Arhiv

Stro­kov­no znan­je v skla­du s § 34a GewO

Nez­ado­vol­j­ni v služ­bi: Kakš­ne mož­nos­ti ima­te kot varnostnik?

Nezadovoljni v službi: Kakšne možnosti imate kot varnostnik?

Res je, da je delo v zaseb­ni var­nost­ni indus­tri­ji lah­ko zah­tev­no. Del­ov­ni pogo­ji so na neka­te­rih področ­jih res sla­bi. Ven­dar se raz­me­re od pod­jet­ja do pod­jet­ja tudi precej raz­li­ku­je­jo. Nere­d­ko se zgo­di, da spre­mem­ba ponu­di bol­jše karier­ne mož­nos­ti, mož­nost pri­do­bi­van­ja novih izkušenj in udob­ne­jše del­ov­no okolje.

Korak 1: Natanč­no ana­li­zi­raj­te situacijo!

Pomemb­no je, da vedo, kaj so vzro­ki za nji­ho­vo nez­ado­vol­jst­vo. in spoz­naj­te svo­je moti­va­c­ijs­ke dejav­ni­ke. Ana­li­zi­raj­te raz­lo­ge za nez­ado­vol­jst­vo: Natanč­no ugo­to­vi­te, zara­di česa ste nes­reč­ni. Je to del­ov­no okol­je, nalo­ge, eki­pa, plači­lo ali kul­tu­ra pod­jet­ja? Bolj ko bos­te razu­me­li vzro­ke, laž­je bos­te naš­li rešitev.
Pogos­to ima pomemb­no vlo­go tudi zaseb­no okol­je ali spre­mem­ba oseb­nih potreb. Zato v svo­ji ana­li­zi upoš­te­vaj­te tudi te vidike!

Korak 2: Pre­mis­li­te o mož­nos­tih in jih pretehtajte!

Nas­lednji korak bi bil Izved­ba mož­gans­ke nevih­te in razis­ko­van­je o raz­po­ložl­jivih možnostih:
Kakš­ne so moje mož­nos­ti? Kako veli­ka so tve­gan­ja? Kaj se zgo­di, če…? itd.
Šte­vil­ne od nas­lednjih mož­nos­ti sta­ne­jo Ni den­ar­ja, le prema­go­van­je. Ven­dar pa so neka­te­re mož­nos­ti precej zamud­no in stroš­kov­no zah­tev­no ali celo dol­go­t­ra­j­no..

 1. Poz­ani­maj­te se o svo­jih pra­vicah: Pre­pričaj­te se, da ste sez­nan­je­ni s svo­ji­mi pra­vica­mi kot zapos­le­ni v sek­tor­ju zaseb­ne­ga varo­van­ja. To vključu­je mini­mal­no plačo, zako­ne o del­ov­nem času, pra­vice do dopus­ta in pra­vila o nad­ur­nem delu. Če poz­na­te svo­je pra­vice, lah­ko zago­to­vi­te, da jih bo delo­da­ja­lec spoštoval.
 2. Pogo­vo­ri­te se z delo­da­jal­cem: Če ste nez­ado­vol­j­ni s plačo ali del­ov­ni­mi pogo­ji, mora­te to pove­da­ti delo­da­jal­cu. Morda bo odprta raz­pra­va pri­po­mo­g­la k izbol­jša­vam. Morda vam lah­ko delo­da­ja­lec ponu­di tudi mož­nos­ti za usposabljan­je ali spe­cia­li­za­ci­jo, da bi izbol­jša­li svo­je poklic­ne mož­nos­ti in priložnosti.
 3. Spre­mem­ba področ­ja dejav­nos­ti (znot­raj pod­jet­ja): Indus­tri­ja zaseb­ne­ga varo­van­ja je več­plast­na. Šte­vil­ni ponud­ni­ki zaseb­ne­ga varo­van­ja ponu­ja­jo raz­lič­ne sto­rit­ve. Morda je za vas pri­mer­ne­jše dru­go področ­je. O tem se pogo­vo­ri­te s svo­jim nadre­je­nim in se inter­no pri­ja­vi­te na dru­go del­ov­no mes­to. Vča­sih poma­ga not­ran­ja pre­mes­ti­tev na dru­go področ­je odgovornosti.
 4. Prid­ruži­te se sin­di­ka­tu: V Nemči­ji obsta­ja­jo sin­di­ka­ti, ki se zav­ze­ma­jo za pra­vice delav­cev — v pri­me­ru služ­be varo­van­ja je to sin­di­kat Ver­ein­te Dienst­leis­tungs­ge­werk­schaft (ver.di). Če posta­ne­te nji­hov član, lah­ko izko­ris­ti­te nji­ho­vo kolek­tiv­no poga­jals­ko moč in se sku­paj z drug­i­mi delav­ci bori­te za bol­jše del­ov­ne pogo­je in viš­je plače.
 5. Iskan­je mož­nos­ti za nadal­jn­je usposabljan­je: Če nadal­ju­jete izobraže­van­je ali se spe­cia­li­zi­ra­te, lah­ko izbol­jša­te svo­je poklic­ne mož­nos­ti in pogos­to zas­luži­te precej viš­jo plačo. Raz­mis­li­te, kate­re dodat­ne kva­li­fi­ka­ci­je bi vam lah­ko koristi­le pri vašem delu, in poišči­te ust­rez­ne pril­ož­nos­ti za usposabljan­je. Poz­ne­je bos­te ime­li več mož­nos­ti za ukre­pan­je in bos­te bolj iskani.
 6. Mreža z drug­i­miŠte­vil­ne pril­ož­nos­ti za zapos­li­tev se poja­vi­jo na pod­la­gi pri­po­ročil in oseb­nih sti­kov. Poleg tega sti­ki z drug­i­mi omo­goča­jo izmen­ja­vo izkušenj. Če ima­te moč­no mrežo, lah­ko s tem pri­do­bi­te nove per­spek­ti­ve. Poleg oseb­ne izmen­ja­ve so pri­po­ročl­jive tudi splet­ne plat­for­me, kot sta Xing ali Linkedin.
 7. Poišči­te dru­ge­ga delo­da­jal­ca: Če vsi zgo­raj navede­ni ukre­pi ne pri­ne­se­jo izbol­jšav, je morda pamet­no pois­ka­ti dru­ge­ga delo­da­jal­ca. V pano­gi zaseb­ne­ga varo­van­ja zago­to­vo obsta­ja­jo pod­jet­ja, ki ponu­ja­jo bol­jše del­ov­ne pogo­je in viš­je plače.
 8. Nen­a­zadnje: Nare­di­te to bol­je in ust­a­novi­te svo­je pod­jet­je! Seve­da mora biti ta korak zelo dob­ro pre­mišl­jen. Pogos­to je mož­nost, da se samo­z­apos­li­te pos­t­rans­ko in tako zač­ne­te pos­to­po­ma z man­jšim tve­gan­jem. Ven­dar ne poza­bi­te, da mora vaš pre­jšn­ji delo­da­ja­lec igra­ti z vami. Ena od mož­nos­ti je lah­ko na pri­mer samos­to­j­no delo kot pre­dava­telj v var­nost­ni industriji.

Korak 3: Post­avi­te svo­je oseb­ne cilje!

Le če čim natanč­ne­je ves­te, kaj želi­te doseči, si lah­ko za to kon­kret­no priz­ade­va­te. Da bi se moti­vi­ra­li, je zelo smi­sel­no, da Zapiši­te in vizua­li­zi­raj­te svo­je cil­je. V pomoč je lah­ko tudi uporaba t. i. Pra­vilo SMART post­avljan­je last­nih ciljev.

Pra­vilo SMART je kra­ti­ca, ki se uporablja kot vodi­lo za Obli­ko­van­je jas­nih in dob­ro opr­e­del­je­nih cil­jev služi. Poma­ga obli­ko­va­ti cil­je tako, da so rea­lis­tič­ni in dosegl­jivi. Pra­vilo SMART pome­ni nas­lednja merila:

 1. Poseb­na (Poseb­no): Cilj mora biti jas­no in natanč­no obli­ko­van, tako da ni veli­ko pro­s­to­ra za inter­preta­ci­jo in da se človek v celo­ti zave­da svo­je­ga cilja.
 2. Merl­jiv (Merl­jivo): Cilj mora biti merl­jiv, da je mogoče spreml­ja­ti napre­dek in objek­tiv­no ocen­i­ti uspeh. Opr­e­del­jen je lah­ko s kvan­ti­ta­tiv­ni­mi ali kva­li­ta­tiv­ni­mi kazalniki.
 3. Izvedl­jivi nas­lov (Dosegl­jivo): Cilj mora biti dosegl­jiv. Moral bi biti zah­te­ven, ven­dar dosegl­jiv z raz­po­ložl­jiv­i­mi sredstvi.
 4. Rea­lis­tič­no (Rea­lis­tič­no): Cilj mora biti rea­lis­tičen, kar pome­ni, da ga mora biti mogoče izves­ti, kot je pred­vi­deno, v dejan­s­kih okvir­nih pogojih.
 5. Pre­nehan­je (Časov­no ome­jen): Cilj mora ime­ti jasen časov­ni okvir, do kdaj naj bi bil dosežen. Jasen rok spod­bu­ja moti­va­ci­jo in osre­do­točen­ost na dose­gan­je cilja.

Tukaj je pri­mer cil­ja, obli­ko­va­ne­ga v skla­du s pra­vil­om SMART:

Cilj, ki ni cilj SMART: Želim zas­luži­ti več denarja.

Cilj SMART: Svoj meseč­ni pri­ho­dek želim poveča­ti za 20%, tako da v nas­lednjih šes­tih mesecih opra­vim nadal­jn­je usposabljan­je za pri­do­bi­tev nazi­va cer­ti­fi­ci­ra­ne­ga delav­ca za varo­van­je in zašči­to ter se nato nepos­red­no zapos­lim pri delodajalcu.

Z upor­abo pra­vila SMART posta­ne cilj kon­kre­ten, merl­jiv, dosegl­jiv, ust­re­zen in ima jasen časov­ni okvir. Tako se poveča ver­jet­nost, da bos­te uspeš­no doseg­li svoj cilj.

 

4. korak: Nare­di­te “boj­ni načrt” za dos­ego svo­jih ciljev!

Zdaj je čas za načr­to­van­je izved­be. Načr­tuj­te ukre­pe, ki pris­pe­va­jo k dose­gan­ju vaših cil­jev, npr.:

Pogos­to je smi­sel­no vzpo­red­no uporablja­ti raz­lič­ne prist­o­pe in ime­ti tudi načrt B (in načrt C).
Določi­te pred­nost­ne cil­je! Raz­lič­ne ukre­pe poveži­te s svo­ji­mi cil­ji. Nare­di­te vpi­se v kole­dar in usmer­je­no delaj­te za dose­gan­je vmes­nih cil­jev in mejnikov!
Ne dovo­li­te, da bi vas neu­s­pehi vrg­li iz tira! Ostani­te vzt­ra­j­ni, osre­do­toče­ni in pozitivni!

 

Upam, da vam bodo ti nas­ve­ti poma­ga­li izbol­jša­ti vaš oseb­ni položaj.

Kaj je regis­ter varovanja?

Kaj je register varovanja?

Leta 2019 je bil na novo uve­den držav­ni in nacio­nal­ni regis­ter var­nost­ni­kov, ki je obve­zen za sek­tor zaseb­ne­ga varo­van­ja. V tem član­ku bos­te izve­de­li, kakšen je namen regis­tra var­nost­ni­kov, kdo opravlja vpi­se vanj, kaj pome­ni izkaz­ni­ca var­nost­ni­ka in še veli­ko več, kar mora­te vede­ti kot var­nost­ni dela­vec — predv­sem pa kot stro­kovn­jak v var­nost­ni industriji.
Mimogre­de, regis­ter var­u­hov je na vol­jo na splet­ni stra­ni www.bewacherregister.de

Osnov­ne infor­maci­je o var­nost­nem regis­tru (BWR)

Nemški regis­ter varo­van­ja je osrednji in digi­tal­ni regis­ter, ki vse­bu­je podat­ke o oseb­ju za varo­van­je (var­nost­no oseb­je) ter o izva­jal­cu varo­van­ja (var­nost­ni izva­ja­lec) in gos­po­dar­ski druž­bi (var­nost­no pod­jet­je). Od juli­ja 2020 je za zakon o var­nost­ni­kih in s tem tudi za regis­ter var­nost­ni­kov pris­to­j­no Zvez­no minis­trst­vo za not­ran­je zade­ve (BMI). Ker je od okto­bra 2022 za ope­ra­tiv­no voden­je regis­tra pris­to­jen zvez­ni organ, je Zvez­ni sta­tis­tič­ni urad (Desta­tis):

Od uved­be regis­tra varo­van­ja (BWR) mora­jo vsi trgov­ci v sek­tor­ju varo­van­ja svo­ja pod­jet­ja in var­nost­no oseb­je vpi­sa­ti v BWR. V pri­hodnje bodo lah­ko vpi­se fizič­nih oseb spre­min­ja­li le orga­ni, pris­to­j­ni za izvrše­van­je zako­n­ov o varo­van­ju. V ta namen trgov­ci v BWR zago­to­vi­jo infor­maci­je o uspo­s­ob­ljen­os­ti, zanesljivos­ti, iden­tit­eti in dostop­nos­ti var­nost­ne­ga osebja.

Pri­bliž­no 1 300 občin­s­kih uradov za jav­ni red in dru­gih pris­to­j­nih orga­nov v zvez­nih deže­lah pre­ve­ri pred­lože­ne podat­ke ter odo­bri ali zavr­ne gos­po­dar­s­ke druž­be in var­nost­no oseb­je. Pri tem uporablja­jo BWR za dostop do infor­macij Združen­ja nemških indus­trijs­kih in trgo­vin­s­kih zbor­nic (DIHK) o kva­li­fi­ka­ci­jah in Zvez­ne­ga urada za zašči­to ust­ave (BfV) o zanesljivosti.

Če nek­do želi delati v dejav­nos­ti varo­van­ja, mora opra­vi­ti pre­ver­jan­je pre­te­klos­ti. Rezul­ta­ti tega pre­ver­jan­ja se zabe­leži­jo v regis­ter varo­van­ja. Regis­ter vse­bu­je tudi podat­ke o poklic­nih kva­li­fi­ka­ci­jah in podat­ke o iden­tit­eti regis­tri­ra­ne osebe.

Delo­da­jal­ci v var­nost­nem sek­tor­ju mora­jo pred zapos­lit­vi­jo var­nost­ne­ga delav­ca (var­nost­ni­ka) opra­vi­ti iskan­je v regis­tru var­nost­ni­kov. S tem se zago­to­vi, da se v var­nost­nem sek­tor­ju zapos­li­jo le pri­mer­ne in zanesljive osebe.

Namen regis­tra var­nost­ni­kov je torej pris­pe­va­ti k izbol­jšan­ju var­n­os­ti in kako­vos­ti v var­nost­ni indus­tri­ji ter okr­e­pi­ti zau­pan­je jav­nos­ti v zaseb­no var­nost­no industrijo.

Kate­ra je iden­ti­fi­ka­c­ijs­ka šte­vil­ka regis­tra varuhov?

Iden­ti­fi­ka­c­ijs­ka šte­vil­ka var­oval­ne­ga regis­tra (na krat­ko: iden­ti­fi­ka­c­ijs­ka šte­vil­ka var­oval­ne­ga regis­tra) je enot­na iden­ti­fi­ka­c­ijs­ka šte­vil­kakar omo­goča jas­no iden­ti­fi­ka­ci­jo in pripis­o­van­je. ID čuva­ja se dode­li ob prvem vpi­su čuva­ja v regis­ter. ID var­nost­ni­ka vel­ja tudi v pri­me­ru spre­mem­be delo­da­jal­ca, tj. za ose­bo ost­ane ved­no isti — vsaj če je stal­no zapos­le­na v var­nost­nem sek­tor­ju brez dal­jših pre­ki­ni­tev. Takš­no 7‑mestno iden­ti­fi­ka­c­ijs­ko šte­vil­ko prej­me­jo tudi var­nost­ni­ki, tj. pogod­be­ni izva­jal­ci varovanja.

Kako lah­ko kot zapos­le­ni pri­do­bim izkaz­ni­co varnostnika?

Če ste novinec v pano­gi zaseb­ne­ga varo­van­ja, bos­te ob prvem vpi­su v regis­ter varo­vancev pre­je­li iden­ti­fi­ka­c­ijs­ko šte­vil­ko varo­van­ca. Prvo regis­tra­ci­jo opra­vi vaš (poten­cial­ni) delo­da­ja­lec. Če zamen­ja­te var­nost­no pod­jet­je, mora­te za izkaz­ni­co var­nost­ni­ka zapro­si­ti nepos­red­no pri pre­jšn­jem delo­da­jal­cu. Pred­nost tega je, da ste lah­ko takoj odpušče­ni, saj se lah­ko pri novem delo­da­jal­cu hitre­je pre­ve­ri stan­je v regis­tru. Svo­jo iden­ti­fi­ka­c­ijs­ko šte­vil­ko var­nost­ni­ka naj­de­te tudi kot poda­tek na svo­ji služ­be­ni izkaznici.

Ali moram plača­ti za izkaz­ni­co var­nost­ni­ka, če želim delati v zaseb­nem varovanju?

Ne. Nače­lo­ma mora delo­da­ja­lec kri­ti te stroške, ki nasta­ne­jo zara­di (prve­ga) vpi­sa var­u­ha v regis­ter var­u­hov. Neka­te­ri delo­da­jal­ci so si zamis­li­li, da bi te stroške zaraču­na­li nove­mu zapos­le­ne­mu ali jih odš­te­li od prve plače. Takš­no rav­nan­je ni zelo res­no. Dru­gače pa je seve­da, če poten­cial­ni zapos­le­ni namer­no navede­jo napač­ne podat­ke (npr. o pre­jšn­jih obsod­bah): poš­te­na igra za obe strani!

Ali lah­ko z izkaz­ni­co var­nost­ni­ka opravljam vse dejav­nos­ti zaseb­ne­ga varovanja?

Ne. Za neka­te­re dejav­nos­ti potre­bu­jete Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s § 34a GewO ali dodat­ne kva­li­fi­ka­ci­je, kot je stro­kov­no znan­je o orož­ju. Poleg tega se lah­ko zgo­di, da pris­to­j­ni organ določi določe­ne pogo­je za zapos­li­tev ali zapos­li­tev popol­no­ma pre­po­ve, npr. zara­di pre­jšn­jih obsodb.

Ali lah­ko del­am v var­nost­nem pod­jet­ju brez izkaz­nice varnostnika?

Nače­lo­ma ne, ven­dar je to odvis­no od posa­mez­ne dejav­nos­ti: Če poklic­no varu­jete življen­ja ali pre­možen­je dru­gih, je potre­ben vpis v regis­ter var­u­hov. Brez izkaz­nice in dovol­jen­ja za var­nost­ni­ka ne sme­te delati za var­nost­no pod­jet­je kot var­nost­nik. Ven­dar obsta­ja­jo dejav­nos­ti, ki ne spa­da­jo med varo­van­je, kot so na pri­mer zgolj ste­vards­ke dejav­nos­ti ali potrje­van­je vstop­nic. V tem pri­me­ru ne del­ate kot kom­er­cial­ni var­nost­nik in ne potre­bu­jete izkaz­nice varnostnika.

Na kaj moram biti kot delo­da­ja­lec še pose­bej pozo­ren v regis­tru varovancev?

Predv­sem je pomemb­no, da so bili pri­javlje­ni vsi zapos­le­ni stražar­ji in da je Izda­ja je bil opravljen, pre­den so se za delo v var­nost­ni služ­bi odloči­li že za prvo minu­to. Poleg tega je bilo kon­kret­no Obseg upora­be biti opr­e­del­je­ni in tudi red­no poso­da­blja­ni, npr. če var­nost­nik prevzame zah­tev­ne­jše nalo­ge (npr. kot detek­tiv v trgo­vi­ni ali določe­ne nalo­ge upravljan­ja) names­to prej pre­pro­s­tih nalog varo­van­ja (npr. pri varo­van­ju pre­možen­ja), zlas­ti če za to Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s § 34a Gewo zaht­e­va je.
A Odpo­ved pogod­be o zapos­lit­vi na pri­mer, je tre­ba pris­to­j­ni organ prek regis­tra var­u­hov obves­ti­ti naj­poz­ne­je v sedmih ted­nih po pre­nehan­ju del­ov­ne­ga raz­mer­ja, da se lah­ko delav­ca izbriše iz registra.
Tudi Spre­mem­be v matič­nih podat­kih kot so spre­mem­be nas­lo­vov zapos­le­nih, pod­jet­ni­kov in pod­je­tij, nova tele­fon­s­ka dostop­nost itd., je seve­da tre­ba spo­roči­ti, da bi te infor­maci­je bile posodobljene.

Opo­zo­ri­ti je tre­ba tudi, da lah­ko regis­tra­ci­ja nove­ga var­nost­ne­ga oseb­ja — odvis­no od lokal­ne­ga orga­na — vča­sih vključu­je znat­ne čakal­ne dobe. med pre­ver­jan­jem regis­tra­ci­je do kon­č­ne spro­s­tit­ve. Poleg tega je vsa­ka nova names­ti­tev za var­ova­la Pris­to­j­bi­na plača­ti. Ta tre­nut­no običa­j­no znaša vsaj 50 evrov, v neka­te­rih regi­jah pa je lah­ko tudi precej višja.
Če je var­uh že regis­tri­ran, tj. če je na vol­jo iden­ti­fi­ka­c­ijs­ka šte­vil­ka, jo je tre­ba le ponov­no pove­za­ti — pod­jet­nik v tem pri­me­ru ne plača nobe­nih pristojbin.

Mimogre­de, vpi­si se tre­nut­no samo­de­j­no izbriše­jo po 12 mesecih po izbri­su var­nost­ni­kov iz regis­tra. To pome­ni, da če se pro­sil­ec regis­tri­ra z izkaz­ni­co var­nost­ni­ka in že več kot eno leto ne dela v tej pano­gi, je zelo ver­jet­no, da bo tre­ba pre­ver­jan­je v celo­ti ponoviti.

Kaj vse je v regis­tru straže?

Podat­ki, ki se lah­ko vpiše­jo v regis­ter in jih organ za regis­ter obde­lu­je, so določe­ni v § 2. odsta­vek 11.b čle­na Zako­na o regu­la­ci­ji trgo­vi­ne, obrti in indus­tri­je (GewO) set.

 • Na nas­lov Trgov­ci je zabe­ležen: Pri­imek, rojst­ni pri­imek, ime; spol; datum rojst­va, kraj rojst­va, drža­va; državljanst­vo; tele­fon­s­ka šte­vil­ka, elek­tron­ski nas­lov; nas­lov regis­tra­ci­je, ki ga sestavlja­jo uli­ca, hiš­na šte­vil­ka, pošt­na šte­vil­ka, kraj, doda­tek, drža­va, drža­va in regio­nal­ni ključ; kraj pre­bi­va­lišča v zadnjih petih letih, ki ga sestavlja­jo uli­ca, hiš­na šte­vil­ka, pošt­na šte­vil­ka, drža­va in drža­va; vrs­ta oseb­ne­ga doku­men­ta z orga­nom izdaja­tel­jem, drža­va izdaja­tel­ji­ca, datum izda­je, šte­vil­ka oseb­ne­ga doku­men­ta, datum pote­ka vel­jav­nos­ti, stro­j­no berl­jivo ime, če obsta­ja, in vse­bi­na stro­j­no berl­jive­ga območ­ja; če je to pri­mer­no. Dodat­ni podat­ki za prav­ne ose­be (npr. prav­na obli­ka, matič­na šte­vil­ka in regis­trs­ko sodišče, pos­lov­ni nas­lov, kon­takt­ni podatki).
 • Na nas­lov Trgovs­ko pod­jet­je (var­nost­na druž­ba) se shran­ju­je­jo infor­maci­je, kot so ime pod­jet­ja, prav­na obli­ka, vrs­ta regis­tra in dodat­ni podat­ki o vpi­su v regis­ter ter pos­lov­ni nas­lov glav­ne podruž­nice in po potre­bi nas­lov dru­gih pos­lov­nih pro­s­to­rov, poleg tega pa tudi dodat­ni podat­ki o dostop­nos­ti, kot sta tele­fon­s­ka šte­vil­ka in elek­tron­ski naslov.
 • Za Var­nost­ni­ki (stražarji/varnostno oseb­je) se hra­ni­jo nas­lednji oseb­ni podat­ki: Ime, pri­imek ob rojst­vu, ime­na; spol; datum rojst­va, kraj rojst­va, drža­va rojst­va; državljanst­vo; nas­lov regis­tra­ci­je, ki ga sestavlja­jo uli­ca, hiš­na šte­vil­ka, pošt­na šte­vil­ka, mes­to, doda­tek, drža­va, drža­va in regio­nal­ni ključ; kraj pre­bi­va­lišča v zadnjih petih letih, ki ga sestavlja­jo uli­ca, hiš­na šte­vil­ka, pošt­na šte­vil­ka, drža­va in drža­va; vrs­ta iden­ti­fi­ka­c­ijs­ke­ga doku­men­ta z orga­nom izdaja­tel­jem, drža­va izdaja­tel­ji­ca, datum izda­je, šte­vil­ka iden­ti­fi­ka­c­ijs­ke­ga doku­men­ta, datum pote­ka vel­jav­nos­ti, stro­j­no berl­jivo ime, če obsta­ja, in vse­bi­na stro­j­no berl­jive­ga območja.

Poleg tega je med drug­im shran­je­no nas­lednje:

 • Datum izda­je dovoljenja
 • Obseg dovol­jen­ja
 • Potek vel­jav­nos­ti dovol­jen­ja, če je primerno
 • Naved­ba dejav­nos­ti straže
 • Pre­po­ved zapos­lit­ve, če je primerno
 • Podat­ki o pre­ver­jan­ju zanesljivos­ti (datum, vrs­ta in rezul­tat pre­ver­jan­ja itd.)
 • Naved­ba kon­takt­nih podat­kov pris­to­j­ne­ga orga­na za izda­jo dovoljenj
 • Stan­je pos­top­ka izda­je dovoljenja
 • Podat­ki iz vmes­ni­ka regis­tra var­u­hov do Zvez­ne­ga urada za varst­vo ustave
 • Podat­ki o potrdi­lih o uspo­s­ob­ljen­os­ti in usposabljan­ju, ki so jih izda­le gos­po­dar­s­ke in indus­trijs­ke zbor­nice za var­u­he in obrtnike
 • Kon­takt­ni podat­ki lokal­ne­ga pris­to­j­ne­ga organa

Kate­re so pred­nos­ti in sla­bos­ti regis­tra varovanja?

Seve­da je vzdrže­van­je regis­tra varo­van­ja dol­go­t­ra­j­no. Ven­dar pa kot elek­tron­ski regis­ter ponu­ja tudi pred­nos­ti, ki so v digi­ta­li­za­ci­ji in uskla­dit­vi prej ana­lo­gnih (papirna­tih) postopkov.

To so pomemb­ne pred­nos­ti zaščit­ne­ga registra:

 1. Nad­zor nad kva­li­fi­ka­ci­ja­mi: Regis­ter var­nost­ni­kov omo­goča sis­te­ma­tičen nad­zor nad uspo­s­ob­ljen­ost­jo var­nost­ni­kov, saj mora­jo ti za vpis v regis­ter doka­za­ti vsaj uspo­s­ob­ljen­ost v skla­du s čle­nom 34a GewO.
 2. Var­n­ost strankVpis v regis­ter var­nost­ni­kov stran­kam zago­tavlja viš­jo raven var­n­os­ti, saj vedo, da so zapos­le­ni var­nost­ni­ki pre­ver­je­ni in usposobljeni.
 3. Zašči­ta jav­nos­ti: Regis­ter var­nost­ni­kov pris­pe­va k več­ji var­n­os­ti jav­nos­ti, saj iz izva­jan­ja var­nost­nih dejav­nos­ti izključu­je ose­be brez zaht­eva­ne­ga stro­kov­ne­ga znan­ja in oseb­ne zanesljivosti.
 4. Pre­g­led­nostRegis­ter var­nost­ni­kov zago­tavlja pre­g­led­nost gle­de uspo­s­ob­ljen­os­ti in zanesljivos­ti var­nost­ni­kov ter s tem zago­tavlja več­je zau­pan­je v panogo.
 5. Zman­jšan­je zlora­be: Z vpi­som v regis­ter var­nost­ni­kov se zman­jša mož­nost zlora­be var­nost­nih sto­ri­tev s stra­ni nek­va­li­fi­ci­ra­nih ali neza­nesljivih oseb (npr. oseb z ust­rez­no kazens­ko evidenco).
 6. Prav­na pod­la­ga in zave­zu­joča moč: V regis­ter var­nost­ni­kov so vključe­ni prav­ni pred­pi­si, ki stan­dar­di­zi­ra­jo in ure­ja­jo usposabljan­je in uspo­s­ob­ljen­ost varnostnikov.
 7. Učin­ko­vi­to upravljan­je: Regis­ter var­nost­ni­kov pris­to­j­nim orga­nom omo­goča učin­ko­vit nad­zor nad tem, ali var­nost­na pod­jet­ja in zapos­le­ni izpoln­ju­je­jo zakon­ske zahteve.
 8. Stro­kov­ni raz­vojVpis v regis­ter var­nost­ni­kov vča­sih spod­bu­ja stro­kov­ni raz­voj var­nost­ni­kov, saj ust­var­ja spod­bu­de za nadal­jn­je izobraže­van­je in usposabljanje.
 9. Vero­d­os­to­j­nost pano­ge: Regis­ter var­u­hov pris­pe­va k vero­d­os­to­j­nos­ti var­nost­ne­ga sek­tor­ja, saj pou­dar­ja stro­kov­nost in res­nost regis­tri­ra­nih pod­je­tij in zaposlenih.
 10. Učin­ko­vi­ta izmen­ja­va Od infor­macij: Regis­ter var­nost­ni­kov omo­goča orga­nom po vsej drža­vi hit­ro izmen­ja­vo ust­rez­nih infor­macij o var­nost­nih silah, kar izbol­jšu­je sodel­o­van­je in povezovanje.

To so glav­ne poman­jkljivos­ti zaščit­ne­ga registra:

 1. Uprav­no bre­me: Vzpost­avi­tev in vzdrže­van­je regis­tra var­u­hov zaht­e­va določe­no biro­kra­ci­jo in uprav­no delo, tako za orga­ne kot za pod­jet­ja, ki se želi­jo regis­tri­ra­ti, in nji­ho­vo osebje.
 2. StroškiVpis v regis­ter var­u­hov je pove­zan s stroški. Seve­da so to vnapre­jšn­ji stroški za tis­te, ki mora­jo opra­vi­ti usposabljan­je, stro­kov­ni izpit ali poseb­no usposabljan­je — čeprav je bilo to potreb­no tudi brez BWR.
 3. Ome­ji­tev dosto­pa na trg: Zah­te­ve gle­de kva­li­fi­ka­cij in regis­tra­ci­je lah­ko oteži­jo vstop na trg more­bit­nim novim ude­ležencem v var­nost­ni industriji.
 4. Zamu­de: Obde­la­va vlog za regis­tra­ci­jo in izda­ja izkaz­nic var­nost­ni­kov lah­ko tra­ja dol­go, kar lah­ko povz­roči zamu­de pri zapos­lo­van­ju varnostnikov.
 5. Varst­vo oseb­nih podat­kov: Regis­ter var­nost­ni­kov vse­bu­je občutl­jive podat­ke o var­nost­ni­kih, zato je tre­ba podat­ke zašči­ti­ti pred zlor­abo ali nepo­oblašče­nim dostopom.
 6. Spreml­jan­je: Da bi zago­to­vi­li učin­ko­vi­tost var­nost­ne­ga regis­tra, mora­jo pris­to­j­ni orga­ni izvaja­ti red­ne pre­g­le­de in nad­zor­ne ukre­pe, kar pome­ni dodat­no delo.
 7. Izje­me in vrze­li: V neka­te­rih pri­me­rih lah­ko var­nost­ne sile ali pod­jet­ja pos­kuša­jo zaobi­ti zah­te­vo po regis­tra­ci­ji ali izko­ris­ti­ti vrze­li, kar bi lah­ko ogro­zi­lo učin­ko­vi­tost registra.

Regis­ter var­u­hov: vizi­ja in realnost

Odvet­nik Jörg Zitz­mann je ob uved­bi regis­tra var­u­hov 1. janu­ar­ja 2019 v član­ku Pod­cast za zašči­to in var­n­ost ozad­je. Predsta­vi ozad­je uved­be regis­tra, pojas­ni, kaj regis­ter varo­vancev pome­ni za trgov­ce in var­nost­no oseb­je, kdo je odgo­vo­ren, kate­ri podat­ki se zbi­ra­jo in kako viso­ki so stroški pre­g­le­da in vpis­ov v register:

(Vir: Pod­cast za zašči­to in var­n­ost / Jörg Zitzmann)

Pov­ze­tek

Na sploš­no lah­ko reče­mo, da ima zaščit­ni regis­ter več pred­nos­ti kot sla­bos­ti. Zago­tavlja pre­g­led­nost, lah­ko poveča var­n­ost in zau­pan­je v zaseb­no var­nost­no indus­tri­jo. Če je bila iden­ti­fi­ka­c­ijs­ka šte­vil­ka var­nost­ni­ka že dodel­je­na, ima­jo tako zapos­le­ni, ki išče­jo novo zapos­li­tev, kot var­nost­na pod­jet­ja koris­ti od pospeše­ne elek­tron­ske obde­la­ve. Kljub temu obsta­ja­jo tudi sla­bos­ti, kot sta zamud­no začet­no obli­ko­van­je in pre­ver­jan­je zapos­le­nih, združe­no z neza­ne­marl­jiv­i­mi stroški, ki niso enot­ni po vsej drža­vi, ter stal­no vzdrže­van­je podat­kov. Mož­ne so tudi vrze­li — zlas­ti če so dejans­ka pre­ver­jan­ja raz­po­re­je­ne­ga var­nost­ne­ga oseb­ja na kra­ju samem redka.

Delo var­nost­ni­ka 34a: Kaj sto­ri­ti, če šef odpo­ve storitve?

Delo varnostnika 34a: Kaj storiti, če šef odpove storitve?

V zaseb­nem var­nost­nem sek­tor­ju so izmens­ko delo, noč­no delo in delo ob praz­ni­kih običa­j­ni del­ov­ni pogo­ji. Var­nost­ni­ki pogos­to opravlja­jo zah­tev­no delo, da bi zago­to­vi­li var­n­ost objekt­ov, dogod­kov in lju­di. Na žalost Plače v tem sek­tor­ju pogos­to spa­da­jo v sek­tor z niz­ki­mi plača­mi na pri­mer v loče­ni var­nost­ni služ­bi. Če pri­de do nepriča­ko­va­ne­ga izpa­da ur, npr. ker delo­da­ja­lec izgu­bi pomemb­no pogod­bo, in zara­di tega (ali dru­gih raz­lo­gov) ni dosežen meseč­ni cil­j­ni del­ov­ni čas, lah­ko posta­ne delo var­nost­ni­ka 34a finanč­no neu­god­no. Ta čla­nek obravna­va raz­lo­ge, ki vodi­jo do odpo­ve­di del­ov­nih dni, in pri­ka­zu­je mož­nos­ti, ki jih ima var­nost­ni delavec.

Kate­ri so mož­ni raz­lo­gi, da me delo­da­ja­lec raz­por­edi na manj dni napotitve?

Najprej je tre­ba na tej točki na krat­ko preuči­ti sta­lišče var­nost­ne­ga pod­jet­ja. Dejst­vo, da ste na sez­na­mu dežur­nih red­ke­je, v veči­ni pri­merov (upaj­mo) ni pove­za­no z vami oseb­no, tem­več ima ope­ra­tiv­ne raz­lo­ge. Če jih delo­da­ja­lec pojas­ni na pre­g­le­den način in jih lah­ko razu­me­te, to ponu­ja bol­jše izho­dišče za reši­tev pro­ble­ma, ki jo lah­ko pod­pre­ta obe stra­ni. Mož­no pa je, da bo to pri­ved­lo do spre­mem­be zapos­lit­ve ali do tega, da bos­te zače­li iska­ti novo služ­bo. Ali pa je “pus­to obd­ob­je” le krat­ko in lah­ko ure nado­mes­ti­te z dodat­nim delom v nas­lednjem mesecu ali pa vam delo­da­ja­lec ugo­di na kakšen drug način.

Tukaj je deset mož­nih raz­lo­gov, zakaj bi lah­ko delo­da­ja­lec želel skra­jša­ti vaš del­ov­ni čas:

 1. Man­jše pov­praše­van­je strank: Pov­praše­van­je po var­nost­nih sto­rit­vah bi lah­ko bilo man­jše, kar bi zman­jša­lo šte­vilo potreb­nih del­ov­nih ur.
 2. Gos­po­dars­ka upočas­ni­tev: Mož­no je, da so se gos­po­dar­s­ke raz­me­re pos­la­bša­le, kar je povz­roči­lo ome­jit­ve virov in prih­ran­ke stroškov.
 3. Spre­mem­be pos­lov­ne stra­te­gi­je: Vaš delo­da­ja­lec je morda spre­menil svo­jo pos­lov­no stra­te­gi­jo, zara­di česar je tre­ba pril­a­godi­ti človeške vire.
 4. Vrten­je oseb­ja: Morda bi bilo tre­ba zapos­le­ne zamen­ja­ti, da bi ime­li vsi zapos­le­ni mož­nost delati in da bi bil del­ov­ni čas pra­vič­ne­je razporejen.
 5. Nove teh­no­lo­gi­je ali avto­ma­tiza­ci­ja: The uva­jan­je novih teh­no­lo­gij ali avto­ma­tizi­ra­nih sis­te­mov lah­ko povz­roči, da bo potreb­nih manj zaposlenih.
 6. Sezon­ska nihan­ja: Del­ov­ni čas je lah­ko odvi­sen od sezon­skih nihanj, na pri­mer če je v določe­nih mesecih potreb­no manj var­nost­ne­ga osebja.
 7. Spre­mem­be pogodb s stran­ka­mi: Mož­no je, da so se pogod­be s stran­ka­mi spre­meni­le, kar je povz­roči­lo zman­jšan­je obse­ga dela.
 8. Prav­ne ome­jit­ve: Lah­ko se uve­de­jo (nove) zakon­ske ome­jit­ve, kot so zgorn­je meje del­ov­ne­ga časa ali počit­ka med izmen­a­mi. Ali pa se zdaj bol­je upoš­te­va­jo obs­to­ječe zah­te­ve (npr. iz zako­na o del­ov­nem času).
 9. Služ­be­ni praz­ni­ki ali sezon­ski pre­mo­ri v pod­jet­juVaš delo­da­ja­lec se je morda odločil skra­jša­ti del­ov­ni čas v določe­nih obd­ob­jih, kot so praz­ni­ki pod­jet­ja ali sezon­ski pre­mo­ri (od strank). Prav tako je na pri­mer pan­de­mi­ja Covi­da povz­roči­la začas­ne pre­tre­se v industriji. 
 10. Not­ran­je pre­struk­tur­i­ran­je pod­jet­ja: Vaš delo­da­ja­lec lah­ko izve­de not­ran­je pre­struk­tur­i­ran­je, ki vodi do ponov­ne oce­ne del­ov­ne­ga časa in raz­por­edit­ve virov.

Kakš­ne mož­nos­ti imam, če mi delo­da­ja­lec dode­li manj dela?

Seve­da ni vred­no raz­pravlja­ti o eni ali dveh urah. Ven­dar je izgu­ba 20, 30, 40 ali celo več odstot­kov del­ov­ne­ga časa velik zalog­aj, saj se je tre­ba tudi preživlja­ti. Če vas nadre­je­ni odstra­ni z raz­po­re­da dežur­stev, vam dode­li bist­ve­no manj izmen kot običa­j­no in ne dobi­te svo­jih ur — potem ima­te nas­lednje možnosti:

 1. Pre­ve­ri­te pogod­bo o zapos­lit­vi!
  To je naj­po­memb­ne­jša toč­ka. Pra­vil­o­ma je odločil­no to, kar je bilo dogo­vor­je­no v pogod­bi o zapos­lit­vi. Če na pri­mer piše “pol­ni del­ov­ni čas”, vas mora delo­da­ja­lec v skla­du s tem tudi zapos­li­ti. Kaj pome­ni pol­ni del­ov­ni čas, je običa­j­no ure­je­no v ust­rez­ni kolek­tiv­ni pogod­bi. Pogos­to je dogo­vor­je­no tudi določe­no šte­vilo ur. Če je na pri­mer v pogod­bi o zapos­lit­vi pogod­be­no določe­no 170 ur na mesec, se mora­te tega šte­vila ur drža­ti (razen man­jših nihanj, npr. zara­di bol­niške­ga staleža).
 2. Oglej­te si raz­po­red služb!
  Raz­por­edi­tev dežur­stev v var­nost­nih služ­bah, npr. pri varo­van­ju tovarn, se pogos­to izva­ja na pod­la­gi fiks­ne­ga rit­ma izme­ne. Na ta način je mogoče načr­to­va­ti pri­bliž­no vnaprej — seve­da z določe­no mero nego­to­vos­ti (npr. zara­di več­ne­ga načr­to­van­ja neiz­ko­rišče­nih dopus­tov). Ven­dar je odloči­len dejan­ski raz­po­red dežur­stev za nas­lednji mesec: če je v njem navede­no na pri­mer 20 izmen, potem ste upra­viče­ni do dela v tem šte­vi­lu izmen. Ko je raz­po­red dežur­stev enkrat objavljen, se lah­ko ponov­no spre­me­ni le po pos­ve­to­van­ju z zaposlenimi.
 3. Išči­te dia­log in aktiv­no ponu­ja­te del­ov­no uspeš­nost!
  Veli­ko stva­ri je mogoče raz­jas­ni­ti s komu­ni­ka­ci­jo. Pos­ku­si­te se pogo­vo­ri­ti z nadre­je­nim in doseči soglas­je. Pomemb­no: Spo­roči­te, da se s spre­memba­mi ne str­in­ja­te, in izrec­no ponu­di­te svo­jo del­ov­no uspeš­nost! Delo­da­ja­lec vam je dolžan zago­to­vi­ti delo v skla­du z vel­jav­no pogod­bo o zapos­lit­vi, vi pa zago­to­vi­te svo­jo del­ov­no uspeš­nost v skla­du s pogodbo. 
 4. Vaš delo­da­ja­lec se ne odzi­va? Pošl­ji­te pis­ni opo­min!
  Delo­da­jal­ca pis­no obves­ti­te o zgo­raj navede­nih vidi­kih. Pis­na obli­ka je pomemb­na, da bos­te ime­li dokaz. Nadre­je­ne­mu določi­te rok, ven­dar ostani­te vljud­ni in sode­lu­joči. Nav­se­z­adnje si običa­j­no želi­te še naprej delati za svo­je­ga delodajalca.
 5. Če nič ne poma­ga: pritoži­te se!
  Če vse ost­alo odpo­ve, delo­da­ja­lec se ne odzo­ve in pogo­vo­ri (po mož­nos­ti tudi s sve­tom delav­cev) ne pri­pel­je­jo do uspe­ha, je edi­na mož­nost vloži­tev tož­be na del­ov­nem sodišču.

Odvet­nik Jörg Zitz­mann je lepo predsta­vil dejst­va pri­me­ra v You­Tube kanal Aka­de­mi­je za var­n­ost:

Pomnjen­je izpit­nih vprašanj in odgo­vor­ov: ali to zadostu­je za opravljan­je izpi­ta 34a?

Pomnjenje izpitnih vprašanj in odgovorov: ali to zadostuje za opravljanje izpita 34a?

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja na področ­ju varo­van­ja v skla­du s 34.a čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji obrti, trgo­vi­ne in indus­tri­je (Gewer­be­ord­nung) je pomem­ben pogoj za zače­tek opravljan­ja pokli­ca na tem področ­ju. Njegov namen je zago­to­vi­ti, da ima­jo kan­di­da­ti potreb­no znan­je za zago­tavljan­je var­n­os­ti lju­di in varo­van­je premoženja.
Pri tem se post­avlja vprašan­je, ali se je smi­sel­no nauči­ti vsa mož­na izpit­na vprašan­ja in odgo­vore na pamet, ne da bi se poglo­bi­li v vse­bi­no izpita.

Izpit­na vprašan­ja: teo­ri­ja in praksa

Brez dvo­ma — učen­je z izpit­ni­mi vprašan­ji 34a ima šte­vil­ne pred­nos­ti. Samo pomnjen­je izpit­nih vprašanj in odgo­vor­ov v tem kon­teks­tu ni pri­mer­na meto­da pri­pra­ve, saj lah­ko izpit vključu­je tudi situ­ac­ijs­ka vprašan­ja. To vel­ja zlas­ti za ust­ni del izpi­ta. Poleg tega je pomemb­no, da razu­me­te pove­za­ve med raz­lič­ni­mi pred­met­ni­mi področ­ji in jih zna­te uporabi­ti v kon­kret­nih prak­tič­nih pri­me­rih. Zara­di površ­ne pri­pra­ve lah­ko neka­te­ri kan­di­da­ti uspeš­no opra­vi­jo izpit, ven­dar svo­je­ga znan­ja ne more­jo uporabi­ti v prak­si. Pra­vil­o­ma pa posta­ne opravljan­je izpi­ta izziv tudi v pri­me­ru, če se posa­mez­nik uči le na pamet in ne pri­do­bi pra­ve­ga razu­me­van­ja vsebine.

Izzi­vi

Poleg tega je pomemb­no ne le pozna­van­je prav­nih osnov in ust­rez­nih predpis­ov, tem­več tudi razu­me­van­je psi­ho­loških in komu­ni­ka­c­ijs­kih vidi­kov tega pokli­ca. Zaseb­ni var­nost­ni­ki nam­reč ne sme­jo le pre­poz­na­ti in odvr­ni­ti nevar­n­os­ti, tem­več mora­jo zna­ti uporablja­ti tudi teh­ni­ke dees­ka­l­a­ci­je in se spo­pada­ti s težav­ni­mi situ­aci­ja­mi. To vključu­je tudi učin­ko­vi­to komu­ni­ci­ran­je in reše­van­je kon­flik­tov. Seve­da pri tem ne igra­jo vlo­ge le učne vse­bi­ne, tem­več predv­sem poklic­ne izkušn­je in nji­ho­vo pos­re­do­van­je, npr. v okvi­ru pri­pravljal­ne­ga teča­ja ali izmen­ja­ve z izkuše­n­imi kole­gi. Mimogre­de, pou­da­rek je na prav­nih temah izpi­ta za poklic­no kva­li­fi­ka­ci­jo 34a. Teme, kot sta kazens­ko pra­vo ali civil­no pra­vo, so Dva­krat­ni pon­der pri pis­nem izpi­tu. Z razu­me­van­jem prav­ne mate­ri­je ne sme­mo pus­ti­ti nobe­ne točke na cedi­lu, da ne omen­ja­mo tve­ganj, ki jih pri­naša prav­no nez­nan­je pri kas­ne­jšem delu v var­nost­ni službi.

Razu­me­van­je vse­bi­ne izpita

Kan­di­da­ti za izpit se mora­jo inten­ziv­no ukvar­ja­ti z vse­bi­no izpi­ta in jo pos­kuša­ti bol­je razu­me­ti. Ne sme­jo se ukvar­ja­ti le z dejst­vi, tem­več tudi s kon­tek­s­tom in pome­nom nauče­ne­ga. Eden od nači­nov za to je pogo­vor z drug­i­mi oseb­a­mi, ki se prav tako pri­pravlja­jo na izpit ali že dela­jo v pano­gi. K poglo­bit­vi razu­me­van­ja in uporabi nauče­ne­ga lah­ko pri­po­mo­re­jo tudi prak­tič­ne izkušn­je. Na sploš­no se pri­po­roča Knji­ge, splet­ni teča­ji in usposabljan­je v učil­ni­ciTečaj je zas­no­van tako, da zago­tavlja kon­tekst in se ne ukvar­ja izključ­no s test­ni­mi vprašan­ji in rešit­va­mi. Raz­la­ge na pod­la­gi štu­dij pri­merov lah­ko pomemb­no pris­pe­va­jo k razu­me­van­ju, zlas­ti prav­nih tem.

Zaključek

Če povz­ame­mo, ni smi­sel­no, da si samo zapom­ni­mo vsa mož­na izpit­na vprašan­ja in odgo­vore, ne da bi se poglo­bi­li v vse­bi­no izpi­ta. Names­to tega se mora­jo kan­di­da­ti inten­ziv­no ukvar­ja­ti z vse­bi­no izpi­ta in jo pos­kuša­ti globlje razu­me­ti. To jim lah­ko poma­ga ne le pri opravljan­ju izpi­ta, tem­več tudi pri uporabi znan­ja v prak­si in uspeš­nem delu v pano­gi zaseb­ne­ga varovanja.

To so pred­nos­ti učen­ja z izpit­ni­mi vprašan­ji za izpit 34a

To so prednosti učenja z izpitnimi vprašanji za izpit 34a

Učen­je z izpit­ni­mi vprašan­ji je preiz­kuše­na meto­da, ki jo uporablja­jo šte­vil­ni štu­den­ti, da bi izbol­jša­li svo­je razu­me­van­je in znan­je o določe­nih temah. 

Zakaj je pri­pra­va na izpit 34a z izpit­ni­mi vprašan­ji smiselna

Ko odgo­var­ja­te na izpit­na vprašan­ja, dobi­te pov­rat­ne infor­maci­je o tem, kako dob­ro ste razu­me­li gra­di­vo, in se lah­ko pose­bej pos­ve­ti­te tež­jim delom ter tako izbol­jša­te svo­je znan­je. Ugo­to­vi­te lah­ko vrze­li v svo­jem razu­me­van­ju in jih odpra­vi­te. Z red­ni­mi pov­rat­ni­mi infor­maci­ja­mi lah­ko zago­to­vi­te, da se neneh­no izbol­jšu­jete, in spreml­ja­te svoj napre­dek.
Dru­ga pred­nost učen­ja z izpit­ni­mi vprašan­ji je globlja vključen­ost v učno vse­bi­no. Pri odgo­var­jan­ju na izpit­na vprašan­ja se je tre­ba z vse­bi­no ukvar­ja­ti bolj inten­ziv­no in pove­zo­va­ti raz­lič­ne teme. S pog­l­abljan­jem v infor­maci­je je mogoče doseči globlje razu­me­van­je teme. S ponavljan­jem in upor­abo infor­macij se izbol­jša spo­min. Ko se inten­ziv­no uči­te določe­no temo in aktiv­no uporablja­te nauče­no, se vam ta bol­je zasi­d­ra v spo­min.
Izpit­na vprašan­ja usmer­ja­jo pozor­n­ost na naj­po­memb­ne­jše vidi­ke učne­ga gra­di­va in poma­ga­jo odpra­vi­ti nepo­memb­ne infor­maci­je. Če se osre­do­toči­mo na pomemb­ne infor­maci­je, jih mož­ga­ni bol­je absor­bi­ra­jo in obde­la­jo. To vodi k bol­jše­mu razu­me­van­ju učne­ga gra­di­va.
Ena naj­po­memb­ne­jših pred­nos­ti učen­ja z izpit­ni­mi vprašan­ji je simu­la­ci­ja izpit­ne situ­aci­je. To lah­ko poma­ga zman­jša­ti tudi izpit­no tes­no­bo. Izpit­na tes­no­ba je lah­ko veli­ka ovi­ra pri učen­ju, saj lah­ko povz­roči sla­bše rezul­ta­te, kot bi jih dejans­ko lah­ko doseg­li. Z vaja­mi z izpit­ni­mi vprašan­ji se lah­ko bol­je pril­a­godi­te vrs­ti vprašanj in izpit­ne­mu pos­top­ku. To lah­ko poma­ga zman­jša­ti izpit­no tes­no­bo in poveča samozavest.

Dru­ge pred­nos­ti učen­ja z izpit­ni­mi vprašanji

Zaključek

Na sploš­no ima učen­je z izpit­ni­mi vprašan­ji šte­vil­ne pred­nos­ti. Poma­ga izbol­jša­ti razu­me­van­je učnih vse­bin, okr­e­pi­ti spo­min in zman­jša­ti strah pred izpi­ti. Z red­ni­mi pov­rat­ni­mi infor­maci­ja­mi in cil­j­no usmer­je­no vad­bo lah­ko pose­bej del­ate na tež­jih delih in spreml­ja­te svoj napre­dek. Učen­je z izpit­ni­mi vprašan­ji je učin­ko­vit način za pri­pra­vo na izpi­te in uspeh. Pri­pra­va na izpit z izpit­ni­mi vprašan­ji je zato pomem­ben dejav­nik za uspeš­no opravljan­je izpi­ta IHK. Zakaj samo pomnjen­je ni nuj­no dovolj za uspeš­no opravljan­je izpi­ta 34a, več infor­macij v tem pris­pev­ku na blogu.

Nas­vet: Izpit­na vprašan­ja na YouTubu

Nas­ve­ti za pri­ja­vo za zaseb­ne var­nost­ni­ke: kako se uspeš­no prijaviti!

Nasveti za prijavo za zasebne varnostnike: kako se uspešno prijaviti!

Var­nost­ni­ki ima­jo pomemb­no vlo­go v pano­gi zaseb­ne­ga varo­van­ja in so pogos­to prva kon­takt­na toč­ka za stran­ke in obis­k­oval­ce. Če ste var­nost­nik in išče­te novo zapos­li­tev, lah­ko uspeš­na pri­ja­va pome­ni raz­li­ko med uspe­hom in neu­s­pe­hom. Mož­nos­ti so zara­di raz­mer na trgu dela precej dob­re. Ta se ime­n­u­je tudi trg zapos­le­nih — kar pome­ni: za tre­nut­na pros­ta del­ov­na mes­ta je komaj dovolj uspo­s­ob­lje­nih kan­di­da­tov. Ima­te — seve­da odvis­no od neka­te­rih dejav­ni­kov, kot sta vaša izobraz­ba in žele­no del­ov­no mes­to — nače­lo­ma dob­ro izbiro!

V tem član­ku vam bomo dali nas­ve­te in nami­ge, kako se uspeš­no pri­ja­vi­ti in naj­ti san­js­ko služ­bo v zaseb­nem varovanju.

10 nas­ve­tov za upor­abo za var­nost­ni­ke v zaseb­nem sek­tor­ju varovanja

 1. Ust­va­ri­te smi­sel­no sprem­no pismo

Sprem­no pis­mo je prvi vtis, ki ga nare­di­te na poten­cial­ne­ga delo­da­jal­ca. Pomemb­no je, da si vza­me­te čas za obli­ko­van­je moč­ne­ga sprem­ne­ga pis­ma, ki bo pou­da­ri­lo vaše izkušn­je, znan­ja in spret­nos­ti ter moti­va­ci­jo. Pos­krbi­te, da bos­te sprem­no pis­mo pril­a­godi­li pod­jet­ju in raz­pi­sa­ne­mu del­ov­ne­mu mes­tu var­nost­ni­ka ter da se poz­ani­ma­te o pod­jet­ju in njego­vih dejavnostih.

 1. Posodo­bi­te svoj življenjepis

Življen­jepis je naj­po­memb­ne­jše pri­jav­no gra­di­vo, v kate­rem mora­te predsta­vi­ti svo­je del­ov­ne izkušn­je, spret­nos­ti in kva­li­fi­ka­ci­je. Pred pri­ja­vo posodo­bi­te življen­jepis in pos­krbi­te, da bo jasen in berl­jiv. Za pou­dar­jan­je pomembnih infor­macij uporabljaj­te ali­ne­je in jas­no obli­ko­van­je. Navedi­te tudi, kate­ra usposabljan­ja in cer­ti­fi­ka­te ste opra­vi­li ter kakš­ne izkušn­je ima­te v var­nost­ni indus­tri­ji. Pril­oži­te potrdi­la o uspo­s­ob­ljen­os­ti, pri­po­roči­la in more­bit­na potrdi­la o usposabljan­ju. Ne vključi­te Pona­re­je­ni doku­men­ti in vas pre­priča­ti s stro­kov­nim pra­vil­no izražan­je.

 1. Pou­da­ri­te svo­ja znan­ja in izkušnje.

Kot var­nost­nik mora­te biti spo­s­ob­ni hit­ro pre­poz­na­ti nevar­ne situ­aci­je in se nan­je ust­rez­no odzva­ti. V pri­ja­vi pou­da­ri­te svo­je znan­je in izkušn­je na področ­ju varo­van­ja ter se pre­pričaj­te, da izpost­avi­te svo­je kom­pe­tence na področ­ju komu­ni­ka­ci­je, reše­van­ja kon­flik­tov in dees­ka­l­a­ci­je. Ven­dar ne pre­ti­ra­vaj­te, npr. z eks­cen­trič­no raz­v­leče­n­imi pri­po­ved­mi o svo­jih pre­te­klih pod­vi­gih kot var­nost­ni delavec!

 1. Pri­pra­vi­te se na razgovor

Na raz­go­voru lah­ko delo­da­jal­ca pre­priča­te o svo­jih spo­s­ob­nos­tih in se mu predsta­vi­te s svo­je naj­bol­jše stra­ni. Na raz­go­vor se pri­pra­vi­te tako, da pre­ber­ete več o pod­jet­ju, pri­pra­vi­te vprašan­ja in raz­mis­li­te o odgo­vo­r­ih, ki jih bos­te poda­li. Pos­krbi­te, da bos­te na raz­go­vor priš­li pra­vočas­no in dob­ro pri­pravlje­ni ter da bos­te jas­no predsta­vi­li svo­je kva­li­fi­ka­ci­je in izkušnje.

 1. Ostani­te pozi­tiv­ni in samozavestni

Za var­nost­ni­ka je pomemb­no, da ste pozi­tiv­no naravna­ni in samo­za­vest­ni. Bodi­te pre­priča­ni v svo­je znan­je in izkušn­je ter poten­cial­ne­mu delo­da­jal­cu povej­te, da ste naj­bol­jša izbi­ra za to delo. Med pos­top­kom pri­ja­ve ostani­te pro­fe­sio­nal­ni in vljud­ni ter pos­krbi­te, da bos­te pusti­li pozi­ti­ven vtis. Na tej točki ne govo­ri­te slabo o svo­jem sta­rem ali pre­jšn­jem delo­da­jal­cu. To ne nare­di dob­re­ga vti­sa, poleg tega pa ima vodstve­no oseb­je v pano­gi zaseb­ne­ga varo­van­ja pogos­to bol­jše pove­za­ve, kot si mislite!

 1. Uporabi­te svo­je omrežje

Uporabi­te svo­je poklic­no omrež­je, da poišče­te poten­cial­ne delo­da­jal­ce in se poz­ani­ma­te o pro­s­tih del­ov­nih mes­tih. Pogo­vo­ri­te se z nek­dan­ji­mi sode­lav­ci, nadre­je­n­imi in drug­i­mi sti­ki v var­nost­ni indus­tri­ji ter jih pro­si­te za pri­po­roči­la ali infor­maci­je o pro­s­tih del­ov­nih mes­tih. Pri iskan­ju poten­cial­nih delo­da­jal­cev in navezo­van­ju sti­kov vam lah­ko poma­ga­jo tudi splet­ne plat­for­me, kot sta Lin­ke­dIn ali XING. Tam lah­ko tudi navede­te, da ste odprti za ponud­be. Vča­sih se ogla­si­jo tudi head­hun­ter­ji, ki vam lah­ko poma­ga­jo pri iskan­ju zaposlitve.

 1. Bodi­te pril­a­godl­jivi in odprti za nove izzive.

V pano­gi zaseb­ne­ga varo­van­ja je veli­ko raz­lič­nih nalog in del­ov­nih mest, ki zaht­e­va­jo raz­lič­na znan­ja in izkušn­je. Bodi­te pril­a­godl­jivi in odprti za nove izzi­ve ter pre­ve­ri­te, ali ste pri­mer­ni za dru­ga del­ov­na mes­ta ali nalo­ge. Morda bos­te na dru­gem del­ov­nem mes­tu lah­ko bol­je pris­pe­va­li svo­je znan­je in izkušn­je ali pa vas bo zani­mal nov izziv.

 1. Predsta­vi­te se profesionalno

Kot var­nost­nik ste oseb­nost pod­jet­ja, zato se mora­te obnaša­ti pro­fe­sio­nal­no. Pos­krbi­te, da bos­te nosi­li pri­mer­na oblači­la in da bos­te na raz­go­vo­r­ih za služ­bo ali dru­gih poklic­nih pril­ož­nos­tih nare­di­li ure­jen vtis. Prav tako bodi­te pozor­ni na govo­ri­co tele­sa in videz ter pos­krbi­te za vljud­no in pro­fe­sio­nal­no komunikacijo.

 1. Ne izo­gi­baj­te se viso­kim zahtevam

Naj­več 20 let in 10 let del­ov­nih izkušenj — to seve­da ni mogoče. Delo­da­jal­ci v ogla­sih za delo pogos­to napiše­jo kar nekaj zah­tev. Ne boj­te se tega, ven­dar bodi­te iskre­ni, če kakš­ne zah­te­ve (še) ne izpoln­ju­jete. Na novem del­ov­nem mes­tu lah­ko še ved­no pri­do­bi­va­te izkušn­je, znan­je tuje­ga jezi­ka lah­ko izbol­jša­te s stran­s­ki­mi teča­ji (npr. v cen­tru za izobraže­van­je odras­lih) in nadok­na­di­te man­j­ka­joče dodat­no usposabljan­je. Delo­da­jal­ci so pogos­to bolj pril­a­godl­jivi, kot si mis­li­te, še pose­bej, če gre sicer za dob­ro (človeš­ko) usklajenost!

 1. Bodi­te pozor­ni in se ne boj­te neuspehov!

Nepos­re­den zade­tek pri prvi pri­ja­vi in pri­do­bi­tev san­js­ke­ga del­ov­ne­ga mes­ta sta prej izje­ma kot pra­vilo. Ne boj­te se, če vam pri prvi pri­ja­vi ne uspe, ampak pos­ku­si­te zno­va kje drug­je. Pogos­to je korist­no zapro­si­ti za odpr­te pov­rat­ne infor­maci­je o tem, zakaj se nis­te uvr­sti­li v ožji izbor, ali pa se ude­leži­ti stro­kov­ne­ga usposabljan­ja za pri­ja­vo, kjer se pre­g­le­da­jo in opti­mi­zi­ra­jo tudi vaši pri­jav­ni doku­men­ti. Na tem področ­ju ostani­te na tekočem, naroči­te se na ust­rez­ne ponud­be za delo na zapos­lit­ve­nih por­ta­lih. Tako bos­te samo­de­j­no obvešče­ni, ko se v vašem radi­ju iskan­ja poja­vi­jo nova pros­ta del­ov­na mesta.

Zaključek

Uspeš­na uporaba v zaseb­nem varo­van­ju zaht­e­va čas, trud in pred­a­nost. Uporabi­te zgorn­je nas­ve­te, da opti­mi­zi­ra­te svo­jo pri­ja­vo in naj­de­te san­js­ko služ­bo. Bodi­te pozor­ni in se še naprej izobražuj­te. Pri­mer­jaj­te ponud­be za delo in se pos­kušaj­te pro­da­ti na naj­bol­jši mož­ni način. Bodi­te samo­za­vest­ni, pril­a­godl­jivi in pro­fe­sio­nal­ni ter poten­cial­ne­mu delo­da­jal­cu pokaži­te, da ste odlič­na izbi­ra za to delo.

Pri­hod­nost indus­tri­je zaseb­ne­ga varo­van­ja v Nemči­ji: človek ali stroj?

Prihodnost industrije zasebnega varovanja v Nemčiji: človek ali stroj?

Indus­tri­ja zaseb­ne­ga varo­van­ja je v Nemči­ji pomem­ben gos­po­dar­ski sek­tor in zapos­lu­je veli­ko lju­di. Leta 2022 je bilo v sek­tor­ju zaseb­ne­ga varo­van­ja v Nemči­ji skup­no nekaj manj kot 260.000 zapos­le­nih v pri­bliž­no 5.700 pod­jet­jih za varo­van­je in zašči­to. To so prece­jšn­je šte­vil­ke. Zaseb­no varo­van­je na neka­te­rih področ­jih vse bolj prev­ze­ma nek­daj pov­sem suverene nalo­ge in tako posta­ja pomem­ben akter — delo­ma tudi na področ­ju jav­ne var­n­os­ti in reda.

Kako se bo zaseb­no varo­van­je raz­vi­ja­lo v pri­hod­nos­ti? Bodo človeške var­nost­ni­ke vse bolj nado­mešča­li stro­ji? Ali pa bodo ljud­je tudi v pri­hod­nos­ti ime­li pomemb­no vlo­go v var­nost­ni indus­tri­ji? V tem član­ku si bomo ogle­da­li pri­hod­nost indus­tri­je zaseb­ne­ga varo­van­ja v Nemčiji.

Vlo­ga lju­di v sek­tor­ju zaseb­ne­ga varovanja

Človeš­ko var­nost­no oseb­je ima veli­ko pred­nos­ti pred stro­ji. Človeš­ka dejan­ja lah­ko natanč­ne­je določi­jo in se nan­je ust­rez­no odzo­ve­jo. Bol­je lah­ko ocen­i­jo nevar­ne situ­aci­je in ust­rez­no ukre­pa­jo. Ima­jo spo­s­ob­nost odzi­van­ja na nepred­vi­de­ne dogod­ke in prož­ne­ga del­o­van­ja. Človeš­ko var­nost­no oseb­je je nen­a­do­mestl­jivo zlas­ti v situ­aci­jah, kjer so pomembni empa­ti­ja, razu­me­van­je in medo­seb­na komunikacija.

Poleg tega je neka­te­re dejav­nos­ti v var­nost­ni indus­tri­ji tež­ko avto­ma­tizi­ra­ti. Na pri­mer, spreml­jan­je lju­di in pre­ver­jan­je iden­ti­fi­ka­c­ijs­kih doku­men­tov zaht­e­va viso­ko raven stro­kov­ne­ga znan­ja, izkušenj in empa­ti­je. Te dejav­nos­ti zaht­e­va­jo tudi kogni­tiv­ne spret­nos­ti, kot so kri­tič­no raz­mišl­jan­je, reše­van­je pro­ble­mov in spre­je­man­je odloči­tev, ki jih tre­nut­no stro­ji ne more­jo v celo­ti prevzeti.

Vlo­ga stro­jev v indus­tri­ji zaseb­ne­ga varovanja

Ven­dar pa so tudi v var­nost­nem sek­tor­ju dejav­nos­ti, ki jih lah­ko pod­pi­ra­jo stro­ji. Na pri­mer, kame­re in dru­ge teh­nič­ne napra­ve se lah­ko uporablja­jo za nad­zor stavb in jav­nih pro­s­to­rov. Pos­net­ke lah­ko ana­li­zi­ra­jo človeški var­nost­ni­ki, da bi pre­poz­na­li nevar­ne situ­aci­je in se nan­je odzva­li. Ven­dar so sis­te­mi, ki pos­ne­te slikov­ne mate­ria­le ocen­i­jo nepos­red­no s pomoč­jo raču­nal­ni­ka in po potre­bi sproži­jo alarm, množič­no hitre­jši in zanesljivejši.
Prvi avto­ma­tizi­ra­ni sis­te­mi, na pri­mer na področ­ju nadz­o­ra dosto­pa, so obsta­ja­li že pred mno­gi­mi leti. Že nekaj časa se uporablja­jo tudi straž­ni robo­ti, ki so opreml­je­ni z detek­tor­ji in na pri­mer popol­no­ma samo­de­j­no patrul­ji­ra­jo po skla­diščih. Teh­no­lo­gi­ja brez­pi­lot­nih letal­ni­kov posta­ja vse bolj pril­jublje­na tudi za upor­abo v zaseb­nem var­nost­nem sek­tor­ju — na pri­mer, ko gre za sle­den­je ali pre­ver­jan­je alar­mov. Ven­dar so tu prav­ne ovi­re še ved­no precej viso­ke in pogos­to pre­preču­je­jo nje­no upor­abo v praksi.

Poleg tega je mogoče teh­no­lo­gi­je, kot sta umet­na inte­li­gen­ca in stro­j­no učen­je, uporabi­ti za odkri­van­je vzorcev in anoma­lij v veli­kih količi­nah podat­kov. Na ta način lah­ko var­nost­ne sile že v zgodnji fazi opo­zori­jo na more­bit­ne grožn­je in se ust­rez­no odzovejo.

Pri­hod­nost indus­tri­je zaseb­ne­ga varovanja

Malo ver­jet­no je, da bodo stro­ji v celo­ti nado­me­sti­li človeške var­nost­ni­ke. Ljud­je bodo še naprej ime­li pomemb­no vlo­go v var­nost­ni indus­tri­ji. Ven­dar pa bodo stro­ji igra­li vse pomemb­ne­jšo vlo­go in pod­pi­ra­li človeške var­nost­ni­ke pri določe­nih dejav­nos­tih. Zaseb­na var­nost­na pod­jet­ja se mora­jo pril­a­godi­ti tem spre­membam ter ust­rez­no usposablja­ti in raz­vi­ja­ti svo­je oseb­je, da bodo lah­ko izpol­ni­la zah­te­ve prihodnosti.

Zaključek

Pri­hod­nost indus­tri­je zaseb­ne­ga varo­van­ja v Nemči­ji bo zaz­na­m­o­va­la kom­bi­naci­ja človeške­ga dela in zmo­gl­jivos­ti stro­jev. Ljud­je ne bodo nado­mešče­ni, ampak se bodo še naprej raz­vi­ja­li in prev­ze­ma­li dru­ge dejav­nos­ti. To pome­ni, da se bodo nalo­ge spre­meni­le. Med­tem ko lah­ko nalo­ge zazna­van­ja v veli­ki meri prevz­ame­jo stro­ji, bodo zaseb­ne var­nost­ne služ­be vse bolj prev­ze­ma­le dru­ge, zah­tev­ne­jše naloge.

34a-Pri­pra­va: Kate­ra obli­ka pouče­van­ja je za vas najboljša?

34a-Priprava: Katera oblika poučevanja je za vas najboljša?

Kate­ra obli­ka pouče­van­ja vam naj­bolj ustreza?

V nas­lednjem član­ku želim pred­lag­a­ti raz­lič­ne mož­nos­ti učen­ja s pred­nost­mi in sla­bost­mi za pri­pra­vo na Sach­kunde­prüf­ung § 34a GewO — gos­tu­joči čla­nek Var­nost­ni guru.

Fron­tal­no poučevanje

Pouk pote­ka v aka­de­mi­ji, običa­j­no celod­nev­no.
V struk­tur­i­ra­nem učnem okol­ju se za štu­den­te ust­va­ri učna situ­aci­ja, v kate­ri pre­dava­telj prevzame vlo­go pos­red­ni­ka znan­ja. Uči­telj lah­ko uporablja raz­lič­ne učne meto­de, da bi štu­den­tom ola­jšal učen­je. Te lah­ko vključu­je­jo pre­da­van­ja, raz­pra­ve, sku­pins­ko delo, demons­tra­ci­je ali pos­ku­se. V raz­re­du lah­ko učen­ci tudi nepos­red­no post­avlja­jo vprašan­ja in od pre­dava­tel­ja ali sošol­cev dobi­jo pov­rat­ne infor­maci­je, kar izbol­jša razu­me­van­je učne­ga gra­di­va. Razre­di lah­ko zago­tavlja­jo tudi pril­ož­nos­ti za spod­bu­jan­je social­nih veščin in sodel­o­van­ja, saj učen­ci dela­jo in se uči­jo skupaj.

Splet­ne lekcije

Splet­no pouče­van­je je pod­ob­no kla­sič­ne­mu pouče­van­ju, ven­dar pote­ka prek inter­neta. Pre­dava­telj uporablja raz­lič­na digi­tal­na orod­ja, da bi štu­den­tom ola­jšal učen­je. Pri­me­ri digi­tal­nih oro­dij so lah­ko: video in avdio kle­pet, splet­ni teča­ji, učne plat­for­me, vir­tu­al­ne učil­nice ali modu­li za e‑učenje. Splet­no pouče­van­je je lah­ko v današn­jem svetu še pose­bej korist­no, saj ponu­ja mož­nost nadal­je­van­ja pouče­van­ja tudi v času pan­de­mij ali dru­gih oko­liščin, ki vpli­va­jo na običa­j­no pouče­van­je. Pred­nost splet­ne­ga pouče­van­ja je tudi ta, da se lah­ko učen­ci uči­jo od koder koli, če ima­jo le inter­net­no pove­za­vo. Prav tako kot pri oseb­nem pou­ku lah­ko učen­ci post­avlja­jo vprašan­ja in dobi­jo pov­rat­ne infor­maci­je od inštruk­tor­ja ali sošol­cev, kar lah­ko izbol­jša nji­ho­vo razu­me­van­je učne snovi.

Samoučen­je s knji­go in video­pos­net­ki YouTube

Samouk s knji­go in Video­pos­net­ki You­Tube so ljud­je, ki se samos­to­j­no uči­jo tako, da pri­do­bi­va­jo infor­maci­je iz knjig ali video­pos­net­kov na inter­ne­tu. Ta obli­ka učen­ja je manj struk­tur­i­ra­na ter od učencev zaht­e­va več disci­pli­ne in pobu­de. V nas­prot­ju z učen­jem v učil­ni­ci ali na sple­tu ima­jo samou­ki mož­nost, da sami določa­jo svoj tem­po in izbi­ra­jo vse­bi­no učne­ga gra­di­va. Ven­dar obsta­ja tudi tve­gan­je, da bodo samou­ki zara­di poman­j­kan­ja struk­tu­re in voden­ja tež­ko doseg­li svo­je učne cil­je. Učen­ci se mora­jo za neneh­no učen­je moti­vi­ra­ti in disci­pli­ni­ra­ti. Tež­je je tudi post­avlja­ti vprašan­ja in pre­je­ma­ti pov­rat­ne infor­maci­je, saj ni nepos­red­ne­ga sti­ka z uči­tel­jem ali drug­i­mi učenci.

Pred­nos­ti in slabosti

Na sploš­no ima­jo vse tri obli­ke učen­ja — oseb­no pouče­van­je, splet­no pouče­van­je in samos­to­j­no učen­je s pomoč­jo knjig in video­pos­net­kov na You­Tubu — svo­je pred­nos­ti in slabosti:

Fron­tal­no poučevanje

Pred­nos­ti:

Sla­bos­ti:

Splet­ne lekcije

Pred­nos­ti:

Sla­bos­ti:

Samos­to­j­no učen­je s pomoč­jo knjig in video­pos­net­kov YouTube

Pred­nos­ti:

Sla­bos­ti:

Pov­ze­tek

Na sploš­no je tre­ba opo­zo­ri­ti, da noben od učnih sti­l­ov ni popoln in da je odvis­no od tega, kate­ri učni stil naj­bolj ust­re­za učenče­vim indi­vi­du­al­nim potrebam in žel­jam.
Poleg tega lah­ko raz­lič­ne učne sti­le seve­da meds­ebo­j­no kom­bi­ni­ra­mo. Zelo dobra je predv­sem mož­nost upora­be video­pos­net­kov You­Tube kot dodat­ka za kate­ro koli vrsto učen­ja. In tu je moje pri­po­roči­lo za video­pos­net­ke na You­Tubu SecurityGuru34a. Ti video­pos­net­ki so jas­no struk­tur­i­ra­ni, infor­ma­tiv­ni, lah­ko raz­uml­jivi in zato zelo korist­ni. S pomoč­jo teh video­pos­net­kov se lah­ko uči­mo v last­nem tem­pu in poglo­bi­mo vse­bi­ne, ki v raz­re­du niso bile tako dob­ro pos­re­do­va­ne.
Obsta­ja popol­ne lek­ci­je in . Vzorč­ni izpi­ti s pojas­ni­li vprašanj in odgovorov.

Upam, da sem vam s tem član­kom poma­gal razu­me­ti raz­lič­ne meto­de učen­ja in da bos­te naš­li pra­vo meto­do za vas.

Koda kupo­na: 10% Popust na pri­pra­vo Sach­kun­de s Sachkun.de

Koda kupona: 10% Popust na pripravo Sachkunde s Sachkun.de

Učna plat­for­ma Sachkun.de je ena naj­bolj zna­nih splet­nih ponudb za pri­pra­vo na 34a. Plat­for­ma z e‑učenjem, test­ni­mi vprašan­ji, pos­kus­ni­mi izpi­ti in splet­no pomoč­jo je na vol­jo že od leta 2005, za splet­no pri­pra­vo na izpit 34a pa jo je upora­bi­lo že več kot 10.000 ljudi.

Novo: Sachkun.de 2.0

Nedav­no je bilo e‑učenje na splet­ni stra­ni www.sachkun.de popol­no­ma pre­no­vlje­no. Na teča­j­ni­ke zdaj čaka več kot 1 000 test­nih vprašanj, pove­za­nih z izpi­ti, cil­j­no usmer­je­na učna bese­di­la, video­pos­net­ki z navo­di­li in celo teden­ski splet­ni semi­nar­ji v živo. Pri­pra­va na izpit 34a je na vol­jo v treh raz­lič­nih raz­liči­cah: Clas­sic, Pro in VIP. Tis­ti, ki rezer­vi­ra­jo VIP, ima­jo dostop tudi do sku­pi­ne Whats­App, v kate­ri lah­ko post­avlja­jo vprašan­ja in izmen­ju­je­jo infor­maci­je z drug­i­mi učen­ci Sach­kun­de. Novost je, da pri­pra­va zdaj v celo­ti pote­ka prek pri­roč­ne apli­ka­ci­je za mobil­ne tele­fo­ne, v kate­ri se lah­ko z vprašan­ji 34a uči­te 24 ur na dan, tj. 24/7 — odvis­no od tari­fe 30, 60 ali celo 100 dni. 

Koda kupo­na za www.sachkun.de

S kodo kupo­na SK10YT tre­nut­no pre­je­ma­te 10% Popust za vse tari­fe.
Kli­kni­te tukaj za nepos­re­den dostop do Ponud­ba na www.sachkun.de.

O pri­pra­vi stro­kov­ne­ga znan­ja Sachkun.de

Sachkun.de zago­to­vo ni najce­n­ejši ponud­nik na trgu, ven­dar se že leta dob­ro obne­se. Pozi­tiv­ni pre­g­le­di na sple­tu govo­r­i­jo o kako­vos­ti plat­for­me. To zago­tavlja­jo tudi kva­li­fi­ka­ci­je upravljav­cev učne plat­for­me 34a oko­li Jör­ga Zitz­man­na. Pou­da­ri­ti je tre­ba tudi, da izpit­na vprašan­ja in zgošče­na učna bese­di­la omo­goča­jo zelo učin­ko­vi­to pri­pra­vo na izpit IHK, tj. na način, ki še pose­bej prih­ra­ni čas. Če vprašan­ja za razu­me­van­je ost­ane­jo neodgo­vor­je­na, je pre­dava­telj na vol­jo — odvis­no od tari­fe — v tedens­kem video­pos­net­ku ali dodat­no tudi v učni sku­pi­ni Whats­App 34a. To zago­tavlja, da so vprašan­ja ude­ležencev ved­no odgo­vor­je­na — tako kot pri oseb­nem teča­ju — in da je vsa vse­bi­na raz­uml­je­na. S cen­a­mi, ki se giblje­jo pri­bliž­no med 1,80 in 3,00 EUR na dan (od 5. mar­ca 2023), je raz­mer­je med ceno in zmo­gl­jivost­jo zelo ugod­no. K var­n­os­ti pris­pe­va tudi jamst­vo za vrači­lo den­ar­ja, ki zač­ne vel­ja­ti, če izpi­ta 34a kljub pri­pra­vam več­krat ne opravite.

Wir wer­den hier im Blog nach und nach wei­te­re Anbie­ter vor­stel­len. Wir freu­en uns über Ihre Mei­nun­gen und Erfah­run­gen zur 34a-Prü­fungs­vor­be­rei­tung! Hin­ter­las­sen Sie ger­ne einen Kommentar 🙂

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja — zakaj? Pre­pros­to kupi­te licen­co 34a…

Preizkus strokovnega znanja - zakaj? Preprosto kupite licenco 34a...

Ne želi­te opravlja­ti izpi­ta in se nanj pri­pravlja­ti, že več­krat nis­te uspeš­no opra­vi­li izpi­ta iz stro­kov­ne­ga znan­ja pri gos­po­dar­ski zbor­ni­ci ali pa želi­te prih­ra­ni­ti čas in denar — vse to so lah­ko raz­lo­gi, zakaj ljud­je še naprej išče­jo “kupi licen­co 34a”. V tem član­ku je pojasn­je­no, zakaj to ni rav­no dobra zamisel.

Ali lah­ko dejans­ko kupi­te “ban­ko­vec 34a”?

Kra­tek Iskan­je v Goo­g­lu je pri­ka­za­no: Da, lah­ko kupi­te kos papir­ja, ki je vide­ti, kot da je urad­ni doku­ment trgo­vins­ke in indus­trijs­ke zbor­nice. Ven­dar bodi­te pre­vid­ni! Če uporablja­te takš­na pona­re­je­na potrdi­la o opravlje­nih izpi­tih, vas lah­ko kazens­ko pre­gan­ja­jo.
Dovol­je­no je, da takšen kos papir­ja obe­si­te na svoj hod­nik za zaba­vo ali ga uporabi­te kot vži­gal­nik za nas­ledn­jo zaba­vo z žarom. Če pa tak kos papir­ja uporabi­te v prav­nem pro­me­tu, tj. v okvi­ru pri­ja­ve za zapos­li­tev ali za regis­tra­ci­jo svo­je­ga var­nost­ne­ga pod­jet­ja, v skla­du s čle­nom 267 kazens­ke­ga zako­ni­ka sto­ri­te kaz­ni­vo dejan­je ponarejanja:

(1) Kdor z namenom gol­ju­fi­je v prav­nem pro­me­tu izde­la laž­no lis­ti­no, ponare­di pra­vo lis­ti­no ali uporabi laž­no ali pona­re­je­no lis­ti­no, se kaz­nu­je z zapor­no kaz­ni­jo do petih let ali denar­no kaz­ni­jo.
(2) Pos­kus je kaz­niv.
(3) V poseb­no hudih pri­me­rih se kaz­nu­je z zapo­rom od šes­tih mesecev do desetih let. […]

Ponud­ni­ki takš­nih dvoml­jivih sto­ri­tev tudi vedo, da je ponu­jan­je potrdil o opravlje­nih izpi­tih IHK, matu­ri­tet­nih spriče­val in dru­gih spriče­val, vključ­no z dok­to­ra­ti, prav­no vprašl­jivo. Zani­ma jih predv­sem hiter zas­lužek. Ponud­ni­ki ima­jo običa­j­no sedež v tuji­ni ali pa so nedo­segl­jivi in se tako izo­gne­jo prav­nim spo­rom. Pro­da­jal­ci so nam­reč lah­ko kazens­ko pre­gan­ja­ni tudi zato, ker uporablja­jo bla­gov­ne znam­ke in s tem prav­no zašči­te­ne iden­ti­fi­ka­c­ijs­ke ele­men­te (npr. logo­tip) orga­ni­za­cij, ki jih izda­ja­jo. Poleg tega neka­te­ri pro­da­jal­ci celo namer­no ust­var­ja­jo vtis, da gre za zako­ni­to izdan doku­ment in hkra­ti oglašu­je­jo, da lah­ko te pona­re­je­ne doku­men­te uporabi­te v prav­nih pos­lih. Tako se pro­da­jal­ci pogos­to pret­var­ja­jo tudi z laž­ni­mi dejst­vi in tako vsaj pos­red­no pozi­va­jo k uporabi pro­da­ne­ga ponared­ka kot pra­ve­ga doku­men­ta. Kot kupec ste lah­ko ved­no kazens­ko pre­gan­ja­ni in si lah­ko sami povz­roči­te kazens­ko odgo­vor­n­ost, če dejans­ko pro­fe­sio­nal­no uporablja­te takšen fan­ta­z­ij­ski dokument.

Kje lah­ko kupim potrdi­lo o usposobljenosti?

Edi­ni zako­ni­ti način za pri­do­bi­tev “potrdi­la o uspeš­no opravlje­nem preiz­kusu stro­kov­ne­ga znan­ja” (to je pra­vi­len izraz) je uspeš­no opravljen preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja IHK. Na vol­jo je veli­ko brez­plač­nih Nas­ve­ti za pri­pra­vo na izpit, Test­na vprašan­ja in Forum za pomoč na tem splet­nem mes­tu. Mimogre­de, opravljan­je pra­ve­ga izpi­ta je lah­ko celo cen­ejše od neka­te­rih neza­ko­ni­tih ponudb pona­re­je­nih potrdil.
Isk­ren­ost je naj­bol­jša poli­ti­ka! Ne zap­le­taj­te se v laž­ne ponud­be z laž­ni­mi doka­zi­li! Ni vred­no, ker bos­te izpost­avlje­ni. Za ceno, ki jo bos­te nato plača­li, pa bi se lah­ko ust­rez­no pri­pra­vi­li na izpit in ga pov­sem red­no opravili.

Koli­ko sta­ne pona­re­je­no potrdi­lo o usposobljenosti?

Cene se zač­ne­jo pri nekaj manj kot 10 evrih za oseb­no pona­re­je­no potrdi­lo za nepos­re­den prenos v for­ma­tu PDF.

Ponarejeno potrdilo o usposobljenosti za licenco 34a
Pona­re­je­no potrdi­lo 34a kot prenos PDF
Ta “niz­ko­cen­ov­ni ponud­nik” pona­re­je­nih doka­zil pou­dar­ja, da kuplje­nih doku­men­tov ne sme­te uporablja­ti, ven­dar je zara­di last­ne var­n­os­ti kljub temu navedel sedež pod­jet­ja v ZDA. Ve, zakaj.

Ver­jet­no je vrh lede­ne gore ponud­nik, ki ponu­ja vse vrs­te potrdil o opravlje­nih izpi­tih in diplom — vključ­no z raz­lič­ni­mi poklic­ni­mi kva­li­fi­ka­ci­ja­mi, zaključ­ni­mi spriče­va­li, dodi­plom­ski­mi in magis­trs­ki­mi diplom­ami na viso­kih šolah, uni­ver­zi­tet­ni­mi diplom­ami in celo dok­to­ra­ti. Takš­ni tis­ka­ni doku­men­ti so na vol­jo za “smeš­no ceno” nekaj sto evrov — očit­no gre za posel, ki se splača. Ponud­bo kom­er­cial­no pro­mo­vi­ra tudi z ogla­som na Goo­g­lu, ki se pri­kaže na vrhu stra­ni z rezul­ta­ti za ust­rez­ne iskal­ne izra­ze — glej spodn­jo sliko. Ta gol­ju­fi­vi trgo­vec celo oglašu­je, da gre za zako­ni­to ponud­bo in “100% prist­ne in regis­tri­ra­ne doku­men­te, ki jih lah­ko pre­ve­ri univerza/podjetje za usposabljan­je ali celo vaš delo­da­ja­lec”. popol­na neumnost!

34a bankovec za oglaševanje v Googlu (ponarejen dokaz)
Goog­le oglaše­van­je za “izvir­ni dokaz
Pogo­vor­i­mo se o pur­a­nu: če kupi­te ponare­dek ali ga izde­l­ate sami in ga natis­ne­te, vas bodo tako ali tako uje­li — in to bo zelo nepri­jet­no in dra­go. Zakaj je to nei­zo­gib­no, bos­te izve­de­li v nas­lednjem raz­del­ku.

Zakaj je res neum­no pred­loži­ti pona­re­je­no potrdi­lo 34a.…

Še pred nekaj leti bi se zde­lo, da bi bilo dejst­vo.unEdi­ni način, da bi imel dob­ro obvešče­ni var­nost­nik srečo, je, da pona­re­je­ne­ga potrdi­la ne bi opa­zil med pos­top­kom pri­ja­ve, carin­sko ali poli­c­ijs­ko kon­tro­lo ali med poiz­ved­bo pri izpit­ni indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci (IHK). Od 1. juni­ja 2019 pa obsta­ja cen­tral­ni regis­ter varo­van­ja, v kate­rem se zbi­ra­jo vsi podat­ki.. Delo­da­ja­lec vas mora pri­ja­vi­ti, pre­den zač­ne­te delati, in poča­ka­ti na dovol­jen­je. Šele nato bos­te pre­je­li izkaz­ni­co var­nost­ni­ka in lah­ko zače­li delati. Med pre­ver­jan­jem in pri­mer­ja­vo podat­kov se hit­ro ugo­to­vi, ali ste pred­loži­li lažen doku­ment.. V skla­du s kazens­kim in civil­nim pra­vom nosi­te vse posledice!

Raje vlag­aj­te v pra­vo stvar Pre­ver­jan­je stro­kov­ne­ga znan­ja na IHK. Obveščaj­te se brez­plač­no tukaj na port­a­lu Infoportal. 
Odtis
sl_SISL
Soglas­je za piš­kot­ke z oglaše­van­jem res­nič­nih piškotkov