Ocen­je­van­je

Spre­je­to, neu­s­peš­no, napol sprejeto?

Nače­lo­ma je to zelo preprosto:
Če pri pis­nem in ust­nem izpi­tu doseže­te vsaj 50% točk, ste uspeš­no opra­vi­li izpit. Ni oce­ne, na pri­mer “dob­ro opra­vil” ali “sko­raj opra­vil”. Pomemb­no je le, da ste opra­vi­li preiz­kus. Nato bos­te kot doka­zi­lo o stro­kov­nem znan­ju pre­je­li žele­no potrdi­lo o uspeš­no opravlje­nem preiz­kusu stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s § 34a GewO. Zdaj ste uspo­s­ob­ljen var­nost­nik in lah­ko opravlja­te poseb­ne dejav­nos­ti varovanja.

Če pis­ne­ga izpi­ta ne opra­vi­te uspeš­nobos­te mora­li ponov­no opravlja­ti celo­ten izpit in ne bos­te pri­pušče­ni k ust­ne­mu delu izpi­ta. V tem pri­me­ru bos­te mora­li ponov­no plača­ti celo­ten izpit­ni rok.
Če ust­ne­ga izpi­ta ne opra­vi­te uspeš­noČe ste že opra­vi­li pis­ni izpit, mora­te pono­vi­ti le ust­ni del izpi­ta. V skla­du s tem se pris­to­j­bi­ne za izpit ponov­no plača­jo le sorazmerno.


Kaj sto­ri­ti, če ste uspeš­no opra­vi­li pis­ni del izpi­ta, ne pa tudi ust­ne­ga? Več infor­macij naj­de­te tukaj…

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL