Revi­z­ij­ski honorarji

Koli­ko sta­ne izpit?

Stroški opravljan­ja izpi­ta se raz­li­ku­je­jo od IHK do IHK. Veči­na indus­trijs­kih in trgo­vin­s­kih zbor­nic tre­nut­no zaračuna­va 160 ali 170 evrov za celo­ten izpitV neka­te­rih zbor­ni­cah sta­ne izpit 180 ali celo 200 evrov. Del­ni ust­ni izpit (pono­vi­tev izpi­ta) sta­ne od 50 do 100 evrov. Celo­ten izpit in ust­ni del izpi­ta se lah­ko ponavlja­ta pol­jub­no pogos­to. Vsa­kič je tre­ba plača­ti stroške izpi­ta, ki jih je tre­ba plača­ti. Če je bil pis­ni izpit že opravljen in je tre­ba opra­vi­ti le še ust­ni izpit, se zanj zaračuna­jo soraz­mer­ne pristojbine.


Koli­ko sta­ne pri­pra­va na izpit?

Kot je bilo že omen­je­no v Pri­pra­va pog­la­v­ja se vam ni tre­ba ude­leži­ti nobe­ne­ga usposabljan­ja ali teča­ja kot pri­pra­ve na preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja (v skla­du s § 34a GewO). Ven­dar pa je zara­di viso­ke stopn­je neu­s­peš­nos­ti zelo pri­po­ročl­jiva temel­ji­ta in dob­ro ute­mel­je­na pri­pra­va. Seve­da se cene zelo raz­li­ku­je­jo gle­de na to, kate­ro obli­ko pri­pra­ve izberete. Za nekaj evrov se lah­ko pri­pra­vi­te z učni­mi gra­di­vi (knji­ge, skrip­ta …) ali splet­ni­mi ponudba­mi (učen­je na dal­ja­vo, e‑učenje …), lah­ko pa se odloči­te za oseb­ne teča­je (red­ni pouk, večer­ni pouk …). Apli­ka­ci­je in knji­ge so na vol­jo že za nekaj evrov, teča­ji učen­ja na dal­ja­vo ali por­ta­li za e‑učenje z oseb­no pod­po­ro so precej draž­ji, za res­ne oseb­ne teča­je pa so cene od pri­bliž­no 300 evrov naprej. 

Pre­be­ri­te več!


V kate­rih mes­tih se opravlja­jo izpi­ti v skla­du s § 34a GewO? To bos­te izve­de­li v nas­lednjem poglavju!

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL