Teča­ji v učilnici

Usposabljan­je in pouče­van­je na kra­ju samem

Ude­lež­ba na pri­pravljal­nem teča­ju lokal­ne izobraže­val­ne ust­a­nove ponu­ja zelo inten­ziv­no pril­ož­nost za pri­pra­vo na izpit. Veli­ka pred­nost je, da lah­ko vprašan­ja post­avlja­te nepos­red­no v raz­re­du in da je mogoče posa­mez­ne teža­ve obravnava­ti kon­kret­no. Poleg čiste­ga pouče­van­ja potreb­nih vse­bin se pogos­to izva­ja­jo tudi pos­kus­ni izpi­ti in raz­pravlja se o vseh pos­top­kih. Poleg tega ima­te mož­nost nepos­red­ne izmen­ja­ve idej z drug­i­mi udeleženci.
Pri­pravljal­ni teča­ji so pogos­to na vol­jo s kra­jšim del­ov­nim časom. Tu ima­jo ose­be, ki že dela­jo v var­nost­ni indus­tri­ji in so opra­vi­le usposabljan­je v skla­du s § 34a GewO, mož­nost, da se na izpit pri­pra­vi­jo ob delu. Teča­ji pogos­to pote­ka­jo v blo­kih ob kon­cih ted­na ali v večer­nih urah.
Teča­ji za pol­ni del­ov­ni čas so prva izbi­ra, če se želi­te pri­pra­vi­ti kom­pakt­no v enem kosu. Na počit­ni­cah, tik pred datu­mom izpi­ta ali kot sub­ven­cio­ni­ran kva­li­fi­ka­c­ij­ski ukrep se lah­ko v celo­ti pos­ve­ti­te vse­bi­ni izpi­ta. (Infor­maci­je o mož­nos­tih finan­ci­ran­ja naj­de­te v pog­la­v­ju “Kva­li­fi­ka­ci­je za trg dela”)


Pra­vi tečaj stro­kov­ne­ga znan­ja pri pra­vem ponudniku

Pomemb­no je, da izberete ugled­ne­ga in kom­pe­tent­ne­ga ponud­ni­ka z ust­rez­nim pro­gra­mom teča­ja. Tudi na področ­ju usposabljan­ja v var­nost­ni indus­tri­ji nam­reč obsta­ja­jo ponud­ni­ki usposabljan­ja s precej sla­bi­mi ponudba­mi, kate­rih namen je predv­sem pote­g­ni­ti denar iz vaše­ga žepa. Pogos­to ponu­ja­jo zelo pre­cen­je­ne teča­je, ki so okraše­ni s samoiz­mišl­je­n­imi cer­ti­fi­ka­ti (npr. “stro­kovn­jak za varo­van­je”) in vča­sih sta­ne­jo več tisoč evrov. V določe­nih oko­lišči­nah se pri­do­bi­jo tudi dodat­ne, precej zani­mi­ve kva­li­fi­ka­ci­je. Ven­dar celot­no usposabljan­je ni priz­na­no, (del­no priz­na­ne) pod­mo­du­le pa je mogoče pri­do­bi­ti pos­a­mič­no po niž­ji ceni. Če gre “le” za vprašan­je pri­mer­ne pri­pra­ve na kva­li­fi­ka­c­ij­ski izpit v skla­du s čle­nom 34a GewO, lah­ko brez skrbi opra­vi­te takš­ne ponudbe.
Teča­ji res­ne pri­pra­ve so na vol­jo že od manj kot 250 evrov!


Kako­vost­ne funk­ci­je in nasveti

Izbi­ra ust­rez­ne­ga ponud­ni­ka usposabljan­ja je eden od odločil­nih dejav­ni­kov za uspeh na izpi­tu. Nas­lednja meri­la na sploš­no govo­r­i­jo o kako­vos­ti ust­rez­ne ust­a­nove za usposabljan­je in ust­rez­ne­ga tečaja:

Namig: Cene so se od časa razis­ka­ve morda spre­meni­le. Upoš­te­vaj­te infor­maci­je na pove­za­ni stra­ni trgovine!

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL