Arhiv

34a

Delo var­nost­ni­ka 34a: Kaj sto­ri­ti, če šef odpo­ve storitve?

Delo varnostnika 34a: Kaj storiti, če šef odpove storitve?

V zaseb­nem var­nost­nem sek­tor­ju so izmens­ko delo, noč­no delo in delo ob praz­ni­kih običa­j­ni del­ov­ni pogo­ji. Var­nost­ni­ki pogos­to opravlja­jo zah­tev­no delo, da bi zago­to­vi­li var­n­ost objekt­ov, dogod­kov in lju­di. Na žalost Plače v tem sek­tor­ju pogos­to spa­da­jo v sek­tor z niz­ki­mi plača­mi na pri­mer v loče­ni var­nost­ni služ­bi. Če pri­de do nepriča­ko­va­ne­ga izpa­da ur, npr. ker delo­da­ja­lec izgu­bi pomemb­no pogod­bo, in zara­di tega (ali dru­gih raz­lo­gov) ni dosežen meseč­ni cil­j­ni del­ov­ni čas, lah­ko posta­ne delo var­nost­ni­ka 34a finanč­no neu­god­no. Ta čla­nek obravna­va raz­lo­ge, ki vodi­jo do odpo­ve­di del­ov­nih dni, in pri­ka­zu­je mož­nos­ti, ki jih ima var­nost­ni delavec.

Kate­ri so mož­ni raz­lo­gi, da me delo­da­ja­lec raz­por­edi na manj dni napotitve?

Najprej je tre­ba na tej točki na krat­ko preuči­ti sta­lišče var­nost­ne­ga pod­jet­ja. Dejst­vo, da ste na sez­na­mu dežur­nih red­ke­je, v veči­ni pri­merov (upaj­mo) ni pove­za­no z vami oseb­no, tem­več ima ope­ra­tiv­ne raz­lo­ge. Če jih delo­da­ja­lec pojas­ni na pre­g­le­den način in jih lah­ko razu­me­te, to ponu­ja bol­jše izho­dišče za reši­tev pro­ble­ma, ki jo lah­ko pod­pre­ta obe stra­ni. Mož­no pa je, da bo to pri­ved­lo do spre­mem­be zapos­lit­ve ali do tega, da bos­te zače­li iska­ti novo služ­bo. Ali pa je “pus­to obd­ob­je” le krat­ko in lah­ko ure nado­mes­ti­te z dodat­nim delom v nas­lednjem mesecu ali pa vam delo­da­ja­lec ugo­di na kakšen drug način.

Tukaj je deset mož­nih raz­lo­gov, zakaj bi lah­ko delo­da­ja­lec želel skra­jša­ti vaš del­ov­ni čas:

 1. Man­jše pov­praše­van­je strank: Pov­praše­van­je po var­nost­nih sto­rit­vah bi lah­ko bilo man­jše, kar bi zman­jša­lo šte­vilo potreb­nih del­ov­nih ur.
 2. Gos­po­dars­ka upočas­ni­tev: Mož­no je, da so se gos­po­dar­s­ke raz­me­re pos­la­bša­le, kar je povz­roči­lo ome­jit­ve virov in prih­ran­ke stroškov.
 3. Spre­mem­be pos­lov­ne stra­te­gi­je: Vaš delo­da­ja­lec je morda spre­menil svo­jo pos­lov­no stra­te­gi­jo, zara­di česar je tre­ba pril­a­godi­ti človeške vire.
 4. Vrten­je oseb­ja: Morda bi bilo tre­ba zapos­le­ne zamen­ja­ti, da bi ime­li vsi zapos­le­ni mož­nost delati in da bi bil del­ov­ni čas pra­vič­ne­je razporejen.
 5. Nove teh­no­lo­gi­je ali avto­ma­tiza­ci­ja: The uva­jan­je novih teh­no­lo­gij ali avto­ma­tizi­ra­nih sis­te­mov lah­ko povz­roči, da bo potreb­nih manj zaposlenih.
 6. Sezon­ska nihan­ja: Del­ov­ni čas je lah­ko odvi­sen od sezon­skih nihanj, na pri­mer če je v določe­nih mesecih potreb­no manj var­nost­ne­ga osebja.
 7. Spre­mem­be pogodb s stran­ka­mi: Mož­no je, da so se pogod­be s stran­ka­mi spre­meni­le, kar je povz­roči­lo zman­jšan­je obse­ga dela.
 8. Prav­ne ome­jit­ve: Lah­ko se uve­de­jo (nove) zakon­ske ome­jit­ve, kot so zgorn­je meje del­ov­ne­ga časa ali počit­ka med izmen­a­mi. Ali pa se zdaj bol­je upoš­te­va­jo obs­to­ječe zah­te­ve (npr. iz zako­na o del­ov­nem času).
 9. Služ­be­ni praz­ni­ki ali sezon­ski pre­mo­ri v pod­jet­juVaš delo­da­ja­lec se je morda odločil skra­jša­ti del­ov­ni čas v določe­nih obd­ob­jih, kot so praz­ni­ki pod­jet­ja ali sezon­ski pre­mo­ri (od strank). Prav tako je na pri­mer pan­de­mi­ja Covi­da povz­roči­la začas­ne pre­tre­se v industriji. 
 10. Not­ran­je pre­struk­tur­i­ran­je pod­jet­ja: Vaš delo­da­ja­lec lah­ko izve­de not­ran­je pre­struk­tur­i­ran­je, ki vodi do ponov­ne oce­ne del­ov­ne­ga časa in raz­por­edit­ve virov.

Kakš­ne mož­nos­ti imam, če mi delo­da­ja­lec dode­li manj dela?

Seve­da ni vred­no raz­pravlja­ti o eni ali dveh urah. Ven­dar je izgu­ba 20, 30, 40 ali celo več odstot­kov del­ov­ne­ga časa velik zalog­aj, saj se je tre­ba tudi preživlja­ti. Če vas nadre­je­ni odstra­ni z raz­po­re­da dežur­stev, vam dode­li bist­ve­no manj izmen kot običa­j­no in ne dobi­te svo­jih ur — potem ima­te nas­lednje možnosti:

 1. Pre­ve­ri­te pogod­bo o zapos­lit­vi!
  To je naj­po­memb­ne­jša toč­ka. Pra­vil­o­ma je odločil­no to, kar je bilo dogo­vor­je­no v pogod­bi o zapos­lit­vi. Če na pri­mer piše “pol­ni del­ov­ni čas”, vas mora delo­da­ja­lec v skla­du s tem tudi zapos­li­ti. Kaj pome­ni pol­ni del­ov­ni čas, je običa­j­no ure­je­no v ust­rez­ni kolek­tiv­ni pogod­bi. Pogos­to je dogo­vor­je­no tudi določe­no šte­vilo ur. Če je na pri­mer v pogod­bi o zapos­lit­vi pogod­be­no določe­no 170 ur na mesec, se mora­te tega šte­vila ur drža­ti (razen man­jših nihanj, npr. zara­di bol­niške­ga staleža).
 2. Oglej­te si raz­po­red služb!
  Raz­por­edi­tev dežur­stev v var­nost­nih služ­bah, npr. pri varo­van­ju tovarn, se pogos­to izva­ja na pod­la­gi fiks­ne­ga rit­ma izme­ne. Na ta način je mogoče načr­to­va­ti pri­bliž­no vnaprej — seve­da z določe­no mero nego­to­vos­ti (npr. zara­di več­ne­ga načr­to­van­ja neiz­ko­rišče­nih dopus­tov). Ven­dar je odloči­len dejan­ski raz­po­red dežur­stev za nas­lednji mesec: če je v njem navede­no na pri­mer 20 izmen, potem ste upra­viče­ni do dela v tem šte­vi­lu izmen. Ko je raz­po­red dežur­stev enkrat objavljen, se lah­ko ponov­no spre­me­ni le po pos­ve­to­van­ju z zaposlenimi.
 3. Išči­te dia­log in aktiv­no ponu­ja­te del­ov­no uspeš­nost!
  Veli­ko stva­ri je mogoče raz­jas­ni­ti s komu­ni­ka­ci­jo. Pos­ku­si­te se pogo­vo­ri­ti z nadre­je­nim in doseči soglas­je. Pomemb­no: Spo­roči­te, da se s spre­memba­mi ne str­in­ja­te, in izrec­no ponu­di­te svo­jo del­ov­no uspeš­nost! Delo­da­ja­lec vam je dolžan zago­to­vi­ti delo v skla­du z vel­jav­no pogod­bo o zapos­lit­vi, vi pa zago­to­vi­te svo­jo del­ov­no uspeš­nost v skla­du s pogodbo. 
 4. Vaš delo­da­ja­lec se ne odzi­va? Pošl­ji­te pis­ni opo­min!
  Delo­da­jal­ca pis­no obves­ti­te o zgo­raj navede­nih vidi­kih. Pis­na obli­ka je pomemb­na, da bos­te ime­li dokaz. Nadre­je­ne­mu določi­te rok, ven­dar ostani­te vljud­ni in sode­lu­joči. Nav­se­z­adnje si običa­j­no želi­te še naprej delati za svo­je­ga delodajalca.
 5. Če nič ne poma­ga: pritoži­te se!
  Če vse ost­alo odpo­ve, delo­da­ja­lec se ne odzo­ve in pogo­vo­ri (po mož­nos­ti tudi s sve­tom delav­cev) ne pri­pel­je­jo do uspe­ha, je edi­na mož­nost vloži­tev tož­be na del­ov­nem sodišču.

Odvet­nik Jörg Zitz­mann je lepo predsta­vil dejst­va pri­me­ra v You­Tube kanal Aka­de­mi­je za var­n­ost:

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja — zakaj? Pre­pros­to kupi­te licen­co 34a…

Preizkus strokovnega znanja - zakaj? Preprosto kupite licenco 34a...

Ne želi­te opravlja­ti izpi­ta in se nanj pri­pravlja­ti, že več­krat nis­te uspeš­no opra­vi­li izpi­ta iz stro­kov­ne­ga znan­ja pri gos­po­dar­ski zbor­ni­ci ali pa želi­te prih­ra­ni­ti čas in denar — vse to so lah­ko raz­lo­gi, zakaj ljud­je še naprej išče­jo “kupi licen­co 34a”. V tem član­ku je pojasn­je­no, zakaj to ni rav­no dobra zamisel.

Ali lah­ko dejans­ko kupi­te “ban­ko­vec 34a”?

Kra­tek Iskan­je v Goo­g­lu je pri­ka­za­no: Da, lah­ko kupi­te kos papir­ja, ki je vide­ti, kot da je urad­ni doku­ment trgo­vins­ke in indus­trijs­ke zbor­nice. Ven­dar bodi­te pre­vid­ni! Če uporablja­te takš­na pona­re­je­na potrdi­la o opravlje­nih izpi­tih, vas lah­ko kazens­ko pre­gan­ja­jo.
Dovol­je­no je, da takšen kos papir­ja obe­si­te na svoj hod­nik za zaba­vo ali ga uporabi­te kot vži­gal­nik za nas­ledn­jo zaba­vo z žarom. Če pa tak kos papir­ja uporabi­te v prav­nem pro­me­tu, tj. v okvi­ru pri­ja­ve za zapos­li­tev ali za regis­tra­ci­jo svo­je­ga var­nost­ne­ga pod­jet­ja, v skla­du s čle­nom 267 kazens­ke­ga zako­ni­ka sto­ri­te kaz­ni­vo dejan­je ponarejanja:

(1) Kdor z namenom gol­ju­fi­je v prav­nem pro­me­tu izde­la laž­no lis­ti­no, ponare­di pra­vo lis­ti­no ali uporabi laž­no ali pona­re­je­no lis­ti­no, se kaz­nu­je z zapor­no kaz­ni­jo do petih let ali denar­no kaz­ni­jo.
(2) Pos­kus je kaz­niv.
(3) V poseb­no hudih pri­me­rih se kaz­nu­je z zapo­rom od šes­tih mesecev do desetih let. […]

Ponud­ni­ki takš­nih dvoml­jivih sto­ri­tev tudi vedo, da je ponu­jan­je potrdil o opravlje­nih izpi­tih IHK, matu­ri­tet­nih spriče­val in dru­gih spriče­val, vključ­no z dok­to­ra­ti, prav­no vprašl­jivo. Zani­ma jih predv­sem hiter zas­lužek. Ponud­ni­ki ima­jo običa­j­no sedež v tuji­ni ali pa so nedo­segl­jivi in se tako izo­gne­jo prav­nim spo­rom. Pro­da­jal­ci so nam­reč lah­ko kazens­ko pre­gan­ja­ni tudi zato, ker uporablja­jo bla­gov­ne znam­ke in s tem prav­no zašči­te­ne iden­ti­fi­ka­c­ijs­ke ele­men­te (npr. logo­tip) orga­ni­za­cij, ki jih izda­ja­jo. Poleg tega neka­te­ri pro­da­jal­ci celo namer­no ust­var­ja­jo vtis, da gre za zako­ni­to izdan doku­ment in hkra­ti oglašu­je­jo, da lah­ko te pona­re­je­ne doku­men­te uporabi­te v prav­nih pos­lih. Tako se pro­da­jal­ci pogos­to pret­var­ja­jo tudi z laž­ni­mi dejst­vi in tako vsaj pos­red­no pozi­va­jo k uporabi pro­da­ne­ga ponared­ka kot pra­ve­ga doku­men­ta. Kot kupec ste lah­ko ved­no kazens­ko pre­gan­ja­ni in si lah­ko sami povz­roči­te kazens­ko odgo­vor­n­ost, če dejans­ko pro­fe­sio­nal­no uporablja­te takšen fan­ta­z­ij­ski dokument.

Kje lah­ko kupim potrdi­lo o usposobljenosti?

Edi­ni zako­ni­ti način za pri­do­bi­tev “potrdi­la o uspeš­no opravlje­nem preiz­kusu stro­kov­ne­ga znan­ja” (to je pra­vi­len izraz) je uspeš­no opravljen preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja IHK. Na vol­jo je veli­ko brez­plač­nih Nas­ve­ti za pri­pra­vo na izpit, Test­na vprašan­ja in Forum za pomoč na tem splet­nem mes­tu. Mimogre­de, opravljan­je pra­ve­ga izpi­ta je lah­ko celo cen­ejše od neka­te­rih neza­ko­ni­tih ponudb pona­re­je­nih potrdil.
Isk­ren­ost je naj­bol­jša poli­ti­ka! Ne zap­le­taj­te se v laž­ne ponud­be z laž­ni­mi doka­zi­li! Ni vred­no, ker bos­te izpost­avlje­ni. Za ceno, ki jo bos­te nato plača­li, pa bi se lah­ko ust­rez­no pri­pra­vi­li na izpit in ga pov­sem red­no opravili.

Koli­ko sta­ne pona­re­je­no potrdi­lo o usposobljenosti?

Cene se zač­ne­jo pri nekaj manj kot 10 evrih za oseb­no pona­re­je­no potrdi­lo za nepos­re­den prenos v for­ma­tu PDF.

Ponarejeno potrdilo o usposobljenosti za licenco 34a
Pona­re­je­no potrdi­lo 34a kot prenos PDF
Ta “niz­ko­cen­ov­ni ponud­nik” pona­re­je­nih doka­zil pou­dar­ja, da kuplje­nih doku­men­tov ne sme­te uporablja­ti, ven­dar je zara­di last­ne var­n­os­ti kljub temu navedel sedež pod­jet­ja v ZDA. Ve, zakaj.

Ver­jet­no je vrh lede­ne gore ponud­nik, ki ponu­ja vse vrs­te potrdil o opravlje­nih izpi­tih in diplom — vključ­no z raz­lič­ni­mi poklic­ni­mi kva­li­fi­ka­ci­ja­mi, zaključ­ni­mi spriče­va­li, dodi­plom­ski­mi in magis­trs­ki­mi diplom­ami na viso­kih šolah, uni­ver­zi­tet­ni­mi diplom­ami in celo dok­to­ra­ti. Takš­ni tis­ka­ni doku­men­ti so na vol­jo za “smeš­no ceno” nekaj sto evrov — očit­no gre za posel, ki se splača. Ponud­bo kom­er­cial­no pro­mo­vi­ra tudi z ogla­som na Goo­g­lu, ki se pri­kaže na vrhu stra­ni z rezul­ta­ti za ust­rez­ne iskal­ne izra­ze — glej spodn­jo sliko. Ta gol­ju­fi­vi trgo­vec celo oglašu­je, da gre za zako­ni­to ponud­bo in “100% prist­ne in regis­tri­ra­ne doku­men­te, ki jih lah­ko pre­ve­ri univerza/podjetje za usposabljan­je ali celo vaš delo­da­ja­lec”. popol­na neumnost!

34a bankovec za oglaševanje v Googlu (ponarejen dokaz)
Goog­le oglaše­van­je za “izvir­ni dokaz
Pogo­vor­i­mo se o pur­a­nu: če kupi­te ponare­dek ali ga izde­l­ate sami in ga natis­ne­te, vas bodo tako ali tako uje­li — in to bo zelo nepri­jet­no in dra­go. Zakaj je to nei­zo­gib­no, bos­te izve­de­li v nas­lednjem raz­del­ku.

Zakaj je res neum­no pred­loži­ti pona­re­je­no potrdi­lo 34a.…

Še pred nekaj leti bi se zde­lo, da bi bilo dejst­vo.unEdi­ni način, da bi imel dob­ro obvešče­ni var­nost­nik srečo, je, da pona­re­je­ne­ga potrdi­la ne bi opa­zil med pos­top­kom pri­ja­ve, carin­sko ali poli­c­ijs­ko kon­tro­lo ali med poiz­ved­bo pri izpit­ni indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci (IHK). Od 1. juni­ja 2019 pa obsta­ja cen­tral­ni regis­ter varo­van­ja, v kate­rem se zbi­ra­jo vsi podat­ki.. Delo­da­ja­lec vas mora pri­ja­vi­ti, pre­den zač­ne­te delati, in poča­ka­ti na dovol­jen­je. Šele nato bos­te pre­je­li izkaz­ni­co var­nost­ni­ka in lah­ko zače­li delati. Med pre­ver­jan­jem in pri­mer­ja­vo podat­kov se hit­ro ugo­to­vi, ali ste pred­loži­li lažen doku­ment.. V skla­du s kazens­kim in civil­nim pra­vom nosi­te vse posledice!

Raje vlag­aj­te v pra­vo stvar Pre­ver­jan­je stro­kov­ne­ga znan­ja na IHK. Obveščaj­te se brez­plač­no tukaj na port­a­lu Infoportal. 

Infor­mac­ij­ski por­tal o izpi­tu 34a je zdaj večjezičen!

Informacijski portal o izpitu 34a je zdaj večjezičen!

Ne govo­ri­te nemš­ko, ampak drug jezik?
Na šte­vil­nih področ­jih v Nemči­ji tre­nut­no nuj­no potre­bu­je­mo kva­li­fi­ci­ra­ne delav­ce. Eno od teh področij je zaseb­no varo­van­je. Da bi lah­ko delali za var­nost­no služ­bo v Nemči­ji, mora­te za šte­vil­ne dejav­nos­ti varo­van­ja izpoln­je­va­ti nas­lednje pogo­je Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s 34.a čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji trgo­vi­ne, obrti in indus­tri­je (Gewer­be­ord­nung). Nato ste kva­li­fi­ci­ra­ni kan­di­dat s potrdi­lom o uspo­s­ob­ljen­os­ti 34a in ima­te odlič­ne mož­nos­ti za zapos­li­tev z ust­rez­nim plači­lom!

Infor­maci­je o nemški 34a-Sach­kunde­prüf­ung (var­n­ost) v vašem jeziku

Veli­ko brez­plač­nih infor­macij o nemškem kva­li­fi­ka­c­ijs­kem izpi­tu za var­nost­no oseb­je naj­de­te na port­a­lu kva­li­fi­ka­c­ijs­kih infor­macij. Pre­ko glav­ne­ga meni­ja na vrhu se poma­kni­te po našem Infor­mac­ijs­ke stra­ni, pobrs­kaj­te po tre­nut­ne obja­ve na blogu ali pa cil­j­no uporabi­te Iskan­je. Če ima­te indi­vi­du­al­no zah­te­vo, se lah­ko kadar koli obrne­te na nas. Vprašan­je obja­vi­te v foru­mu za pomoč.

Jezi­ki, ki so na vol­jo v info­port­a­lu Pred­met­ni vodnik

Običa­j­no sis­tem samo­de­j­no ugo­to­vi, kate­ri jezik uporablja­te, in temu jezi­ku pril­a­godi por­tal 34a. Tre­nut­no so pod­prti nas­lednji jeziki:

Jezik splet­ne­ga mes­ta lah­ko ved­no pril­a­godi­te v meni­ju za izbi­ro v zgorn­jem levem kotu (zasta­vica in jezi­kov­na koda). Ali pre­pros­to s spodnjim gumbom:

Pri­pra­va in pre­ver­jan­je znan­ja v dru­gem jeziku?

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja je mogoče opravlja­ti samo v nemškem jezi­ku.. Vse­ka­kor pa obsta­ja nekaj ponudb, ki učencem tuje­ga jezi­ka poma­ga­jo pri nji­ho­vi pri­pra­vi — med drug­im npr. lite­ra­tura. Lek­si­ko­ni s 34a teh­nič­ni­mi izra­zi in nji­ho­vi­mi pre­vo­di.

Vaš jezik ni na voljo?
Vablje­ni, da napiše­te komen­tar na tej stra­ni pod tem bloger­s­kim zapi­som. Povej­te nam, v kate­ri jezik želi­te pre­ves­ti naše infor­maci­je o 34a. Z vesel­jem bomo spre­je­li vse pred­lo­ge za izbol­jša­ve in jih po mož­nos­ti tudi uresničili.

Razu­me­van­je izpit­nih vprašanj in pra­vil­no odgo­var­jan­je nan­je: 10 pre­pro­s­tih tak­tič­nih nas­ve­tov za uspeš­no opravljan­je pis­ne­ga izpi­ta IHK (potrdi­lo 34a)

Razumevanje izpitnih vprašanj in pravilno odgovarjanje nanje: 10 preprostih taktičnih nasvetov za uspešno opravljanje pisnega izpita IHK (potrdilo 34a)

Brez­plač­ni tes­ti in izpit­na vprašan­ja za pri­pra­vo na preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja (§ 34a GewO) so zelo korist­ni za vad­bo. Ven­dar so tak­tič­ni nas­ve­ti sko­raj tako pomembni. Kaj­ti tudi če ne poz­na­te takoj odgo­vo­ra na izpit­no vprašan­je v tes­tu 34a, lah­ko izpit 34a opra­vi­te s pomoč­jo nekaj nas­ve­tov in trikov.

Nimaš poj­ma, nimaš odgo­vo­ra? Pro­sim, ne!

Ne more­te vede­ti vse­ga. Tudi če ste se na test 34a dob­ro pri­pra­vi­li s test­ni­mi vprašan­ji, pos­kus­ni­mi izpi­ti in drug­im štu­d­ijs­kim gra­di­vom, morda pri neka­te­rih vprašan­jih pre­pros­to ne bos­te vede­li, kaj sto­ri­ti. Da, ves­te: Tudi če ne poz­na­te odgo­vo­ra na izpit­no vprašan­je, lah­ko še ved­no pre­ma­ga­te ovi­ro izpi­ta iz stro­kov­ne­ga znanja!

10 pre­pro­s­tih nas­ve­tov, kako opra­vi­ti preiz­kus stro­kov­ne usposobljenosti

Če upoš­te­va­te nas­lednje nas­ve­te za pis­ni izpit IHK za stro­kov­no znan­je § 34a GewO, lah­ko točke dobi­te tudi za vrze­li v znanju:

 1. Lah­ko a reši­tev je pra­vil­na, ali lah­ko dve rešit­vi pra­vil­no. Zato niko­li ne nava­jaj­te treh ali več reši­tev kot pravilnih!
 2. V edni­ni ali množi­ni? Bodi­te pozor­ni na to, ali je v post­avljan­je vprašanj po enem ali več pra­vil­nih odgo­vo­r­ih se vpraša! Pri­mer: V pri­me­ru vprašan­ja, ki se zač­ne z “Kate­ri pred­po­gojsl, mora var­nost­nik izpoln­je­va­ti,…” se zač­ne, obsta­ja več pra­vil­nih rešitev.
 3. Upoš­te­vaj­te Kon­tekst vprašan­ja (pred­met­no področ­je)! Če je na pri­mer vprašan­je zastavlje­no o dejst­vu iz kazens­ke­ga pra­va (StGB), odgo­vor, ki se nanaša na civil­no pra­vo (BGB), ne more biti pravilen. 
 4. Bodi­te pozor­ni na Nega­tiv­ne for­mu­la­ci­jeČe je v vprašan­ju nega­tiv­na vred­nost, vas morda sprašu­je, kaj toč­no želi­te označi­ti. ne vel­ja? Potem mora­te pre­mis­li­ti in izbra­ti rav­no nas­prot­ne mož­nos­ti odgovora!
 5. Ključ­ni izra­zi, kot so “niko­li” ali “niko­li”. ali “ved­no” ali “ved­no”. bi mora­li biti opo­zoril­ni zna­ki! Precej red­ko se zgo­di, da npr. pre­po­ve­di ali dovol­jen­ja vel­ja­jo ved­no ali niko­li, tj. da so abso­lut­ne. Pri mno­gih stvareh obsta­ja­jo izje­me ali določe­ni okvir­ni pogo­ji in ni stro­go črno-belos­ti. Takš­ni ključ­ni izra­zi v odgo­voru naka­zu­je­jo, da je odgo­vor precej napačen. 
 6. Dru­gi izra­zi, ki bi mora­li sproži­ti pre­p­lah, so nas­lednji “izključ­no” ali “brez izje­me”. Tu vel­ja ena­ko kot v pre­jšn­jem nas­v­etu. Ne zgo­di se pogos­to, da nekaj vel­ja brez izjeme.
 7. Pri pis­nem izpi­tu mora­te dovolj časa. Vze­mi­te si čas in podrob­no pre­be­ri­te vprašan­ja, po potre­bi več­krat. Če se ne more­te domis­li­ti odgo­vo­ra, vrni­te vprašan­je nazaj. Vprašan­je označi­te, da ga poz­ne­je ne bos­te poza­bi­li ponov­no pregledati.
 8. Nis­te pre­priča­ni o pra­vil­nem odgo­voru na vprašan­je. Deluj­te v skla­du z Nače­lo izključit­ve in izloči­te mož­nos­ti, ki zago­to­vo ne more­jo biti res­nič­ne. To pogos­to pomaga.
 9. Če nima­te poj­ma o vprašan­ju, ga ne pus­ti­te brez odgo­vo­ra. Ugi­baj­te, če mora­te! Če ne odgo­vo­ri­te na vprašan­je, zago­to­vo dobi­te 0 točk. Tudi če vam intui­ci­ja pove eno ali dve rešit­vi, je sreča morda na vaši strani.
 10. In na kon­cu naj­po­memb­ne­jša stvar: čeprav ta čla­nek govo­ri o “nas­ve­tih o tak­ti­ki” v ožjem pome­nu bese­de, ne gre za tak­ti­ko. pri­pra­vi­te se! Pra­vočas­no in cil­j­no usmer­je­no učen­je je bist­ven dejav­nik za uspeš­no opravljan­je izpita.

Not­ran­ji nasveti

Več nas­ve­tov o tem, kako uspeš­no opra­vi­ti izpit za poklic­no kva­li­fi­ka­ci­jo 34a, lah­ko dobi­te, če pre­ber­ete naše brez­plač­ne novice se naroči­te. Takoj zatem vam bomo pos­la­li naš 34a PDF s skup­no 25 nas­ve­tov za stro­kov­ni izpit za.

Stro­kov­ni nas­ve­ti in izpit­na vprašan­ja v YouTubu

Pri­po­ročam vam dva korist­na video­pos­net­ka za pri­pra­vo na licen­co 34a, ki ju naj­de­te v You­Tube kanal Aka­de­mi­je za var­n­ost najti:


Koli­ko den­ar­ja zas­luži­te kot zapos­le­ni v var­nost­ni služ­bi s potrdi­lom o usposobljenosti?

Koliko denarja zaslužite kot zaposleni v varnostni službi s potrdilom o usposobljenosti?

Govo­ri­ti o tem je nes­mi­sel­no. Nekaj je jas­no: Tra­di­cio­nal­na var­nost­na indus­tri­ja je sek­tor z niz­ki­mi plača­mi!
Kljub temu pa var­nost­na indus­tri­ja ponu­ja raz­no­li­ko, odgo­vor­no, vzn­emirl­jivo in tudi mir­no delo. In če ste pamet­ni, lah­ko preži­vi­te. Toda — koli­ko zas­luži­te kot var­nost­nik s potrdi­lom o usposobljenosti?

Kaj je pomemb­no za zas­lužek v var­nost­ni industriji…

Če se odloči­te za delo v zaseb­nem var­nost­nem sek­tor­ju ali išče­te nove­ga delo­da­jal­ca, ima­jo finanč­ni vidi­ki zago­to­vo pomemb­no vlo­go. K dobri urni post­av­ki pris­pe­va več dejav­ni­kov. Naj­po­memb­ne­jši vidi­ki za priv­lač­ne­jšo plačo so navede­ni spodaj.

Stopn­ja izobraz­be in usposabljanja

Seve­da vel­ja, da bolj kot ste uspo­s­ob­lje­ni, več­je so mož­nos­ti za zas­lužek. Kot nek­va­li­fi­ci­ra­ni var­nost­nik, ki se usposablja le v skla­du s čle­nom 34a GewO, pogos­to ne bos­te pre­je­li veli­ko več kot mini­mal­no plačo. Z izpi­tom iz stro­kov­ne­ga znan­ja lah­ko z obvl­adl­jiv­im napo­rom doseže­te še nekaj več osnov­ne urne post­av­ke.. Z nadal­jn­jim usposabljan­jem lah­ko posta­ne­te cer­ti­fi­ci­ra­ni dela­vec za zašči­to in varo­van­je ali spe­cia­list za zašči­to in varo­van­je. Mimogre­de, od 1. janu­ar­ja 2023 je mini­mal­na plača na nacio­nal­ni rav­ni 12,43 evra na uro. Povečan­je na 13 evrov na uro od 1. aprila 2023 je bilo že odločeno.

Dodat­ne kvalifikacije

Dodat­ne kva­li­fi­ka­ci­je, na pri­mer s področ­ja prve pomoči ali požar­ne var­n­os­ti (npr. pomoč­nik za požar­no var­n­ost), so zelo korist­ne in poveču­je­jo trž­no vred­nost var­nost­ne­ga oseb­ja. Ti podat­ki nima­jo ved­no nepos­red­ne­ga vpli­va na urno post­av­ko, ven­dar so ved­no plus v prošn­jah za zapos­li­tev. Dodat­ne kva­li­fi­ka­ci­je vključu­je­jo naslednje:

Prav tako ne sme­te podcen­je­va­ti med­kul­tur­ne­ga znan­ja in znan­ja tujih jezi­kov, zlas­ti vsaj osnov­ne­ga znan­ja angleščine.

Dejav­nost

Var­nost­na indus­tri­ja ima veli­ko vidi­kov, zato so tudi dejav­nos­ti, ki jih opravlja­jo var­nost­ni delav­ci, zelo raz­no­li­ke. Zato se vča­sih poja­vi­jo veli­ke raz­li­ke v plačah. Var­nost­ne dejav­nos­ti, kot so loče­ni stražar­ji in pre­pros­to varo­van­je, so pogos­to precej slabo plača­ne. Dela, ki zaht­e­va­jo poseb­na znan­ja, so pogos­to dob­ro plača­na. Na pri­mer v Var­n­ost v letalst­vu, v raz­po­nu Pre­voz goto­vi­ne in dra­go­cen­os­ti, med dejav­nost­jo v jedr­ski objek­ti, v kate­rem Varo­van­je pod­zem­ne in pri­mest­ne želez­nice ali kot stro­kovn­jak za NSL v Nad­zor­ni cen­tri za klic v sili in sto­rit­ve zas­lužki so pogos­to bist­ve­no viš­ji od pov­preč­ja v pano­gi. Natančen zne­sek plače za to del­ov­no mes­to je na vol­jo v Kolek­tiv­ne pogod­be od njih. Če so bili raz­glaše­ni za sploš­no zave­zu­joče, kar je običa­j­no, vel­ja­jo za vse zapos­le­ne. (Naj­bol­je je, da v iskal­nik Goog­le doda­te zvez­no drža­vo, da zoži­te rezultate).

Del­ov­ni čas

Vsi, ki so že dejav­ni v indus­tri­ji in dela­jo v izme­nah, to vedo: Zara­di spre­men­je­ne­ga del­ov­ne­ga časa pogos­to trpi­jo bio­rit­mi in zaseb­no življen­je. Ven­dar je delo v noč­nih izme­nah, ob nedel­jah in praz­ni­kih pogos­to odločil­no finanč­no ugod­ne­jše. Odvis­no od zvez­ne države/kolektivne pogod­be lah­ko pri­do­bi­te nas­lednje ugod­nos­ti Noč­ni, nedel­j­ski in praz­nič­ni pri­bit­ki ki so vred­ni ogle­da. Poleg tega so ti neob­da­včen! Na držav­ne praz­ni­ke v šte­vil­nih kra­jih 100% Mož­no doplači­loTo pome­ni, da poleg dejans­ke dnev­ne plače ponov­no prej­me­te enak zne­sek, ven­dar neob­da­včen! V mesecu dni, seve­da odvis­no od šte­vila noč­nih, nedel­js­kih in praz­nič­nih ur, je mogoče doseči nas­lednje Nekaj sto evrov na vrhu zas­luži­ti. Še pose­bej ob pre­lo­mu leta ali ob veli­ki noči je to lah­ko donosna zadeva.

Nad­ur­no delo/nadurno delo

Nad­ur­no delo je seve­da le en vidik del­ov­ne­ga časa. Kljub temu bi temu vidi­ku rad pos­ve­til poseb­no toč­ko. Zakaj? Izkušn­je nam­reč kaže­jo, da se v var­nost­nem sek­tor­ju dela veli­ko nadur, pogos­to več, kot je zakon­sko dovol­je­no, in s pre­ma­lo odmo­ri med nalog­ami. Dob­ro pre­mis­li­te, ali se želi­te str­in­ja­ti s tem in bi mora­li dejans­ko delati 200, 220, 240 ali celo več ur na mesec.. Moj nas­vet na tej točki bi bil, da vloži­te v nadal­jn­je izobraže­van­je in ne zamen­juj­te toli­ko časa za denar: Memen­to Mori — tudi vaše življen­je je ome­je­no. Določi­te pred­nost­ne nalo­ge in sprej­mi­te dob­ro odloči­tev za vas, tudi za vašo prihodnost.

Drža­va

Tako kot v dru­gih pano­gah je tudi v zaseb­nem var­nost­nem sek­tor­ju raz­li­ka med zaho­dom in vzho­dom. V pre­te­klos­ti so bile te raz­li­ke v plačah zelo očit­ne. Var­nost­ni delav­ci v Ber­linu na neka­te­rih območ­jih niso zas­luži­li niti polo­vice tis­tih, ki so delali na Bavar­s­kem.  Med naj­bol­je plač­ani­mi zvez­ni­mi deže­la­mi so pra­vil­o­ma Bavars­ka, Baden-Würt­tem­berg in Sever­no Poren­je-Ves­t­fa­li­ja.. Med najs­la­bše plač­ani­mi so še ved­no nove zvez­ne deže­le, na pri­mer Bran­den­burg ali Meck­len­burg-Pred­po­mor­jans­ka. Še pred nekaj leti se je bilo v Vzhod­ni Nemči­ji mogoče komaj obdrža­ti nad vodo z delom var­nost­ni­ka. Ven­dar pa mini­mal­na plača in pos­top­no pri­bliže­van­je kolek­tiv­nih pogodb vse bolj zman­jšu­jeta raz­li­ke. Poleg tega ne sme­mo poza­bi­ti, da tam, kjer ljud­je zas­luži­jo več, običa­j­no zas­luži­jo manj. Življen­j­ski stroški (zlas­ti najem­ni­ne) so viš­je. Če se poi­grava­te s to ide­jo, dob­ro pre­mis­li­te, ali se vam seli­tev res splača.

Indus­tri­ja

Mno­gi ljud­je o del­ov­nih mes­tih v var­nost­nih služ­bah raz­mišl­ja­jo na kla­sičen način, kot o var­nost­nem pod­jet­ju, ki kot ponud­nik sto­ri­tev zun­an­je stran­ke. Med­tem ko so v pre­te­klos­ti zapos­le­ni vete­ra­ni v tovar­nah pri­ha­ja­li v var­nost­no služ­bo ob kon­cu del­ov­ne dobe, da bi zadnja leta svo­je karie­re preži­veli z manj napor­nim delom, se je stan­je danes precej spre­meni­lo. Pro­fe­sio­nal­ni zun­an­ji ponud­ni­ki var­nost­nih sto­ri­tev skrbi­jo za veli­ko šte­vilo pod­je­tij iz pos­lov­ne­ga in indus­trijs­ke­ga ali jav­ne­ga sek­tor­ja. Kljub deset­let­ja tra­ja­joče­mu tren­du zun­an­je­ga izva­jan­ja pa še ved­no obsta­ja­jo. Splet­na stran Not­ran­ja var­n­ost obra­tov. Predv­sem v indus­tri­ji so dejav­nos­ti varo­van­ja pre­možen­ja in rast­lin, kadar ste nepos­red­no zapos­le­ni v proiz­vod­nem pod­jet­ju, zelo dob­ro plača­ni. Raz­log za to je, da ste plača­ni v skla­du s plačil­no les­t­vico pano­ge, ki jo uporablja veči­na zapos­le­nih. Oglej­te si Tarif­ne tabe­le za kovins­ko in elek­tro­in­dus­tri­jo! Te meseč­ne plače so v dru­gi ligi.

Nado­me­stila

Nado­me­stila, ki jih ure­ja kolek­tiv­na pogod­ba se običa­j­no izplaču­je­jo za vod­je straže/izmene, vod­ni­ke psov ali v neka­te­rih objek­tih, kot so vojaški objek­ti. Prav tako pogos­to obsta­ja­jo dodat­ki za dežurst­va, npr. za (dodat­no) delo v gasil­ski bri­ga­di v obra­tu. Ti zne­ski znaša­jo od nekaj cen­tov na uro do več kot 10% več plače. Na Bavar­s­kem je tudi neko­li­ko več den­ar­ja, če del­ate na širšem območ­ju Münchna.
Var­nost­na pod­jet­ja ali nji­ho­ve stran­ke vča­sih plača­jo tudi Pro­s­to­vol­j­na (pre­klic­na) nado­me­stila. Vča­sih so na vol­jo tudi enkrat­ne nagra­de za pose­bej uspeš­ne nalo­ge ali izjem­ne del­ov­ne rezul­ta­te. Na žalost so tovrst­ni bonusi pra­vil­o­ma izje­ma. Vse pogo­s­te­jša pa je Pre­klo­pi­te pre­mi­jo ali, če želi­te, nekakšen “denar za dobro­doš­li­co”. Ven­dar to ne sme biti edi­ni raz­log za zamen­ja­vo delodajalca.

Kon­kret­ne številke

Želi­te vede­ti kon­kret­ne številke?
Če ste čla­nek pre­bra­li do te točke, bos­te ugo­to­vi­li, da je to tež­ko, saj je lah­ko odvis­no od šte­vil­nih dejav­ni­kov, kot so zvez­na drža­va, del­ov­no mes­to, del­ov­ni čas in nji­ho­ve (dodat­ne) kva­li­fi­ka­ci­je. Kljub temu je tre­ba naves­ti kon­kre­ten primer:

To pome­ni pri­bliž­no 2520 evrov obda­včl­jive­ga dohod­ka (bruto) in nekaj manj kot 420 evrov neob­da­vče­nih dodatkov.Pri dohodn­ins­kem raz­re­du 1 in brez otrok bi tako sams­ka ose­ba pre­je­la pri­bliž­no 2170 evrov neto pre­ne­se­ne. Ven­dar je ta izračun le za pona­zo­ri­tev. Dejans­ko izplača­na plača je lah­ko odvis­na od šte­vil­nih dejavnikov!

Namig: Ta čla­nek je bil nazadnje posod­o­bljen febru­ar­ja 2023. Ker se mini­mal­na plača in kolek­tiv­na pogod­ba red­no pril­ag­aja­ta, so se okvir­ni pogo­ji v tem času lah­ko spre­meni­li! (Vse infor­maci­je so brez jamstva.)

Kaj se sprašu­je pri izpitu?

Kaj se sprašuje pri izpitu?

Teme/obseg izpi­ta

Teme pre­ver­jan­ja stro­kov­nih znanj na področ­ju varo­van­ja (§ 34a GewO) so

 1. Pra­vo jav­ne var­n­os­ti in reda, vključ­no s trgo­vin­s­kim pravom,
 2. Zakon o varst­vu podatkov,
 3. Civil­ni zakonik,
 4. Kazens­ko pra­vo in kazen­ski post­o­pek, rav­nan­je z orožjem,
 5. Pra­vil­nik o pre­preče­van­ju nes­reč za sto­rit­ve varo­van­ja in zaščite,
 6. rav­nan­je z ljud­mi, zlas­ti veden­je v nevar­nih situ­aci­jah, teh­ni­ke dees­ka­l­a­ci­je v kon­flikt­nih situ­aci­jah ter med­kul­tur­na kom­pe­ten­ca s poseb­nim pou­dar­kom na raz­no­li­kos­ti in social­ni raz­no­li­kos­ti in
 7. Osnov­na nače­la var­nost­ne­ga inženirstva.

Pon­der­i­ran­je

Za pri­pra­vo je še pose­bej pomemb­no, da se neka­te­ra pred­met­na področ­ja šte­je­jo dva­krat. Zlas­ti prav­na vse­bi­na so v zve­zi s toč­ko­van­jem moč­ne­je obteže­niin sicer kon­kret­no Pra­vo jav­ne var­n­os­ti in reda, Civil­ni zako­nik in . Kazens­ko pra­vo in kazen­ski post­o­pek.

Šte­vilo vprašanj in naj­več­je šte­vilo točk, ki jih je tre­ba doseči v pregledu:

 • Zakon o jav­ni var­n­os­ti: 4 vprašan­ja / 8 točk
 • Gewer­be­recht (GewO / BewachV): 4 vprašan­ja / 4 točke
 • Zakon o varst­vu podat­kov (BDSG/DSGVO): 4 vprašan­ja / 4 točke
 • civil­no pra­vo (BGB): 12 vprašanj / 24 točk
 • Kazens­ko pra­vo / kazens­ko pro­ces­no pra­vo: 12 vprašanj / 24 točk
 • Zakon o orož­ju (WaffG): 4 vprašan­ja / 4 točke
 • Pred­pi­si o pre­preče­van­ju nes­reč: 8 vprašanj / 8 točk
 • Rav­nan­je z ljud­mi: 16 vprašanj / 16 točk
 • Var­nost­ni inže­ni­ring: 8 vprašanj / 8 točk

Izpit­na vprašanja

Pri učen­ju se je naj­bol­je osre­do­toči­ti na izpit­na vprašan­ja o prav­nih temah. Pri tem je pomemb­no osnov­no znan­je (osnov­ni zakon, npr. držav­na ureditev/principi) ter ust­rez­ni odstav­ki Kazens­ke­ga zako­ni­ka (StGB) in Civil­ne­ga zako­ni­ka (BGB). Kla­sič­na so vprašan­ja o osnov­ni struk­tu­ri, prav­nih opr­e­de­lit­vah, kaz­ni­vih dejan­jih z nji­ho­vi­mi značil­nost­mi in pre­krških. Prav tako bi mora­li dati velik pou­da­rek tako ime­no­v­anim pra­vicam vseh lju­di (raz­lo­gi za opra­viči­lo in opra­viči­lo). Na področ­ju zako­ni­ka o kazens­kem pos­top­ku (StPO) je pomem­ben začas­ni pri­por iz 127. člena.

Pis­ni in ust­ni izpi­ti zaje­ma­jo zgo­raj navede­ne teme.
Prav­na pod­la­ga je Odlok o nad­zoruin sicer § 9 v pove­za­vi s § 7 BewachV. Sez­nam izpit­nih tem ali vse­bin je na vol­jo v Pril­o­gi 2 k BewachV.

 

V tem blogu por­ta­la Sach­kun­de-Info­por­tal so ved­no zno­va predstavlje­na vprašan­ja, ki se lah­ko na izpi­tu poja­vi­jo na tak ali podo­ben način.
Za več not­ran­jih nas­ve­tov in spreml­jan­je novic se lah­ko brez­plač­no naroči­te na e‑novice: https://www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a/

Kaj je pre­g­led 34a?

Kaj je pregled 34a?

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s 34.a čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji obrti, trgo­vi­ne in indus­tri­je je vstop­na kva­li­fi­ka­ci­ja za zapos­le­ne v pano­gi zaseb­ne­ga varo­van­ja. Služi kot doka­zi­lo o osnov­nem znan­ju, zlas­ti gle­de temel­j­nih prav­nih vidi­kov, ki so pomembni za delo v služ­bi varo­van­ja in zašči­te. Poleg tega je uspeš­no opravljen preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja z doka­zi­lom gos­po­dar­s­ke zbor­nice pogoj za opravljan­je poseb­nih nalog varo­van­ja in dovol­jen­je za samo­z­apos­li­tev kot izva­ja­lec varovanja.

Potrdi­lo o uspo­s­ob­ljen­os­ti je potreb­no za nas­lednje dejavnosti

Kot var­nost­nik (zapos­le­ni) potre­bu­jete doka­zi­lo o uspeš­no opravlje­nem preiz­kusu uspo­s­ob­ljen­os­ti pri gos­po­dar­ski zbor­ni­ci (IHK) (v skla­du s čle­nom 34a GewO), če opravlja­te varo­van­je na vho­du v dis­ko­te­ke v gost­inst­vu (izska­k­oval­ci), patrul­je na območ­jih jav­ne­ga pro­me­ta (npr. mest­ne patrul­je), patrul­je na območ­jih z dejan­s­kim jav­nim pro­me­tom, dejav­nos­ti za zašči­to pred tato­vi v trgo­vin­ah (detek­ti­vi v vele­b­la­gov­ni­cah ali trgo­vin­ah). (npr. mest­ne patrul­je), patrul­je na območ­jih pro­s­to­rov, kjer se dejans­ko odvi­ja jav­ni pro­met, dejav­nos­ti za zašči­to pred tato­vi v trgo­vin­ah (detek­ti­vi v trgo­vin­ah), varo­van­je nasta­nit­ve za azil in begun­ce (samo v vodstve­ni vlo­gi) ter varo­van­je več­jih prire­di­tev z zašči­ten­im dos­to­pom (samo v vodstve­ni vlogi).

Namen pre­ver­jan­ja stro­kov­ne­ga znanja

Zakaj je pre­g­led stro­kov­ne­ga znan­ja več raz­lo­gov. Kadar posa­mez­ni­ki — vključ­no z zapos­le­n­imi v var­nost­nih pod­jet­jih — varu­je­jo življen­ja ali pre­možen­je dru­gih lju­di, to pome­ni poseb­ne dolž­nos­ti in veli­ko odgo­vor­n­ost. Kot var­nost­nik mora­te poz­na­ti svo­je pra­vice in zakon­ske ome­jit­ve, tj. kaj je dovol­je­no in kaj pre­po­ved­a­no. Po dru­gi stra­ni pa so zara­di svo­je­ga položa­ja por­o­ka dolž­ni pre­preči­ti ško­do stran­ki. V nas­prot­ju s poli­ci­jo nima­te poseb­nih poobla­s­til, zato mora­te zna­ti natanč­no preteh­ta­ti, v koli­kš­ni meri lah­ko v določe­nem pri­me­ru pose­ga­te v pra­vice tret­jih oseb. Če bos­te šli pre­da­leč, vam gro­zi obtož­ba za kaz­ni­va dejan­ja, kot sta odv­zem pro­stos­ti ali teles­na poš­kod­ba. Če v služ­bi spi­te in ne izpoln­ju­jete svo­je dolž­nos­ti varo­van­ja, se lah­ko zara­di povz­ročit­ve ško­de znaj­de­te tudi na sodišču, ker ste sto­ri­li kaz­ni­vo dejan­je zara­di opus­tit­ve. Zara­di teh raz­lo­gov, ki so med drug­im navede­ni kot pri­me­ri, je pomemb­no pri­do­bi­ti spe­cia­li­zi­ra­no znan­je, da bi poz­ne­je pri­do­bi­li potreb­no samo­za­vest za del­o­van­je v dejav­nos­ti varovanja.

Posodo­bi­tev COVID-19 — izpit iz spe­cial­nih znanj IHK

Posodobitev COVID-19 - izpit iz specialnih znanj IHK

Aprila 2021 v pris­pev­ku na blogu “Ali se v indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci tre­nut­no izva­ja­jo kakš­ni izpi­ti zara­di Coro­ne?” o tre­nut­nem stan­ju v zve­zi z izva­jan­jem stro­kov­nih izpi­tov IHK. Nekaj časa so bili izpi­ti odpo­ve­da­ni ali prestavlje­ni. Uporablja se strog higi­en­ski režim.
Po poli­tič­nem doga­jan­ju v zve­zi z ukre­pi za zašči­to kovid in raz­lič­ni­mi pred­pi­si, od kate­rih je bilo neka­te­re tež­ko razu­me­ti, je bil velik del pre­jšn­jih zah­tev v veči­ni zvez­nih držav razveljavljen.

Če ste bili pozi­tiv­ni na SARS-CoV‑2 in se bliža datum vaše­ga pre­g­le­da, se pri pris­to­j­nem IHK poz­ani­maj­te o tre­nut­nih mož­nos­tih ukre­pan­ja. Od izpi­ta se je mogoče uma­kni­ti in ga poz­ne­je ponov­no opravlja­ti ali — odvis­no od zvez­ne drža­ve — opravlja­ti izpit z določe­n­imi zaščit­ni­mi ukrepi.

Opom­ba: Vse infor­maci­je so brez jamst­va (na dan 20.11.2022). Upoš­te­vaj­te tre­nut­ne zah­te­ve izpit­ne komi­si­je IHK ali zvez­ne države!

Zakaj toli­ko ude­ležencev ne opra­vi preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znan­ja? (§ 34a GewO)

Zakaj toliko udeležencev ne opravi preizkusa strokovnega znanja? (§ 34a GewO)

Kate­ri so raz­lo­gi, da toli­ko kan­di­da­tov ne opra­vi izpi­ta na Indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci (IHK) na področ­ju varovanja?

To vprašan­je post­avlja­ta tudi Jörg Zitz­mann in Kai Delio­mi­ni v pri­po­ročl­jivi knji­gi Pod­cast za zašči­to in var­n­ost (Video­pos­ne­tek spodaj!).

Obe splet­ni stra­ni Jörg Zitz­mann kot tudi Kai Delio­mi­ni so zelo dob­ro zna­ni v zaseb­ni var­nost­ni industriji.
Oba sta med drug­im zas­to­pa­na v izpit­nih komi­si­jah IHK na področ­ju zašči­te in var­n­os­ti, sta dejav­na kot avtor­ja knjig za pri­pra­vo na izpit iz stro­kov­ne­ga znan­ja in se predstavlja­ta s šte­vil­ni­mi upor­ab­ni­mi video­pos­net­ki na You­Tubu in v podcastih.

Vsa­ka dru­ga ali tret­ja ose­ba ne opra­vi tes­ta 34a!

Ob nere­d­kih odpo­ve­dih med 30 in 50% se seve­da post­avlja vprašan­je: Kaj je razlog?
Neka­te­ri dejav­ni­ki uspe­ha ali neu­s­pe­ha so očit­ni. Neka­te­re teža­ve je mogoče reši­ti hit­ro in enost­av­no, za neka­te­re pa je potreb­no inten­ziv­no učen­je, prak­sa in vzt­ra­j­nost. Pre­den zač­nem izpost­avlja­ti glav­ne dejav­ni­ke (ne)uspeha, si oglej­te zelo zani­miv pogo­vor med Jör­gom Zitz­man­nom in Kai­em Delio­mi­ni­jem na YouTubu:

Mojih pet glav­nih raz­lo­gov, zakaj veli­ko lju­di ne opra­vi pis­ne­ga in ust­ne­ga preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znan­ja IHK

Po mojih izkušn­jah so nas­lednji dejav­ni­ki glav­ni raz­lo­gi za neu­s­peh z “dovol­jen­jem 34a”:

 1. Poman­j­kan­je moti­va­ci­je / nezainteresiranost
  Šte­vil­ni ude­ležen­ci v izpi­tu ne vidi­jo nobe­ne doda­ne vred­nos­ti. Vse­bi­na jih ne zani­ma, zato se sploh ne želi­jo uči­ti. To je še pose­bej izra­zito pri ose­bah, ki jih “pošl­je” delo­da­ja­lec ali agen­ci­ja za zapos­lo­van­je in jih zaseb­ni var­nost­ni sek­tor v res­ni­ci sploh ne zani­ma. Toda tudi če je sodel­o­van­je samo po svo­ji vol­ji: Preiz­ku­sa pogos­to ne razu­me­mo kot pril­ož­nost, tem­več kot nuj­no zlo. Poman­j­kan­je moti­va­ci­je in zani­man­ja pa sta dia­me­tral­no nas­prot­na uspe­hu pri izpitu.
 2. Ni zado­st­ne pri­pra­ve vsebine
  Neka­te­ri izpit jeml­je­jo zlah­ka. Vprašan­ja izbir­ne­ga tipa z vnaprej določe­n­imi odgo­vo­ri, ki jih lah­ko odkljuka­te, in samo 50% potreb­nimi pra­vil­ni­mi odgo­vo­ri za pre­hod — kaj bi lah­ko šlo naro­be, se sprašu­jete. A daleč od tega. Zlas­ti prav­ne teme so težke. Poleg tega vas čaka­jo raz­bur­jen­je, zlas­ti pri ust­nem izpi­tu, in vprašan­ja, pri kate­rih bos­te morda mora­li raz­mišl­ja­ti neko­li­ko dru­gače. Če nima­te potreb­ne­ga znan­ja in s tem samo­za­ves­ti za ukre­pan­je, bos­te hit­ro izloče­ni. Celo­vi­ta pri­pra­va je vse, kar je potreb­no za uspeh na izpitu!
 3. nez­ado­st­no znan­je nemške­ga jezika
  O znan­ju nemške­ga jezi­ka je bilo že veli­ko pove­da­ne­ga in vpraša­ne­ga. Nekaj je goto­vo: veli­ko lju­di, ki dela­jo v var­nost­nem sek­tor­ju, ne govo­ri nemške­ga jezi­ka. Več­je­zič­nost je pogos­to pomemb­na za delo, ven­dar je pomemb­no tudi zado­st­no znan­je nemške­ga jezi­ka. Izpit se nam­reč opravlja izključ­no v nemškem jezi­ku, poleg tega pa se mora­te zna­ti suve­r­e­no spo­ra­zu­me­va­ti v nemškem jezi­ku tudi pri vsak­dan­jem delu var­nost­ni­ka. Prav­na bese­di­la so napi­sa­na v težkem jezi­ku, “urad­ni jezik” je običa­j­no prav tako tež­ko razu­me­ti, izpit­na vprašan­ja pa so vča­sih odvis­na od posa­mez­nih besed, ki lah­ko spre­me­ni­jo pomen v eno ali dru­go smer ali pa daje­jo nami­ge za rešitve.
 4. Struk­tu­ra in način pre­ver­jan­ja sta nejasna.
  Mno­gim ni pov­sem jas­no, kakš­ni so okvir­ni pogo­ji izpi­ta. Ven­dar se lah­ko nanj pri­pra­vi­te pose­bej in učin­ko­vi­to le, če ves­te, kate­re teme so pomemb­ne in kako ter kakš­na je struk­tu­ra izpi­ta. Na pri­mer, obsta­ja­jo teme, ki jih lah­ko hit­ro pre­mosti­te in na kate­re je običa­j­no mogoče odgo­vo­ri­ti z zdra­vo pamet­jo. Neka­te­re teme se šte­je­jo dva­krat, neka­te­re pa zaht­e­va­jo inten­ziv­ne­jši štu­dij. Poleg tega obsta­ja­jo empi­rič­ne vred­nos­ti za ust­ni izpit in tak­tič­ni nas­ve­ti za delo s test­ni­mi vprašan­ji, ki jih mora pos­re­do­va­ti na pri­mer uspo­s­ob­ljen pre­dava­telj ali avtor.
 5. Težki indi­vi­du­al­ni pogoji
  Ljud­je so seve­da raz­lič­ni. Vsak­do ima raz­lič­ne oseb­ne pred­post­av­ke, pri uspe­hu in neu­s­pe­hu pa ima­jo pomemb­no vlo­go tudi sploš­ni pogo­ji (npr. družins­ke obvez­nos­ti, pro­s­ti čas za učen­je, učno okol­je itd.). Morda poz­na­te tudi lju­di, ki si lah­ko zapom­ni­jo stva­ri s hitrim pog­le­dom in se tega znan­ja spom­ni­jo z enim samim kli­kom prs­ta. Za dru­ge pa je to bist­ve­no tež­je. Neka­te­rim lju­dem govor­jen­je pred drug­i­mi na izpi­tu sploh ne povz­roča težav, veči­na je narav­no nape­ta, neka­te­ri ude­ležen­ci pa trpi­jo zara­di izpit­ne anksioznosti.

Vprašaj­te se, v koli­kš­ni meri zgorn­je točke vel­ja­jo za vas, kako se lah­ko izo­gne­te napa­kam pri pri­pra­vi in nado­mes­ti­te more­bit­ne poman­jkljivos­ti. Več infor­macij o tem naj­de­te tukaj, na infor­mac­ijs­kem port­a­lu o znan­ju o pred­me­tu. šte­vil­ni nas­ve­ti in . Pove­za­ve do dru­gih splet­nih mest ali medi­jev, kot je You­Tube..


Naj­no­ve­jši knjiž­ni nas­ve­ti za izpit 34a:

Ali se na indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci tre­nut­no izva­ja­jo kakš­ni izpi­ti zara­di Corone?

Ali se na industrijski in trgovinski zbornici trenutno izvajajo kakšni izpiti zaradi Corone?

Aktu­al­no vprašan­je je, ali se tre­nut­no izva­ja­jo izpi­ti 34a, pove­za­ni s pandemijo.

Indus­trijs­ke in trgo­vins­ke zbor­nice (IHK) si priz­ade­va­jo, da bi se drža­le obs­to­ječih datu­mov izpi­tov. Da! Izpi­ti običa­j­no pote­ka­jo. Ven­dar so mož­na odsto­pan­ja, saj lah­ko nače­lo­ma vsak senat sam odloči, ali se pre­g­led opra­vi, pre­kliče brez zamen­ja­ve ali pre­loži. V pri­me­ru tre­nut­ne kri­ze na področ­ju koro­ne je to odvis­no tudi od regio­nal­ne vred­nos­ti inci­dence, tre­nut­nih zakon­skih zah­tev in poli­tič­nih odločitev.

Pan­dem­ski načrti/higienski kon­cep­ti in spe­ci­fi­ka­ci­je IHK

Veči­na zbor­nic ima higi­en­ske kon­cep­te, ki določa­jo pogo­je, pod kate­ri­mi se lah­ko opravlja­jo pregledi.
Za šte­vil­ne zbor­nice vel­ja­jo nas­lednja pra­vila (brez jamstva):

Naj­no­ve­jše informacije!

Nadal­jn­je pri­ja­ve: Naj­bol­je je, da se o tem, kaj je tre­ba upoš­te­va­ti, poz­ani­ma­te nepos­red­no pri pre­g­led­ni IHK. — ali je na pri­mer tre­ba pred­loži­ti zdrav­niš­ko spriče­va­lo ali pa so se spre­mem­be zgo­di­le v krat­kem času. Na splet­ni stra­ni zadev­ne­ga IHK (ključ­na bese­da News / Coro­na) je na vol­jo veli­ko informacij.

Odtis
sl_SISL
Soglas­je za piš­kot­ke z oglaše­van­jem res­nič­nih piškotkov