Odtis

Upravlja­vec splet­ne­ga mesta

Za to splet­no mes­to je odgovoren

Fich­tel IT
Inh. Han­nes Fichtel
Mühl­gas­se 3A
D‑96152 Burghaslach

Tele­fon: +49 (0)9552 — 59 29 0 20
Faks: +49 (0)9552 — 59 29 0 21
e‑pošta: info@fichtel-it.de

Iden­ti­fi­ka­c­ijs­ka šte­vil­ka za DDV: DE303730111

Izja­va o ome­jit­vi odgovornosti

Ta stran je namen­je­na brez­plač­ne­mu infor­ma­tiv­ne­mu port­a­lu o pre­ver­jan­ju stro­kov­ne uspo­s­ob­ljen­os­ti v skla­du s § 34a GewO (poklic varo­van­je) in naj bi služi­la kot prvi vir infor­macij zlas­ti za novin­ce v pano­gi varo­van­ja in zašči­te. Vse infor­maci­je, ki jih naj­de­te na našem port­a­lu o pre­ver­jan­ju stro­kov­ne uspo­s­ob­ljen­os­ti §34a GewO, so bile ves­t­no razis­ka­ne. Ven­dar upoš­te­vaj­te, da za pra­vil­nost, popol­nost in ažur­n­ost infor­macij ni mogoče jamčiti.
Vse­bi­no, ki jo obja­vi­jo upor­ab­ni­ki (npr. na foru­mu), red­no pre­ver­ja­mo. Red­no pre­ver­ja­mo tudi vse­bi­no zun­an­jih splet­nih mest, do kate­rih lah­ko dostopa­te prek zun­an­jih pove­zav na našem splet­nem mes­tu. Ven­dar ne more­mo prev­ze­ti nobe­ne odgo­vor­n­o­s­ti za vse­bi­no zun­an­jih pove­za­nih splet­nih stra­ni (npr. Facebook).
Pri­po­roča­mo vam tudi, da se za kon­kret­ne in zave­zu­joče infor­maci­je o pre­ver­jan­ju stro­kov­ne uspo­s­ob­ljen­os­ti ali pris­to­j­nem orga­nu v pri­me­ru pomis­le­kov v zve­zi z varo­van­jem in trgo­vin­s­kim pra­vom obrne­te nepos­red­no na ust­rez­no indus­trijs­ko in trgo­vins­ko zbor­ni­co. Upoš­te­vaj­te tudi dodat­ne infor­maci­je o Varst­vo podat­kov, je Slikov­ni nas­lo­vi in nas­lednje obve­s­ti­lo o avtor­skih pravicah.
Če ima­te vprašan­ja, pri­pom­be ali dodat­ne infor­maci­je o izpi­tu ali našem port­a­lu, bomo vese­li vaše­ga odgovora!

Avtor­ske pravice

Za vse­bi­no in dela tega splet­ne­ga mes­ta vel­ja nemš­ka zakon­o­da­ja o avtor­skih pra­vicah. Za kakrš­no koli upor­abo zunaj meja zako­na o avtor­skih pra­vicah je potreb­no pis­no soglas­je imet­ni­ka avtor­skih pra­vic. Avtor­ji slikov­ne­ga gra­di­va, ki ga uporablja­mo, so ose­be, ki so navede­ne v sez­na­mu slikov­ne­ga gra­di­va. Upoš­teva­ne so zakon­ske zah­te­ve in pra­vice tret­jih oseb. Če opa­zi­te kakrš­ne koli kršit­ve, nas o tem obves­ti­te. Ust­rez­na vse­bi­na bo po potre­bi spre­men­je­na ali odstranjena.

Varst­vo podatkov

Infor­maci­je o varst­vu podat­kov (poli­ti­ka zaseb­nos­ti) in mož­nos­tih pril­ag­ajan­ja (mož­nos­ti zaseb­nos­ti) so na vol­jo na https://www.sachkunde-34a.de/sachkunde-34a-datenschutz/

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL
Soglas­je za piš­kot­ke z oglaše­van­jem res­nič­nih piškotkov