Arhiv

34a stro­kov­ni izpit

Koda kupo­na: 10% Popust na pri­pra­vo Sach­kun­de s Sachkun.de

Koda kupona: 10% Popust na pripravo Sachkunde s Sachkun.de

Učna plat­for­ma Sachkun.de je ena naj­bolj zna­nih splet­nih ponudb za pri­pra­vo na 34a. Plat­for­ma z e‑učenjem, test­ni­mi vprašan­ji, pos­kus­ni­mi izpi­ti in splet­no pomoč­jo je na vol­jo že od leta 2005, za splet­no pri­pra­vo na izpit 34a pa jo je upora­bi­lo že več kot 10.000 ljudi.

Novo: Sachkun.de 2.0

Nedav­no je bilo e‑učenje na splet­ni stra­ni www.sachkun.de popol­no­ma pre­no­vlje­no. Na teča­j­ni­ke zdaj čaka več kot 1 000 test­nih vprašanj, pove­za­nih z izpi­ti, cil­j­no usmer­je­na učna bese­di­la, video­pos­net­ki z navo­di­li in celo teden­ski splet­ni semi­nar­ji v živo. Pri­pra­va na izpit 34a je na vol­jo v treh raz­lič­nih raz­liči­cah: Clas­sic, Pro in VIP. Tis­ti, ki rezer­vi­ra­jo VIP, ima­jo dostop tudi do sku­pi­ne Whats­App, v kate­ri lah­ko post­avlja­jo vprašan­ja in izmen­ju­je­jo infor­maci­je z drug­i­mi učen­ci Sach­kun­de. Novost je, da pri­pra­va zdaj v celo­ti pote­ka prek pri­roč­ne apli­ka­ci­je za mobil­ne tele­fo­ne, v kate­ri se lah­ko z vprašan­ji 34a uči­te 24 ur na dan, tj. 24/7 — odvis­no od tari­fe 30, 60 ali celo 100 dni. 

Koda kupo­na za www.sachkun.de

S kodo kupo­na SK10YT tre­nut­no pre­je­ma­te 10% Popust za vse tari­fe.
Kli­kni­te tukaj za nepos­re­den dostop do Ponud­ba na www.sachkun.de.

O pri­pra­vi stro­kov­ne­ga znan­ja Sachkun.de

Sachkun.de zago­to­vo ni najce­n­ejši ponud­nik na trgu, ven­dar se že leta dob­ro obne­se. Pozi­tiv­ni pre­g­le­di na sple­tu govo­r­i­jo o kako­vos­ti plat­for­me. To zago­tavlja­jo tudi kva­li­fi­ka­ci­je upravljav­cev učne plat­for­me 34a oko­li Jör­ga Zitz­man­na. Pou­da­ri­ti je tre­ba tudi, da izpit­na vprašan­ja in zgošče­na učna bese­di­la omo­goča­jo zelo učin­ko­vi­to pri­pra­vo na izpit IHK, tj. na način, ki še pose­bej prih­ra­ni čas. Če vprašan­ja za razu­me­van­je ost­ane­jo neodgo­vor­je­na, je pre­dava­telj na vol­jo — odvis­no od tari­fe — v tedens­kem video­pos­net­ku ali dodat­no tudi v učni sku­pi­ni Whats­App 34a. To zago­tavlja, da so vprašan­ja ude­ležencev ved­no odgo­vor­je­na — tako kot pri oseb­nem teča­ju — in da je vsa vse­bi­na raz­uml­je­na. S cen­a­mi, ki se giblje­jo pri­bliž­no med 1,80 in 3,00 EUR na dan (od 5. mar­ca 2023), je raz­mer­je med ceno in zmo­gl­jivost­jo zelo ugod­no. K var­n­os­ti pris­pe­va tudi jamst­vo za vrači­lo den­ar­ja, ki zač­ne vel­ja­ti, če izpi­ta 34a kljub pri­pra­vam več­krat ne opravite.

Wir wer­den hier im Blog nach und nach wei­te­re Anbie­ter vor­stel­len. Wir freu­en uns über Ihre Mei­nun­gen und Erfah­run­gen zur 34a-Prü­fungs­vor­be­rei­tung! Hin­ter­las­sen Sie ger­ne einen Kommentar 🙂

Kaj je pre­g­led 34a?

Kaj je pregled 34a?

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s 34.a čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji obrti, trgo­vi­ne in indus­tri­je je vstop­na kva­li­fi­ka­ci­ja za zapos­le­ne v pano­gi zaseb­ne­ga varo­van­ja. Služi kot doka­zi­lo o osnov­nem znan­ju, zlas­ti gle­de temel­j­nih prav­nih vidi­kov, ki so pomembni za delo v služ­bi varo­van­ja in zašči­te. Poleg tega je uspeš­no opravljen preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja z doka­zi­lom gos­po­dar­s­ke zbor­nice pogoj za opravljan­je poseb­nih nalog varo­van­ja in dovol­jen­je za samo­z­apos­li­tev kot izva­ja­lec varovanja.

Potrdi­lo o uspo­s­ob­ljen­os­ti je potreb­no za nas­lednje dejavnosti

Kot var­nost­nik (zapos­le­ni) potre­bu­jete doka­zi­lo o uspeš­no opravlje­nem preiz­kusu uspo­s­ob­ljen­os­ti pri gos­po­dar­ski zbor­ni­ci (IHK) (v skla­du s čle­nom 34a GewO), če opravlja­te varo­van­je na vho­du v dis­ko­te­ke v gost­inst­vu (izska­k­oval­ci), patrul­je na območ­jih jav­ne­ga pro­me­ta (npr. mest­ne patrul­je), patrul­je na območ­jih z dejan­s­kim jav­nim pro­me­tom, dejav­nos­ti za zašči­to pred tato­vi v trgo­vin­ah (detek­ti­vi v vele­b­la­gov­ni­cah ali trgo­vin­ah). (npr. mest­ne patrul­je), patrul­je na območ­jih pro­s­to­rov, kjer se dejans­ko odvi­ja jav­ni pro­met, dejav­nos­ti za zašči­to pred tato­vi v trgo­vin­ah (detek­ti­vi v trgo­vin­ah), varo­van­je nasta­nit­ve za azil in begun­ce (samo v vodstve­ni vlo­gi) ter varo­van­je več­jih prire­di­tev z zašči­ten­im dos­to­pom (samo v vodstve­ni vlogi).

Namen pre­ver­jan­ja stro­kov­ne­ga znanja

Zakaj je pre­g­led stro­kov­ne­ga znan­ja več raz­lo­gov. Kadar posa­mez­ni­ki — vključ­no z zapos­le­n­imi v var­nost­nih pod­jet­jih — varu­je­jo življen­ja ali pre­možen­je dru­gih lju­di, to pome­ni poseb­ne dolž­nos­ti in veli­ko odgo­vor­n­ost. Kot var­nost­nik mora­te poz­na­ti svo­je pra­vice in zakon­ske ome­jit­ve, tj. kaj je dovol­je­no in kaj pre­po­ved­a­no. Po dru­gi stra­ni pa so zara­di svo­je­ga položa­ja por­o­ka dolž­ni pre­preči­ti ško­do stran­ki. V nas­prot­ju s poli­ci­jo nima­te poseb­nih poobla­s­til, zato mora­te zna­ti natanč­no preteh­ta­ti, v koli­kš­ni meri lah­ko v določe­nem pri­me­ru pose­ga­te v pra­vice tret­jih oseb. Če bos­te šli pre­da­leč, vam gro­zi obtož­ba za kaz­ni­va dejan­ja, kot sta odv­zem pro­stos­ti ali teles­na poš­kod­ba. Če v služ­bi spi­te in ne izpoln­ju­jete svo­je dolž­nos­ti varo­van­ja, se lah­ko zara­di povz­ročit­ve ško­de znaj­de­te tudi na sodišču, ker ste sto­ri­li kaz­ni­vo dejan­je zara­di opus­tit­ve. Zara­di teh raz­lo­gov, ki so med drug­im navede­ni kot pri­me­ri, je pomemb­no pri­do­bi­ti spe­cia­li­zi­ra­no znan­je, da bi poz­ne­je pri­do­bi­li potreb­no samo­za­vest za del­o­van­je v dejav­nos­ti varovanja.

Odtis
sl_SISL