­ka niemieckiego
  Wie­le już pyta­no i mówi­o­no o zna­jo­mości języ­ka nie­mieckie­go. Jed­no jest pew­ne: wie­le osób pra­cu­ją­cych w sek­tor­ze bez­piec­zeńst­wa nie jest rod­zi­my­mi użyt­kow­ni­ka­mi języ­ka nie­mieckie­go. Wie­lo­ję­zy­cz­ność jest częs­to waż­na w pra­cy, ale rów­nież wyst­ar­c­za­ją­ca zna­jo­mość języ­ka nie­mieckie­go. Wyni­ka to z fak­tu, że egza­min jest ofe­ro­wa­ny wyłącz­nie w języ­ku nie­mieckim, a w cod­zi­en­nej pra­cy jako pra­cow­nik ochro­ny trze­ba umieć pew­nie poro­zu­mie­wać się po nie­miecku. Teks­ty praw­nic­ze pisa­ne są trud­nym języ­kiem, “urzę­do­wy” jest zwyk­le rów­nie trud­ny do zro­zu­mi­e­nia, a pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne zależą cza­sem od poje­dy­n­c­zych słów, któ­re mogą zmi­e­nić znac­ze­nie w tym czy innym kier­un­ku lub sta­nowić pod­po­wied­zi rozwiązań.
 4. Struk­tu­ra i sposób prze­pro­wad­za­nia egza­mi­nu są niejasne
  Wie­le osób nie do koń­ca ori­en­tu­je się w war­un­kach ramo­wych egza­mi­nu. Ale tyl­ko wte­dy, gdy wiesz, któ­re tema­ty są waż­ne i jak, oraz jak skon­struo­wa­ny jest egza­min, możesz przy­go­to­wać się do nie­go kon­kret­nie i sku­tecz­nie. Są na przy­kład tema­ty, któ­re moż­na szyb­ko prze­bo­leć, na któ­re zwyk­le moż­na odpo­wied­zieć zdro­wym roz­sąd­kiem. Niek­tó­re tema­ty nato­mi­ast lic­zą się pod­wó­j­nie, a niek­tó­re wyma­ga­ją inten­syw­nie­js­zej nau­ki. Do tego dochod­zą war­tości empirycz­ne dla egza­mi­nu ust­n­ego i tak­ty­cz­ne wska­zów­ki doty­c­zące pra­cy nad pyta­nia­mi tes­to­wy­mi, któ­re powi­ni­en prze­ka­zać np. kom­pe­tent­ny wykła­dow­ca lub autor.
 5. Trud­ne war­un­ki indywidualne
  Oczy­wiście, lud­zie są róż­ni. Każ­dy ma inne oso­bis­te pre­dy­spo­zy­c­je, a war­un­ki ogól­ne (np. obo­wiąz­ki rod­zin­ne, czas wol­ny na naukę, śro­do­wis­ko nau­ki itp.) rów­nież odgry­wa­ją znac­zącą rolę w suk­ce­sie i porażce. Być może znasz też oso­by, któ­re potra­fią zapa­mię­tać rzec­zy za pomocą “szyb­kie­go spo­jr­ze­nia” i przy­wołać tę wied­zę na pstry­knięcie pal­ca­mi. Inni nato­mi­ast uważa­ją to za znacz­nie trud­nie­js­ze. Niek­tór­zy lud­zie nie mają też pro­blemu z mówi­e­niem przed inny­mi w sytu­ac­ji egza­mi­nu, więks­zość jest natu­ral­nie spię­ta, niek­tór­zy uczest­ni­cy cier­pią wręcz na lęk przed egzaminem.

Zadaj sobie pyta­nie, w jakim stop­niu powyżs­ze punk­ty doty­c­zą Cie­bie, jak możesz uni­knąć błę­dów w swo­im przy­go­to­wa­niu i zre­kom­pen­so­wać ewen­tu­al­ne bra­ki. Więcej infor­mac­ji na ten temat moż­na zna­leźć tutaj, w port­a­lu infor­ma­cy­jnym. licz­ne pora­dy oraz Lin­ki do innych stron lub mediów, takich jak You­Tube.


Naj­now­s­ze pora­dy książ­ko­we doty­c­zące egza­mi­nu 34a:

Czy obe­c­nie w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej odby­wa­ją się jakieś egza­mi­ny z powo­du Corony?

Czy obecnie w Izbie Przemysłowo-Handlowej odbywają się jakieś egzaminy z powodu Corony?

To, czy obe­c­nie prze­pro­wad­za­ne są egza­mi­ny 34a zwią­za­ne z pan­de­mią, jest gorą­cym pytaniem

W obe­c­nej sytu­ac­ji Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­we (IHK) stara­ją się trzy­mać dotych­c­z­a­so­wych ter­minów egza­minów. Tak! Egza­mi­ny zwyk­le się odby­wa­ją. Mogą być jed­nak odstępst­wa, bo w zasad­zie każ­da izba może samod­ziel­nie decy­do­wać o prze­pro­wad­ze­niu egza­mi­nu, jego anu­lo­wa­niu bez zas­tąpi­e­nia lub odro­c­ze­niu. W przy­pad­ku obe­c­n­ego kry­zy­su koron­n­ego zależy to rów­nież od war­tości regio­nal­nej zapa­dal­ności, aktu­al­nych wymo­gów prawnych i decyz­ji politycznych.

Kon­cep­c­je i spe­cy­fi­ka­c­je planów/higieny pan­de­micz­nej IHK

Więks­zość izb posia­da kon­cep­c­je higie­nicz­ne, któ­re okreś­la­ją war­un­ki, w jakich mogą być prze­pro­wad­za­ne badania.
Dla wie­lu izb obo­wią­zu­ją nas­tę­pu­jące zasa­dy (bez gwarancji):

Aktu­al­ne informacje!

Dals­ze wni­o­ski: Najl­epiej dowied­zieć się bez­poś­red­nio od egza­mi­n­u­jącej IHK, cze­go należy przestrz­e­gać — czy np. koniecz­ne jest prze­dłoże­nie zaś­wiad­c­ze­nia lekar­skie­go lub czy zmi­a­ny nas­tąpiły w krót­kim cza­sie. Stro­na inter­neto­wa dan­ego IHK (sło­wo kluc­zowe News / Coro­na) szyb­ko dost­ar­c­za tutaj istot­nych informacji.

Duży bilet, mały bilet — co to ma być?

Duży bilet, mały bilet - co to ma być?

Zamies­za­nie jest wielkie

Raz po raz czy­ta się w ofertach pra­cy, poda­niach o pracę czy ofertach kur­sów o dużym lub małym “Cer­ty­fi­kat bez­piec­zeńst­wa” — cza­sem nazy­wa­ny po pro­s­tu dużą lub małą nutą.
Takie okreś­le­nia są też częs­to uży­wa­ne na for­ach, w ser­wi­sach społecz­nościo­wych czy nawet na stro­nach orga­niza­torów kur­sów. Ale uważaj: Nie ma cze­goś takie­go jak duża czy mała prze­pust­ka bezpieczeństwa!

 

Co oznac­za “cer­ty­fi­kat bezpieczeństwa”?

Para­graf 34a usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, rze­mio­sła i prze­mysłu (Gewer­be­ord­nung) okreś­la istot­ne wyma­ga­nia, jakie musi speł­nić oso­ba, która chce “zawo­do­wo chro­nić życie lub mie­nie innych osób”. Na stro­nie § 34a GewO jest ski­e­ro­wa­ny prze­de wszyst­kim do Wyko­naw­ca ochro­ny i regu­lu­je, co mus­zą speł­niać, aby zare­jes­tro­wać zawód straż­ni­ka. Regu­lu­je jed­nak rów­nież, że hand­lo­wiec może powier­zyć wyko­n­y­wa­nie zadań ochron­nych wyłącz­nie oso­bom jako Pra­cow­ni­cy któr­zy jako straż­ni­cy, z jed­nej stro­ny, mają pra­wo do wyma­ga­ne Nie­za­wod­ność z dru­giej stro­ny, mają pew­ne Mini­mal­ne kwa­li­fi­ka­c­je mus­zą się wyka­zać. W odnie­si­e­niu do kwa­li­fi­ka­c­ji częs­to poja­wia się ten zło­wieszc­zy “cer­ty­fi­kat”: przez “duży cer­ty­fi­kat” niek­tór­zy rozu­mie­ją pomyśl­ne zda­ny egza­min, czy­li dowód na to, że. przes­ze­dł test wyda­j­ność w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej. “Mały cer­ty­fi­kat” jest cza­sem nazy­wa­ny. Udział w odpra­wie Jest to kurs, w którym wyst­ar­c­zy zrea­lizować 40 jed­nos­tek dydak­ty­cz­nych i otrzy­mać zaś­wiad­c­ze­nie o uczest­nict­wie w kur­sie, tzw. Dowód pouc­ze­nia, pod­a­no. Podc­z­as instruk­tażu nie jest sys­te­ma­ty­cz­nie sprawdz­a­na wied­za, odby­wa się jedy­nie rod­zaj krót­kie­go tes­tu na zro­zu­mi­e­nie. Z kolei w przy­pad­ku egza­mi­nu z kom­pe­ten­c­ji zawo­do­wych mamy do czy­ni­enia z 120-minu­to­wym tes­tem pisem­nym i nas­tę­pu­ją­cym po nim egza­mi­nem ust­nym. Na stro­nie Test wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej jest odpo­wied­nio jas­ne wyżs­zej jakości niż instruk­c­ja, a także moż­na pod­jąć się spec­jal­nych czyn­ności dozo­ro­wych, takich jak pat­ro­le w stre­fach ruchu publicz­n­ego czy pra­ca w cha­rakt­er­ze detek­ty­wa skle­po­wego. Jak prze­bie­ga pro­ce­du­ra instruk­tażu i bad­a­nia kom­pe­ten­c­ji, o co się pyta i kto ewen­tu­al­nie nie musi brać w niej udziału, opi­sa­ne jest (m.in. w punktach) w Roz­por­ząd­ze­nie o nad­zor­ze uregulowane.

 

Dlac­ze­go do egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej uży­wa się nie­właści­wych terminów?

W mojej oce­nie ma to róż­ne przy­c­zy­ny. Niek­tór­zy lud­zie po pro­s­tu nie wied­zą lepiej, niek­tór­zy wyma­wia­ją Wygo­da tyl­ko krót­ko o “wygląd­zie”, a niek­tó­re oso­by (zwłaszc­za fir­my) uży­wa­ją celo­wo błęd­ne okreś­le­nia. Ponie­waż fak­ty­cz­nie błęd­ne okreś­le­nia są w pewnych krę­gach (zwłaszc­za wśród osób o niżs­zych kwa­li­fi­ka­c­jach) dość pow­s­zech­ne, wie­le osób chcą­cych przy­go­to­wać się do egza­mi­nu z kom­pe­ten­c­ji zawo­do­wych po pro­s­tu wys­zu­ku­je np. ter­min “cer­ty­fi­kat bez­piec­zeńst­wa”. Albo inac­zej Fir­my wpro­wad­za­ją poten­c­jal­nych kli­en­tów w błąd, wier­ząc, że mają w sobie więcej niż w rzec­zy­wis­tości: W przes­złości zaw­s­ze ist­niały fir­my szko­lenio­we, któ­re ofe­ro­wały kwa­li­fi­ka­c­je “spec­ja­lis­ty ds. bez­piec­zeńst­wa”. To brz­mi jak więcej! Ale to, co fak­ty­cz­nie jest wlic­zo­ne, to najc­zęściej “tyl­ko” przy­go­to­wa­nie do kwa­li­fi­ka­c­ji. W cenie wie­lu setek, a nawet ponad tysią­ca euro. Z kolei spec­ja­lis­ta ds. ochro­ny i zabez­piec­zeń to prawd­zi­we 3‑letnie szko­le­nie zawo­do­we — ist­nie­je ryzy­ko pomyłki! Moja rada: Zwra­caj więc bacz­ną uwa­gę na uży­wa­ne ter­mi­ny, a w razie wąt­pli­wości pytaj, co kon­kret­nie należy przez nie rozu­mieć. Najl­epiej wyrażać się jas­no i uży­wać właści­wej ter­mi­no­lo­gii. To pokaże, że znasz się na rzeczy 🙂

 

Ost­at­nio rów­nież Jörg Zitz­mann w swo­im pod­caście doty­c­zą­cym ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa w odcin­ku 328 zajął się kwestią “dużych/małych wys­tąpień”. Jako dyrek­tor zar­ząd­za­ją­cy Aka­de­mii Bez­piec­zeńst­wa regu­lar­nie otrzy­mu­je takie zapy­ta­nia i wyjaś­nia: https://www.podcast-fuer-schutz-und-sicherheit.de/podcast/328-grosser-oder-kleiner-securityschein/

Stro­na infor­ma­cy­j­na dla eks­per­tów: Wszyst­ko nowe!

Strona informacyjna dla ekspertów: Wszystko nowe!

Witam wszyst­kich zain­te­re­so­wanych ekspertyzą!

Od dziś stro­na infor­ma­cy­j­na na ten temat ma nowy wygląd. Stro­na została cał­ko­wi­cie prze­bu­do­wa­na gra­ficz­nie i jest teraz łat­wa w obsłud­ze rów­nież na smart­fo­nach! Ponadto poszer­zo­no zak­res usług. Zadaj swo­je pyta­nie w Forum lub użyć Wys­zu­ki­wa­nie stronjeś­li potrze­bu­jesz infor­mac­ji na kon­kret­ny temat.

Nowości zaw­s­ze na blogu

Nowością jest rów­nież blog, na którym właś­nie czyt­asz ten post. Poin­for­mu­ję Cię tutaj w krót­kich arty­kułach, gdy poja­wią się wia­do­mości na temat egza­mi­nu 34a lub innych tema­tów zwią­zanych z bezpieczeństwem!

O mnie

Nazy­wam się Han­nes Fich­tel, jes­tem egza­mi­na­torem w różnych komis­jach egza­mi­nacy­jnych z zak­re­su ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa w IHK. Pra­cu­ję w pry­wat­nej ochro­nie od 2006 roku. Poc­ząws­zy od instruk­tażu według § 34a GewO i szko­lenia jako spec­ja­lis­ta ds. ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa, roz­wi­jałem się dalej poprzez zaa­wan­so­wa­ne szko­le­nie jako mis­trz ds. ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa (IHK) aż do stu­diów licen­c­ja­ckich i magis­ter­s­kich w branży ochro­ny. Pro­wad­zę info­por­tal eks­per­cki i chęt­nie odpo­wiem na wszel­kie pytania!

Nadruk
pl_PLPL
Zgo­da na pli­ki coo­kie z bane­rem Real Cookie