Ste se kljub kazen­ski evi­den­ci odloči­li za var­nost­no dejavnost?

ForumSte se kljub kazen­ski evi­den­ci odloči­li za var­nost­no dejavnost?
Erdo­gan Mugan zastavlje­no pred 1 letom

Kaj če imam kazens­ko evi­den­co, ali lah­ko še ved­no opravljam licen­co 34a?

1 odgo­vo­ri
Stro­kov­no znan­je 34a Staff odgo­vo­r­il 1 leto nazaj

V vsak­em pri­me­ru lah­ko opravlja­te preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s § 34a Gewo. IHK ne pre­ver­ja pred­hod­nih obsodb. To ni naloga IHK, tem­več gre za pre­ver­jan­je zaht­eva­ne uspo­s­ob­ljen­os­ti. V pri­me­ru dvo­ma pa ne bos­te sme­li delati, ker nima­te potreb­ne zanesljivos­ti. To pre­ve­ri pris­to­j­ni organ, ko se (poten­cial­ni) delo­da­ja­lec pri­ja­vi prek regis­tra var­u­hov. Organ za pre­bi­van­je pri­do­bi podat­ke tudi od dru­gih uradov, na pri­mer od Zvez­ne­ga cen­tral­ne­ga regis­tra ali Zvez­ne­ga urada za varst­vo ustave.

Gle­de pre­jšn­jih obsodb:
Če vam je bila izreče­na denar­na kazen v viši­ni 90 dnev­nih sto­penj ali več, se šte­je, da ima­te kazens­ko evi­den­co. Odvis­no je lah­ko tudi od vrs­te pred­hod­ne obsod­be in časa, pred kate­rim je bila stor­je­na. Kaz­ni­va dejan­ja, stor­je­na v okvi­ru kazens­ke­ga pra­va za mla­do­let­ni­ke, poz­ne­je običa­j­no niso več pomemb­na. Če ste bili obso­je­ni zara­di kaz­ni­ve­ga dejan­ja, vam to lah­ko jas­no pre­preči delo, odvis­no od vrs­te kaz­ni­ve­ga dejanja.
Kon­č­no odloči­tev sprej­me pris­to­j­ni organ. Odloči­tev ne temel­ji le na podat­kih iz (podal­jša­ne­ga) potrdi­la o dobrem veden­ju, tem­več tudi na infor­maci­jah o more­bit­nih tekočih preis­ka­vah in ugo­to­vitvah poli­c­ijs­kih orga­nov, Urada za zašči­to ust­ave ali infor­maci­jah, ki jih ima na vol­jo vaš organ za pre­bi­van­je. To celo­vi­to pre­ver­jan­je se opra­vi v okvi­ru pri­ja­ve v regis­ter var­nost­ni­kov, ki jo mora opra­vi­ti var­nost­na družba.
Pri­po­ročam vam, da se vnaprej aktiv­no pos­v­etu­jete s pris­to­j­nim lokal­nim organom.
V pre­te­klos­ti je bilo že veli­ko pri­merov, ko tudi ust­rez­na kazens­ka evi­den­ca ni pre­preče­va­la dela var­nost­ni­ka. V pri­me­ru dvo­ma pa gre za indi­vi­du­al­no odloči­tev orga­na, ki ima do določe­ne mere dis­k­re­c­ijs­ko pravico.

Odtis
sl_SISL