Kon­takt­ni obrazec

[ninja_form id=1]


Vaš kon­takt

Hannes Fichtel Han­nes Fich­tel je mojs­ter za zašči­to in varo­van­je (IHK), var­nost­ni inže­nir (dipl. inž.) in var­nost­ni men­e­džer (mag.). Je izpraše­valec v raz­lič­nih izpit­nih komi­si­jah nürn­berške indus­trijs­ke in gos­po­dar­s­ke zbor­nice na področ­ju zašči­te in varo­van­ja. Z vesel­jem vam bo poma­gal pri vseh vprašan­jih, ki jih ima­te v zve­zi s pri­pra­vo na kva­li­fi­ka­ci­jo, kva­li­fi­ka­c­ijs­kim izpi­tom in karie­ro v zaseb­nem var­nost­nem sektorju!

“Lah­ko se poveže­te z mano prek Xinga!”

Omrež­je Xing zdaj!

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL