Arşiv­ler

GewO § 34a’ya göre uzmanlık

İşin­izde mut­suz­sunuz: Güven­lik görev­li­si ola­rak ne gibi seçe­ne­kler­iniz var?

İşinizde mutsuzsunuz: Güvenlik görevlisi olarak ne gibi seçenekleriniz var?

Özel güven­lik sek­törün­de çalış­manın zor bir iş ola­bil­eceği doğru­dur. Bazı böl­ge­l­er­de çalış­ma koşul­ları ger­çek­ten kötü­dür. Ancak durum şir­ket­ten şir­ke­te de önem­li ölçü­de değiş­mek­te­dir. Bir değişi­k­liğin daha iyi kari­y­er fırs­at­ları, yeni deney­im kaz­an­ma şan­sı ve daha rahat bir çalış­ma ortamı sun­ması alışıl­ma­dık bir durum değildir.

Adım 1: Duru­mu dik­kat­li­ce ana­liz edin!

Şun­ları yap­mak önem­li­dir ken­di memn­uni­y­et­siz­li­kler­inin neden­ler­inin ne olduğunu bil­mek ve ken­di moti­vasyon kay­naklarını­zı bilin. Memn­uni­y­et­siz­liğin neden­le­ri­ni ana­liz edin: Sizi tam ola­rak ney­in mut­suz ettiği­ni belir­ley­in. Çalış­ma ortamı mı, görev­ler mi, ekip mi, ücret­len­dir­me mi yoksa kurum kül­türü mü? Sebe­ple­ri ne kadar iyi anlar­sanız, çözüm bul­manız da o kadar kolay olacaktır.
Gen­el­lik­le özel çev­re de bir rol oynar veya kişi­sel ihti­ya­çlar­da bir değişi­k­lik olur. Bu neden­le ana­li­zi­niz­de bu husus­ları da göz önünde bulundurun!

Adım 2: Seçe­ne­kler­ini­zi düşü­nün ve tartın!

Bir son­ra­ki adım, bir Bey­in fır­tınası ve araş­tır­ma mev­cut seçe­ne­kler­le ilgi­li olarak:
Şan­sım nedir? Ris­kler ne kadar yük­sek? Eğer … olur­sa ne olur? vb.
Aşağı­da­ki seçe­ne­kle­rin çoğu mali­y­et­li­dir Para yok, sade­ce üste­sin­den gel­mek var. Ancak, bazı seçe­ne­kler şun­lar­dır olduk­ça zaman alıcı ve mali­y­et­li, hat­ta uzun.

 1. Haklarınız hak­kın­da bil­gi edi­nin: Özel güven­lik sek­törün­de bir çalışan ola­rak haklarını­zın far­kın­da olduğu­nuz­dan emin olun. Bu, asga­ri ücret, çalış­ma süre­si yasaları, tatil hakları ve faz­la mesai kurall­arı gibi konu­ları içer­ir. Haklarını­zı bilir­se­niz, işver­eni­ni­zin bun­la­ra say­gı gös­ter­me­si­ni sağlayabilirsiniz.
 2. İşv­ere­nin­izle kon­uşun: Ücre­t­i­niz­den veya çalış­ma koşul­larınız­dan mem­nun değil­se­niz, bunu işver­eni­ni­ze söy­le­me­li­si­niz. Bel­ki açık bir tar­tış­ma, iyileş­tir­me­l­er yapıl­ması­na yar­dımcı ola­bi­lir. Bel­ki de işver­eni­niz kari­y­er beklen­ti­ler­ini­zi ve fırs­at­larını­zı iyileş­tir­mek için size eği­tim veya uzman­laş­ma fırs­at­ları da sunabilir.
 3. Faa­li­y­et alanını değiş­tir­me (şir­ket için­de): Özel güven­lik sek­törü çok yön­lü­dür. Bir­çok özel güven­lik sağlayıcısı far­klı hiz­met­ler sunar. Bel­ki baş­ka bir alan sizin için daha uygun­dur. Bu konu­da ami­ri­niz­le kon­uşun, baş­ka bir iş için dahi­li ola­rak baş­vu­run. Bazen baş­ka bir sor­um­lu­luk alanı­na dahi­li bir trans­fer yar­dımcı olur.
 4. Sen­di­ka­ya katılın: Alman­ya’­da işçi­le­rin haklarını savun­an sen­di­ka­lar var­dır — bek­çi­lik hiz­me­ti için bu Ver­ein­te Dienst­leis­tungs­ge­werk­schaf­t’­tır (ver.di). Üye olursanız, top­lu pazar­lık gücün­den yar­ar­lana­bi­lir ve diğer işçi­ler­le bir­lik­te daha iyi çalış­ma koşul­ları ve daha yük­sek ücret­ler için müca­de­le edebilirsiniz.
 5. Daha faz­la eği­tim fır­sa­tı arayın: Eği­ti­mi­ni­ze devam eder­se­niz veya uzman­laşır­sanız, kari­y­er beklen­ti­ler­ini­zi geliş­ti­re­bi­lir ve gen­el­lik­le önem­li ölçü­de daha yük­sek ücret­ler kaz­ana­bi­lir­si­niz. İşin­iz için han­gi ek nite­li­kle­rin yar­ar­lı ola­bil­eceği­ni düşü­nün ve uygun eği­tim fırs­at­larını araş­tırın. Son­rasın­da daha faz­la eylem seçe­neği­niz ola­cak ve daha faz­la talep göreceksiniz.
 6. Baş­kalarıy­la ile­tişim ağıBir­çok iş fır­sa­tı tav­si­ye­ler ve kişi­sel bağlan­tılar yoluy­la orta­ya çıkar. Buna ek ola­rak, baş­kalarıy­la ile­tişim kur­mak deney­im alış­ver­işin­de bul­un­ma fır­sa­tı sunar. Güçlü bir ağınız var­sa, bu yeni bakış açıları kazan­manı­za yar­dımcı ola­bi­lir. Kişi­sel görüş alış­ver­işi­ne ek ola­rak, Xing veya Lin­ke­din gibi çevri­mi­çi plat­form­lar tav­si­ye edilir.
 7. Baş­ka bir işve­ren arayın: Yukarı­da­ki tüm adım­lar iyileş­tir­me sağlamaz­sa, baş­ka bir işve­ren ara­mak akıl­lı­ca ola­bi­lir. Özel güven­lik sek­törün­de kesin­lik­le daha iyi çalış­ma koşul­ları ve daha yük­sek ücret­ler sun­an şir­ket­ler vardır.
 8. Son ola­rak: Daha iyisi­ni yapın ve ken­di işi­ni­zi kurun! Elbet­te bu adım çok iyi düşünül­mel­i­dir. Gen­el­lik­le bir yan­dan ser­best mes­lek sahi­bi olmak ve böyle­ce daha az risk­le kade­me­li ola­rak başla­mak bir seçe­nek­tir. Ancak, önce­ki işver­eni­ni­zin de buna uymak zor­unda olduğunu unut­mayın. Bir olasılık, örneğin, güven­lik sek­törün­de öğre­tim görev­li­si ola­rak ser­best çalış­mak olabilir.

Adım 3: Kişi­sel hedef­ler­ini­zi belirleyin!

Ancak neyi başar­mak ist­ediği­ni­zi müm­kün olduğun­ca kesin bir şekil­de bilir­se­niz, bun­un için somut bir şekil­de çalışa­bi­lir­si­niz. Ken­di­ni­zi moti­ve etmek için şun­ları yap­mak çok man­tıklı­dır Ken­di hedef­ler­ini­zi yazın ve gör­sel­leş­ti­rin. Aynı zaman­da, söz­de AKIL­LI kural kişi­nin ken­di hedef­le­ri­ni belirlemesi.

SMART kuralı, aşağı­daki­ler için bir kıla­vuz ola­rak kul­lanılan bir kısalt­ma­dır Açık ve iyi tanım­lan­mış hedef­le­rin for­mü­le edil­me­si hiz­met eder. Hedef­le­rin ger­çek­çi ve ulaşıla­bi­lir ola­cak şekil­de for­mü­le edil­me­si­ne yar­dımcı olur. SMART kuralı aşağı­da­ki kri­ter­le­ri ifa­de eder:

 1. Spe­si­fik (Spe­si­fik): Hedef, yoru­ma çok az yer bıra­ka­cak ve kişi­nin hede­fi­nin tam ola­rak far­kın­da olmasını sağla­ya­cak şekil­de açık ve kesin ola­rak for­mü­le edilmelidir.
 2. Ölçü­le­bi­lir (Ölçü­le­bi­lir): Hedef, iler­le­me­nin izlen­ebil­me­si ve başarının objek­tif ola­rak değer­len­di­ri­le­bil­me­si için ölçü­le­bi­lir olmalı­dır. Nicel veya nitel gös­ter­gel­er­le tanımlanabilir.
 3. Yürü­tü­le­bi­lir (Ulaşıla­bi­lir): Hedef ulaşıla­bi­lir olmalı­dır. Zor­layıcı olmalı ancak eli­niz­de­ki imkan­lar­la sizin tarafınız­dan başarıla­bi­lir olmalıdır.
 4. Ger­çek­çi (Ger­çek­çi): Hedef ger­çek­çi olmalı­dır, yani mev­cut çer­çe­ve koşul­ları altın­da ama­ç­lan­dığı şekil­de uygu­lan­ması müm­kün olmalıdır.
 5. Son­lan­dırıl­dı (Zama­na bağlı): Hede­fin ne zama­na kadar ger­çe­kleş­ti­ril­me­si gerek­tiği­ne dair net bir zaman çer­çe­ve­si olmalı­dır. Net bir son tarih, moti­vasyo­nu ve hede­fe ulaş­ma­ya odaklan­mayı teş­vik eder.

İşte SMART kuralı­na göre for­mü­le edil­miş bir hedef örneği:

SMART olma­yan hedef: Daha faz­la para kaz­an­mak istiyorum.

SMART hedef: Önümüz­de­ki altı ay için­de ser­ti­fi­kalı koru­ma ve güven­lik çalışanı olmak için bir eği­tim kursunu daha tamam­la­ya­rak ve ardın­dan doğru­dan işver­en­im tarafın­dan istih­dam edi­le­rek aylık geli­ri­mi 20% artır­mak istiyorum.

SMART kuralı uygu­lan­dığın­da hedef somut, ölçü­le­bi­lir, ulaşıla­bi­lir, ilgi­li ve net bir zaman çer­çe­ve­si­ne sahip olur. Bu, hede­fi­ni­ze başarıy­la ulaş­ma olasılığını­zı artırır.

 

Adım 4: Hedef­ler­ini­ze ulaş­mak için bir “savaş planı” yapın!

Şim­di uygu­la­ma plan­la­ması zamanı. Hedef­ler­ini­ze kat­kı­da bul­u­na­cak önlem­le­ri plan­layın, örn:

Far­klı yaklaşım­la­ra paralel ola­rak yaklaş­mak ve ayrı­ca bir B planı­na (ve C planı­na) sahip olmak gen­el­lik­le mantıklıdır.
Hedef­ler­ini­ze önce­lik verin! Far­klı eylem­le­ri hedef­ler­iniz­le ilişki­lend­irin. Tak­vim kayıt­ları yapın ve ara hedef­le­re ve kilo­met­re taşları­na ulaş­mak için odaklan­mış bir şekil­de çalışın!
Aksi­li­kle­rin sizi yolu­nuz­dan sap­tır­ması­na izin ver­mey­in! Israr­cı, odaklan­mış ve pozi­tif kalın!

 

Umarım bu ipu­çları kişi­sel duru­mu­nu­zu iyileş­tir­meni­ze yar­dımcı olur.

Koru­ma sici­li nedir?

Koruma sicili nedir?

2019 yılın­da, özel güven­lik sek­törü için zor­un­lu olan dev­let ve ülke çapın­da bek­çi sici­li yeni tanı­tıl­dı. Bu maka­le­de, bek­çi sici­li­nin amacının ne olduğunu, sici­le kim­le­rin giriş yap­tığını, bek­çi kim­liği­nin neyle ilgi­li olduğunu ve bir güven­lik çalışanı ola­rak — ama öze­l­lik­le güven­lik sek­törün­de bir pro­fe­syo­nel ola­rak — bil­me­niz gere­ken çok daha faz­lasını öğreneceksiniz.
Bu ara­da, koru­ma sici­li inter­net­te şu adres­te bul­una­bi­lir www.bewacherregister.de

Koru­ma kay­dı (BWR) hak­kın­da temel bilgiler

Alman Koru­ma Sici­li, koru­ma per­so­neli­nin (güven­lik per­so­neli) yanı sıra koru­ma tica­re­ti ope­ra­törü (güven­lik yük­le­ni­cisi) ve tica­ri işlet­me (güven­lik şir­ke­ti) hak­kın­da bil­gi içe­ren mer­ke­zi ve diji­tal bir sicil­dir. Tem­muz 2020’den bu yana, Fede­ral İçişl­eri ve İçişl­eri Bak­an­lığı (BMI) güven­lik görev­li­le­ri yasasın­dan ve dolayısıy­la güven­lik görev­li­le­ri sici­lin­den sor­um­lu­dur. Ekim 2022’den bu yana sici­lin operasyo­nel yöne­timin­den sor­um­lu fede­ral makam Fede­ral İstat­ist­ik Ofi­si (Desta­tis):

Koru­ma Sici­li­nin (BWR) yürür­lüğe gir­mesin­den bu yana, koru­ma sek­törün­de­ki tüm tüc­carlar şir­ket­le­ri­ni ve güven­lik per­so­neli­ni BWR’ye kay­det­tir­mek­le yüküm­lü­dür. Gele­cek­te, yal­nız­ca koru­ma yasalarını uygu­lam­ak­tan sor­um­lu makam­lar ger­çek kişi­le­rin kayıt­ların­da değişi­k­lik yapa­bi­lir. Bu ama­ç­la, tüc­carlar BWR’­de güven­lik per­so­neli­nin yeter­li­liği, güve­ni­lir­liği, kim­liği ve erişi­le­bi­lir­liği hak­kın­da bil­gi sağlar.

Yaklaşık 1.300 bel­e­di­ye asay­iş dai­re­si ve eyalet­le­rin diğer yetki­li makam­ları ver­i­len bil­gi­le­ri kon­trol eder, tica­ri işlet­mele­ri ve güven­lik per­so­neli­ni onaylar veya red­de­der. Bunu yapar­ken BWR’yi kul­la­n­a­rak Alman Sanayi ve Tica­ret Odaları Birliği’nden (DIHK) nite­li­k­le­re ilişkin ve Fede­ral Ana­ya­sayı Koru­ma Dairesi’nden (BfV) güve­ni­lir­liğe ilişkin bil­gi­le­re erişirler.

Bir kişi koru­ma işin­de çalış­mak isti­yor­sa, bir geç­miş kon­trolün­den geç­mek zor­und­a­dır. Bu kon­trolün sonu­çları bek­çi­lik sici­li­ne kay­de­di­lir. Sicil­de ayrı­ca mes­le­ki nite­li­k­le­re ilişkin bil­gi­le­rin yanı sıra kayıt­lı kişi­nin kim­liği­ne ilişkin bil­gi­ler de yer alır.

Güven­lik sek­törün­de­ki işver­en­ler, bir güven­lik çalışanını (güven­lik görev­li­si) işe alma­dan önce güven­lik görev­li­si sici­lin­de bir araş­tır­ma yap­ma­k­la yüküm­lü­dür. Bun­un amacı, güven­lik sek­törün­de yal­nız­ca uygun ve güve­ni­lir kişi­le­rin istih­dam edil­me­si­ni sağlamaktır.

Bu neden­le bek­çi sici­li, güven­lik sek­törün­de güven­lik ve kali­ten­in iyileş­ti­ril­me­si­ne yar­dımcı olmayı ve özel güven­lik sek­törü­ne yöne­lik kamu güveni­ni güç­len­dir­meyi amaçlamaktadır.

Koru­ma sici­li kim­lik numa­rası nedir?

Koru­ma kay­dı kim­lik numa­rası (kısa­ca: koru­ma kim­liği) bir ben­zer­siz kim­lik numa­rasıBu da net bir tanım­la­ma ve ilişki­len­dir­me sağlar. Güven­lik görev­li­si sici­le ilk kez kay­de­dil­diğin­de bir güven­lik görev­li­si kim­liği ata­nır. Bir güven­lik görev­li­si­nin kim­liği, işve­ren değiş­se bile geçer­li­dir, yani bir kişi için her zaman aynı kalır — en azın­dan güven­lik sek­törün­de uzun sür­eli kes­in­ti­ler olma­dan süre­kli ola­rak istih­dam edi­li­yor­sa. Güven­lik görev­li­le­ri, yani güven­lik yük­le­ni­ci­le­ri de böyle 7 haneli bir kim­lik numa­rası alırlar.

Bir çalışan ola­rak nasıl bek­çi kim­liği alabilirim?

Özel güven­lik sek­törün­de yeniy­sen­iz, bek­çi kay­dı­na ilk gir­diği­niz­de bek­çi kim­liği­ni­zi ala­caksınız. İlk kayıt (potan­si­yel) işver­eni­niz tarafın­dan yapılır. Eğer güven­lik şir­ke­t­i­ni­zi değiş­tir­ir­se­niz, güven­lik görev­li­si kim­liği­ni­zi doğru­dan önce­ki işver­eni­niz­den talep etme­li­si­niz. Bun­un avan­ta­jı, yeni işver­en­le kayıt daha hız­lı kon­trol edi­le­bil­diği için hemen ser­best bırakıla­bil­me­niz­dir. Bek­çi kim­liği­ni­zi hiz­met kar­tınız­da da bir gös­ter­ge ola­rak bulabilirsiniz.

Özel güven­lik sek­törün­de çalış­mak ister­sem bek­çi kim­liği için öde­me yap­mam gere­kir mi?

Hayır. Pren­sip ola­rak işve­ren, bek­çi­nin bek­çi sici­li­ne (ilk kez) kay­de­dil­me­sin­den kay­nakla­nan bu mas­raf­ları üst­len­mek zor­und­a­dır. Bazı işver­en­ler bu mas­raf­ları yeni çalışan­dan tah­sil etme ya da ilk maaş­tan düş­me fik­ri­ne sahiptir. Bu tür dav­ranışlar çok cid­di değil­dir. Potan­si­yel çalış­an­ların kasıt­lı ola­rak yan­lış bil­gi ver­me­si duru­mun­da (örneğin önce­ki mah­ku­mi­y­et­ler hak­kın­da) durum elbet­te far­klı­dır: her iki taraf için de adil oyun!

Bek­çi kim­liği ile özel güven­lik sek­törün­de­ki tüm faa­li­y­et­le­ri yürü­te­bi­lir miyim?

Hayır. Belir­li faa­li­y­et­ler için GewO § 34a uyarın­ca bilir­kişi­lik inc­e­le­me­si veya silah uzman­lığı gibi ek nite­li­k­ler. Buna ek ola­rak, yetki­li makam istih­dam için belir­li koşul­lar koya­bi­lir veya örneğin önce­ki mah­ku­mi­y­et­ler nede­ni­yle istih­damı tama­men yasaklayabilir.

Bek­çi kim­liğim olma­dan bir güven­lik şir­ke­tin­de çalışa­bi­lir miyim?

Pren­sip ola­rak değil, ancak belir­li faa­li­ye­te bağlı­dır: Pro­fe­syo­nel ola­rak baş­kalarının canını veya malını koruyor­sanız, bek­çi sici­li­ne giriş yap­manız gere­kir. Bek­çi kim­liği­niz ve izni­niz olma­dan bir güven­lik şir­ke­tin­de güven­lik görev­li­si ola­rak çalışamaz­sınız. Bun­un­la bir­lik­te, salt ste­war­ding faa­li­y­et­le­ri veya bilet onayl­ama gibi koru­ma kap­samı­na gir­mey­en faa­li­y­et­ler de var­dır. Bu dur­um­da, tica­ri bir güven­lik görev­li­si ola­rak çalış­maz­sınız ve bir güven­lik görev­li­si kim­liği­ne ihti­yacınız yoktur.

Bir işve­ren ola­rak, bek­çi kayıt­ların­da öze­l­lik­le nele­re dik­kat etmeliyim?

Önce­lik­le ve en önem­li­si, istih­dam edi­len tüm muhafız­ların rapor edil­miş olması ve Ser­best Bırak güven­lik hiz­me­tin­de ilk daki­ka bile çalış­ma­dan önce ger­çe­kleş­ti­ril­miş­tir. Buna ek ola­rak, somut Uygu­la­ma aralığı belir­len­me­li ve düzen­li ola­rak gün­cel­len­mel­i­dir, örneğin bir güven­lik görev­li­si daha önce­ki basit koru­ma görev­le­ri (örneğin mülk koru­mada) yeri­ne daha zor­lu görev­ler (örneğin mağa­za dedek­tif­liği veya belir­li yöne­tim görev­le­ri) üst­le­nir­se, öze­l­lik­le bun­un için Gewo Mad­de 34a uyarın­ca uzman­lık inc­e­le­me­si gere­kli­dir öyle.
A Bir çalışanın işten çıkarıl­ması Örneğin, çalışanın kay­dının sili­ne­bil­me­si için, iş ilişki­si­nin sona erme­sin­den son­ra en geç 7 hafta için­de bek­çi sici­li aracılığıy­la yetki­li maka­ma bil­di­ril­me­si gerekir.
Ayrı­ca Ana ver­il­erde­ki değişi­k­li­k­ler Bu bil­gi­le­rin gün­cel tut­ul­ması için çalış­an­ların, girişimci­le­rin ve şir­ket­le­rin adres değişi­k­li­kle­ri, yeni tele­fon mev­cu­di­y­e­ti vb. elbet­te bildirilmelidir.

Ayrı­ca — yerel oto­ri­teye bağlı ola­rak — yeni güven­lik per­so­neli­nin kay­dının bazen aşağı­daki­le­ri içe­re­bil­eceği de unut­ul­m­amalı­dır kay­da değer bekle­me sürele­ri kayıt inc­e­le­me­si sırasın­da nihai ser­best bırak­ma­ya kadar. Ayrı­ca, muhafız­lar için her yeni kuru­lum bir Ücret öde­mek için. Bu mik­tar şu anda gen­el­lik­le en az 50 avro olma­k­la bir­lik­te bazı böl­ge­l­er­de çok daha yük­sek olabilmektedir.
Bir bek­çi zaten kayıt­lıy­sa, yani bir kim­lik mev­cut­sa, bun­un yal­nız­ca yen­i­den bağlan­ması gere­kir — bu dur­um­da girişimci için her­han­gi bir ücret alınmaz.

Bu ara­da, güven­lik görev­li­ler­inin kayıt­larının silin­me­s­i­nin ardın­dan 12 ay son­ra kayıt­lar oto­ma­tik ola­rak silin­mek­te­dir. Bu da, bir baş­vu­ru sahib­i­nin güven­lik görev­li­si kim­liği ile kayıt yap­tır­ması ve bir yıld­an uzun bir süre­dir sek­tör­de çalış­ma­ması halin­de, kon­trolün tama­men yen­i­den yapıl­ması gerek­e­ceği anlamı­na gelmektedir.

Nöbe­t­çi def­terin­de ne var?

Sici­le kay­de­di­le­bil­ecek ve sicil yetki­li­si tarafın­dan işlen­ebil­ecek ver­i­ler aşağı­da belir­til­miş­tir § Tica­ret, Tica­ret ve Sanayi Düzen­le­me Yasası (GewO) Mad­de 11b para­graf 2 Ayarla.

 • için Tüc­carlar kay­de­di­lir: Soya­dı, doğum­da­ki soya­dı, adı; cin­si­y­et; doğum tarihi, doğum yeri, ülke; uyru­klar; tele­fon numa­rası, e‑posta adre­si; sokak, ev numa­rası, pos­ta kodu, şehir, ek, ülke, eyalet ve bölg­esel anah­t­ar­dan oluşan kayıt adre­si; sokak, ev numa­rası, pos­ta kodu, ülke ve eyalet­ten oluşan son beş yıld­a­ki ika­met yer­le­ri; düzen­ley­en makam, düzen­ley­en dev­let, düzen­le­me tarihi, kim­lik bel­ge­si numa­rası, son kul­lan­ma tarihi, var­sa maki­ne­de okuna­bi­lir ad ve maki­ne­de okuna­bi­lir böl­gen­in içe­riği ile kim­lik bel­ge­s­i­nin türü; var­sa. Tüzel kişi­ler için diğer ver­i­ler (örneğin yasal yapı, kayıt numa­rası ve kayıt mah­ke­me­si, iş adre­si, ile­tişim bilgileri).
 • için Tica­ri işlet­me (güven­lik şir­ke­ti), işlet­me adı, yasal şekli, kayıt türü ve kayıt­ta­ki girişe ilişkin diğer ver­i­le­rin yanı sıra ana şuben­in ve var­sa diğer iş yer­ler­inin iş adre­si gibi bil­gi­ler ve ayrı­ca tele­fon numa­rası ve e‑posta adre­si gibi erişi­le­bi­lir­liğe ilişkin ek ver­i­ler saklanır.
 • Şura­ya Güven­lik görev­li­le­ri (korumalar/güvenlik per­so­neli), aşağı­da­ki kişi­sel ver­i­ler saklanır: Aile adı, doğum­da­ki soya­dı, ilk adlar; cin­si­y­et; doğum tarihi, doğum yeri, doğum ülke­si; uyru­klar; sokak, ev numa­rası, pos­ta kodu, şehir, ek, ülke, eyalet ve bölg­esel anah­t­ar­dan oluşan kayıt adre­si; sokak, ev numa­rası, pos­ta kodu, ülke ve eyalet­ten oluşan son beş yıld­a­ki ika­met yer­le­ri; düzen­ley­en makam, düzen­ley­en dev­let, düzen­le­me tarihi, kim­lik bel­ge­si numa­rası, son kul­lan­ma tarihi, var­sa maki­ne­de okuna­bi­lir ad ve maki­ne­de okuna­bi­lir böl­gen­in içe­riği ile kim­lik bel­ge­s­i­nin türü.

Ayrı­ca, diğer şey­le­rin yanı sıra, aşağı­daki­ler de saklanır:

 • İzn­in ver­il­diği tarih
 • İzin kap­samı
 • Var­sa, izin süres­i­nin sona ermesi
 • Muhafı­zın faa­li­y­e­t­i­nin göstergesi
 • Var­sa istih­dam yasağı
 • Güve­ni­lir­lik doğru­la­ma ver­i­le­ri (tarih, doğru­la­ma türü ve sonu­cu, vb.)
 • Yetki­li ruhs­at­lan­dır­ma makamının ile­tişim bil­gi­ler­inin belirtilmesi
 • İzin pro­se­dürü­nün durumu
 • Fede­ral Ana­ya­sayı Koru­ma Dairesi’nin koru­ma sici­li arayü­zün­den alınan veriler
 • Bek­çi ve esna­fların tica­ret ve sanayi odaların­dan aldıkları yeter­li­lik ve eği­tim ser­ti­fi­kaları­na ilişkin veriler
 • Yerel yetki­li makamın ile­tişim bilgileri

Nöbe­t­çi def­ter­inin avan­ta­jları ve deza­van­ta­jları nelerdir?

Elbet­te koru­ma sici­li­nin bakımı zaman alıcı­dır. Bun­un­la bir­lik­te, elek­tro­nik bir kayıt ola­rak, daha önce ana­log (kağıt) süre­ç­le­rin diji­tal­leş­ti­ril­me­si ve uyum­laş­tırıl­masın­da yatan avan­ta­jlar da sunmaktadır.

Bun­lar koru­ma kay­dının önem­li avantajlarıdır:

 1. Nite­li­kle­rin kon­trolü: Güven­lik görev­li­si sici­li, güven­lik görev­li­ler­inin nite­li­kler­inin sis­te­ma­tik bir şekil­de kon­trol edil­me­si­ni sağlar, çün­kü güven­lik görev­li­ler­inin kayıt altı­na alına­bil­mele­ri için en azın­dan GewO § 34a’ya göre bir yeter­li­lik kanıt­la­maları gerekir.
 2. Müş­te­ri güven­liğiGüven­lik görev­li­si sici­li­ne kayıt, müşte­ri­le­re daha yük­sek bir güven­lik sevi­ye­si sağlar, çün­kü istih­dam edi­len güven­lik görev­li­ler­inin ince­len­diği­ni ve kali­fi­ye olduğunu bilirler.
 3. Hal­kın kor­un­ması: Bek­çi sici­li, gere­kli uzman­lığa ve kişi­sel güve­ni­lir­liğe sahip olma­yan kişi­le­rin güven­lik faa­li­y­et­le­ri­ni yürüt­me­si­ni engel­leye­rek kamu güven­liği­nin artırıl­ması­na yar­dımcı olur.
 4. Şef­faflıkGüven­lik görev­li­si sici­li, güven­lik görev­li­ler­inin nite­li­kle­ri ve güve­ni­lir­li­kle­ri hak­kın­da şef­faflık yara­tır ve böyle­ce sek­tö­re daha faz­la güven duyul­masını sağlar.
 5. İst­ism­arın en aza indi­ril­me­si: Bek­çi sici­li­ne kayıt, güven­lik hiz­met­ler­inin nite­lik­siz veya güve­ni­lir olma­yan kişi­ler (örneğin ilgi­li sabı­ka kay­dı olan kişi­ler) tarafın­dan kötüye kul­lanıl­masını azaltır.
 6. Yasal daya­nak ve bağlayıcı güç: Güven­lik görev­li­si sici­li, güven­lik görev­li­ler­inin eği­tim ve nite­li­kle­ri­ni stand­art­laş­tıran ve düzen­ley­en yasal düzen­le­mele­ri ele alır.
 7. Ver­im­li kon­trol­ler: Güven­lik görev­li­si sici­li, yetki­li makam­ların güven­lik şir­ket­ler­inin ve çalış­an­larının yasal gere­kli­li­k­le­re uyup uyma­dığını etkin bir şekil­de kon­trol etme­si­ni sağlar.
 8. Pro­fe­syo­nel gelişimBek­çi sici­li­ne kayıt bazen güven­lik görev­li­ler­inin mes­le­ki gelişi­mi­ni des­te­kler, çün­kü daha ile­ri eği­tim ve öğre­tim için teş­vik yaratır.
 9. Sek­törün güve­ni­lir­liği: Guard Regis­ter, kayıt­lı şir­ket­le­rin ve çalış­an­ların pro­fe­syo­nel­lik ve cid­di­y­e­t­i­nin altını çize­rek güven­lik sek­törü­nün güve­ni­lir­liği­ne kat­kı­da bulunur.
 10. Ver­im­li değişim Bil­gi­den: Bek­çi sici­li, ülke çapında­ki yetki­li­le­rin güven­lik güç­le­ri­yle ilgi­li bil­gi­le­ri hız­lı bir şekil­de paylaş­masını sağla­ya­rak işbir­liği ve ortak çalış­mayı geliştirir.

Bun­lar, koru­ma kütüğü­nün en büyük dezavantajlarıdır:

 1. İdari yük: Koru­ma sici­li­nin oluş­tur­ul­ması ve sür­dürül­me­si, hem yetki­li­ler hem de ken­di­le­ri­ni ve per­so­nel­le­ri­ni kay­det­tir­mek istey­en şir­ket­ler için belir­li bir mik­tar büro­kra­si ve ida­ri çalış­ma gerektirir.
 2. Mali­y­et­lerKoru­ma görev­li­le­ri sici­li­ne kayıt olmak mali­y­et­li­dir. Elbet­te, eği­tim, uzman muay­ene­si veya özel eği­tim­den geç­me­si gere­ken­ler için ön mali­y­et­ler var­dır — ancak bun­lar BWR olma­dan da gerekliydi.
 3. Pazar erişi­mi­nin kısıt­lan­ması: Yeter­li­lik ve kayıt gere­kli­li­kle­ri güven­lik sek­törü­ne yeni gire­cek potan­si­yel şir­ket­ler için paza­ra girişi zorlaştırabilir.
 4. Gecik­me­l­er: Kayıt baş­vu­ru­larının işle­me alın­ması ve güven­lik görev­li­si kim­li­kler­inin ver­il­me­si zaman ala­bi­lir, bu da güven­lik görev­li­ler­inin işe alın­masın­da gecik­mel­e­re yol açabilir.
 5. Kişi­sel ver­i­le­rin kor­un­ması: Güven­lik görev­li­si kay­dı güven­lik görev­li­le­ri hak­kın­da hassas bil­gi­ler içer­ir, bu neden­le ver­i­le­rin kötüye kul­lanım veya yet­ki­siz erişi­me karşı kor­un­ması önemlidir.
 6. İzl­eme çalış­ması: Koru­ma sici­li­nin etkin­liği­ni sağla­mak için yetki­li makam­ların düzen­li kon­trol­ler ve izle­me ted­bir­le­ri alması gerek­mek­te­dir ki bu da ek çalış­ma anlamı­na gelmektedir.
 7. İst­isn­al­ar ve boşlu­klar: Bazı dur­um­lar­da, güven­lik güç­le­ri veya şir­ket­ler kayıt zor­un­lu­luğunu atl­at­ma­ya çalışa­bi­lir veya kayıt sis­temi­nin etkin­liği­ni teh­li­keye ata­bil­ecek boşlu­klar­dan yararlanabilir.

Guard Regis­ter: Vizyon ve Gerçeklik

Avu­kat Jörg Zitz­mann, 1 Ocak 2019 tari­hin­de yürür­lüğe gire­cek olan koru­ma sici­li­ne ilişkin ola­rak Koru­ma ve güven­lik için Pod­cast arka plan. Sicil kay­dının başla­tıl­masının arka planı­na deği­ni­yor, bek­çi sici­li­nin tüc­carlar ve güven­lik per­so­neli için ne anla­ma gel­diği­ni, kimin sor­um­lu olduğunu, han­gi ver­i­le­rin top­lan­dığını ve inc­ele­me ve sicil kayıt­ları için mali­y­et­le­rin ne kadar yük­sek olduğunu açıklıyor:

(Kay­nak: Koru­ma ve güven­lik için Pod­cast / Jörg Zitzmann)

Özet

Gen­el ola­rak, koru­ma sici­li­nin deza­van­ta­jlar­dan çok avan­ta­jları olduğu söy­len­ebi­lir. Şef­faflık sağlar, özel güven­lik sek­törün­de güven­liği ve güve­ni artıra­bi­lir. Bir bek­çi kim­liği zaten ata­n­mış­sa, hem yeni bir iş ara­yan çalış­an­lar hem de güven­lik şir­ket­le­ri hız­lan­dırıl­mış elek­tro­nik işlem­ler­den yar­ar­lanır. Bun­un­la bir­lik­te, çalış­an­ların ilk oluş­tur­ul­ması ve doğru­lan­masının zaman alması, ülke çapın­da tek tip olma­yan mali­y­et­le­rin yanı sıra süre­kli veri bakımı gibi deza­van­ta­jlar da var­dır. Boşlu­klar da müm­kündür — öze­l­lik­le de görev­len­di­ri­len güven­lik per­so­neli­nin yerin­de fii­li kon­trol­leri nad­iren yapılıyorsa.

34a güven­lik görev­li­si ola­rak çalış­mak: Patron hiz­met­le­ri iptal ettiğin­de ne yapmalı?

34a güvenlik görevlisi olarak çalışmak: Patron hizmetleri iptal ettiğinde ne yapmalı?

Özel güven­lik sek­törün­de var­di­yalı çalış­ma, gece çalış­ması ve tatil gün­lerinde çalış­ma yay­gın çalış­ma koşul­ları­dır. Güven­lik görev­li­le­ri tesis­le­rin, etkin­li­kle­rin ve ins­an­ların güven­liği­ni sağla­mak için gen­el­lik­le zor­lu işler yaparlar. Ne yazık ki Bu sek­tör­de­ki ücret­ler gen­el­lik­le düşük ücret­li sek­tör­de­dir örneğin, ayrı bir güven­lik hiz­me­tin­de. Örneğin işver­enin önem­li bir söz­leş­meyi kay­bet­me­si nede­ni­yle beklen­me­dik bir şekil­de çalış­ma saat­le­ri kay­be­dilir­se ve bu neden­le (veya baş­ka neden­ler­le) aylık hedef çalış­ma saat­le­ri­ne ulaşılamaz­sa, 34a güven­lik görev­li­si ola­rak mali açı­dan ris­kli hale gele­bi­lir. Bu maka­le, çalış­ma gün­ler­inin iptal edil­me­si­ne yol açan neden­le­ri inc­ele­mek­te ve bir güven­lik çalışanı ola­rak sahip olun­an olasılıkları göstermektedir.

İşv­ere­ni­min beni daha az görev gününde görev­len­dir­mes­i­nin olası neden­le­ri nelerdir?

Önce­lik­le güven­lik şir­ke­t­i­nin bakış açısı da bu nokta­da kısa­ca ince­len­mel­i­dir. Görev lis­tesin­de daha az yer almanı­zın çoğu dur­um­da (umarım) kişi­sel ola­rak sizin­le bir ilgi­si yok­tur, ancak operasyo­nel neden­le­ri var­dır. Bun­lar işve­ren tarafın­dan şef­faf bir şekil­de açıklanır­sa ve siz de bun­ları anla­ya­bi­lir­se­niz, bu, sor­un­un her iki taraf­ça da des­te­klen­ebil­ecek bir çözümü için daha iyi bir başlan­gıç nok­tası sunar. Ancak bu duru­mun iş değişi­k­liği­ne ya da yeni bir iş ara­ma­ya başla­manı­za yol açması da müm­kündür. Ya da bel­ki “zayıf dönem” sade­ce kısa­dır ve bir son­ra­ki ay faz­l­a­dan çalışa­rak saat­le­ri tela­fi ede­bi­lir­si­niz veya işve­ren size baş­ka bir şekil­de uyum sağlayabilir.

İşte işver­eni­ni­zin çalış­ma saat­ler­ini­zi azalt­mak iste­me­s­i­nin on olası nedeni:

 1. Düşük müş­te­ri tale­bi: Güven­lik hiz­met­le­ri­ne daha az talep ola­bi­lir, bu da ihti­yaç duyu­lan adam-saat say­ısın­da azal­ma­ya yol açabilir.
 2. Eko­no­mik yavaşla­ma: Eko­no­mik duru­mun kötü­leşe­rek kay­nak kısıt­la­maları­na ve mali­y­et tas­ar­ruf­ları­na yol açmış olması mümkündür.
 3. İş stra­te­jis­in­de­ki değişi­k­li­k­ler: İşv­ere­nin­iz iş stra­te­ji­si­ni değiş­tir­miş ola­bi­lir, bu da insan kay­nakların­da bir ayar­la­ma­ya yol açabilir.
 4. Per­so­nel rotasyo­nu: Tüm per­so­n­ele çalış­ma fır­sa­tı ver­mek ve çalış­ma saat­le­ri­ni daha adil bir şekil­de dağıt­mak için per­so­nel rotasyo­nu yapılabilir.
 5. Yeni tekno­lo­ji­ler veya otom­asyon: The Yeni tekno­lo­ji­le­rin veya oto­ma­tik sis­tem­le­rin tanı­tıl­ması daha az çalışa­na ihti­yaç duyul­ması­na yol açabilir.
 6. Mev­sim­sel dal­ga­lan­ma­lar: Çalış­ma saat­le­ri, örneğin belir­li aylar­da daha az güven­lik per­so­neli­ne ihti­yaç duyul­ması gibi mev­sim­sel dal­ga­lan­mala­ra tabi olabilir.
 7. Müşte­ri­ler­le yapılan söz­leş­mel­er­de­ki değişi­k­li­k­ler: Müşte­ri­ler­le yapılan söz­leş­mele­rin değiş­miş olması ve bun­un iş hacmin­de bir azal­ma­ya yol açması mümkündür.
 8. Yasal kısıt­la­ma­lar: Çalış­ma saat­le­ri için aza­mi sınırlar veya var­di­ya­lar arasında­ki din­len­me sürele­ri gibi (yeni) yasal kısıt­la­ma­lar ola­bi­lir. Ya da mev­cut gere­kli­li­k­ler (örneğin Çalış­ma Saat­le­ri Yasası) artık daha iyi takip edilmektedir.
 9. Şir­ket tatil­le­ri veya mev­sim­sel şir­ket molalarıİşv­ere­nin­iz, şir­ket tatil­le­ri veya mev­sim­sel tatil­ler (müşte­ril­erden gelen) gibi belir­li dönem­ler­de çalış­ma saat­le­ri­ni azalt­ma­ya karar ver­miş ola­bi­lir. Ayrı­ca, örneğin Covid sal­gını sek­tör­de geçi­ci çal­kan­tıla­ra neden olmuştur. 
 10. Şir­ket içi yen­i­den yapı­lan­dır­ma: İşv­ere­nin­iz, çalış­ma saat­ler­inin ve kay­nak tah­sis­i­nin yen­i­den değer­len­di­ril­me­si­ne yol aça­cak bir iç yen­i­den yapılan­ma gerçekleştirebilir.

İşv­ere­nim beni daha az işe ata­r­sa ne gibi seçe­ne­kle­rim var?

Elbet­te bir ya da iki saat için tar­tış­ma­ya değ­mez. Ancak, yüz­de 20, 30, 40 veya daha faz­la saat kay­bı büyük bir mes­el­e­dir, çün­kü siz de geçi­mi­ni­zi sağla­mak zor­und­asınız. Patro­nunuz sizi görev lis­tesin­den çıkarır­sa, nor­mal­den çok daha az var­di­ya­ya ata­r­sa ve saat­ler­ini­zi alamaz­sanız — o zaman aşağı­da­ki seçe­ne­kle­re sahipsiniz:

 1. İş söz­leş­me­si­ni kon­trol edin!
  Bu en önem­li nokt­a­dır. Kural ola­rak, belir­leyici olan iş söz­leş­me­niz­de ne kar­ar­laş­tırıl­dığı­dır. Örneğin, “tam zaman­lı” yazıyor­sa, işve­ren sizi buna göre istih­dam etmek­le yüküm­lü­dür. Tam zaman­lı ile ney­in kas­t­edil­diği gen­el­lik­le ilgi­li top­lu iş söz­leş­me­sin­de düzen­le­nir. Gen­el­lik­le belir­li bir saat say­ısı da kar­ar­laş­tırılır. Örneğin, iş söz­leş­me­niz­de ayda 170 saat öngörül­düy­se, bu saat say­ısı­na uyul­malı­dır (örneğin hastalık nede­ni­yle küçük dal­ga­lan­ma­lar dışında).
 2. Görev lis­tesi­ne bakın!
  Güven­lik hiz­met­lerinde, örneğin fabri­ka güven­liğin­de, görev plan­la­ması gen­el­lik­le sab­it bir var­di­ya rit­mi teme­lin­de yapılır. Bu şekil­de, kaba­ca önce­den plan­la­ma yap­mak müm­kündür — tabii ki belir­li bir belir­siz­lik derece­si­yle (örneğin, son­su­za kadar süre­cek tatil plan­la­ması nede­ni­yle). Ancak, bir son­ra­ki ayın ger­çek nöbet lis­tesi belir­leyici­dir: Örneğin 20 var­di­ya belir­ti­li­yor­sa, bu say­ı­da var­di­ya­da çalış­ma hak­kınız var­dır. Bir görev lis­tesi yayın­lan­dık­tan son­ra, ancak çalış­an­la­ra danışıl­dık­tan son­ra tekrar değiştirilebilir.
 3. Diya­log arayın ve aktif ola­rak iş per­form­an­sı sun­un!
  Bir­çok şey ile­tişim yoluy­la açıklığa kavuş­turula­bi­lir. Ami­ri­niz­le kon­uş­ma­ya ve bir uzlaş­ma­ya var­ma­ya çalışın. Önem­li: Değişi­k­li­kle­ri kabul etme­diği­ni­zi bild­irin ve iş per­form­an­sını­zı açık­ça sun­un! İşv­ere­nin­iz mev­cut iş söz­leş­me­si­ne göre size iş ver­mek­le yüküm­lü­dür, siz de söz­leş­meye göre iş per­form­an­sını­zı sunarsınız. 
 4. İşv­ere­nin­iz tep­ki ver­mi­yor mu? Yazılı bir hatırl­at­ma gön­de­rin!
  Yukarı­da belir­ti­len husus­lar hak­kın­da işver­eni­ni­zi yazılı ola­rak bil­gi­lend­irin. Kanı­tınız olması için yazılı form önem­li­dir. Patro­nunuz için bir son tarih belir­ley­in, ancak kibar ve işbir­li­k­çi olma­ya devam edin. Sonu­ç­ta, gen­el­lik­le işver­eni­niz için çalış­ma­ya devam etmek istersiniz.
 5. Hiç­bir şey işe yaramaz­sa: şikay­et edin!
  Her şey başarısız olur­sa, işve­ren tep­ki ver­mez­se ve görüş­me­l­er (muh­te­melen işye­ri tem­sil­ci­liği ile de) sonuç ver­mez­se, tek seçe­nek iş mah­ke­me­sin­de yasal işlem başlatmaktır.

Avu­kat Jörg Zitz­mann, davanın ger­çe­kle­ri­ni şu şekil­de güzel bir şekil­de sun­muş­tur Güven­lik Akademisi’nin You­Tube kanalı:

Sınav soru­larını ve ceva­plarını ezber­le­mek: 34a sına­vını geç­mek için yeter­li mi?

Sınav sorularını ve cevaplarını ezberlemek: 34a sınavını geçmek için yeterli mi?

Tica­ret, Sanayi ve Tica­ret Düzen­le­me Yasası’nın (Gewer­be­ord­nung) 34a mad­de­si uyarın­ca bek­çi­lik mes­leğin­de uzman­lık bil­gi­si sına­vı, bu alan­da mes­leğe giriş için önem­li bir ön koşul­dur. Bu sınav, baş­vu­ru sahip­ler­inin ins­an­ların güven­liği­ni ve mall­arın kor­un­masını garan­ti altı­na almak için gere­kli bil­gi­ye sahip olmalarını sağla­mayı amaçlamaktadır.
Bu bağlam­da, sına­vın içe­riği­ni der­in­le­me­si­ne inc­ele­me­den sade­ce olası tüm sınav soru­larını ve ceva­plarını ezbe­re öğren­me­nin man­tıklı olup olma­dığı soru­su orta­ya çıkmaktadır.

Sınav soru­ları: Teo­ri ve uygulama

Soru yok — 34a sinav soru­la­ri i̇le öğren­mek bi̇rçok avan­taj sun­uyor. Sınav­da dur­um­sal soru­lar da yer ala­bil­eceğin­den, sınav soru­larının ve ceva­plarının salt ezber­len­me­si bu bağlam­da uygun bir hazır­lık yön­te­mi değil­dir. Bu durum öze­l­lik­le sına­vın söz­lü bölü­mün­de geçer­li­dir. Buna ek ola­rak, far­klı konu alan­ları arasında­ki bağlan­tıları anla­mak ve bun­ları somut pra­tik vakala­ra uygu­la­ya­bil­mek önem­li­dir. Yüzey­sel hazır­lık, bazı adayların sına­vı geç­me­si­ne ancak bil­gi­le­ri­ni pra­tik­te uygu­la­ya­ma­ması­na yol aça­bi­lir. Bun­un­la bir­lik­te, kural ola­rak, sade­ce ezbe­re öğre­ni­len ve içe­riğe ilişkin ger­çek bir anlayış kazanıl­ma­yan dur­um­lar­da da sına­vı geç­mek zorlaşmaktadır.

Zor­lu­klar

Ayrı­ca, sade­ce yasal temel­le­ri ve ilgi­li yönet­me­li­kle­ri bil­mek değil, aynı zaman­da mes­leğin psi­ko­lo­jik ve ile­tişim­sel yön­le­ri­ni anla­mak da önem­li­dir. Sonu­ç­ta, özel güven­lik görev­li­le­ri yal­nız­ca teh­li­kele­ri fark edip savuş­tur­ma­k­la kal­m­amalı, aynı zaman­da geri­li­mi azalt­ma tekni­kle­ri­ni uygu­la­ya­bil­me­li ve zor dur­um­lar­la başa çıka­bil­mel­i­dir. Bu aynı zaman­da etki­li ile­tişim kur­mayı ve çatış­maları çöz­meyi de içer­ir. Elbet­te bura­da rol oyna­yan sade­ce öğren­me içe­riği değil, her şey­den önce mes­le­ki deney­im ve örneğin bir hazır­lık kur­su çer­çe­ve­sin­de veya deney­im­li mes­lek­taşlar­la değişim yoluy­la deney­im akt­arımı­dır. Bu ara­da, 34a mes­le­ki yeter­li­lik sına­vının huku­ki konu­ları­na odaklanılm­akt­a­dır. Ceza huku­ku veya mede­ni hukuk gibi konu­lar Yazılı sınav­da iki kez ağır­lık­lan­dırılır. Daha son­ra güven­lik hiz­me­tin­de çalışır­ken yasal bil­gi­siz­liğin ris­klerinden bah­set­mek yeri­ne, burad­aki yasal mes­eleyi anla­ya­rak her­han­gi bir nok­tayı hafif­çe orta­da bırak­ma­mak gerekir.

Sınav içe­riği­nin anlaşılması

Sınav adayları sına­vın içe­riği­yle yoğun bir şekil­de ilgi­len­me­li ve daha derin bir anlayış kaz­an­ma­ya çalış­malı­dır. Sade­ce ger­çe­kler­le değil, aynı zaman­da öğren­di­kler­inin bağlam­ları ve anlam­larıy­la da ilgi­len­mel­id­ir­ler. Bunu yap­manın bir yolu da sına­va hazır­la­nan veya hali­ha­zır­da sek­tör­de çalışan diğer kişi­ler­le kon­uşm­ak­tır. Pra­tik deney­im de anlayışı der­in­leş­tir­meye ve öğre­ni­len­le­ri uygu­la­ma­ya yar­dımcı ola­bi­lir. Gen­el ola­rak tav­si­ye edi­len­ler Kita­plar, çevri­mi­çi kurs­lar ve sınıf eği­ti­miKurs, sade­ce test soru­ları ve çözüm­le­ri ile çalış­mak yeri­ne bir bağlam sağla­mak üze­re tas­ar­lan­mış­tır. Vaka çalış­maları­na dayalı açıkla­ma­lar, öze­l­lik­le huku­ki konu­ların anlaşıl­ması­na önem­li bir kat­kı sağlayabilir.

Sonuç

Öze­t­le, sına­vın içe­riği­ni der­in­le­me­si­ne inc­ele­me­den sade­ce olası tüm sınav soru­larını ve ceva­plarını ezber­le­mek man­tıklı değil­dir. Bun­un yeri­ne, adaylar sına­vın içe­riği­yle yoğun bir şekil­de ilgi­len­me­li ve daha derin bir anlayış kaz­an­ma­ya çalış­malı­dır. Bu, sade­ce sına­vı geç­mele­ri­ne değil, aynı zaman­da bil­gi­le­ri­ni pra­tik­te uygu­la­ya­bil­mele­ri­ne ve özel güven­lik sek­törün­de başarılı bir şekil­de çalış­maları­na yar­dımcı olabilir.

34a sına­vı için sınav soru­ları ile öğren­me­nin avan­ta­jları şunlardır

34a sınavı için sınav soruları ile öğrenmenin avantajları şunlardır

Sınav soru­ları ile öğren­me, bir­çok öğren­ci tarafın­dan belir­li konu­lard­a­ki anlayışlarını ve bil­gi­le­ri­ni geliş­tir­mek için kul­lanılan kanıt­lan­mış bir yöntemdir. 

34a’ya sınav soru­larıy­la hazır­lan­mak neden mantıklı?

Sınav soru­larını yanıt­lar­ken, mate­rya­li ne kadar iyi anla­dığını­za dair geri bil­di­rim alır­sınız ve bil­gi­ni­zi geliş­tir­mek için öze­l­lik­le zor kısım­lar üzerinde çalışa­bi­lir­si­niz. Anlayışınız­da­ki boşlu­kları belir­ley­e­bi­lir ve bun­ları hede­fley­e­bi­lir­si­niz. Düzen­li geri bil­di­rim saye­sin­de, süre­kli ola­rak geliş­tiği­niz­den emin ola­bi­lir ve iler­le­me­ni­zi takip ede­bi­lir­si­niz.
Sınav soru­larıy­la öğren­me­nin bir diğer avan­ta­jı da öğren­me içe­riği­yle daha derin bir bağ kur­ul­ması­dır. Sınav soru­larını yanıt­lar­ken, kişi­nin içe­rik­le daha yoğun bir şekil­de ilgi­len­me­si ve far­klı konu­lar arasın­da bağlan­tılar kur­ması gere­kir. Bil­giyi daha der­in­le­me­si­ne ince­leye­rek, konu hak­kın­da daha derin bir anlayış kazanıla­bi­lir. Bil­giyi tekrar ede­rek ve uygu­la­ya­rak hafı­za geliş­ti­ri­lir. Bir kon­uyu yoğun bir şekil­de çalış­tığınız­da ve öğren­di­kler­ini­zi aktif ola­rak uygu­la­dığınız­da, hafı­zanız­da daha iyi kalır.
Sınav soru­ları ayrı­ca dik­ka­ti öğren­me mate­rya­li­nin en önem­li yön­le­ri­ne odaklar ve ilgi­siz bil­gi­le­rin elen­me­si­ne yar­dımcı olur. İlg­ili bil­gi­le­re odaklanıl­dığın­da, bey­in bu bil­gi­le­ri daha iyi özüm­sey­e­bi­lir ve işley­e­bi­lir. Bu da öğren­me mate­rya­li­nin daha iyi anlaşıl­masını sağlar.
Sınav soru­larıy­la öğren­me­nin en önem­li fay­d­aların­dan biri de sınav duru­mun­un simü­le edil­me­si­dir. Bu aynı zaman­da sınav kay­gısını azalt­ma­ya da yar­dımcı ola­bi­lir. Sınav kay­gısı, ger­çek­te gös­ter­ebil­eceği­niz­den daha kötü bir per­form­ans gös­ter­me­ni­ze neden ola­bil­eceğin­den, öğren­me­nin önünde önem­li bir engel ola­bi­lir. Sınav soru­ları üzerinde pra­tik yapa­rak, soru tür­le­ri­ne ve sınav süre­ci­ne daha faz­la uyum sağla­ya­bi­lir­si­niz. Bu, sınav kay­gısını azalt­ma­ya ve özgü­ve­ni artır­ma­ya yar­dımcı olabilir.

Sınav soru­ları ile öğren­me­nin diğer avantajları

Sonuç

Gen­el ola­rak, sınav soru­ları ile öğren­me bir­çok avan­taj sunar. Öğren­me içe­riği­nin anlaşıl­masını geliş­tir­meye, hafı­zayı güç­len­dir­meye ve sınav kor­kusunu azalt­ma­ya yar­dımcı olur. Düzen­li geri bil­di­rim ve hedef­li pra­tik saye­sin­de, öze­l­lik­le zor kısım­lar üzerinde çalışa­bi­lir ve iler­le­me­ni­zi takip ede­bi­lir­si­niz. Sınav soru­ları ile öğren­me, sınav­la­ra hazır­lan­manın ve sınav­lar­da başarılı olmanın etki­li bir yolu­dur. Bu neden­le sınav soru­larıy­la sına­va hazır­lan­mak, IHK sına­vını başarıy­la geç­me­de önem­li bir faktör­dür. 34a sına­vını geç­mek için ezber­le­mek neden tek başı­na yeter­li değil­dir? bu blog yazısın­da daha faz­lasını öğrenin.

İpucu: You­Tube’­da sınav soruları

Özel güven­lik görev­li­le­ri için baş­vu­ru ipu­çları: Nasıl başarılı bir şekil­de başvurulur!

Özel güvenlik görevlileri için başvuru ipuçları: Nasıl başarılı bir şekilde başvurulur!

Güven­lik görev­li­le­ri özel güven­lik sek­törün­de önem­li bir rol oynar ve gen­el­lik­le müşte­ri­ler ve ziya­re­t­çi­ler için ilk temas nok­tası­dır. Eğer yeni bir iş ara­yan bir güven­lik görev­li­siy­sen­iz, başarılı bir baş­vu­ru başarı ile başarısız­lık arasında­ki far­kı yara­ta­bi­lir. İşg­ücü piya­sasında­ki durum nede­ni­yle şan­sınız olduk­ça yük­sek­tir. Buna aynı zaman­da çalışan piya­sası da deni­yor — yani: mev­cut boş pozisyon­lar için nere­dey­se yeter­li say­ı­da kali­fi­ye baş­vu­ru var. Elbet­te eği­ti­mi­niz ve ist­ediği­niz iş yeri gibi bazı faktör­le­re bağlı ola­rak pren­sip­te iyi bir seçim şan­sınız var!

Bu maka­le­de, özel güven­lik sek­törün­de haya­li­niz­de­ki işe nasıl başarılı bir şekil­de baş­vu­ra­cağınız ve bula­cağınız konu­sun­da size ipu­çları ve tav­si­ye­ler vereceğiz.

Özel güven­lik sek­törün­de­ki güven­lik görev­li­le­ri için 10 baş­vu­ru ipucu

 1. Anlam­lı bir ön yazı oluşturun

Ön yazı, potan­si­yel bir işve­ren üzerinde bırak­tığınız ilk izle­nim­dir. Deney­imi­ni­zi, bece­ri­ler­ini­zi ve moti­vasyo­nunu­zu vur­gu­la­yan güçlü bir ön yazı oluş­tur­mak için zaman ayır­manız önem­li­dir. Ön yazıyı şir­ke­te ve ilan edi­len güven­lik işi­ne göre uyar­la­dığınız­dan ve şir­ket ve faa­li­y­et­le­ri hak­kın­da bil­gi edin­diği­niz­den emin olun.

 1. Özge­ç­mişi­ni­zi güncelleyin

CV’niz en önem­li baş­vu­ru bel­ge­niz­dir ve iş deney­imi­ni­zi, bece­ri­ler­ini­zi ve nite­li­kler­ini­zi ser­gi­le­mel­i­dir. Baş­vu­ru yap­ma­dan önce CV’nizi gün­cel­ley­in ve anlaşılır ve kolay okunur olduğun­dan emin olun. Önem­li bil­gi­le­ri vur­gu­la­mak için mad­de işa­ret­le­ri ve net biçim­len­dir­me kul­lanın. Ayrı­ca han­gi eği­tim ve ser­ti­fi­kaları tamam­la­dığını­zı ve güven­lik sek­törün­de ne gibi deney­im­ler yaşa­dığını­zı da ekley­in. Yet­kin­lik ser­ti­fi­kalarını­zı, refer­ans­larını­zı ve tüm eği­tim ser­ti­fi­kalarını­zı sağlayın. Ekle­mey­in Sah­te bel­ge­ler ve sizi pro­fe­syo­nel bir doğru ifa­de.

 1. Bece­ri­ler­ini­zi ve deney­imi­ni­zi vurgulayın

Bir güven­lik görev­li­si ola­rak, teh­li­keli dur­um­ları hız­lı bir şekil­de fark ede­bil­me­li ve bun­la­ra uygun şekil­de tep­ki ver­e­bil­me­li­si­niz. Baş­vu­ru­nuz­da, güven­lik alanında­ki bece­ri ve deney­imi­ni­zi vur­gu­layın ve ile­tişim, çatış­ma çöz­me ve geri­li­mi azalt­ma alan­larında­ki yet­kin­li­kler­ini­zi öne çık­ar­ma­ya özen gös­te­rin. Ancak, örneğin bir güven­lik çalışanı ola­rak geç­miş­te­ki başarılarını­zı eks­an­trik bir şekil­de anlata­rak abartmayın!

 1. Mül­a­kat için hazır­lıklı olun

Mül­a­kat, en iyi yön­ler­ini­zi gös­ter­me ve işver­eni bece­ri­ler­iniz konu­sun­da ikna etme şan­sınız­dır. Şir­ket hak­kın­da bil­gi edi­nerek, soru­lar hazır­la­ya­rak ve vereceği­niz ceva­pları düşü­nerek mül­a­ka­ta hazır­lanın. Mül­a­kat için zamanın­da ve iyi hazır­lan­mış olduğu­nuz­dan ve nite­li­kler­ini­zi ve deney­imi­ni­zi net bir şekil­de sun­duğu­nuz­dan emin olun.

 1. Pozi­tif ve özgü­ven­li kalın

Bir güven­lik görev­li­si ola­rak olum­lu ve kendin­den emin görün­me­niz önem­li­dir. Bece­ri­ler­ini­ze ve deney­imi­ni­ze güven­in ve potan­si­yel işver­eni­ni­ze iş için en iyi seçim olduğu­nu­zu ile­tin. Baş­vu­ru süre­ci boy­un­ca pro­fe­syo­nel ve kibar olun ve olum­lu bir izle­nim bırak­tığınız­dan emin olun. Bu nokta­da, lüt­fen eski veya önce­ki işver­eni­ni­zi kötü­le­mey­in. Bu iyi bir izle­nim bırak­maz ve özel güven­lik sek­törün­de­ki yöne­tim kadro­su gen­el­lik­le düşündüğü­nüz­den daha iyi bağlan­tıla­ra sahiptir!

 1. Ağını­zı kullanın

Potan­si­yel işver­en­le­ri bul­mak ve açık pozisyon­lar hak­kın­da bil­gi edin­mek için pro­fe­syo­nel ağını­zı kul­lanın. Eski mes­lek­taşlarınız­la, amir­ler­iniz­le ve güven­lik sek­törün­de­ki diğer kişi­ler­le kon­uşun ve açık pozisyon­lar hak­kın­da tav­si­ye veya bil­gi istey­in. Lin­ke­dIn veya XING gibi çevri­mi­çi plat­form­lar da potan­si­yel işver­en­le­ri bul­manı­za ve bağlan­tılar kur­manı­za yar­dımcı ola­bi­lir. Ora­da tekli­f­le­re açık olduğu­nu­zu da belir­te­bi­lir­si­niz. Bazen iş bul­ma konu­sun­da yar­dımcı ola­bil­ecek kel­le avcıları da ile­tişi­me geçebilir.

 1. Esnek ve yeni zor­lu­kla­ra açık olun

Özel güven­lik sek­törün­de, far­klı bece­ri ve deney­im gerek­ti­ren çeşit­li görev­ler ve pozisyon­lar var­dır. Esnek ve yeni zor­lu­kla­ra açık olun ve diğer pozisyon­lar veya görev­ler için uygun olup olma­dığını­zı kon­trol edin. Bece­ri­ler­ini­zi ve deney­imi­ni­zi baş­ka bir pozisyon­da daha iyi kul­lana­bi­lir veya yeni bir mey­dan oku­may­la ilgilenebilirsiniz.

 1. Ken­di­ni­zi pro­fe­syo­nel­ce tanıtın

Bir güven­lik görev­li­si ola­rak, şir­ke­tin önde gelen kişi­sis­i­niz ve bu neden­le ken­di­ni­zi pro­fe­syo­nel bir şekil­de sun­malısınız. İş görüş­melerinde veya diğer pro­fe­syo­nel ortam­lar­da uygun kıya­fet­ler giy­diği­niz­den ve bakım­lı bir izle­nim bırak­tığınız­dan emin olun. Ayrı­ca beden dili­ni­ze ve görünüşü­nü­ze dik­kat edin ve kibar ve pro­fe­syo­nel bir şekil­de ile­tişim kur­duğu­nuz­dan emin olun.

 1. Yük­sek tale­p­ler­den çekinmeyin

En faz­la 20 yıl ve 10 yıl­lık mes­le­ki deney­im — tabii ki bu müm­kün değil. İşv­ere­nl­er gen­el­lik­le iş ilan­ların­da olduk­ça faz­la gere­kli­lik yazarlar. Bun­dan kork­mayın, ancak bir şar­tı (henüz) karşılamıyor­sanız dürüst olun. Yeni işi­niz­de hala deney­im kaz­ana­bi­lir, yaban­cı dil bece­ri­ler­ini­zi ek kurs­lar ala­rak (örneğin yetişkin eği­tim mer­kezin­de) geliş­ti­re­bi­lir ve kaçır­dığınız ek eği­tim­le­ri tela­fi ede­bi­lir­si­niz. İşv­ere­nl­er gen­el­lik­le düşündüğü­nüz­den daha esnek­tir, öze­l­lik­le de iyi bir (insa­ni) uyum söz konusuysa!

 1. Gözü­nü­zü top­tan ayır­mayın ve aksi­li­k­ler­den korkmayın!

İlk baş­vu­ru­nuz­da doğru­dan bir başarı elde etmek ve haya­li­niz­de­ki işe gir­mek kurald­an ziya­de istis­na­dır. İlk baş­vu­ru­nuz­da başarılı olamaz­sanız kork­mayın, baş­ka bir yer­de tekrar deney­in. Neden kısa lis­teye gire­me­diği­niz konu­sun­da açık geri bil­di­rim iste­mek veya baş­vu­ru bel­ge­ler­ini­zin de göz­den geçi­ril­ip opti­mi­ze edil­diği pro­fe­syo­nel bir baş­vu­ru eği­ti­mi almak gen­el­lik­le yar­ar­lı olur. İş por­tall­arında­ki ilgi­li iş ilan­ları­na abo­ne olun. Böyle­ce ara­ma yarı­çapınız­da yeni boş pozisyon­lar orta­ya çık­tığın­da oto­ma­tik ola­rak bilgilendirileceksiniz.

Sonuç

Özel güven­lik sek­törün­de başarılı bir baş­vu­ru zaman, çaba ve bağlılık gerek­tir­ir. Baş­vu­ru­nu­zu opti­mi­ze etmek ve haya­li­niz­de­ki işi bul­mak için yukarı­da­ki ipu­çlarını kul­lanın. Dik­ka­ti­ni­zi toplayın ve eği­ti­mi­ni­ze devam edin. İş tekli­f­le­ri­ni karşılaş­tırın ve ken­di­ni­zi müm­kün olan en iyi şekil­de sat­ma­ya çalışın. Ken­di­niz­den emin, esnek ve pro­fe­syo­nel olun ve potan­si­yel işver­eni­ni­ze bu iş için mükem­mel bir seçim olduğu­nu­zu gösterin.

Alman­ya’­da Özel Güven­lik Sek­törü­nün Gele­ceği: İns­an mı Maki­ne mi?

Almanya'da Özel Güvenlik Sektörünün Geleceği: İnsan mı Makine mi?

Özel güven­lik sek­törü Alman­ya’­da önem­li bir eko­no­mik sek­tör­dür ve çok say­ı­da kişi­ye istih­dam sağlam­akt­a­dır. 2022 yılın­da Alman­ya’­da özel güven­lik sek­törün­de yaklaşık 5.700 bek­çi ve güven­lik şir­ke­tin­de çalışan toplam 260.000’in biraz altın­da çalışan var­dı. Bun­lar kay­da değer rakam­lar. Özel güven­lik, belir­li alan­lar­da eski­den tama­men dev­le­te ait olan görev­le­ri gide­rek daha faz­la üst­len­mek­te ve böyle­ce kıs­men kamu güven­liği ve düze­ni alanın­da da önem­li bir oyun­cu hali­ne gelmektedir.

Peki özel güven­lik gele­cek­te nasıl gelişe­cek? İns­an güven­lik görev­li­ler­inin yeri­ni gide­rek maki­ne­ler mi ala­cak? Yoksa ins­an­lar gele­cek­te de güven­lik sek­törün­de önem­li bir rol oyna­ma­ya devam mı ede­cek? Bu yazı­da Alman­ya’­da özel güven­lik sek­törü­nün gele­ceği­ne bir göz atıyoruz.

Özel güven­lik sek­törün­de ins­an­ların rolü

İns­an güven­lik per­so­neli­nin maki­ne­le­re göre bir­çok avan­ta­jı var­dır. İns­an eylem­le­ri­ni daha hat­a­sız bir şekil­de ata­ya­bi­lir ve uygun şekil­de tep­ki ver­e­bi­lir­ler. Teh­li­keli dur­um­ları daha iyi değer­len­di­re­bi­lir ve uygun şekil­de hare­ket ede­bi­lir­ler. Öngörü­le­mey­en olayla­ra tep­ki ver­me ve esnek davr­an­ma yete­neği­ne sahiptir­ler. Öze­l­lik­le empa­ti, anlayış ve kişi­ler arası ile­tişi­min önem­li olduğu dur­um­lar­da insan güven­lik per­so­neli­nin yeri doldurulamaz.

Ayrı­ca, güven­lik sek­törün­de oto­ma­tik­leş­ti­ril­me­si zor olan bazı faa­li­y­et­ler var­dır. Örneğin, ins­an­ları izle­mek ve kim­lik bel­ge­le­ri­ni kon­trol etmek yük­sek düzey­de uzman­lık, deney­im ve empa­ti gerek­tir­ir. Bu faa­li­y­et­ler aynı zaman­da eleş­ti­rel düşün­me, pro­blem çöz­me ve karar ver­me gibi şu anda maki­ne­ler tarafın­dan tam ola­rak üst­le­ni­le­mey­en biliş­sel bece­ri­ler de gerektirmektedir.

Özel güven­lik sek­törün­de maki­ne­le­rin rolü

Bun­un­la bir­lik­te, güven­lik sek­törün­de maki­ne­ler tarafın­dan des­te­klen­ebil­ecek faa­li­y­et­ler de var­dır. Örneğin, binaları ve hal­ka açık yer­le­ri izle­mek için kame­ra­lar ve diğer teknik cihaz­lar kul­lanıla­bi­lir. Kayıt­lar, teh­li­keli dur­um­ları tanı­mak ve bun­la­ra tep­ki ver­mek için insan güven­lik görev­li­le­ri tarafın­dan ana­liz edi­le­bi­lir. Ancak kay­de­di­len görün­tü mate­rya­li­ni doğru­dan bir bil­gi­sayar yar­dımıy­la değer­lend­iren ve gerek­tiğin­de alarm çalan sis­tem­ler kit­le­ler için daha hız­lı ve güvenilirdir.
İlk oto­ma­tik sis­tem­ler, örneğin erişim kon­trolü alanın­da, uzun yıl­lar önce zaten mev­cut­tu. Dedek­tör­ler­le dona­tıl­mış ve örneğin depo­lar­da tam oto­ma­tik ola­rak devri­ye gezen bek­çi robot­ları da bir süre­dir kul­lanılm­akt­a­dır. Dro­ne tekno­lo­ji­si özel güven­lik sek­törün­de­ki uygu­la­ma­lar için de gide­rek daha popü­ler hale geli­yor — örneğin alarm taki­bi veya doğru­la­ma söz konu­su olduğun­da. Ancak bura­da yasal engel­ler hala olduk­ça yük­sek­tir ve gen­el­lik­le uygu­la­ma­da kul­lanıl­masını engellemektedir.

Buna ek ola­rak, yapay zeka ve maki­ne öğren­imi gibi tekno­lo­ji­ler büyük mik­tar­da ver­i­de­ki kalı­pları ve anor­mal­li­kle­ri tespit etmek için kul­lanıla­bi­lir. Bu şekil­de, güven­lik güç­le­ri potan­si­yel teh­dit­le­re karşı erken bir aşa­ma­da uyarıla­bi­lir ve buna göre tep­ki verebilir.

Özel güven­lik sek­törü­nün geleceği

Maki­ne­le­rin insan güven­lik görev­li­ler­inin yeri­ni tama­men alması pek olası değil­dir. İnsa­nl­ar güven­lik sek­törün­de önem­li bir rol oyna­ma­ya devam ede­cek­tir. Ancak maki­ne­ler gide­rek daha önem­li bir rol oyna­ya­cak ve belir­li faa­li­y­et­ler­de insan güven­lik görev­li­le­ri­ni des­te­kleye­cek­tir. Özel güven­lik şir­ket­le­ri bu değişi­k­li­k­le­re uyum sağla­malı ve gele­ceğin tale­p­le­ri­ni karşıla­mak için per­so­neli­ni buna göre eğit­me­li ve geliştirmelidir.

Sonuç

Alman­ya’­da özel güven­lik sek­törü­nün gele­ceği, insan emeği ile maki­ne­le­rin yete­ne­kler­inin bir ara­ya gel­me­si­yle şekil­le­n­e­cek. İnsa­nl­ar değiş­ti­ril­meye­cek, ancak daha da gelişe­cek ve diğer faa­li­y­et­le­ri dev­ralacak. Bu da görev­ler­de bir değişim ola­cağı anlamı­na geli­yor. Algı görev­le­ri büyük ölçü­de maki­ne­ler tarafın­dan üst­le­ni­le­bi­lir­ken, özel güven­lik güç­le­ri gide­rek daha zor­lu diğer görev­le­ri üstlenecektir.

34a-Hazır­lık: Han­gi öğre­tim şekli sizin için en iyisidir?

34a-Hazırlık: Hangi öğretim şekli sizin için en iyisidir?

Han­gi öğre­tim şekli sizin için en iyisi?

Aşağı­da­ki maka­le­de, Sach­kunde­prüf­ung § 34a GewO’ya hazır­lan­mak için avan­taj ve deza­van­ta­jlarıy­la bir­lik­te çeşit­li öğren­me seçe­ne­kle­ri­ni öner­mek isti­yo­rum — bir konuk maka­le Güven­lik Guru­su.

Önden öğre­tim

Ders­ler bir aka­de­mi­de, gen­el­lik­le tam gün ola­rak yapılır.
Yapı­lan­dırıl­mış bir sınıf ortamın­da, öğren­ci­ler için bir öğre­tim görev­li­si­nin bil­gi aracısı rolü­nü üst­len­diği bir öğren­me duru­mu yara­tılır. Öğret­men, öğren­ci­le­rin öğren­me­si­ni kolaylaş­tır­mak için far­klı öğren­me yön­tem­le­ri kul­lana­bi­lir. Bun­lar arasın­da ders­ler, tar­tış­ma­lar, grup çalış­maları, göste­ri­ler veya deney­ler yer ala­bi­lir. Sınıfta öğren­ci­ler doğru­dan soru sora­bi­lir ve öğre­tim görev­lisin­den veya sınıf arka­daşların­dan geri bil­di­rim ala­bi­lir, bu da öğren­me mate­rya­li­nin anlaşıl­masını geliş­tir­ir. Sınıflar, öğren­ci­ler bir­lik­te çalışıp öğren­di­k­çe sosy­al bece­ri­le­ri ve işbir­liği­ni teş­vik etme fırs­at­ları da sağlayabilir.

Çevri­mi­çi dersler

Çevri­mi­çi öğre­tim gel­en­ek­sel öğre­time ben­zer, ancak inter­net üzerinden ger­çe­kleşir. Eğit­men, öğren­ci­le­rin öğren­me­si­ni kolaylaş­tır­mak için çeşit­li diji­tal ara­çlar kul­lanır. Diji­tal ara­çla­ra örnek ola­rak görün­tülü ve ses­li soh­bet, çevri­mi­çi kurs­lar, öğren­me plat­form­ları, sanal sınıflar veya e‑öğrenme modül­le­ri ver­i­le­bi­lir. Çevri­mi­çi öğre­tim, pan­de­mi dönem­lerinde veya nor­mal öğre­timi etki­ley­en diğer dur­um­lar­da bile öğre­time devam etme imkanı sun­duğu için günümüz dün­yasın­da öze­l­lik­le fay­d­alı ola­bi­lir. Çevri­mi­çi öğre­timin bir diğer avan­ta­jı da öğren­ci­le­rin inter­net bağlan­tısı olduğu süre­ce her yer­den öğre­ne­bil­meler­idir. Ayrı­ca yüz yüze ders­ler­de olduğu gibi, öğren­ci­ler soru sora­bi­lir ve eğit­men­den veya sınıf arka­daşların­dan geri bil­di­rim ala­bi­lir, bu da öğren­me mate­rya­li­ni anla­malarını geliştirebilir.

Kitap ve You­Tube video­ları ile ken­di ken­di­ne öğrenme

Kita­p­la ken­di ken­di­ne öğre­nen ve You­Tube video­ları kita­plar­dan veya inter­net­te­ki video­lar­dan bil­gi edi­nerek bağım­sız ola­rak öğre­nen kişi­ler­dir. Bu öğren­me biçi­mi daha az yapı­lan­dırıl­mış­tır ve öğren­cil­erden daha faz­la disi­plin ve ini­siya­tif gerek­tir­ir. Sınıf içi veya çevri­mi­çi öğren­me­nin aksine, ken­di ken­di­ne öğre­nen­ler ken­di hız­larını belir­le­me ve öğren­me mate­rya­li­nin içe­riği­ni seç­me özgür­lüğü­ne sahiptir. Bun­un­la bir­lik­te, ken­di ken­di­ne öğre­nen­le­rin yapı ve reh­ber­lik eksik­liği nede­ni­yle öğren­me hedef­le­ri­ne ulaşm­ak­ta zor­luk çek­me riski de var­dır. Öğre­ni­ci­le­rin süre­kli öğren­mek için ken­di­le­ri­ni moti­ve etmele­ri ve disi­pli­ne etmele­ri gere­kir. Ayrı­ca soru sor­mak ve geri bil­di­rim almak daha zor­dur çün­kü bir öğret­men veya diğer öğren­ci­ler­le doğru­dan temas yoktur.

Avan­ta­jlar ve dezavantajlar

Gen­el ola­rak, her üç öğren­me biçi­mi­nin de — yüz yüze öğre­tim, çevri­mi­çi öğre­tim ve kita­plar ve You­Tube video­larıy­la ken­di ken­di­ne öğren­me — avan­ta­jları ve deza­van­ta­jları vardır:

Önden öğre­tim

Avan­ta­jlar:

Deza­van­ta­jlar:

Çevri­mi­çi dersler

Avan­ta­jlar:

Deza­van­ta­jlar:

Kita­plar ve You­Tube video­ları ile ken­di ken­di­ne öğrenme

Avan­ta­jlar:

Deza­van­ta­jlar:

Özet

Gen­el ola­rak, öğren­me stil­ler­inin hiç­bi­ri­nin mükem­mel olma­dığını ve han­gi öğren­me sti­li­nin öğren­ci­nin birey­sel ihti­yaç ve ter­cih­le­ri­ne en uygun olduğu­na bağlı olduğunu belirt­mek önem­li­dir.
Ayrı­ca, far­klı öğren­me stil­le­ri elbet­te bir­bir­le­ri­yle bir­leş­ti­ri­le­bi­lir. Öze­l­lik­le You­Tube video­larını her tür­lü öğren­me­de des­te­kleyici ola­rak kul­lan­ma imkanı çok iyi. Ve bura­da benim tav­si­y­em You­Tube video­ların­da yatıyor SecurityGuru34a. Bu video­lar net bir şekil­de yapı­lan­dırıl­mış, bil­gi­len­di­ri­ci, anlaşıl­ması kolay ve bu neden­le çok yar­ar­lı. Bu video­ların yar­dımıy­la, kişi ken­di hızın­da öğre­ne­bi­lir ve sınıfta çok iyi akt­arıl­ma­yan içe­rikle­ri der­in­leş­ti­re­bi­lir.
Bura­da tam ders­ler ve Örnek sınav­lar soru­ların ve ceva­pların açıkla­malarıy­la birlikte.

Umarım bu maka­le ile size far­klı öğren­me yön­tem­le­ri hak­kın­da bir anlayış kazan­dıra­bil­dim ve sizin için doğru yön­te­mi bula­cağını­zı umuyorum.

Kupon kodu: 10% Sachkun.de ile Sach­kun­de hazır­lığın­da indirim

Kupon kodu: 10% Sachkun.de ile Sachkunde hazırlığında indirim

Öğren­me plat­for­mu Sachkun.de, 34a hazır­lığı için en iyi bili­nen çevri­mi­çi tekli­f­ler­den biri­dir. E‑öğrenme, test soru­ları, dene­me sınav­ları ve çevri­mi­çi yar­dım içe­ren plat­form 2005 yılın­dan bu yana hiz­met ver­mek­te­dir ve 10.000’den faz­la kişi 34a sına­vı­na çevri­mi­çi ola­rak hazır­lan­mak için bu plat­for­mu kullanmıştır.

Yeni: Sachkun.de 2.0

Kısa bir süre önce www.sachkun.de adres­in­de­ki e‑Öğrenim tama­men yen­i­den tas­ar­lan­dı. Sınav­la ilgi­li 1.000’den faz­la test soru­su, hedef odaklı öğren­me metin­le­ri, eği­ti­ci video­lar ve hat­ta haftalık can­lı çevri­mi­çi semi­ner­ler artık öğren­ci­le­ri bekli­yor. 34a hazır­lığının üç far­klı ver­si­yo­nu mev­cut­tur: Clas­sic, Pro ve VIP. VIP için rezer­vasyon yapan­lar, soru sora­bil­ece­kle­ri ve diğer Sach­kun­de öğren­ci­le­ri­yle bil­gi alış­ver­işin­de bul­una­bil­ece­kle­ri bir Whats­App gru­bu­na da erişe­bi­li­yor. Yeni olan şey ise, hazır­lığın artık tama­men kul­lanışlı bir cep tele­fonu uygu­la­ması üzerinden yürü­tül­me­si ve bu uygu­la­ma üzerinden 34a soru­larıy­la günün her saa­ti, yani 7/24 — tari­fe­ye bağlı ola­rak 30, 60 veya hat­ta 100 gün boy­un­ca öğrenilebilmesi. 

www.sachkun.de için kupon kodu

Kupon kodu ile SK10YT şu anda aldığınız 10% İnd­ir­im tüm tari­fel­er­de.
Doğru­dan şu adre­se git­mek için bura­ya tıklayın Teklif www.sachkun.de adresin­de.

Sachkun.de uzman­lık hazır­lığı hakkında

Sachkun.de kesin­lik­le piyas­ad­aki en ucuz sağlayıcı değil, ancak yıl­lar­dır ken­di­ni kanıt­la­dı. İnt­ern­ett­eki olum­lu yor­um­lar, plat­for­mun kali­te­si için kon­uşuyor. Bu aynı zaman­da Jörg Zitz­man­n’ın etrafında­ki 34a öğren­me plat­for­mun­un ope­ra­tör­ler­inin nite­li­kle­ri ile de sağlan­m­akt­a­dır. Ayrı­ca, sınav­la ilgi­li soru­ların ve yoğun­laş­tırıl­mış öğren­me metin­ler­inin, IHK sına­vı­na çok ver­im­li bir şekil­de, yani öze­l­lik­le zaman kazan­dıran bir şekil­de hazır­lan­mayı müm­kün kıl­dığını da belirt­mek gere­kir. Anlaşıl­ma­yan soru­lar olur­sa, tari­fe­ye bağlı ola­rak haftalık video oturumun­da veya ek ola­rak Whats­App 34a öğren­me gru­bun­da bir öğre­tim görev­li­si mev­cut­tur. Bu, katılımcıların soru­larının her zaman — yüz yüze bir kurs­ta olduğu gibi — yanıt­lan­masını ve tüm içe­riğin anlaşıl­masını sağlar. Gün­lük yaklaşık 1,80 ila 3,00 Euro arasında­ki fiyat­lar­la (5 Mart 2023 iti­ba­ri­yle), fiyat-per­form­ans oranı çok makul­dür. Hazır­lan­manı­za rağ­men 34a sına­vın­da bir­kaç kez başarısız olursanız geçer­li olan para iade garan­ti­si de güven­liğe kat­kı­da bulunur.

Wir wer­den hier im Blog nach und nach wei­te­re Anbie­ter vor­stel­len. Wir freu­en uns über Ihre Mei­nun­gen und Erfah­run­gen zur 34a-Prü­fungs­vor­be­rei­tung! Hin­ter­las­sen Sie ger­ne einen Kommentar 🙂

Uzman­lık sına­vı — neden? Sade­ce 34a lis­an­sını satın alın…

Uzmanlık sınavı - neden? Sadece 34a lisansını satın alın...

Sına­va gir­mek ve hazır­lan­mak iste­mi­yor­sunuz, Sanayi ve Tica­ret Odası’nın uzman­lık bil­gi­si sına­vın­da bir­kaç kez başarısız oldunuz veya sade­ce zaman­dan ve parad­an tas­ar­ruf etmek isti­yor­sunuz — tüm bun­lar ins­an­ların “34a lis­an­sı satın al” arayışı­na devam etmeler­inin neden­le­ri ola­bi­lir. Bu maka­le, bun­un neden öze­l­lik­le iyi bir fikir olma­dığını açıklamaktadır.

Ger­çek­ten “34a notu” satın ala­bi­lir misiniz?

Kısa bir Goog­le ara­ma şunu gös­te­ri­yor: Evet, bir tica­ret ve sanayi odasının res­mi bel­ge­si gibi görü­nen bir kağıt par­çası satın ala­bi­lir­si­niz. Ancak dik­kat­li olun! Bu tür sah­te sınav ser­ti­fi­kaları kul­lanır­sanız, kovuş­tur­ma­ya maruz kala­bi­lir­si­niz.
Böyle bir fan­te­zi kâğı­dını eğlen­mek için kori­dor­u­nu­za asa­bi­lir ya da bir son­ra­ki bar­be­kü par­tisin­de çak­mak ola­rak kul­lana­bi­lir­si­niz. Ancak böyle bir kağıt par­çasını yasal işlem­ler­de, örneğin bir iş baş­vu­ru­su bağlamın­da veya güven­lik şir­ke­t­i­ni­zi kay­det­tir­mek için kul­lanır­sanız, Ceza Kanunu’nun 267. Mad­des­i­ne göre sah­teci­lik yap­mış olursunuz:

(1) Huku­ki işlem­ler­de ald­at­mak amacıy­la sah­te bel­ge düzen­ley­en, ger­çek bir bel­geyi tah­rif eden veya sah­te ya da tah­rif edil­miş bir bel­geyi kul­la­nan kişi, beş yıld­an faz­la olm­amak üze­re hapis veya para cez­ası ile ceza­lan­dırılır.
(2) Teşeb­büs ceza­lan­dırıla­bi­lir.
(3) Öze­l­lik­le cid­di dur­um­lar­da, ceza altı aydan on yıla kadar hapis cezasıdır. […]

Bu tür şüphe­li hiz­met­le­rin sağlayıcıları, IHK sınav ser­ti­fi­kaları, okul bitir­me ser­ti­fi­kaları ve dok­to­ra­lar da dahil olmak üze­re diğer ser­ti­fi­kaları sun­manın yasal ola­rak sor­gu­lana­bi­lir olduğunu da bil­mek­te­dir. Onlar esas ola­rak hız­lı bir şekil­de para kaz­an­ma­k­la ilgi­le­ni­yorlar. Sağlayıcılar gen­el­lik­le yurt­dışın­da bulun­urlar veya müsait değild­ir­ler ve böyle­ce yasal anlaş­maz­lıklar­dan kaçınırlar. Çün­kü satıcılar, ser­ti­fi­ka veren kuru­luşların tica­ri markalarını ve dolayısıy­la yasal ola­rak kor­un­an tanım­layıcı öze­l­li­kle­ri­ni (örneğin logo) kul­lan­dıkları için kovuş­tur­ma­ya tabi tutu­la­bi­lir­ler. Buna ek ola­rak, bazı satıcılar kasıt­lı ola­rak bir kuru­luş olduğu izle­n­imi­ni yar­atm­akt­a­dır. yasal ola­rak düzen­len­miş bel­ge ve aynı zaman­da bu sah­te bel­ge­le­rin yasal işlem­ler­de kul­lanıla­bil­eceği­nin reklamını yap­m­akt­a­dır. Böyle­ce, satıcılar gen­el­lik­le sah­te ger­çe­kle­ri de iddia etmek­te ve böyle­ce kıs­men, en azın­dan dolaylı ola­rak, satılan sah­teyi ger­çek bir bel­ge gibi kul­lan­ma­ya çağırm­akt­a­dır. Bir alıcı ola­rak, böyle bir fan­te­zi bel­geyi ger­çek­ten pro­fe­syo­nel ola­rak kul­lanır­sanız, her zaman kovuş­tur­ma­ya uğra­ya­bi­lir ve ken­di­ni­zi kovuş­tur­ma­ya karşı sor­um­lu hale getirebilirsiniz.

Yeter­li­lik bel­ge­si­ni nere­den satın alabilirim?

“Bir uzman­lık bil­gi­si sına­vını başarıy­la tamam­la­ma ser­ti­fik­ası” (doğru terim budur) almanın tek yasal yolu, IHK uzman­lık bil­gi­si sına­vını başarıy­la tamam­lam­ak­tır. Bir­çok ücret­siz Sına­va hazır­lık için ipu­çları, Test soru­ları ve bir Yar­dım foru­mu bu web site­sin­de. Bu ara­da, ger­çek sına­va gir­mek, bazı yasa­dışı sah­te ser­ti­fi­ka tekli­f­lerinden bile daha ucuz ola­bi­lir.
Dürüst­lük en iyi poli­ti­k­adır! Sah­te kanıt­lar­la sah­te tekli­f­le­re dahil olmayın! Buna değ­mez, çün­kü ifşa olursunuz. Ve öde­diği­niz ücret karşılığın­da, sına­va düz­gün bir şekil­de hazır­lana­bi­lir ve olduk­ça düzen­li bir şekil­de geçebilirdiniz.

Sah­te bir yeter­li­lik bel­ge­si ne kadara mal olur?

Doğru­dan PDF ola­rak indi­ri­le­bi­len kişi­sel­leş­ti­ril­miş bir sah­te ser­ti­fi­ka için fiyat­lar 10 Euro’nun biraz altın­dan başlamaktadır.

34a lisansı için sahte yeterlilik belgesi
Sah­te 34a ser­ti­fik­asını PDF ola­rak indirin
Bu “düşük mali­y­et­li sah­te bel­ge sağlayıcısı”, satın aldığınız bel­ge­le­ri kul­lan­manı­za izin ver­il­me­diği­ni vur­gu­luyor, ancak ken­di güven­liği için yine de ABD’­de bir şir­ket mer­ke­zi olduğunu belir­ti­yor. Nede­ni­ni ken­di­si de biliyor.

Muh­te­melen buz­dağının görü­nen kıs­mı, çeşit­li mes­le­ki yeter­li­li­k­ler, okul bitir­me ser­ti­fi­kaları, kole­j­ler­den lisans ve yük­sek lisans derece­le­ri, üni­ver­si­te diplo­ma­ları ve hat­ta dok­to­ra­lar dahil olmak üze­re her tür­lü sınav ser­ti­fik­ası ve derece sun­an bir sağlayıcı­dır. Bu tür basılı kağıt­lar bir­kaç yüz avro gibi “gülünç bir fiya­ta” temin edi­le­bi­li­yor — görünüşe göre değer­li bir iş. Ayrı­ca, Goo­g­le’­da ilgi­li ara­ma terim­le­ri için sonuç say­fasının en üstün­de görü­nen bir reklam aracılığıy­la tekli­fi­ni tica­ri ola­rak tanı­tıyor — aşağı­da­ki res­me bakın. Bu dolan­dırıcı tüc­car, bun­un yasal bir teklif olduğunu ve “üniversite/eğitim şir­ke­ti veya hat­ta işver­eni­niz tarafın­dan kon­trol edi­le­bil­ecek 100% ori­jinal ve kayıt­lı bel­ge” olduğunu bile ilan edi­yor. Tama­men saçmalık!

Google'da 34a not reklamı (sahte kanıt)
“Ori­jinal kanıt” için Goog­le reklamları
Tür­ki­y­e’­den bah­se­de­lim: Sah­tesi­ni satın alır­sanız veya ken­di­niz yapıp basar­sanız, her halü­kar­da yakal­anır­sınız — ve son­ra bu ger­çek­ten tatsız ve ger­çek­ten pahalı olur. Bun­un neden kaçınıl­maz olduğunu bir son­ra­ki bölüm­de öğre­n­e­cek­siniz.

Sah­te bir 34a ser­ti­fik­ası sun­mak neden ger­çek­ten aptalca.…

Sade­ce bir­kaç yıl önce, bir kişi ger­çek birunBil­gi­li bir güven­lik görev­li­si­nin şans­lı olmasının tek yolu, sah­te ser­ti­fi­kanın baş­vu­ru süre­cin­de, güm­rük veya polis kon­trolü sırasın­da ya da Sanayi ve Tica­ret Odası’nın (IHK) inc­e­le­me­si sırasın­da fark edil­me­miş olması­dır. Ancak 1 Hazi­ran 2019’dan bu yana, tüm ver­i­le­rin bir ara­ya geti­ril­diği mer­ke­zi koru­ma kay­dı bul­un­m­akt­a­dır. İşv­ere­nin­iz işe başla­ma­dan önce sizi ora­ya bil­dir­meli ve izin için bekle­mel­i­dir. Ancak o zaman bir güven­lik görev­li­si kim­liği ala­cak ve işe başla­manı­za izin ver­il­ecek­tir. Bu kon­trol ve veri karşılaş­tır­ması sırasın­da, sah­te bir bel­ge sun­up sun­ma­dığınız hız­la anlaşılır. Ceza huku­ku ve mede­ni hukuk kap­samında­ki tüm sonu­çla­ra katlanırsınız!

Ger­çek ola­na yatırım yap­mayı ter­cih edin IHK’­da uzman bil­gi­si­nin ince­len­me­si. Ken­di­ni­zi bil­gi­lend­irin ücret­siz bura­da Infoportal’da. 
Künye
tr_TRTR
Ger­çek Çerez Ban­ner’ı ile Çerez Onayı