Učne kar­ti­ce / indeks­ne kartice

Pri­pra­vi­te se s papirna­ti­mi zeml­je­vi­di ali prek aplikacije

Učne škat­le s papirna­ti­mi kar­ti­ca­mi ima­jo to pred­nost, da jih lah­ko pov­sod vza­me­te s seboj in se vam ni tre­ba zana­ša­ti na teh­nič­ne napra­ve (raču­nal­nik, pamet­ni tele­fon, tab­lič­ni raču­nal­nik itd.) ali inter­net­ni spre­jem. Kar­ti­ce z učni­mi vse­bi­na­mi, ki jih že poz­na­te, je tre­ba manj pogos­to ponavlja­ti. Ta učni sis­tem omo­goča učin­ko­vi­to učen­je. Učne kar­ti­ce pa so na vol­jo tudi v digi­tal­ni obli­ki kot apli­ka­ci­ja in na sple­tu prek brskal­ni­ka. Tako se lah­ko na enak način uči­te na oseb­nem raču­nal­ni­ku ali na mobil­nem telefonu.


Pri­po­roči­la:

Namig: Cene so se od časa razis­ka­ve morda spre­meni­le. Upoš­te­vaj­te infor­maci­je na pove­za­ni stra­ni trgovine!

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL