Poklic­ni razlogi

Vstop v var­nost­no industrijo

Uspeš­no opravljen preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja predstavlja prvo pra­vo stopn­jo kva­li­fi­ka­ci­je v var­nost­ni indus­tri­ji. S potrdi­lom o uspo­s­ob­ljen­os­ti prej­me­te priz­na­no potrdi­lo Gos­po­dar­s­ke zbor­nice (IHK) in ste ods­lej aktiv­ni kot var­nost­ni dela­vec s cer­ti­fi­katom IHK.
Po opravlje­nem izpi­tu ste lah­ko pre­priča­ni, da ima­te na vol­jo potreb­na orod­ja. Seve­da bo veli­ko stva­ri pri­ne­sla tudi stro­kov­na prak­sa, ven­dar pa zlas­ti na prav­nem področ­ju vse­ka­kor ne sme­te dopus­ti­ti, da se že na začet­ku poja­vi­jo kakrš­ne koli nejasnosti!


Kva­li­fi­ka­ci­je za trg dela

Jas­no je, da var­nost­na indus­tri­ja ni ved­no enost­av­na. izmens­ko delo, delo ob praz­ni­kih, ob kon­cih ted­na ali ko dru­gi spi­jo. Poleg te sla­bos­ti pa delo ponu­ja tudi veli­ko pril­ož­nos­ti in raz­no­li­kos­ti. Var­nost­ni sek­tor je zelo raz­no­lik (patrul­j­ne služ­be, dogod­ki, recep­ci­ja, pre­voz den­ar­ja in vred­nos­ti, alarm­ni cen­tri, varo­van­je tovarn …) in gle­de na vrsto dela vča­sih ponu­ja tudi precej dob­re mož­nos­ti za zas­lužek. Zlas­ti ne sme­te zane­ma­ri­ti pre­jem­kov (bonu­sov), ki so določe­ni z zako­nom! Če tre­nut­no išče­te zapos­li­tev, je lah­ko opravljan­je izpi­ta na Gos­po­dar­ski zbor­ni­ci (IHK) zelo dober korak v svet dela. Ponud­ba del­ov­nih mest za kva­li­fi­ci­ra­ne delav­ce je tre­nut­no zelo dobra — zlas­ti v vele­mes­tih je pov­praše­van­je po var­nost­ni­kih veliko. 
Odvis­no od vaše­ga tre­nut­ne­ga poklic­ne­ga položa­ja lah­ko na raz­lič­ne nači­ne pri­do­bi­te sredstva za izpit in/ali pri­pravljal­ni tečaj za stro­kov­no znan­je § 34a.

Kakš­ne so mož­nos­ti financiranja?

Nas­vet: Če išče­te zapos­li­tev ali name­rava­te zamen­ja­ti služ­bo, bodo vča­sih zaseb­ne agen­ci­je za zapos­lo­van­je ali novi delo­da­ja­lec kri­li stroške nadal­jn­je kva­li­fi­ka­ci­je za uspo­s­ob­lje­ne­ga var­nost­ni­ka. Vprašan­je ne sta­ne ničesar!


Prev­ze­man­je novih dejavnosti

Ste že zapos­le­ni pri Infor­maci­je delo v var­nost­ni druž­bi v skla­du s § 34a GewO?

Potem bos­te ver­jet­no neko­li­ko laž­je opra­vi­li preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja. To pa zato, ker že ima­te znan­je in izkušn­je iz pos­top­ka usposabljan­ja in prak­tič­nih izkušenj. Pogos­to se zgo­di, da zapos­le­ni v var­nost­nih služ­bah z usposabljan­jem v skla­du s § 34a (kot vstop­nim pogo­jem) v pri­hod­nos­ti prevz­ame­jo dodat­ne ali bolj kva­li­fi­ci­ra­ne dejav­nos­ti. Če se name­rava­te zapos­li­ti kot var­nost­nik, var­nost­nik v jav­nem sek­tor­ju ali detek­tiv v trgo­vi­ni, se vsee­no ne bos­te mog­li izo­gni­ti preiz­kusu uspo­s­ob­ljen­os­ti (ali še viš­ji uspo­s­ob­ljen­os­ti). Ena­ko vel­ja za dejav­nos­ti na vodstve­nem položa­ju (npr. kot vod­ja ope­ra­cij ali nepre­mič­nin) v okvi­ru varo­van­ja nasta­nit­ve beguncev in azi­lan­tov ter varo­van­ja več­jih dogod­kov z zašči­ten­im dos­to­pom. Toda tudi pri dru­gih dejav­nos­tih z viso­ko odgo­vor­no­st­jo naroč­nik vse pogo­s­te­je zaht­e­va preiz­kus uspo­s­ob­ljen­os­ti v skla­du s § 34a GewO kot mini­mal­no uspo­s­ob­ljen­ost — pogos­to kot značil­nost kako­vos­ti, čeprav to ni zakon­sko obvez­no (npr. pri delu na področ­ju var­n­os­ti in varo­van­ja pre­možen­ja, v var­nost­nih cen­trih, kot vod­ja sku­pi­ne itd.).

Kakš­ne so mož­nos­ti financiranja?


Ust­a­novi­tev pod­jet­ja in last­ni vod­ja var­nost­ne­ga podjetja

“Nič ne tve­gamo, nič ne dobi­mo” bi lah­ko bilo ges­lo. Dejst­vo je, da je var­nost­na indus­tri­ja zelo kon­ku­renč­na. Dobički so pogos­to majh­ni. Toda s pra­vo ide­jo in dob­ro zas­no­vo, vzt­ra­j­nost­jo in potreb­nimi finanč­ni­mi sredstvi je vse mogoče! Var­nost­na indus­tri­ja je indus­tri­ja pri­hod­nos­ti. V zadnjem času se je trg raz­mah­nil zlas­ti na področ­ju varo­van­ja nasta­ni­tev beguncev in domov pro­sil­cev za azil, pa tudi na šte­vil­nih dru­gih področ­jih, kot je trgo­vina na drob­no (varo­van­je super­mar­ke­tov). Posta­ni­te last­ni šef v pano­gi varo­van­ja in zašči­te. Obve­zen pogoj v skla­du s 34.a čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji obrti, trgo­vi­ne in indus­tri­je (Gewer­be­ord­nung) je uspeš­na ude­lež­ba na preiz­kusu stro­kov­ne­ga znan­ja. (Od decem­bra 2016 za samo­z­apos­li­tev v var­nost­ni indus­tri­ji ne zadostu­je več tečaj z naj­manj 80 učni­mi enota­mi). Seve­da je tre­ba samo­z­apos­li­tev temel­ji­to pre­mis­li­ti in pri ust­anavljan­ju pod­jet­ja upoš­te­va­ti še veli­ko več kora­kov. Tudi kot (bodoči) direk­tor var­nost­ne­ga pod­jet­ja bos­te brez­hib­no pre­ver­je­ni in ne bos­te sme­li ime­ti niče­sar v kar­to­te­ki. Samo­z­apos­li­tev je poleg poklic­ne tudi zelo oseb­na odloči­tev. Biti mora­te pod­jet­niške­ga tipa, da se bos­te lah­ko post­avi­li na noge, ime­ti mora­te pogloblje­no stro­kov­no znan­je ter social­ne in vodstve­ne spretnosti.

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL