Refe­rence in učbeniki

Pri­pra­va na stro­kov­ni pregled

Na trgu so na vol­jo raz­lič­ne refe­renč­ne knji­ge in učbeni­ki, ki so namen­je­ni pri­pra­vi na pre­ver­jan­je stro­kov­ne uspo­s­ob­ljen­os­ti v skla­du s § 34a GewO. Pra­vil­o­ma mora­te za uspeš­no pri­pra­vo na izpit uporabi­ti preiz­kuše­na dela, ki so jih pred vami upora­bi­li že šte­vil­ni kan­di­da­ti za izpit. Pre­vid­ni mora­te biti pri ponud­ni­kih, ki ponu­ja­jo last­no učno gra­di­vo (npr. prek eBa­ya). Po eni stra­ni ni nobe­ne­ga zago­to­vila, da se bos­te res nauči­li pra­vil­ne­ga gra­di­va za pred­met v celo­ti in brez napak, po dru­gi stra­ni pa je učno gra­di­vo pogos­to div­je kopi­ra­no gra­di­vo dru­gih avtor­jev, ki se uporablja neza­ko­ni­to. Učno gra­di­vo je naj­bol­je kupi­ti v lokal­ni knji­gar­ni, pri zna­nih splet­nih knji­gar­nah, nepos­red­no v založ­ni­ko­vi splet­ni trgo­vi­ni ali prek spo­daj navede­nih povezav.


Pri­po­roči­la:

Namig: Cene so se od časa razis­ka­ve morda spre­meni­le. Upoš­te­vaj­te infor­maci­je na pove­za­ni stra­ni trgovine!

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL