Kra­ji opravljan­ja izpitov

Kje pote­ka preverjanje?

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s 34.a čle­nom GewO (varo­van­je) opravlja­jo mno­gi, ven­dar ne vsi, Gos­po­dar­s­ke in indus­trijs­ke zbor­nice ponu­je­no. Indus­trijs­ko in trgo­vins­ko zbor­ni­co (IHK) bos­te naš­li v vseh več­jih nemških mes­tih ali aglo­me­ra­ci­jah. Na splet­nih stra­neh zbor­nic se lah­ko običa­j­no vnaprej poz­ani­ma­te, kje toč­no se pri posa­mez­ni IHK opravlja izpit. V dopi­su, ki potrju­je vašo pri­ja­vo na izpit, vam bo ust­rez­na indus­trijs­ka in gos­po­dars­ka zbor­ni­ca natanč­no pove­da­la, kdaj in kje mora­te biti prisot­ni. V veči­ni pri­merov pis­ni in ust­ni izpi­ti pote­ka­jo v last­nih pros­to­rih zbor­nic ali na pove­za­nih aka­de­mi­jah IHK. Za zave­zu­joče in podrob­ne infor­maci­je se je naj­bol­je obrni­ti nepos­red­no na ust­rez­no indus­trijs­ko in gos­po­dar­s­ko zbornico.


Kate­ra IHK ponu­ja stro­kov­ni izpit?

Po naši razis­ka­vi izpi­te v skla­du s čle­nom 34a Zako­na o trgo­vin­ski zakon­o­da­ji tre­nut­no ponu­ja­jo nas­lednje gos­po­dar­s­ke zbornice:

Pre­g­led vseh zbor­nic naj­de­te na splet­ni stra­ni DIHK.
Tam v “Iskal­nik IHK” lah­ko poišče­te naj­b­liž­jo zbor­ni­co: www.dihk.de/ihk-finder


Kdaj so izpit­ni roki? V nas­lednjem pog­la­v­ju bos­te naš­li pre­g­led nas­lednjih red­nih datu­mov za preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja § 34a GewO za (bodoče) var­nost­no osebje!

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL