Ponavljan­je izpita

Celo­vit izpit / ust­ni del izpita

Opravlja­te lah­ko celo­ten izpit in ust­ni del izpi­ta. Ponavljaj­te po potre­bi.
Naj­več­je šte­vilo (neu­s­peš­nih) pos­ku­sov ni določe­no. Edi­ni ome­jit­ve­ni dejav­nik je lah­ko vaša denar­ni­ca, saj je tre­ba ob vsak­em izpi­tu zno­va plača­ti tudi (del­ne) pris­to­j­bi­ne. Če ste pis­ni izpit že opra­vi­li in mora­te opra­vi­ti le še ust­ni del izpi­ta, ima­te za to na vol­jo naj­več dve leti. Če v dveh letih po uspeš­no opravlje­nem pis­nem izpi­tu še ved­no nis­te pris­to­pi­li k ust­ne­mu izpi­tu, mora­te pono­vi­ti tudi pis­ni del izpi­ta. Ude­lež­ba na ust­nem izpi­tu je običa­j­no mogoča samo na zbor­ni­ci (IHK), kjer je bil pred­hod­no opravljen pis­ni del izpita. 

Pomemb­no: Za vsa­ko ude­lež­bo na izpi­tu, tudi pri ponov­nih izpi­tih, je tre­ba obno­vi­ti Regis­tra­ci­ja potrebno! 


Kako je dejans­ko vide­ti potrdi­lo o uspo­s­ob­ljen­os­ti (Sach­kun­de-Zeug­nis, Sach­kun­de-Zer­ti­fi­kat) o uspeš­no opravlje­nem preiz­kusu uspo­s­ob­ljen­os­ti v skla­du s § 34a GewO? Pri­mer take­ga doku­men­ta in infor­maci­je, ki jih mora vse­bo­va­ti, naj­de­te na nas­lednji strani.

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL