Arhiv

Pri­pra­va

Infor­mac­ij­ski por­tal o izpi­tu 34a je zdaj večjezičen!

Informacijski portal o izpitu 34a je zdaj večjezičen!

Ne govo­ri­te nemš­ko, ampak drug jezik?
Na šte­vil­nih področ­jih v Nemči­ji tre­nut­no nuj­no potre­bu­je­mo kva­li­fi­ci­ra­ne delav­ce. Eno od teh področij je zaseb­no varo­van­je. Da bi lah­ko delali za var­nost­no služ­bo v Nemči­ji, mora­te za šte­vil­ne dejav­nos­ti varo­van­ja izpoln­je­va­ti nas­lednje pogo­je Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s 34.a čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji trgo­vi­ne, obrti in indus­tri­je (Gewer­be­ord­nung). Nato ste kva­li­fi­ci­ra­ni kan­di­dat s potrdi­lom o uspo­s­ob­ljen­os­ti 34a in ima­te odlič­ne mož­nos­ti za zapos­li­tev z ust­rez­nim plači­lom!

Infor­maci­je o nemški 34a-Sach­kunde­prüf­ung (var­n­ost) v vašem jeziku

Veli­ko brez­plač­nih infor­macij o nemškem kva­li­fi­ka­c­ijs­kem izpi­tu za var­nost­no oseb­je naj­de­te na port­a­lu kva­li­fi­ka­c­ijs­kih infor­macij. Pre­ko glav­ne­ga meni­ja na vrhu se poma­kni­te po našem Infor­mac­ijs­ke stra­ni, pobrs­kaj­te po tre­nut­ne obja­ve na blogu ali pa cil­j­no uporabi­te Iskan­je. Če ima­te indi­vi­du­al­no zah­te­vo, se lah­ko kadar koli obrne­te na nas. Vprašan­je obja­vi­te v foru­mu za pomoč.

Jezi­ki, ki so na vol­jo v info­port­a­lu Pred­met­ni vodnik

Običa­j­no sis­tem samo­de­j­no ugo­to­vi, kate­ri jezik uporablja­te, in temu jezi­ku pril­a­godi por­tal 34a. Tre­nut­no so pod­prti nas­lednji jeziki:

Jezik splet­ne­ga mes­ta lah­ko ved­no pril­a­godi­te v meni­ju za izbi­ro v zgorn­jem levem kotu (zasta­vica in jezi­kov­na koda). Ali pre­pros­to s spodnjim gumbom:

Pri­pra­va in pre­ver­jan­je znan­ja v dru­gem jeziku?

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja je mogoče opravlja­ti samo v nemškem jezi­ku.. Vse­ka­kor pa obsta­ja nekaj ponudb, ki učencem tuje­ga jezi­ka poma­ga­jo pri nji­ho­vi pri­pra­vi — med drug­im npr. lite­ra­tura. Lek­si­ko­ni s 34a teh­nič­ni­mi izra­zi in nji­ho­vi­mi pre­vo­di.

Vaš jezik ni na voljo?
Vablje­ni, da napiše­te komen­tar na tej stra­ni pod tem bloger­s­kim zapi­som. Povej­te nam, v kate­ri jezik želi­te pre­ves­ti naše infor­maci­je o 34a. Z vesel­jem bomo spre­je­li vse pred­lo­ge za izbol­jša­ve in jih po mož­nos­ti tudi uresničili.

Razu­me­van­je izpit­nih vprašanj in pra­vil­no odgo­var­jan­je nan­je: 10 pre­pro­s­tih tak­tič­nih nas­ve­tov za uspeš­no opravljan­je pis­ne­ga izpi­ta IHK (potrdi­lo 34a)

Razumevanje izpitnih vprašanj in pravilno odgovarjanje nanje: 10 preprostih taktičnih nasvetov za uspešno opravljanje pisnega izpita IHK (potrdilo 34a)

Brez­plač­ni tes­ti in izpit­na vprašan­ja za pri­pra­vo na preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja (§ 34a GewO) so zelo korist­ni za vad­bo. Ven­dar so tak­tič­ni nas­ve­ti sko­raj tako pomembni. Kaj­ti tudi če ne poz­na­te takoj odgo­vo­ra na izpit­no vprašan­je v tes­tu 34a, lah­ko izpit 34a opra­vi­te s pomoč­jo nekaj nas­ve­tov in trikov.

Nimaš poj­ma, nimaš odgo­vo­ra? Pro­sim, ne!

Ne more­te vede­ti vse­ga. Tudi če ste se na test 34a dob­ro pri­pra­vi­li s test­ni­mi vprašan­ji, pos­kus­ni­mi izpi­ti in drug­im štu­d­ijs­kim gra­di­vom, morda pri neka­te­rih vprašan­jih pre­pros­to ne bos­te vede­li, kaj sto­ri­ti. Da, ves­te: Tudi če ne poz­na­te odgo­vo­ra na izpit­no vprašan­je, lah­ko še ved­no pre­ma­ga­te ovi­ro izpi­ta iz stro­kov­ne­ga znanja!

10 pre­pro­s­tih nas­ve­tov, kako opra­vi­ti preiz­kus stro­kov­ne usposobljenosti

Če upoš­te­va­te nas­lednje nas­ve­te za pis­ni izpit IHK za stro­kov­no znan­je § 34a GewO, lah­ko točke dobi­te tudi za vrze­li v znanju:

  1. Lah­ko a reši­tev je pra­vil­na, ali lah­ko dve rešit­vi pra­vil­no. Zato niko­li ne nava­jaj­te treh ali več reši­tev kot pravilnih!
  2. V edni­ni ali množi­ni? Bodi­te pozor­ni na to, ali je v post­avljan­je vprašanj po enem ali več pra­vil­nih odgo­vo­r­ih se vpraša! Pri­mer: V pri­me­ru vprašan­ja, ki se zač­ne z “Kate­ri pred­po­gojsl, mora var­nost­nik izpoln­je­va­ti,…” se zač­ne, obsta­ja več pra­vil­nih rešitev.
  3. Upoš­te­vaj­te Kon­tekst vprašan­ja (pred­met­no področ­je)! Če je na pri­mer vprašan­je zastavlje­no o dejst­vu iz kazens­ke­ga pra­va (StGB), odgo­vor, ki se nanaša na civil­no pra­vo (BGB), ne more biti pravilen. 
  4. Bodi­te pozor­ni na Nega­tiv­ne for­mu­la­ci­jeČe je v vprašan­ju nega­tiv­na vred­nost, vas morda sprašu­je, kaj toč­no želi­te označi­ti. ne vel­ja? Potem mora­te pre­mis­li­ti in izbra­ti rav­no nas­prot­ne mož­nos­ti odgovora!
  5. Ključ­ni izra­zi, kot so “niko­li” ali “niko­li”. ali “ved­no” ali “ved­no”. bi mora­li biti opo­zoril­ni zna­ki! Precej red­ko se zgo­di, da npr. pre­po­ve­di ali dovol­jen­ja vel­ja­jo ved­no ali niko­li, tj. da so abso­lut­ne. Pri mno­gih stvareh obsta­ja­jo izje­me ali določe­ni okvir­ni pogo­ji in ni stro­go črno-belos­ti. Takš­ni ključ­ni izra­zi v odgo­voru naka­zu­je­jo, da je odgo­vor precej napačen. 
  6. Dru­gi izra­zi, ki bi mora­li sproži­ti pre­p­lah, so nas­lednji “izključ­no” ali “brez izje­me”. Tu vel­ja ena­ko kot v pre­jšn­jem nas­v­etu. Ne zgo­di se pogos­to, da nekaj vel­ja brez izjeme.
  7. Pri pis­nem izpi­tu mora­te dovolj časa. Vze­mi­te si čas in podrob­no pre­be­ri­te vprašan­ja, po potre­bi več­krat. Če se ne more­te domis­li­ti odgo­vo­ra, vrni­te vprašan­je nazaj. Vprašan­je označi­te, da ga poz­ne­je ne bos­te poza­bi­li ponov­no pregledati.
  8. Nis­te pre­priča­ni o pra­vil­nem odgo­voru na vprašan­je. Deluj­te v skla­du z Nače­lo izključit­ve in izloči­te mož­nos­ti, ki zago­to­vo ne more­jo biti res­nič­ne. To pogos­to pomaga.
  9. Če nima­te poj­ma o vprašan­ju, ga ne pus­ti­te brez odgo­vo­ra. Ugi­baj­te, če mora­te! Če ne odgo­vo­ri­te na vprašan­je, zago­to­vo dobi­te 0 točk. Tudi če vam intui­ci­ja pove eno ali dve rešit­vi, je sreča morda na vaši strani.
  10. In na kon­cu naj­po­memb­ne­jša stvar: čeprav ta čla­nek govo­ri o “nas­ve­tih o tak­ti­ki” v ožjem pome­nu bese­de, ne gre za tak­ti­ko. pri­pra­vi­te se! Pra­vočas­no in cil­j­no usmer­je­no učen­je je bist­ven dejav­nik za uspeš­no opravljan­je izpita.

Not­ran­ji nasveti

Več nas­ve­tov o tem, kako uspeš­no opra­vi­ti izpit za poklic­no kva­li­fi­ka­ci­jo 34a, lah­ko dobi­te, če pre­ber­ete naše brez­plač­ne novice se naroči­te. Takoj zatem vam bomo pos­la­li naš 34a PDF s skup­no 25 nas­ve­tov za stro­kov­ni izpit za.

Stro­kov­ni nas­ve­ti in izpit­na vprašan­ja v YouTubu

Pri­po­ročam vam dva korist­na video­pos­net­ka za pri­pra­vo na licen­co 34a, ki ju naj­de­te v You­Tube kanal Aka­de­mi­je za var­n­ost najti:


Kako dol­go se moram pri­pravlja­ti na preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja (§ 34a GewO)?

Kako dolgo se moram pripravljati na preizkus strokovnega znanja (§ 34a GewO)?

Ključ­no vprašan­je na področ­ju pri­pra­ve na pred­met: Kako dol­go se uči­ti, koli­ko vaditi?

Vprašan­je o času za pri­pra­vo je res kla­sič­no vprašan­je, ki mi ga ved­no zno­va zastavlja­jo. Ven­dar na to ni enot­ne­ga odgo­vo­ra, ki bi ust­re­zal vsem.

Odgo­vor je: odvis­no od tega!

Na dolži­no pri­pra­ve vpli­va­jo šte­vil­ni dejav­ni­ki. Eden glav­nih je učenec sam, dru­gi so učno okol­je in pogo­ji ter način pri­pra­ve. Tukaj nekaj izkušenjki se lah­ko v posa­mez­nih pri­me­rih seve­da razlikujejo:

Naj­bol­jša prak­sa: Moje pri­po­roči­lo za strans­ko pripravo

Če bi se radi v enem ali dveh mesecih pri­pra­vi­li na stran­ski izpit iz stro­kov­ne­ga znan­ja in var­no pri­do­bi­li cer­ti­fi­kat po § 34a, se je izk­aza­lo nas­lednje nas­lednje učne tak­ti­ke. dokazano:
Vsak dan se 1–2 uri uči­te z učnim gra­di­vom. Ob kon­cih ted­na se uči­te en dan, sku­paj vsaj 8 ur zelo inten­ziv­no — vključ­no z reše­van­jem test­nih vprašanj. (Če del­ate ob kon­cih ted­na, si vze­mi­te še en pro­s­ti dan kot teden­ski dan inten­ziv­ne­ga učen­ja). Ob kon­cu vsa­ke faze učen­ja opra­vi­te nekaj pos­kus­nih izpi­tov, da pre­ve­ri­te svo­jo raven učen­ja (pre­ver­jan­je učnih cil­jev). Področ­ja, ki jih še ne obv­l­a­da­te dovolj dob­ro, je tre­ba inten­ziv­ne­je preuče­va­ti nas­lednje dni. To poč­ni­te, dok­ler ne doseže­te pra­vil­nih reši­tev v sta­bil­nih pos­kus­nih izpi­tih 90%. Potem bos­te lah­ko opra­vi­li izpit. Več nas­ve­tov — tudi za pri­pra­vo na ust­ni izpit — naj­de­te na www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a.

Odtis
sl_SISL