Raz­lo­gi za stro­kov­no znanje

Zakaj opravlja­ti izpit?

1. prav­na obveznost

V skla­du s 34.a čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji obrti, trgo­vi­ne in indus­tri­je (Gewer­be­ord­nung) je uspeš­no opravljen preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja zakon­ski pogoj za določe­ne dejav­nos­ti v var­nost­ni indus­tri­ji. Le z doka­zi­lom o ust­rez­nem stro­kov­nem znan­ju se lah­ko zapos­li­te na področ­jih zaseb­ne­ga var­nost­ne­ga sek­tor­ja, za kate­ra ne zadošča samo usposabljan­je v skla­du s § 34a (brez izpi­ta IHK).

Pre­be­ri­te več!

2. stro­kov­na perspektiva

Kot uspo­s­ob­lje­ni var­nost­ni dela­vec s cer­ti­fi­katom IHK lah­ko opravlja­te nadal­jn­je dejav­nos­ti kot zapos­le­ni v var­nost­ni služ­bi. Tako bos­te ime­li nove poklic­ne mož­nos­ti in več ponudb za delo, ki bi lah­ko bile pri­mer­ne za vas. Poleg tega bos­te po opravlje­nem stro­kov­nem izpi­tu izpol­ni­li ene­ga od potreb­nih pogo­jev za ust­a­novi­tev last­ne­ga var­nost­ne­ga pod­jet­ja v var­nost­ni industriji.

Pre­be­ri­te več!

3. nadal­jn­ji zaseb­ni razvoj

Poleg vseh zakon­skih zah­tev bos­te seve­da na teča­jih ali med samos­to­j­nim učen­jem pri­do­bi­li tudi veli­ko nove­ga znan­ja v okvi­ru pri­pra­ve na izpit pri gos­po­dar­ski zbor­ni­ci. To znan­je je osno­va za samo­za­ves­ten nas­top na del­ov­nem mes­tu in ust­rez­no uspo­s­ob­ljen­ost za del­o­van­je, ver­jet­no pa vam bo koristi­lo tudi v zaseb­nem življen­ju. Poleg tega bos­te po uspeš­no opravlje­nem izpo­poln­je­van­ju pra­vil­o­ma dobi­li tudi finanč­no bolj donosna in raz­no­li­ka del­ov­na mesta.

Pre­be­ri­te več!

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL