Učen­je na dal­ja­vo in splet­ni tečaji

Učen­je na daljavo

Mobil­no in učen­je od doma

Sod­ob­na komu­ni­ka­c­ijs­ka sredstva, kot so pamet­ni tele­fo­ni, tab­lič­ni raču­nal­ni­ki in pod­ob­no, ter domači raču­nal­nik omo­goča­jo pri­roč­no pri­pra­vo, ki je v veli­ki meri neodvis­na od loka­ci­je. Digi­tal­ni teča­ji so ide­al­na alter­na­ti­va za lju­di, ki jih veže­jo služ­be­ne ali zaseb­ne obvez­nos­ti ali ki se izo­gi­ba­jo viso­kim stroš­kom oseb­ne­ga teča­ja. Tra­di­cio­nal­ni teča­ji učen­ja na dal­ja­vo, pri kate­rih gra­di­vo prej­me­te po e‑pošti ali poš­ti, so na vol­jo le v neka­te­rih pri­me­rih. Splet­ne učne plat­for­me (ali splet­ni teča­ji) so veli­ko pri­mer­ne­jše, saj se lah­ko usposablja­te inter­ak­tiv­no (npr. na pod­la­gi izpit­nih vprašanj) in dobi­te tako­jšn­je pov­rat­ne infor­maci­je o svo­ji rav­ni znan­ja. Te plat­for­me se lah­ko uporablja­jo v raz­lič­nih sis­te­mih in kon­č­nih napra­vah. Pra­vil­o­ma potre­bu­jete le inter­net­no pove­za­vo in običa­jen brskal­nik (npr. Safa­ri, Chro­me, Fire­fox, Inter­net Explo­rer, Edge). Če želi­te uporabi­ti ust­rez­no ponud­bo, izbe­ri­te kom­pe­tent­ne­ga ponud­ni­ka: Bist­ve­na meri­la za izbi­ro so izkušn­je in stro­kov­na uspo­s­ob­ljen­ost ponud­ni­ka ter odgo­vo­ri na posa­mez­na vprašan­ja o vse­bi­ni stro­kov­ne­ga izpita.


Pri­po­roči­la:

Namig:Cene so se od časa razis­ka­ve morda spre­meni­le. Upoš­te­vaj­te infor­maci­je na pove­za­ni stra­ni trgovine!

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL