Znan­je jezi­kov, opravljan­je izpi­tov kot tujec

ForumCate­go­ry: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Znan­je jezi­kov, opravljan­je izpi­tov kot tujec
Nata­lia zastavlje­no pred 3 leti

Dober dan!

Iščem delo v Nemči­ji. Zavod za zapos­lo­van­je mu je pred­lag­al delo v var­nost­nem sek­tor­ju. To bi rad sto­ril.
Toda za to moj bodoči delo­da­ja­lec želi, da se ude­ležim preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znan­ja.
Ali potre­bu­jem kakš­no doka­zi­lo, da lah­ko kot tujec opravljam izpit?
Ali moram pred­loži­ti jezi­kov­no potrdi­lo (npr. B2)?

Hva­la in lep pozdrav,

Nata­lia

1 odgo­vo­ri
Stro­kov­no znan­je 34a Staff odgo­vo­r­il pred 3 leti

Poz­dravlje­ni!
Ne. For­mal­no vam ni tre­ba doka­za­ti znan­ja jezikov.
Vse­ka­kor pa mora­te ime­ti dob­ro znan­je nemške­ga jezi­ka, sicer izpi­ta ne bos­te opravili.
Zago­to­vo bi bil koris­ten pred­hod­ni jezi­kov­ni tečaj. Poz­na­ti mora­te tudi stro­kov­ne izra­ze s področ­ja varovanja/varnosti, npr. prav­ne izra­ze in kra­ti­ce ali izra­ze s področ­ja var­nost­ne tehnologije.
Lep poz­drav in vse najboljše!
Hannes

Odtis
sl_SISL