Varst­vo podatkov

Mož­nos­ti za zašči­to podatkov

Zgo­do­vina nasta­vi­tev zaseb­nos­ti | Spre­min­jan­je nasta­vi­tev zaseb­nos­ti | pre­klic soglasij


Poli­ti­ka zasebnosti

Oseb­ne podat­ke (v nadal­je­van­ju “podat­ki”) obde­lu­je­mo le po potre­bi in za namen zago­tavljan­ja funk­cio­nal­ne in upor­ab­ni­ku pri­jaz­ne splet­ne stra­ni, vključ­no z nje­no vse­bi­no in ponu­je­n­imi storitvami.

V skla­du s čle­nom 4(1). Ured­be (EU) 2016/679, tj. Sploš­ne ured­be o varst­vu podat­kov (v nadal­jn­jem bese­di­lu: GDPR), “obde­la­va” pome­ni vsa­ko dejan­je ali niz dejanj, ki se izva­ja z oseb­nimi podat­ki z avto­mats­ki­mi sredstvi ali brez njih, kot so zbi­ran­je, beležen­je, ure­jan­je, arhi­vi­ran­je, shran­je­van­je, pril­ag­ajan­je ali spre­min­jan­je, prik­lic, vpo­g­led, uporaba, raz­krit­je s preno­som, razšir­jan­je ali dru­go dajan­je na vol­jo, pril­ag­ajan­je ali kom­bi­ni­ran­je, ome­je­van­je, izbris ali uničenje.

Z nas­ledn­jo izja­vo o varst­vu podat­kov vas obvešča­mo zlas­ti o vrs­ti, obse­gu, namenu, tra­jan­ju in prav­ni pod­la­gi obde­la­ve oseb­nih podat­kov, če sami ali sku­paj z drug­i­mi odloča­mo o namen­ih in sredstvih obde­la­ve. Poleg tega vas v nadal­je­van­ju obvešča­mo o kom­po­nen­tah tret­jih oseb, ki jih uporablja­mo za namene opti­mi­za­ci­je in povečan­ja kako­vos­ti upora­be, če tret­je ose­be obde­lu­je­jo podat­ke na last­no odgovornost.

Naš pra­vil­nik o zaseb­nos­ti je struk­tur­i­ran na nas­lednji način:

I. Infor­maci­je o nas kot odgo­vor­ni stranki
II. Pra­vice upor­ab­ni­kov in posa­mez­ni­kov, na kate­re se nanaša­jo oseb­ni podatki
III. Infor­maci­je o obde­la­vi podatkov

I. Infor­maci­je o nas kot odgo­vor­ni stranki

Odgo­vor­ni ponud­nik tega splet­ne­ga mes­ta z vidi­ka zakon­o­da­je o varst­vu podat­kov je:

Fich­tel IT
Inh. Han­nes Fichtel
Mühl­gas­se 3A
D‑96152 Burghaslach
Tele­fon: +49 (0)9552 — 59 29 0 20
Faks: +49 (0)9552 — 59 29 0 21
e‑pošta: info@fichtel-it.de

II. Pra­vice upor­ab­ni­kov in posa­mez­ni­kov, na kate­re se nanaša­jo oseb­ni podatki

V zve­zi z obde­la­vo podat­kov, ki je podrob­ne­je opi­sa­na v nadal­je­van­ju, ima­jo upor­ab­ni­ki in posa­mez­ni­ki, na kate­re se nanaša­jo oseb­ni podat­ki, pra­vico do

Poleg tega mora ponud­nik obves­ti­ti vse pre­jem­ni­ke, ki jim je raz­kril podat­ke, o vsak­em poprav­ku ali izbri­su podat­kov ali ome­jit­vi obde­la­ve na pod­la­gi čle­nov 16, 17(1) in 18 DSGVO. Ven­dar ta obvez­nost ne vel­ja, če je takš­no obveščan­je nemo­goče ali zaht­e­va nes­o­raz­me­ren napor. Ne gle­de na zgo­raj navede­no ima upor­ab­nik pra­vico do infor­macij o teh prejemnikih.

Upor­ab­ni­ki in posa­mez­ni­ki, na kate­re se nanaša­jo oseb­ni podat­ki, ima­jo v skla­du s čle­nom 21 SUVP tudi pra­vico, da ugo­var­ja­jo pri­hodnji obde­la­vi podat­kov v zve­zi z nji­mi, če ponud­nik podat­ke obde­lu­je v skla­du s čle­nom 6(1)(f) SUVP. Zlas­ti je dovol­je­no ugo­var­ja­ti obde­la­vi podat­kov za namen nepos­red­ne­ga oglaševanja.

III. Infor­maci­je o obde­la­vi podatkov

Vaši podat­ki, obde­lani pri uporabi naše­ga splet­ne­ga mes­ta, bodo izbri­sa­ni ali blo­ki­ra­ni takoj, ko namen shran­je­van­ja ne bo več vel­jal, ko izbris podat­kov ne bo v nas­prot­ju z zakon­ski­mi obvez­nost­mi hram­be in ko v nadal­je­van­ju ne bodo navede­ne dru­ge infor­maci­je o posa­mez­nih pos­top­kih obdelave.

Podat­ki o strežniku

Iz teh­nič­nih raz­lo­gov, zlas­ti zara­di zago­tavljan­ja var­ne in sta­bil­ne splet­ne prisot­nos­ti, vaš splet­ni brskal­nik podat­ke pos­re­du­je nam ali naše­mu ponud­ni­ku splet­ne­ga pro­s­to­ra. Te tako ime­no­va­ne strež­niške dnev­niške dato­te­ke se med drug­im uporablja­jo za zbi­ran­je vrs­te in raz­ličice vaše­ga inter­net­ne­ga brskal­ni­ka, ope­ra­c­ijs­ke­ga sis­te­ma, splet­ne­ga mes­ta, s kate­re­ga ste dosto­pi­li do naše­ga splet­ne­ga mes­ta (URL napo­tit­ve), splet­nih mest naše­ga splet­ne­ga mes­ta, ki ste jih obis­ka­li, datu­ma in časa posa­mez­ne­ga dosto­pa ter IP nas­lo­va inter­net­ne pove­za­ve, s kate­re se uporablja naše splet­no mesto.

Tako zbra­ni podat­ki so začas­no shran­je­ni, ven­dar ne sku­paj z drug­i­mi podat­ki o vas.

To shran­je­van­je pote­ka na prav­ni pod­la­gi čle­na 6(1)(f) DSGVO. Naš zako­ni­ti inte­res je izbol­jšan­je, sta­bil­nost, funk­cio­nal­nost in var­n­ost naše­ga splet­ne­ga mesta.

Podat­ki bodo ponov­no izbri­sa­ni naj­poz­ne­je po sedmih dneh, razen če je potreb­na nadal­jn­ja hram­ba za namene doka­zo­van­ja. V nas­prot­nem pri­me­ru so podat­ki v celo­ti ali del­no izv­ze­ti iz izbri­sa do kon­č­ne raz­jas­nit­ve incidenta.

Piš­kot­ki

a) Sej­ni piš­kot­ki / sej­ni piškotki

Na našem splet­nem mes­tu uporablja­mo tako ime­no­va­ne piš­kot­ke. Piš­kot­ki so majh­ne bese­dil­ne dato­te­ke ali dru­ge teh­no­lo­gi­je shran­je­van­ja, ki jih splet­ni brskal­nik, ki ga uporablja­te, names­ti in shra­ni v vašo kon­č­no napra­vo. Ti piš­kot­ki obde­lu­je­jo določe­ne infor­maci­je o vas na indi­vi­du­al­ni osno­vi, kot so podat­ki o vašem brskal­ni­ku ali loka­ci­ji ali vaš IP-naslov.

Zara­di te obde­la­ve je naše splet­no mes­to upor­ab­ni­ku pri­jaz­ne­jše, učin­ko­vi­te­jše in var­ne­jše, saj obde­la­va omo­goča na pri­mer repro­duk­ci­jo naše­ga splet­ne­ga mes­ta v raz­lič­nih jezi­kih ali funk­ci­jo naku­p­oval­ne košarice.

Prav­na pod­la­ga za to obde­la­vo je člen 6(1)(b) DSGVO, če se ti podat­ki o piš­kot­kih obde­lu­je­jo za skle­pan­je ali obde­la­vo pogodb.

Če obde­la­va ni namen­je­na skle­nit­vi ali izved­bi pogod­be, je naš zako­ni­ti inte­res izbol­jšan­je funk­cio­nal­nos­ti naše­ga splet­ne­ga mes­ta. V tem pri­me­ru je prav­na pod­la­ga člen 6(1)(f) DSGVO.

Ko zapre­te splet­ni brskal­nik, se ti sej­ni piš­kot­ki izbrišejo.

b) Piš­kot­ki tret­jih oseb

Po potre­bi se na našem splet­nem mes­tu uporablja­jo tudi piš­kot­ki part­ner­s­kih pod­je­tij, s kate­ri­mi sode­lu­je­mo za namene oglaše­van­ja, ana­li­ze ali funk­cio­nal­nos­ti naše­ga splet­ne­ga mesta.

Podrob­nos­ti o tem, zlas­ti o namen­ih in prav­nih pod­lag­ah obde­la­ve takih piš­kot­kov tret­jih oseb, naj­de­te v nas­lednjih informacijah.

c) Mož­nost izločitve

Names­ti­tev piš­kot­kov lah­ko pre­preči­te ali ome­ji­te z nasta­vitvi­jo splet­ne­ga brskal­ni­ka. Prav tako lah­ko kadar koli izbriše­te že shran­je­ne piš­kot­ke. Ven­dar so potreb­ni kora­ki in ukre­pi za to odvis­ni od posa­mez­ne­ga inter­net­ne­ga brskal­ni­ka, ki ga uporablja­te. Če ima­te kakrš­na koli vprašan­ja, uporabi­te funk­ci­jo pomoči ali doku­ment­a­ci­jo svo­je­ga inter­net­ne­ga brskal­ni­ka ali se obrni­te na njego­ve­ga proiz­va­jal­ca ali pod­po­ro. Pri tako ime­no­va­nih piš­kot­kih Flash pa obde­la­ve ni mogoče pre­preči­ti z nasta­vitva­mi brskal­ni­ka. Names­to tega mora­te spre­me­ni­ti nasta­vitve pred­va­jal­ni­ka Flash. Kora­ki in ukre­pi, ki so za to potreb­ni, so odvis­ni tudi od posa­mez­ne­ga pred­va­jal­ni­ka Flash, ki ga uporablja­te. Če ima­te kakrš­na­ko­li vprašan­ja, uporabi­te tudi funk­ci­jo pomoči ali doku­ment­a­ci­jo svo­je­ga pred­va­jal­ni­ka Flash ali se obrni­te na proiz­va­jal­ca ali pod­po­ro uporabnikom.

Če pre­preči­te ali ome­ji­te names­ti­tev piš­kot­kov, lah­ko to pome­ni, da ne bos­te mog­li v celo­ti uporablja­ti vseh funk­cij naše­ga splet­ne­ga mesta.

Funk­ci­ja računa/registracije stranke

Če pri nas prek naše­ga splet­ne­ga mes­ta ust­va­ri­te upor­ab­niški račun, bomo podat­ke, ki ste jih vnes­li med regis­tra­ci­jo (npr. vaše ime, nas­lov ali e‑poštni nas­lov), zbi­ra­li in shran­je­va­li izključ­no za pred­po­god­be­ne sto­rit­ve, za izpoln­je­van­je pogod­be ali za namen skrbi za stran­ke (npr. da vam zago­to­vi­mo pre­g­led vaših pre­jšn­jih naročil pri nas ali da vam lah­ko ponu­di­mo tako ime­no­va­no funk­ci­jo belež­nice). Hkra­ti shran­ju­je­mo tudi vaš IP-nas­lov in datum vaše regis­tra­ci­je sku­paj s časom dne­va. Teh podat­kov seve­da ne bomo pos­re­d­ova­li tret­jim osebam.

V okvi­ru nadal­jn­je­ga pos­top­ka regis­tra­ci­je se pri­do­bi vaše soglas­je za to obde­la­vo in sklic na to izja­vo o varst­vu podat­kov. Podat­ki, ki jih zbe­remo v tem pos­top­ku, bodo uporablje­ni izključ­no za zago­tavljan­je raču­na stranke.

Če se str­in­ja­te s to obde­la­vo, je prav­na pod­la­ga za obde­la­vo člen 6(1)(a) DSGVO.

Če je odprt­je raču­na stran­ke namen­je­no tudi pred­po­god­be­nim ukre­pom ali izpol­nit­vi pogod­be, je prav­na pod­la­ga za to obde­la­vo tudi člen 6(1)(b) DSGVO.

V skla­du s čle­nom 7(3) DSGVO lah­ko kadar koli pre­kliče­te soglas­je, ki ste nam ga dali za odprt­je in voden­je raču­na stran­ke, z učin­kom za pri­hod­nost. V ta namen nas mora­te o pre­kli­cu le obvestiti.

Podat­ki, zbra­ni v zve­zi s tem, bodo izbri­sa­ni takoj, ko obde­la­va ne bo več potreb­na. Ven­dar pa mora­mo upoš­te­va­ti roke hram­be v skla­du z davč­no in trgo­vins­ko zakonodajo.

Zah­te­ve za stik / mož­nost stika

Če nas kon­tak­ti­ra­te prek kon­takt­ne­ga obraz­ca ali e‑pošte, bodo podat­ki, ki jih bos­te pos­re­d­ova­li, uporablje­ni za obde­la­vo vaše poiz­ved­be. Pos­re­do­van­je podat­kov je potreb­no za obde­la­vo in odgo­vor na vaše pov­praše­van­je — brez nji­ho­ve­ga pos­re­do­van­ja ne more­mo odgo­vo­ri­ti na vaše pov­praše­van­je ali v naj­bol­jšem pri­me­ru le v ome­je­nem obsegu.

Prav­na pod­la­ga za to obde­la­vo je člen 6(1)(b) DSGVO.

Vaši podat­ki bodo izbri­sa­ni takoj, ko bo vaš odgo­vor na poiz­ved­bo dokon­čen in ko ne bodo obsta­ja­le prav­ne obvez­nos­ti za nji­ho­vo hram­bo, npr. v pri­me­ru nak­nad­ne pogod­be­ne obdelave.

Pris­pev­ki, komen­tar­ji in oce­ne uporabnikov

Ponu­ja­mo vam mož­nost, da na našem splet­nem mes­tu obja­vi­te vprašan­ja, odgo­vore, mnen­ja ali oce­ne, v nadal­jn­jem bese­di­lu “pris­pev­ki”. Če to ponud­bo izko­ris­ti­te, bomo obde­lali in obja­vi­li vaš pris­pe­vek, datum in čas odda­je ter more­bit­ni psev­do­nim, ki ste ga uporabili.

Prav­na pod­la­ga za to je člen 6(1)(a) DSGVO. V skla­du s čle­nom 7(3) DSGVO lah­ko svo­je soglas­je kadar koli pre­kliče­te z učin­kom za pri­hod­nost. V ta namen nas mora­te le obves­ti­ti o preklicu.

Poleg tega obde­lu­je­mo tudi vaš IP in e‑poštni nas­lov. Nas­lov IP se obde­lu­je, ker ima­mo legi­ti­men inte­res, da sprej­me­mo ali pod­pre­mo nadal­jn­je ukre­pe, če vaš pris­pe­vek krši pra­vice tret­jih oseb in/ali je kako dru­gače nezakonit.

Prav­na pod­la­ga v tem pri­me­ru je člen 6(1)(f) DSGVO. Naš zako­ni­ti inte­res je v prav­ni obrambi, ki je lah­ko potrebna.

Naroč­ni­na na prispevke

Če obja­vi­te pris­pev­ke na našem splet­nem mes­tu, vam ponu­ja­mo tudi mož­nost, da se naroči­te na more­bit­ne nadal­jn­je pris­pev­ke tret­jih oseb. Da bi vas lah­ko o teh nadal­jn­jih pris­pev­kih obve­s­ti­li po e‑pošti, obde­lu­je­mo vaš e‑poštni naslov.

Prav­na pod­la­ga za to je člen 6(1)(a) DSGVO. V skla­du s čle­nom 7(3) DSGVO lah­ko kadar koli pre­kliče­te svo­je soglas­je za to naroč­ni­no z učin­kom za pri­hod­nost. V ta namen nas mora­te le obves­ti­ti o pre­kli­cu ali kli­kni­ti na pove­za­vo za odja­vo, ki jo vse­bu­je zadev­no elek­tron­sko sporočilo.

You­Tube

Na splet­nem port­a­lu You­Tube smo prisot­ni za predsta­vi­tev naše­ga pod­jet­ja in naših sto­ri­tev ter za komu­ni­ka­ci­jo s strankami/zainteresiranimi stran­ka­mi. You­Tube je sto­ri­tev druž­be Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irs­ka, hčer­ins­ke druž­be druž­be Goog­le LLC, 1600 Amphi­theat­re Park­way, Moun­tain View, CA 94043 ZDA.

V zve­zi s tem bi radi opo­zori­li, da obsta­ja mož­nost, da se upor­ab­niški podat­ki obde­lu­je­jo zunaj Evrops­ke uni­je, zlas­ti v ZDA. To lah­ko povz­roči več­ja tve­gan­ja za upor­ab­ni­ke, saj je na pri­mer poz­ne­je tež­je dostopa­ti do upor­ab­niških podat­kov. Prav tako nima­mo dosto­pa do teh upor­ab­niških podat­kov. Mož­nost dosto­pa ima izključ­no You­Tube. Druž­ba Goog­le LLC je cer­ti­fi­ci­ra­na v okvi­ru zaseb­nost­ne­ga šči­ta in se je s tem zave­za­la, da bo spoš­t­ova­la evrops­ke stan­darde varst­va podatkov.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Pra­vil­nik o zaseb­nos­ti v You­Tubu naj­de­te na naslovu

https://policies.google.com/privacy

Goog­le Analytics

Na našem splet­nem mes­tu uporablja­mo Goog­le Ana­ly­tics. To je sto­ri­tev splet­ne ana­li­ti­ke, ki jo zago­tavlja Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irs­ka, v nadal­je­van­ju “Goog­le”.

s cer­ti­fi­ci­ran­jem v okvi­ru zaseb­nost­ne­ga šči­ta EU-ZDA (“zaseb­nost­ni ščit EU-ZDA”).

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le zago­tavlja, da so pri obde­la­vi podat­kov v ZDA izpoln­je­ne tudi zah­te­ve EU gle­de varst­va podatkov.

Sto­ri­tev Goog­le Ana­ly­tics se uporablja za ana­lizo veden­ja pri uporabi naše­ga splet­ne­ga mes­ta. Prav­na pod­la­ga je člen 6(1)(f) DSGVO. Naš zako­ni­ti inte­res je ana­li­za, opti­mi­za­ci­ja in eko­no­mič­no del­o­van­je naše­ga splet­ne­ga mesta.

Infor­maci­je o uporabi in upor­ab­ni­ku, kot so nas­lov IP, loka­ci­ja, čas ali pogostost obis­kov naše­ga splet­ne­ga mes­ta, se pre­ne­se­jo na Goo­glov strež­nik v ZDA in se tam shra­ni­jo. Ven­dar uporablja­mo Goog­le Ana­ly­tics s tako ime­no­va­no funk­ci­jo anoni­mi­za­ci­je. Ta funk­ci­ja Goo­g­lu omo­goča, da skra­jša nas­lov IP znot­raj EU ali EGP.

Tako zbra­ne podat­ke Goog­le uporablja za ocen­je­van­je obis­kov naše­ga splet­ne­ga mes­ta in dejav­nos­ti njego­ve upora­be. Ti podat­ki se lah­ko uporabi­jo tudi za zago­tavljan­je dru­gih sto­ri­tev, pove­za­nih z upor­abo naše­ga splet­ne­ga mes­ta in upor­abo interneta.

Goog­le nava­ja, da vaše­ga nas­lo­va IP ne pove­zu­je z nobe­n­imi drug­i­mi podat­ki. Poleg tega Goog­le hra­ni pod

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Na sple­tišču so na vol­jo tudi dodat­ne infor­maci­je o zakon­o­da­ji o varst­vu podat­kov, na pri­mer o mož­nos­tih pre­preče­van­ja upora­be podatkov.

Poleg tega Goog­le ponuja

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

tako ime­no­va­ni doda­tek za deak­ti­va­ci­jo in dodat­ne infor­maci­je o tem. Ta doda­tek je mogoče names­ti­ti v naj­po­go­s­te­jše inter­net­ne brskal­ni­ke in vam omo­goča doda­ten nad­zor nad podat­ki, ki jih Goog­le zbi­ra, ko obišče­te naše splet­no mes­to. Doda­tek obves­ti Java­Script (ga.js) sto­rit­ve Goog­le Ana­ly­tics, da se podat­ki o vašem obis­ku naše­ga splet­ne­ga mes­ta ne sme­jo pos­re­do­va­ti sto­rit­vi Goog­le Ana­ly­tics. Ven­dar to ne pre­preču­je, da bi se podat­ki pos­re­d­ova­li nam ali drug­im sto­rit­vam za splet­no ana­li­ti­ko. Ali in kate­re dru­ge sto­rit­ve splet­ne ana­li­ti­ke uporablja­mo, lah­ko seve­da pre­ve­ri­te tudi v tej poli­ti­ki zasebnosti.

Goo­glo­va reCAPTCHA

Na našem splet­nem mes­tu uporablja­mo Goog­le reCAPTCHA za pre­ver­jan­je in pre­preče­van­je inter­ak­cij na našem splet­nem mes­tu s samo­de­j­nim dos­to­pom, npr. s tako ime­no­v­ani­mi robo­ti. To je sto­ri­tev, ki jo zago­tavlja druž­ba Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irs­ka, v nadal­je­van­ju “Goog­le”.

s cer­ti­fi­ci­ran­jem v okvi­ru zaseb­nost­ne­ga šči­ta EU-ZDA (“zaseb­nost­ni ščit EU-ZDA”).

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le zago­tavlja, da so pri obde­la­vi podat­kov v ZDA izpoln­je­ne tudi zah­te­ve EU gle­de varst­va podatkov.

S to sto­rit­vi­jo lah­ko Goog­le ugo­to­vi, s kate­re­ga splet­ne­ga mes­ta je bila pos­la­na zaht­e­va in s kate­re­ga IP-nas­lo­va uporablja­te tako ime­no­va­no vnos­no pol­je reCAPTCHA. Poleg vaše­ga nas­lo­va IP lah­ko Goog­le zbi­ra tudi dru­ge podat­ke, ki so potreb­ni za ponu­jan­je in zago­tavljan­je te storitve.

Prav­na pod­la­ga je člen 6(1)(f) DSGVO. Naš zako­ni­ti inte­res je var­n­ost naše­ga splet­ne­ga mes­ta in obramba pred nezaže­le­nim, avto­ma­tizi­r­anim dos­to­pom v obli­ki neže­le­ne poš­te in podobno.

Goog­le ponu­ja pod

https://policies.google.com/privacy

za dodat­ne infor­maci­je o sploš­nem rav­nan­ju z vaši­mi upor­ab­niški­mi podatki.

Goo­glove pisave

Na našem splet­nem mes­tu uporablja­mo Goog­le Fonts za pri­kaz zun­an­jih pisav. To je sto­ri­tev, ki jo zago­tavlja Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irs­ka, v nadal­je­van­ju “Goog­le”.

s cer­ti­fi­ci­ran­jem v okvi­ru zaseb­nost­ne­ga šči­ta EU-ZDA (“zaseb­nost­ni ščit EU-ZDA”).

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le zago­tavlja, da so pri obde­la­vi podat­kov v ZDA izpoln­je­ne tudi zah­te­ve EU gle­de varst­va podatkov.

Za omo­gočan­je pri­ka­za določe­nih pisav na našem splet­nem mes­tu se ob dosto­pu do naše­ga splet­ne­ga mes­ta vzpost­avi pove­za­va z Goo­glo­vim strež­ni­kom v ZDA.

Prav­na pod­la­ga je člen 6(1)(f) DSGVO. Naš zako­ni­ti inte­res je opti­mi­za­ci­ja in eko­no­mič­no del­o­van­je naše­ga splet­ne­ga mesta.

Prek pove­za­ve z Goo­glom, ki se vzpost­avi, ko pokliče­te naše splet­no mes­to, lah­ko Goog­le ugo­to­vi, s kate­re­ga splet­ne­ga mes­ta je bila pos­la­na vaša zaht­e­va in na kate­ri nas­lov IP se pre­ne­se pri­kaz pisave.

Goog­le ponu­ja pod

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

za dodat­ne infor­maci­je, zlas­ti o mož­nos­tih pre­preče­van­ja upora­be podatkov.

Fon­tA­we­so­me

Za pri­kaz pisav in vizu­al­nih ele­men­tov naše­ga splet­ne­ga mes­ta uporablja­mo zun­an­je pisa­ve Fon­tA­we­so­me. Fon­tA­we­so­me je sto­ri­tev, ki jo zagotavlja

Fon­ti­cons Inc, 6 Por­ter Road, Apart­ment 3R, Cam­bridge, MA 02140, ZDA, v nadal­jn­jem bese­di­lu samo “Fon­tA­we­so­me”.

Ko dostopa­te do naše­ga splet­ne­ga mes­ta, se vzpost­avi pove­za­va s strež­ni­kom Fon­tA­we­so­me v ZDA, da se omo­goči in posodo­bi pri­kaz pisav in vizu­al­nih elementov.

Prav­na pod­la­ga je člen 6(1)(f) DSGVO. Naš zako­ni­ti inte­res je opti­mi­za­ci­ja in eko­no­mič­no del­o­van­je naše­ga splet­ne­ga mesta.

Prek pove­za­ve s strež­ni­kom Fon­tA­we­so­me, ki se vzpost­avi, ko pokliče­te naše splet­no mes­to, lah­ko Fon­tA­we­so­me ugo­to­vi, s kate­re­ga splet­ne­ga mes­ta je bila pos­la­na vaša zaht­e­va in na kate­ri nas­lov IP se bo pren­esel pri­kaz pisave.

Fon­tA­we­so­me ponu­ja pod

https://fontawesome.com/privacy

za dodat­ne infor­maci­je, zlas­ti o mož­nos­tih pre­preče­van­ja upora­be podatkov.

Ama­zo­nov part­ner­ski program

Na našem splet­nem mes­tu uporablja­mo part­ner­ski pro­gram AMA­ZON. To je sto­ri­tev, ki jo zago­tavlja Ama­zon Euro­pe Core S.à r.l., 5 Rue Plae­tis, L ‑2338 Luxem­bourg. Prek part­ner­s­ke­ga pro­gra­ma AMA­ZON so na našem splet­nem mes­tu namešče­ni ogla­si s splet­ne stra­ni Amazon.de. Če kli­k­ne­te na ene­ga od teh ogla­sov, bos­te preus­mer­je­ni na ust­rez­no ponud­bo na splet­nem port­a­lu AMZON. Če se poz­ne­je odloči­te za nak­up oglaše­va­ne­ga izdel­ka, bomo od druž­be Ama­zon pre­je­li “pro­vi­zi­jo”.

Ama­zon za omo­gočan­je te sto­rit­ve uporablja piš­kot­ke. S pomoč­jo teh piš­kot­kov lah­ko Ama­zon ugo­to­vi, da ste bili z naše­ga splet­ne­ga mes­ta preus­mer­je­ni na splet­ni por­tal AMAZON.

Ama­zon ponu­ja pod

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

za dodat­ne infor­maci­je o varst­vu podatkov.

Prav­na pod­la­ga je člen 6(1)(f) DSGVO. Naš zako­ni­ti inte­res je zago­to­vi­ti obde­la­vo in plači­lo naših zah­tev­kov za pro­vi­zi­jo s stra­ni druž­be Amazon.

Če se s to obde­la­vo ne str­in­ja­te, lah­ko shran­je­van­je piš­kot­kov pre­preči­te z nasta­vitvi­jo v svo­jem splet­nem brskal­ni­ku. Več infor­macij o tem naj­de­te zgo­raj v raz­del­ku “Piš­kot­ki”.

Goog­le AdSense

Na našem splet­nem mes­tu uporablja­mo Goog­le AdSen­se za vključe­van­je ogla­sov. To je sto­ri­tev, ki jo zago­tavlja Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irs­ka, v nadal­je­van­ju “Goog­le”.

s cer­ti­fi­ci­ran­jem v okvi­ru zaseb­nost­ne­ga šči­ta EU-ZDA (“zaseb­nost­ni ščit EU-ZDA”).

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le zago­tavlja, da so pri obde­la­vi podat­kov v ZDA izpoln­je­ne tudi zah­te­ve EU gle­de varst­va podatkov.

Goog­le AdSen­se shran­ju­je piš­kot­ke in tako ime­no­va­ne splet­ne sve­til­ni­ke v vaši kon­č­ni napra­vi prek splet­ne­ga brskal­ni­ka. To Goo­g­lu omo­goča, da ana­li­zi­ra, kako uporablja­te našo splet­no stran. Tako zbra­ne infor­maci­je se sku­paj z vašim nas­lo­vom IP in pri­ka­z­ani­mi obli­ka­mi oglaše­van­ja pre­ne­se­jo v Goog­le v ZDA in tam shra­ni­jo. Poleg tega lah­ko Goog­le te infor­maci­je pos­re­du­je pogod­be­nim part­ner­jem. Ven­dar Goog­le izjavlja, da vaš nas­lov IP ne bo združen z drug­i­mi podat­ki o vas.

Prav­na pod­la­ga je člen 6(1)(f) DSGVO. Naš zako­ni­ti inte­res je ana­li­za, opti­mi­za­ci­ja in eko­no­mič­no del­o­van­je naše­ga splet­ne­ga mesta.

Če se s to obde­la­vo ne str­in­ja­te, lah­ko names­ti­tev piš­kot­kov pre­preči­te z ust­rez­ni­mi nasta­vitva­mi v svo­jem splet­nem brskal­ni­ku. Podrob­nos­ti o tem so na vol­jo zgo­raj pod toč­ko “Piš­kot­ki”.

Poleg tega Goog­le ponuja

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

za dodat­ne infor­maci­je, zlas­ti o mož­nos­tih pre­preče­van­ja upora­be podatkov.

piš­kot­ki za sle­den­je affilinet

Na našem splet­nem mes­tu oglašu­je­mo tudi ponud­be in sto­rit­ve tret­jih oseb. Če zara­di naše­ga oglaše­van­ja teh ponudb tret­jih oseb sklene­te pogod­bo s ponud­ni­kom tret­je ose­be, za to prej­me­mo provizijo.

Da bi lah­ko pra­vil­no beleži­li uspeš­ne napo­tit­ve, uporablja­mo tako ime­no­va­ni piš­ko­tek za sle­den­je affil­i­net. Ven­dar ta piš­ko­tek ne shran­ju­je vaših oseb­nih podat­kov. Zabe­leže­ni sta le naša iden­ti­fi­ka­c­ijs­ka šte­vil­ka kot napo­tit­ve­ne­ga ponud­ni­ka in šte­vil­ka naroči­la oglas­ne­ga gra­di­va, na kate­re­ga ste kli­kni­li (npr. pasi­ca ali bese­dil­na pove­za­va). Te podat­ke potre­bu­je­mo za obde­la­vo plačil ali izplači­lo naših provizij.

Če se s to obde­la­vo ne str­in­ja­te, lah­ko shran­je­van­je piš­kot­kov pre­preči­te z nasta­vitvi­jo v svo­jem splet­nem brskal­ni­ku. Več infor­macij o tem naj­de­te zgo­raj v raz­del­ku “Piš­kot­ki”.

Vzorč­ni pra­vil­nik o zaseb­nos­ti . Odvet­niš­ka pisar­na Weiß & Partner

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL
Soglas­je za piš­kot­ke z oglaše­van­jem res­nič­nih piškotkov