Zah­te­ve za opravljan­je izpitov

Ali so potreb­ne pred­hod­ne kvalifikacije?

Ne! Če želi­te sodel­o­va­ti pri pre­ver­jan­ju stro­kov­ne­ga znan­ja, mora­te ni mora­jo biti izpoln­je­ne določe­ne zah­te­ve. Gos­po­dars­ka zbor­ni­ca ne pre­ver­ja vnaprej, ali ste se ude­leži­li pri­pravljal­ne­ga teča­ja, niti ali izpoln­ju­jete oseb­ne zah­te­ve (zanesljivost). Prav tako vam ni tre­ba obis­ko­va­ti pri­pravljal­ne­ga teča­ja pri gos­po­dar­ski zbor­ni­ci ali dru­gi izobraže­val­ni ust­a­novi. Za pri­do­bi­tev potrdi­la o uspo­s­ob­ljen­os­ti v skla­du s 34.a čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji trgo­vi­ne mora­te “le” opra­vi­ti pis­ni in ust­ni izpit pred gos­po­dar­s­ko zbornico.
Za to . Dob­ro mora­te obv­l­a­da­ti pis­no in govor­no nemšči­no. Razu­me­ti mora­te nam­reč pogos­to tež­ko raz­uml­jiva vprašan­ja in mož­nos­ti odgo­vor­ov pri pis­nem preiz­kusu znan­ja. Test je na vol­jo izključ­no v nemškem jezi­ku! Tudi pri ust­nem izpi­tu mora­te biti spo­s­ob­ni pros­to odgo­var­ja­ti na vprašan­ja o izpit­nih temah v nemščini.
Poleg tega je dob­ro, da se vsak­do res inten­ziv­no ukvar­ja s tema­mi pre­ver­jan­ja stro­kov­ne­ga znan­ja. Ker stopn­je neu­s­peš­nos­ti 50% ali viš­je niso red­ke. Pogos­to se zgo­di, da veli­ko šte­vilo ude­ležencev ne opra­vi prve­ga dela izpi­ta, tj. pis­ne­ga izpi­ta, in zato niso pri­pušče­ni k dru­ge­mu delu izpi­ta, tj. ust­ne­mu izpitu.

Da bi zago­to­vi­li zado­st­no znan­je nemške­ga jezi­ka, je tre­ba za Post­o­pek pouče­van­ja jezi­kov­ne spret­nos­ti, ki so Jezi­kov­na raven B1 skup­ne­ga evrops­ke­ga refe­renč­ne­ga okvi­ra za jezi­ke (CEFR). Ven­dar se ta ured­ba uporablja ne za preiz­kus stro­kov­ne­ga znanja!


Kakš­ne so mož­nos­ti priprave?

Gle­de na vrsto učen­ca, čas in finanč­ne mož­nos­ti so na vol­jo nas­lednje mož­nos­ti priprave:

Pre­be­ri­te več!


Kate­re­ga ponud­ni­ka izobraže­van­ja naj izberem?

Zlas­ti pri raz­me­ro­ma dra­gih oseb­nih teča­jih se pre­pričaj­te, da je vaš denar dob­ro porabljen in da ste na izpit dob­ro pri­pravlje­ni. Pomemb­no je, da vnaprej izberete ust­rez­no izobraže­val­no ust­a­novo. Poišči­te na pri­mer ust­rez­na potrdi­la, kot so odo­bri­tev v skla­du z AZAV (Ured­ba o akre­dit­a­ci­ji in odo­brit­vi za spod­bu­jan­je zapos­lo­van­ja), cer­ti­fi­ci­ra­no voden­je kako­vos­ti (v skla­du s stan­dardom DIN EN ISO 9001), priz­nan­je BDSW (= Zvez­no združen­je var­nost­ne indus­tri­je) ali pod­ob­ne značil­nos­ti kako­vos­ti. Če išče­te zapos­li­tev in želi­te, da vam zavod za zapos­lo­van­je finan­ci­ra tečaj, mora izva­ja­lec usposabljan­ja pred­loži­ti tudi ust­rez­no šte­vil­ko ukre­pa! Dober, prak­tičen nas­vet je, da pre­pros­to sto­pi­te v stik z drug­i­mi ljud­mi in si izmen­jaj­te izkušn­je. Če (še) ne poz­na­te niko­gar v var­nost­ni indus­tri­ji ali želi­te na hit­ro pois­ka­ti pri­po­roči­lo na sple­tu, pre­pros­to obišči­te splet­no stran Forum tukaj na sachkunde-34a.de

Pre­be­ri­te več!


Več o temah in vse­bi­ni preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znan­ja 34a si lah­ko pre­ber­ete na nas­lednji strani!

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL