Arhiv

Nas­ve­ti

Razu­me­van­je izpit­nih vprašanj in pra­vil­no odgo­var­jan­je nan­je: 10 pre­pro­s­tih tak­tič­nih nas­ve­tov za uspeš­no opravljan­je pis­ne­ga izpi­ta IHK (potrdi­lo 34a)

Razumevanje izpitnih vprašanj in pravilno odgovarjanje nanje: 10 preprostih taktičnih nasvetov za uspešno opravljanje pisnega izpita IHK (potrdilo 34a)

Brez­plač­ni tes­ti in izpit­na vprašan­ja za pri­pra­vo na preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja (§ 34a GewO) so zelo korist­ni za vad­bo. Ven­dar so tak­tič­ni nas­ve­ti sko­raj tako pomembni. Kaj­ti tudi če ne poz­na­te takoj odgo­vo­ra na izpit­no vprašan­je v tes­tu 34a, lah­ko izpit 34a opra­vi­te s pomoč­jo nekaj nas­ve­tov in trikov.

Nimaš poj­ma, nimaš odgo­vo­ra? Pro­sim, ne!

Ne more­te vede­ti vse­ga. Tudi če ste se na test 34a dob­ro pri­pra­vi­li s test­ni­mi vprašan­ji, pos­kus­ni­mi izpi­ti in drug­im štu­d­ijs­kim gra­di­vom, morda pri neka­te­rih vprašan­jih pre­pros­to ne bos­te vede­li, kaj sto­ri­ti. Da, ves­te: Tudi če ne poz­na­te odgo­vo­ra na izpit­no vprašan­je, lah­ko še ved­no pre­ma­ga­te ovi­ro izpi­ta iz stro­kov­ne­ga znanja!

10 pre­pro­s­tih nas­ve­tov, kako opra­vi­ti preiz­kus stro­kov­ne usposobljenosti

Če upoš­te­va­te nas­lednje nas­ve­te za pis­ni izpit IHK za stro­kov­no znan­je § 34a GewO, lah­ko točke dobi­te tudi za vrze­li v znanju:

 1. Lah­ko a reši­tev je pra­vil­na, ali lah­ko dve rešit­vi pra­vil­no. Zato niko­li ne nava­jaj­te treh ali več reši­tev kot pravilnih!
 2. V edni­ni ali množi­ni? Bodi­te pozor­ni na to, ali je v post­avljan­je vprašanj po enem ali več pra­vil­nih odgo­vo­r­ih se vpraša! Pri­mer: V pri­me­ru vprašan­ja, ki se zač­ne z “Kate­ri pred­po­gojsl, mora var­nost­nik izpoln­je­va­ti,…” se zač­ne, obsta­ja več pra­vil­nih rešitev.
 3. Upoš­te­vaj­te Kon­tekst vprašan­ja (pred­met­no področ­je)! Če je na pri­mer vprašan­je zastavlje­no o dejst­vu iz kazens­ke­ga pra­va (StGB), odgo­vor, ki se nanaša na civil­no pra­vo (BGB), ne more biti pravilen. 
 4. Bodi­te pozor­ni na Nega­tiv­ne for­mu­la­ci­jeČe je v vprašan­ju nega­tiv­na vred­nost, vas morda sprašu­je, kaj toč­no želi­te označi­ti. ne vel­ja? Potem mora­te pre­mis­li­ti in izbra­ti rav­no nas­prot­ne mož­nos­ti odgovora!
 5. Ključ­ni izra­zi, kot so “niko­li” ali “niko­li”. ali “ved­no” ali “ved­no”. bi mora­li biti opo­zoril­ni zna­ki! Precej red­ko se zgo­di, da npr. pre­po­ve­di ali dovol­jen­ja vel­ja­jo ved­no ali niko­li, tj. da so abso­lut­ne. Pri mno­gih stvareh obsta­ja­jo izje­me ali določe­ni okvir­ni pogo­ji in ni stro­go črno-belos­ti. Takš­ni ključ­ni izra­zi v odgo­voru naka­zu­je­jo, da je odgo­vor precej napačen. 
 6. Dru­gi izra­zi, ki bi mora­li sproži­ti pre­p­lah, so nas­lednji “izključ­no” ali “brez izje­me”. Tu vel­ja ena­ko kot v pre­jšn­jem nas­v­etu. Ne zgo­di se pogos­to, da nekaj vel­ja brez izjeme.
 7. Pri pis­nem izpi­tu mora­te dovolj časa. Vze­mi­te si čas in podrob­no pre­be­ri­te vprašan­ja, po potre­bi več­krat. Če se ne more­te domis­li­ti odgo­vo­ra, vrni­te vprašan­je nazaj. Vprašan­je označi­te, da ga poz­ne­je ne bos­te poza­bi­li ponov­no pregledati.
 8. Nis­te pre­priča­ni o pra­vil­nem odgo­voru na vprašan­je. Deluj­te v skla­du z Nače­lo izključit­ve in izloči­te mož­nos­ti, ki zago­to­vo ne more­jo biti res­nič­ne. To pogos­to pomaga.
 9. Če nima­te poj­ma o vprašan­ju, ga ne pus­ti­te brez odgo­vo­ra. Ugi­baj­te, če mora­te! Če ne odgo­vo­ri­te na vprašan­je, zago­to­vo dobi­te 0 točk. Tudi če vam intui­ci­ja pove eno ali dve rešit­vi, je sreča morda na vaši strani.
 10. In na kon­cu naj­po­memb­ne­jša stvar: čeprav ta čla­nek govo­ri o “nas­ve­tih o tak­ti­ki” v ožjem pome­nu bese­de, ne gre za tak­ti­ko. pri­pra­vi­te se! Pra­vočas­no in cil­j­no usmer­je­no učen­je je bist­ven dejav­nik za uspeš­no opravljan­je izpita.

Not­ran­ji nasveti

Več nas­ve­tov o tem, kako uspeš­no opra­vi­ti izpit za poklic­no kva­li­fi­ka­ci­jo 34a, lah­ko dobi­te, če pre­ber­ete naše brez­plač­ne novice se naroči­te. Takoj zatem vam bomo pos­la­li naš 34a PDF s skup­no 25 nas­ve­tov za stro­kov­ni izpit za.

Stro­kov­ni nas­ve­ti in izpit­na vprašan­ja v YouTubu

Pri­po­ročam vam dva korist­na video­pos­net­ka za pri­pra­vo na licen­co 34a, ki ju naj­de­te v You­Tube kanal Aka­de­mi­je za var­n­ost najti:


Zakaj toli­ko ude­ležencev ne opra­vi preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znan­ja? (§ 34a GewO)

Zakaj toliko udeležencev ne opravi preizkusa strokovnega znanja? (§ 34a GewO)

Kate­ri so raz­lo­gi, da toli­ko kan­di­da­tov ne opra­vi izpi­ta na Indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci (IHK) na področ­ju varovanja?

To vprašan­je post­avlja­ta tudi Jörg Zitz­mann in Kai Delio­mi­ni v pri­po­ročl­jivi knji­gi Pod­cast za zašči­to in var­n­ost (Video­pos­ne­tek spodaj!).

Obe splet­ni stra­ni Jörg Zitz­mann kot tudi Kai Delio­mi­ni so zelo dob­ro zna­ni v zaseb­ni var­nost­ni industriji.
Oba sta med drug­im zas­to­pa­na v izpit­nih komi­si­jah IHK na področ­ju zašči­te in var­n­os­ti, sta dejav­na kot avtor­ja knjig za pri­pra­vo na izpit iz stro­kov­ne­ga znan­ja in se predstavlja­ta s šte­vil­ni­mi upor­ab­ni­mi video­pos­net­ki na You­Tubu in v podcastih.

Vsa­ka dru­ga ali tret­ja ose­ba ne opra­vi tes­ta 34a!

Ob nere­d­kih odpo­ve­dih med 30 in 50% se seve­da post­avlja vprašan­je: Kaj je razlog?
Neka­te­ri dejav­ni­ki uspe­ha ali neu­s­pe­ha so očit­ni. Neka­te­re teža­ve je mogoče reši­ti hit­ro in enost­av­no, za neka­te­re pa je potreb­no inten­ziv­no učen­je, prak­sa in vzt­ra­j­nost. Pre­den zač­nem izpost­avlja­ti glav­ne dejav­ni­ke (ne)uspeha, si oglej­te zelo zani­miv pogo­vor med Jör­gom Zitz­man­nom in Kai­em Delio­mi­ni­jem na YouTubu:

Mojih pet glav­nih raz­lo­gov, zakaj veli­ko lju­di ne opra­vi pis­ne­ga in ust­ne­ga preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znan­ja IHK

Po mojih izkušn­jah so nas­lednji dejav­ni­ki glav­ni raz­lo­gi za neu­s­peh z “dovol­jen­jem 34a”:

 1. Poman­j­kan­je moti­va­ci­je / nezainteresiranost
  Šte­vil­ni ude­ležen­ci v izpi­tu ne vidi­jo nobe­ne doda­ne vred­nos­ti. Vse­bi­na jih ne zani­ma, zato se sploh ne želi­jo uči­ti. To je še pose­bej izra­zito pri ose­bah, ki jih “pošl­je” delo­da­ja­lec ali agen­ci­ja za zapos­lo­van­je in jih zaseb­ni var­nost­ni sek­tor v res­ni­ci sploh ne zani­ma. Toda tudi če je sodel­o­van­je samo po svo­ji vol­ji: Preiz­ku­sa pogos­to ne razu­me­mo kot pril­ož­nost, tem­več kot nuj­no zlo. Poman­j­kan­je moti­va­ci­je in zani­man­ja pa sta dia­me­tral­no nas­prot­na uspe­hu pri izpitu.
 2. Ni zado­st­ne pri­pra­ve vsebine
  Neka­te­ri izpit jeml­je­jo zlah­ka. Vprašan­ja izbir­ne­ga tipa z vnaprej določe­n­imi odgo­vo­ri, ki jih lah­ko odkljuka­te, in samo 50% potreb­nimi pra­vil­ni­mi odgo­vo­ri za pre­hod — kaj bi lah­ko šlo naro­be, se sprašu­jete. A daleč od tega. Zlas­ti prav­ne teme so težke. Poleg tega vas čaka­jo raz­bur­jen­je, zlas­ti pri ust­nem izpi­tu, in vprašan­ja, pri kate­rih bos­te morda mora­li raz­mišl­ja­ti neko­li­ko dru­gače. Če nima­te potreb­ne­ga znan­ja in s tem samo­za­ves­ti za ukre­pan­je, bos­te hit­ro izloče­ni. Celo­vi­ta pri­pra­va je vse, kar je potreb­no za uspeh na izpitu!
 3. nez­ado­st­no znan­je nemške­ga jezika
  O znan­ju nemške­ga jezi­ka je bilo že veli­ko pove­da­ne­ga in vpraša­ne­ga. Nekaj je goto­vo: veli­ko lju­di, ki dela­jo v var­nost­nem sek­tor­ju, ne govo­ri nemške­ga jezi­ka. Več­je­zič­nost je pogos­to pomemb­na za delo, ven­dar je pomemb­no tudi zado­st­no znan­je nemške­ga jezi­ka. Izpit se nam­reč opravlja izključ­no v nemškem jezi­ku, poleg tega pa se mora­te zna­ti suve­r­e­no spo­ra­zu­me­va­ti v nemškem jezi­ku tudi pri vsak­dan­jem delu var­nost­ni­ka. Prav­na bese­di­la so napi­sa­na v težkem jezi­ku, “urad­ni jezik” je običa­j­no prav tako tež­ko razu­me­ti, izpit­na vprašan­ja pa so vča­sih odvis­na od posa­mez­nih besed, ki lah­ko spre­me­ni­jo pomen v eno ali dru­go smer ali pa daje­jo nami­ge za rešitve.
 4. Struk­tu­ra in način pre­ver­jan­ja sta nejasna.
  Mno­gim ni pov­sem jas­no, kakš­ni so okvir­ni pogo­ji izpi­ta. Ven­dar se lah­ko nanj pri­pra­vi­te pose­bej in učin­ko­vi­to le, če ves­te, kate­re teme so pomemb­ne in kako ter kakš­na je struk­tu­ra izpi­ta. Na pri­mer, obsta­ja­jo teme, ki jih lah­ko hit­ro pre­mosti­te in na kate­re je običa­j­no mogoče odgo­vo­ri­ti z zdra­vo pamet­jo. Neka­te­re teme se šte­je­jo dva­krat, neka­te­re pa zaht­e­va­jo inten­ziv­ne­jši štu­dij. Poleg tega obsta­ja­jo empi­rič­ne vred­nos­ti za ust­ni izpit in tak­tič­ni nas­ve­ti za delo s test­ni­mi vprašan­ji, ki jih mora pos­re­do­va­ti na pri­mer uspo­s­ob­ljen pre­dava­telj ali avtor.
 5. Težki indi­vi­du­al­ni pogoji
  Ljud­je so seve­da raz­lič­ni. Vsak­do ima raz­lič­ne oseb­ne pred­post­av­ke, pri uspe­hu in neu­s­pe­hu pa ima­jo pomemb­no vlo­go tudi sploš­ni pogo­ji (npr. družins­ke obvez­nos­ti, pro­s­ti čas za učen­je, učno okol­je itd.). Morda poz­na­te tudi lju­di, ki si lah­ko zapom­ni­jo stva­ri s hitrim pog­le­dom in se tega znan­ja spom­ni­jo z enim samim kli­kom prs­ta. Za dru­ge pa je to bist­ve­no tež­je. Neka­te­rim lju­dem govor­jen­je pred drug­i­mi na izpi­tu sploh ne povz­roča težav, veči­na je narav­no nape­ta, neka­te­ri ude­ležen­ci pa trpi­jo zara­di izpit­ne anksioznosti.

Vprašaj­te se, v koli­kš­ni meri zgorn­je točke vel­ja­jo za vas, kako se lah­ko izo­gne­te napa­kam pri pri­pra­vi in nado­mes­ti­te more­bit­ne poman­jkljivos­ti. Več infor­macij o tem naj­de­te tukaj, na infor­mac­ijs­kem port­a­lu o znan­ju o pred­me­tu. šte­vil­ni nas­ve­ti in . Pove­za­ve do dru­gih splet­nih mest ali medi­jev, kot je You­Tube..


Naj­no­ve­jši knjiž­ni nas­ve­ti za izpit 34a:

Odtis
sl_SISL