Pri­ja­va na izpit

Kje se lah­ko pri­ja­vim na izpit?

V skla­du s 34.a čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji obrti, trgo­vi­ne in indus­tri­je je tre­ba dokaz o stro­kov­nem znan­ju pred­loži­ti pred Indus­trijs­ka in trgo­vins­ka zbor­ni­ca (IHK) je tre­ba zago­to­vi­ti. To pome­ni, da se mora­te na izpit pri­ja­vi­ti nepos­red­no tam. Nače­lo­ma lah­ko pros­to izberete svo­jo gos­po­dar­s­ko zbor­ni­co, čeprav se izpit običa­j­no opravlja na gos­po­dar­ski zbor­ni­ci, pris­to­j­ni za vaše območ­je, bodi­si v kra­ju vaše­ga pre­bi­va­lišča bodi­si tam, kjer del­ate. Ven­dar pa mora­te pre­ve­ri­ti, ali vaša lokal­na IHK izpit sploh ponu­ja. Več infor­macij o tem naj­de­te v Pog­la­v­je Preiz­kus na kra­ju samem.
Preiz­kus se lah­ko opra­vi ne pri zaseb­ni izobraže­val­ni ust­a­novi., ni na sple­tu od doma in tudi ne v tujem jezi­ku vložiti.


Kako se lah­ko pri­ja­vim na izpit?

Vlo­ga mora pra­vočas­no pred in . veči­no­ma pis­no. Ven­dar pa neka­te­re zbor­nice zdaj ponu­ja­jo mož­nost za Splet­na regis­tra­ci­ja an. Rok za pri­ja­vo na izpit je pra­vil­o­ma naj­poz­ne­je tri ted­ne pred datu­mom izpi­ta. Dodat­ne infor­maci­je so na vol­jo na Datu­mi. IHK vam bo pos­re­d­oval pri­jav­ni obra­zec. Obra­zec lah­ko dobi­te na lokal­ni IHK, nepos­red­no v obli­ki preno­sa ali v zadnjem času vča­sih tudi kot splet­ni obra­zec za regis­tra­ci­jo na splet­ni stra­ni zadev­ne IHK. Pri­ja­va je mogoča po poš­ti, fak­su in del­no tudi nepos­red­no prek spleta!
Poleg podat­kov o nas­lo­vu so potreb­ni tudi podat­ki o rojst­nem dne­vu in kra­ju rojst­va ter vaš pod­pis za pri­ja­vo na obvez­ni izpit. Kot potrdi­tev pri­ja­ve bos­te od IHK pre­je­li dopis z vabi­lom na izpit, ki mu bo pril­ože­no tudi obve­s­ti­lo o pris­to­j­bi­ni. Pre­pričaj­te se, da ste Pra­vočas­no plača­ne pris­to­j­bi­ne za izpi­te na . prenos. Če do datu­ma izpi­ta ne prej­me­te den­ar­ja, se vam izpit morda ne bo dovo­lil. Naj­bol­je je, da pri­ja­vi pril­oži­te potrdi­lo o banč­nem nakazilu.


Ali lah­ko odsto­pim od izpita?

Da! Vprašan­je je le, iz kakš­ne­ga raz­lo­ga ali kako bli­zu ste izpi­tu. Od tega je odvis­no, ali mora­te še ved­no plača­ti stroške izpi­ta v celo­ti, del­no ali sploh ne. Pred­pi­si o tem se raz­li­ku­je­jo med gos­po­dar­s­ki­mi in trgo­vin­s­ki­mi zbor­ni­ca­mi. Enot­no pa je, da je tre­ba odstop od izpi­ta poda­ti v pis­ni obli­ki. Če med datu­mom vaše­ga odsto­pa in datu­mom izpi­ta pre­teče­ta več kot dva ted­na, bos­te običa­j­no pre­je­li nazaj velik del plača­nih pris­to­j­bin (70%) ali celo celo­ten zne­sek. Če so bila vabi­la za izpit že pos­la­na in/ali je do datu­ma izpi­ta manj kot 2 ted­na, se običa­j­no zaraču­na odpo­ved­na pris­to­j­bi­na v viši­ni 50% znes­ka na računu. Če ste na dan izpi­ta odsot­ni in brez opra­viči­la ne pri­de­te na izpit, je tre­ba plača­ti celo­ten zne­sek. Izpit se bo prav tako štel za “neu­s­peš­no opravljen”. Če ste odsot­ni iz pomemb­ne­ga raz­lo­ga (npr. bole­zen, potrje­na z zdrav­niškim potrdi­lom), se izpit šte­je kot “neu­s­pešen”. O obs­to­ju pomemb­ne­ga raz­lo­ga odloča Gos­po­dars­ka zbor­ni­ca. Ob poseb­nih časih ali v izjem­nih oko­lišči­nah (npr. pan­de­mi­ja koro­ne) lah­ko vel­ja­jo bolj pri­jaz­ni pred­pi­si in izjeme.


V nas­lednjem pog­la­v­ju bos­te izve­de­li, kakš­ne stroške mora­te priča­ko­va­ti, če želi­te posta­ti var­nost­nik z opravlje­nim kva­li­fi­ka­c­ijs­kim izpi­tom 34a!

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL