odo­bri­tev bzr

ForumCate­go­ry: Sons­ti­gesodo­bri­tev bzr
Toni zastavlje­no pred 1 letom

Poz­dravlje­ni, tre­nut­no del­am 34a GewO. Pred 12 leti sem bil obso­jen na pogo­j­no kazen zara­di vlo­ma v sta­no­van­je in nekaj man­jših stva­ri… Moj kazen­ski spis je čist in od takrat se ni zgo­di­lo nič… Kako je s pre­ver­jan­jem kazens­ke evi­dence in ali se lah­ko zgo­di, da ne bom dobil dovol­jen­ja? Mfg

1 odgo­vo­ri
Stro­kov­no znan­je 34a Staff odgo­vo­r­il 1 leto nazaj

Poz­dravlje­ni!
Od leta 2017 vlom v sta­no­van­je ni več pre­kršek, tem­več se šte­je za kaz­ni­vo dejan­je. To pome­ni, da je to kaz­ni­vo dejan­je zdaj strož­je raz­vršče­no in se kaz­nu­je z naj­manj eno­let­no zapor­no kaznijo.

Ven­dar je bilo kaz­ni­vo dejan­je, ki ste ga sto­ri­li, stor­je­no že pred časom in od takrat se ni zgo­di­lo nič. To pome­ni, da bi — tudi gle­de na to, koli­ko časa ste bili v preiz­kus­ni dobi — moral biti vpis izbri­san že pred nekaj leti, če v nas­prot­ju s priča­ko­van­ji ni, pa vsaj ne bi smel biti več pomem­ben. V zve­zi s tem je pomem­ben § 34 BZRG.

Ven­dar pa nis­em odvet­nik in na tej točki ne morem in ne smem daja­ti prav­nih nasvetov. 
Kon­č­no odloči­tev sprej­me lokal­ni organ, ki je odgo­vo­ren za varo­van­je na del­ov­nem mes­tu delodajalca.
Nače­lo­ma na pod­la­gi infor­macij, ki ste jih naved­li, dom­ne­vam, da ne bo težav.

Odtis
sl_SISL