Arhiv

Strans­ko delo

Nas­ve­ti za pri­ja­vo za zaseb­ne var­nost­ni­ke: kako se uspeš­no prijaviti!

Nasveti za prijavo za zasebne varnostnike: kako se uspešno prijaviti!

Var­nost­ni­ki ima­jo pomemb­no vlo­go v pano­gi zaseb­ne­ga varo­van­ja in so pogos­to prva kon­takt­na toč­ka za stran­ke in obis­k­oval­ce. Če ste var­nost­nik in išče­te novo zapos­li­tev, lah­ko uspeš­na pri­ja­va pome­ni raz­li­ko med uspe­hom in neu­s­pe­hom. Mož­nos­ti so zara­di raz­mer na trgu dela precej dob­re. Ta se ime­n­u­je tudi trg zapos­le­nih — kar pome­ni: za tre­nut­na pros­ta del­ov­na mes­ta je komaj dovolj uspo­s­ob­lje­nih kan­di­da­tov. Ima­te — seve­da odvis­no od neka­te­rih dejav­ni­kov, kot sta vaša izobraz­ba in žele­no del­ov­no mes­to — nače­lo­ma dob­ro izbiro!

V tem član­ku vam bomo dali nas­ve­te in nami­ge, kako se uspeš­no pri­ja­vi­ti in naj­ti san­js­ko služ­bo v zaseb­nem varovanju.

10 nas­ve­tov za upor­abo za var­nost­ni­ke v zaseb­nem sek­tor­ju varovanja

  1. Ust­va­ri­te smi­sel­no sprem­no pismo

Sprem­no pis­mo je prvi vtis, ki ga nare­di­te na poten­cial­ne­ga delo­da­jal­ca. Pomemb­no je, da si vza­me­te čas za obli­ko­van­je moč­ne­ga sprem­ne­ga pis­ma, ki bo pou­da­ri­lo vaše izkušn­je, znan­ja in spret­nos­ti ter moti­va­ci­jo. Pos­krbi­te, da bos­te sprem­no pis­mo pril­a­godi­li pod­jet­ju in raz­pi­sa­ne­mu del­ov­ne­mu mes­tu var­nost­ni­ka ter da se poz­ani­ma­te o pod­jet­ju in njego­vih dejavnostih.

  1. Posodo­bi­te svoj življenjepis

Življen­jepis je naj­po­memb­ne­jše pri­jav­no gra­di­vo, v kate­rem mora­te predsta­vi­ti svo­je del­ov­ne izkušn­je, spret­nos­ti in kva­li­fi­ka­ci­je. Pred pri­ja­vo posodo­bi­te življen­jepis in pos­krbi­te, da bo jasen in berl­jiv. Za pou­dar­jan­je pomembnih infor­macij uporabljaj­te ali­ne­je in jas­no obli­ko­van­je. Navedi­te tudi, kate­ra usposabljan­ja in cer­ti­fi­ka­te ste opra­vi­li ter kakš­ne izkušn­je ima­te v var­nost­ni indus­tri­ji. Pril­oži­te potrdi­la o uspo­s­ob­ljen­os­ti, pri­po­roči­la in more­bit­na potrdi­la o usposabljan­ju. Ne vključi­te Pona­re­je­ni doku­men­ti in vas pre­priča­ti s stro­kov­nim pra­vil­no izražan­je.

  1. Pou­da­ri­te svo­ja znan­ja in izkušnje.

Kot var­nost­nik mora­te biti spo­s­ob­ni hit­ro pre­poz­na­ti nevar­ne situ­aci­je in se nan­je ust­rez­no odzva­ti. V pri­ja­vi pou­da­ri­te svo­je znan­je in izkušn­je na področ­ju varo­van­ja ter se pre­pričaj­te, da izpost­avi­te svo­je kom­pe­tence na področ­ju komu­ni­ka­ci­je, reše­van­ja kon­flik­tov in dees­ka­l­a­ci­je. Ven­dar ne pre­ti­ra­vaj­te, npr. z eks­cen­trič­no raz­v­leče­n­imi pri­po­ved­mi o svo­jih pre­te­klih pod­vi­gih kot var­nost­ni delavec!

  1. Pri­pra­vi­te se na razgovor

Na raz­go­voru lah­ko delo­da­jal­ca pre­priča­te o svo­jih spo­s­ob­nos­tih in se mu predsta­vi­te s svo­je naj­bol­jše stra­ni. Na raz­go­vor se pri­pra­vi­te tako, da pre­ber­ete več o pod­jet­ju, pri­pra­vi­te vprašan­ja in raz­mis­li­te o odgo­vo­r­ih, ki jih bos­te poda­li. Pos­krbi­te, da bos­te na raz­go­vor priš­li pra­vočas­no in dob­ro pri­pravlje­ni ter da bos­te jas­no predsta­vi­li svo­je kva­li­fi­ka­ci­je in izkušnje.

  1. Ostani­te pozi­tiv­ni in samozavestni

Za var­nost­ni­ka je pomemb­no, da ste pozi­tiv­no naravna­ni in samo­za­vest­ni. Bodi­te pre­priča­ni v svo­je znan­je in izkušn­je ter poten­cial­ne­mu delo­da­jal­cu povej­te, da ste naj­bol­jša izbi­ra za to delo. Med pos­top­kom pri­ja­ve ostani­te pro­fe­sio­nal­ni in vljud­ni ter pos­krbi­te, da bos­te pusti­li pozi­ti­ven vtis. Na tej točki ne govo­ri­te slabo o svo­jem sta­rem ali pre­jšn­jem delo­da­jal­cu. To ne nare­di dob­re­ga vti­sa, poleg tega pa ima vodstve­no oseb­je v pano­gi zaseb­ne­ga varo­van­ja pogos­to bol­jše pove­za­ve, kot si mislite!

  1. Uporabi­te svo­je omrežje

Uporabi­te svo­je poklic­no omrež­je, da poišče­te poten­cial­ne delo­da­jal­ce in se poz­ani­ma­te o pro­s­tih del­ov­nih mes­tih. Pogo­vo­ri­te se z nek­dan­ji­mi sode­lav­ci, nadre­je­n­imi in drug­i­mi sti­ki v var­nost­ni indus­tri­ji ter jih pro­si­te za pri­po­roči­la ali infor­maci­je o pro­s­tih del­ov­nih mes­tih. Pri iskan­ju poten­cial­nih delo­da­jal­cev in navezo­van­ju sti­kov vam lah­ko poma­ga­jo tudi splet­ne plat­for­me, kot sta Lin­ke­dIn ali XING. Tam lah­ko tudi navede­te, da ste odprti za ponud­be. Vča­sih se ogla­si­jo tudi head­hun­ter­ji, ki vam lah­ko poma­ga­jo pri iskan­ju zaposlitve.

  1. Bodi­te pril­a­godl­jivi in odprti za nove izzive.

V pano­gi zaseb­ne­ga varo­van­ja je veli­ko raz­lič­nih nalog in del­ov­nih mest, ki zaht­e­va­jo raz­lič­na znan­ja in izkušn­je. Bodi­te pril­a­godl­jivi in odprti za nove izzi­ve ter pre­ve­ri­te, ali ste pri­mer­ni za dru­ga del­ov­na mes­ta ali nalo­ge. Morda bos­te na dru­gem del­ov­nem mes­tu lah­ko bol­je pris­pe­va­li svo­je znan­je in izkušn­je ali pa vas bo zani­mal nov izziv.

  1. Predsta­vi­te se profesionalno

Kot var­nost­nik ste oseb­nost pod­jet­ja, zato se mora­te obnaša­ti pro­fe­sio­nal­no. Pos­krbi­te, da bos­te nosi­li pri­mer­na oblači­la in da bos­te na raz­go­vo­r­ih za služ­bo ali dru­gih poklic­nih pril­ož­nos­tih nare­di­li ure­jen vtis. Prav tako bodi­te pozor­ni na govo­ri­co tele­sa in videz ter pos­krbi­te za vljud­no in pro­fe­sio­nal­no komunikacijo.

  1. Ne izo­gi­baj­te se viso­kim zahtevam

Naj­več 20 let in 10 let del­ov­nih izkušenj — to seve­da ni mogoče. Delo­da­jal­ci v ogla­sih za delo pogos­to napiše­jo kar nekaj zah­tev. Ne boj­te se tega, ven­dar bodi­te iskre­ni, če kakš­ne zah­te­ve (še) ne izpoln­ju­jete. Na novem del­ov­nem mes­tu lah­ko še ved­no pri­do­bi­va­te izkušn­je, znan­je tuje­ga jezi­ka lah­ko izbol­jša­te s stran­s­ki­mi teča­ji (npr. v cen­tru za izobraže­van­je odras­lih) in nadok­na­di­te man­j­ka­joče dodat­no usposabljan­je. Delo­da­jal­ci so pogos­to bolj pril­a­godl­jivi, kot si mis­li­te, še pose­bej, če gre sicer za dob­ro (človeš­ko) usklajenost!

  1. Bodi­te pozor­ni in se ne boj­te neuspehov!

Nepos­re­den zade­tek pri prvi pri­ja­vi in pri­do­bi­tev san­js­ke­ga del­ov­ne­ga mes­ta sta prej izje­ma kot pra­vilo. Ne boj­te se, če vam pri prvi pri­ja­vi ne uspe, ampak pos­ku­si­te zno­va kje drug­je. Pogos­to je korist­no zapro­si­ti za odpr­te pov­rat­ne infor­maci­je o tem, zakaj se nis­te uvr­sti­li v ožji izbor, ali pa se ude­leži­ti stro­kov­ne­ga usposabljan­ja za pri­ja­vo, kjer se pre­g­le­da­jo in opti­mi­zi­ra­jo tudi vaši pri­jav­ni doku­men­ti. Na tem področ­ju ostani­te na tekočem, naroči­te se na ust­rez­ne ponud­be za delo na zapos­lit­ve­nih por­ta­lih. Tako bos­te samo­de­j­no obvešče­ni, ko se v vašem radi­ju iskan­ja poja­vi­jo nova pros­ta del­ov­na mesta.

Zaključek

Uspeš­na uporaba v zaseb­nem varo­van­ju zaht­e­va čas, trud in pred­a­nost. Uporabi­te zgorn­je nas­ve­te, da opti­mi­zi­ra­te svo­jo pri­ja­vo in naj­de­te san­js­ko služ­bo. Bodi­te pozor­ni in se še naprej izobražuj­te. Pri­mer­jaj­te ponud­be za delo in se pos­kušaj­te pro­da­ti na naj­bol­jši mož­ni način. Bodi­te samo­za­vest­ni, pril­a­godl­jivi in pro­fe­sio­nal­ni ter poten­cial­ne­mu delo­da­jal­cu pokaži­te, da ste odlič­na izbi­ra za to delo.

Komu ni tre­ba opra­vi­ti izpita?

Komu ni treba opraviti izpita?

Samo var­nost­no oseb­je mora opra­vi­ti preiz­kus uspo­s­ob­ljen­os­ti, ki je poseb­ne dejav­nos­ti varo­van­ja v skla­du s § 34a GewO ali želi­jo zače­ti last­no pod­jet­je za varo­van­je. Dejav­nos­ti, ki se lah­ko opravlja­jo le z dovol­jen­jem 34a, vključu­je­jo zlas­ti varo­van­je na jav­nih površi­nah, na vstop­nih mes­tih ali pri raz­lič­nih var­nost­nih dejav­nos­tih na vodstve­nem položa­ju: Več tukaj.
Ven­dar tudi če želi­te opravlja­ti dejav­nost, za kate­ro je uspeš­no opravljen izpit za pri­do­bi­tev potrdi­la o uspo­s­ob­ljen­os­ti dejans­ko obve­zen, obsta­ja­jo neka­te­re izje­me. Vse ose­be ne potre­bu­je­jo potrdi­la o uspo­s­ob­ljen­os­ti, tudi če opravlja­jo regul­ira­ne dejav­nos­ti varo­van­ja ali so samo­z­apos­le­ne kot izva­jal­ci varo­van­ja z last­nim var­nost­nim podjetjem.

Kdo je oproščen izpi­ta 34a…

V bist­vu se uporablja: Kdor je kon­čal usposabljan­je viš­je stopn­je ali nadal­jn­je usposabljan­je s priz­na­no kva­li­fi­ka­ci­jo (IHK) na področ­ju var­n­os­ti, ne potre­bu­je dodat­ne­ga potrdi­la o usposobljenosti!

Ven­dar bodi­te pre­vid­ni! Obsta­ja še nekaj dru­gih pas­ti. Tukaj so podrob­nos­ti o opro­s­tit­vi pre­ver­jan­ja stro­kov­ne­ga znanja:

Ose­ba je oprošče­na pre­ver­jan­ja stro­kov­ne­ga znan­ja, če…

…je uspeš­no opra­vil ust­re­zen zaključ­ni izpit. To lah­ko dokaže­te s pred­ložit­vi­jo ust­rez­ne­ga potrdi­la o opravlje­nem izpitu.

Uspeš­no sem opra­vil tako ime­no­va­ne “teča­je za var­n­ost obra­tov”. Ali je to isto kot pre­ver­jan­je stro­kov­ne­ga znanja?

Ne! Teča­ji varo­van­ja v tovar­ni (tečaj varo­van­ja v tovar­ni 1–2 ali 1–4) so — brez uspeš­no opravlje­ne­ga izpi­ta za pri­do­bi­tev nazi­va stro­kovn­jak za varo­van­je v tovar­ni — ne ena­ko­v­red­no! Potre­bu­jete stro­kov­ni pre­g­led. Poleg tega ni več na vol­jo izpi­ta za spe­cia­lis­ta za varst­vo pri delu IHK. 

Bil sem v obo­rože­nih silah. Ali moram še ved­no opravlja­ti izpit?

V bist­vu že. Pri tem je pri­po­ročl­jiva pre­vid­nost: Kot ose­ba, ki opravlja osnov­no vojaš­ko služ­bo, začas­ni vojak ali poklic­ni vojak mora­te opra­vi­ti preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja — ne gle­de na to, ali ste tre­nut­no vojak ali ne -, če želi­te (dodat­no) delati v zaseb­nem var­nost­nem sek­tor­ju in opravlja­ti ust­rez­ne nalo­ge varo­van­ja. Edi­na izje­ma je vojaš­ka poli­ci­ja, tj. vojaš­ka poli­ci­ja nemških obo­rože­nih sil. Vojaški poli­cis­ti so izv­ze­ti iz pre­ver­jan­ja stro­kov­ne­ga znan­ja, saj so vojaški poli­cis­ti velik del znan­ja, ki se zaht­e­va pri pre­ver­jan­ju stro­kov­ne­ga znan­ja, pri­do­bi­li med usposabljan­jem. Vojaškim poli­cis­tom ali seržan­tom na pri­mer ni tre­ba opravlja­ti izpi­ta pri indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci (IHK); doka­zi­lo o usposabljan­ju ali služen­ju je zago­to­vlje­no z doka­zi­lom Bun­des­wehra. Vsi dru­gi voja­ki mora­jo pri­do­bi­ti potrdi­lo 34a.

Ali potre­bu­jem potrdi­lo o uspo­s­ob­ljen­os­ti policista?

Izje­me vel­ja­jo tako za poli­cis­te na dežel­ni rav­ni (dežel­na poli­ci­ja) kot na zvez­ni rav­ni (Bun­des­po­li­zei). To vel­ja tudi za zapos­le­ne v kazen­ski služ­bi in v sek­tor­ju carin­ske služ­be, ki nosi orož­je. Pomemb­no je opo­zo­ri­ti, da je obvez­nost opravljan­ja izpi­ta odpravlje­na le, če ste zapos­le­ni v orga­nih kazens­ke­ga pre­go­na in ste uspeš­no opra­vi­li ust­re­zen poklic­ni izpit — vsaj za vmes­no služ­bo. Poli­cis­ti, ki dela­jo kot jav­ni usluž­ben­ci v poli­c­ij­ski izvršil­ni služ­bi, zato ne potre­bu­je­jo potrdi­la o uspo­s­ob­ljen­os­ti.. Šte­vil­ni poli­cis­ti zas­luži­jo doda­ten denar zaseb­no, na pri­mer kot vra­tar­ji. Zlas­ti v mestnih sre­diščih, kjer je življen­je dra­go, kot so Mün­chen, Stutt­gart, Frank­furt, Ham­burg, Ber­lin ali Düs­sel­dorf, je delo za skra­jša­ni del­ov­ni čas v var­nost­nem pod­jet­ju dober način dodat­ne­ga zas­luž­ka. Nas­vet za pos­t­rans­ko delo: pos­krbi­te, da svo­je­ga (glav­ne­ga) delo­da­jal­ca obves­ti­te o svo­jem pos­t­rans­kem delu in po mož­nos­ti pri­do­bi­te pis­no odobritev.

Štu­di­ral sem pra­vo, imam diplo­mo LL.B. ali diplo­mo iz držav­ne­ga pra­va. Ali moram še ved­no opravlja­ti izpit iz stro­kov­ne­ga znanja?

Tež­ko je ver­je­ti, a seve­da je lah­ko delo (s kra­jšim del­ov­nim časom) v var­nost­ni indus­tri­ji zani­mi­vo tudi za bodoče prav­ni­ke, pa naj gre za finan­ci­ran­je štu­di­ja ali za pri­do­bi­van­je vtis­ov o indus­tri­ji. Seve­da: na področ­ju pra­va (jav­na var­n­ost in red, gos­po­dar­s­ko pra­vo, pra­vo varst­va podat­kov, kazens­ko pra­vo in kazens­ko pro­ces­no pra­vo, civil­ni zako­nik, kazen­ski zako­nik itd.) so diplo­man­ti pra­va že pri­mer­ni. Zato se mora­te sezna­ni­ti le s tema­mi o pre­preče­van­ju nes­reč v var­nost­ni indus­tri­ji (UVV, pred­pis DGUV 23), rav­nan­ju z ljud­mi in osno­va­mi var­nost­ne teh­no­lo­gi­je. To doka­zu­je potrdi­lo o ude­lež­bi v pos­top­ku usposabljan­ja IHK. Sku­paj s potrdi­lom o uspeš­no opravlje­nem prav­niškem štu­di­ju na uni­ver­zi ali aka­de­mi­ji, ki podel­ju­je diplo­mo, ena­ko­v­red­no uni­ver­zi­tet­ni diplo­mi, ni tre­ba dodat­no opra­vi­ti preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s § 34a GewO.

Že več let del­am kot var­nost­nik. Ali del­ov­ne izkušn­je niso zado­st­no priznanje?

Ne, običa­j­no ne! Ven­dar pa obsta­ja­jo neka­te­re pre­hod­ne ure­dit­ve za “veter­ans­ke” var­nost­ne delav­ce. Zapos­le­ni v zaseb­nem var­nost­nem sek­tor­ju, ki so se ude­leži­li zaht­eva­ne­ga usposabljan­ja od 1. aprila 1996 ali so že delali v var­nost­nem sek­tor­ju pred 31. mar­cem 1996 in so bili prej oprošče­ni usposabljan­ja zara­di ured­be o mej­nem datu­mu, so tako rekoč “sta­ri”. Opo­zori­lo: To izje­mo je mogoče uvel­javlja­ti le, če je mogoče doka­za­ti, da je dejav­nost varo­van­ja poteka­la nepre­kin­je­no vsaj tri leta pred mej­nim datu­mom 1. janu­ar­ja 2003. Za vse dru­ge, ki so v var­nost­ni indus­tri­ji dejav­ni šele od leta 2003, te izje­me ne vel­ja­jo.
Torej je zap­le­te­no! Moj nas­vet: bol­je je, da vloži­te v opravljan­je izpi­ta za pri­do­bi­tev kva­li­fi­ka­cij in izko­ris­ti­te “posodo­bi­tev znan­ja” tudi kot izkuše­ni var­nost­ni delavec!

Pozor: Poseb­ni primeri!

Obsta­ja­jo še neka­te­ri dru­gi poseb­ni pri­me­ri, na pri­mer mož­nost prizna­van­ja tujih potrdil o uspo­s­ob­ljen­os­ti. Prav tako ni ved­no jas­no, ali vrs­ta dejav­nos­ti, ki jo je tre­ba opravlja­ti, sploh zaht­e­va pre­ver­jan­je uspo­s­ob­ljen­os­ti. Če gre za pre­pros­te nad­zor­ne dejav­nos­ti (npr. za redar­je na par­ki­riščih) ali pre­pros­to pre­ver­jan­je in trgan­je vstop­nic, običa­j­no ni potre­ben preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja, v neka­te­rih pri­me­rih pa niti navo­di­la v skla­du s čle­nom 34a GewO. Ven­dar so mej­ni pri­me­ri, kot so nad­zor ali var­nost­ne služ­be v muze­jih ali neka­te­re konstel­a­ci­je dejav­nos­ti na področ­ju varo­van­ja prire­di­tev, vča­sih spor­ni. (Takš­ni mej­ni pri­me­ri so obravna­va­ni v loče­nih član­kih na Info­port­a­lu).
Pomemb­na opom­ba: Za več­jo var­n­ost se pri gos­po­dar­ski zbor­ni­ci (IHK) in pris­to­j­nem orga­nu poz­ani­maj­te, ali vaša uspo­s­ob­ljen­ost zadostu­je ali mora­te opra­vi­ti tudi izpit IHK v skla­du s § 34a GewO. Nato bos­te pre­je­li prav­no var­ne oseb­ne podat­ke. Če ste novinec v zaseb­nem varo­van­ju, lah­ko po pre­ver­jan­ju vaše zanesljivos­ti in dode­lit­vi izkaz­nice var­nost­ni­ka opravlja­te ust­rez­ne dejavnosti!

Odtis
sl_SISL