Test­na vprašanja

Vprašan­ja za preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja IHK so zašči­te­na z avtor­ski­mi pra­vica­mi in se ne sme­jo objavlja­ti. Ven­dar so test­na vprašan­ja na tej stra­ni pod­ob­na izvir­nim izpit­nim vprašan­jem. Z nas­lednji­mi prak­tič­ni­mi vprašan­ji pre­ve­ri­te svo­je znan­je o izpi­tu iz var­nost­ne­ga stro­kov­ne­ga znan­ja po §34a. Še več vprašanj za vad­bo lah­ko naj­de­te na www.sachkun.de

0%
21 gla­sov, 4.6 avg
3828

Pre­ve­ri­te svo­je znan­je o 34a!

1 / 22

Ose­ba, ki are­ti­ra dru­go ose­bo na pod­la­gi 127. čle­na zako­ni­ka o kazens­kem pos­top­ku, ne rav­na neza­ko­ni­to, če…

2 / 22

Kdaj gre za varo­van­je v skla­du s čle­nom 34a GewO?

3 / 22

Kate­re­ga od nas­lednjih del­ov vse­bu­je kazen­ski zakonik?

4 / 22

Kate­ro od nas­lednjih ute­mel­ji­tev je mogoče naj­ti v BGB?

5 / 22

Kate­ra trditev(-e) o služ­nost­nem upra­vičen­cu je(so) pravilna(-e)?

6 / 22

Kate­ra od nas­lednjih dejanj (pri­me­ri) vel­ja­jo za kaz­ni­va dejanja?

7 / 22

Kate­ri od nas­lednjih vidi­kov so ure­je­ni v ured­bi o varovanju?

8 / 22

Kaj pome­ni obvez­nost plači­la odš­kod­ni­ne (v skla­du s čle­nom 823 BGB)?

9 / 22

Za kate­re od nas­lednjih pri­merov se uporablja GDPR?

10 / 22

Ali sme drža­va pose­ga­ti v svo­bošči­ne državlja­nov, ki jih zago­tavlja temel­j­ni zakon?

11 / 22

Kaj mora­te izpol­ni­ti, če želi­te posta­ti samo­z­apos­le­ni var­nost­ni izvajalec?

12 / 22

Kaj je “nače­lo zakonitosti”?

13 / 22

Kaj v določe­nih oko­lišči­nah omo­goča sploš­na samo­po­moč (v skla­du s čle­nom 229 BGB)?

14 / 22

Kaj pome­ni poseg v posest?

15 / 22

Ali temel­j­ne pra­vice iz temel­j­ne­ga zako­na vel­ja­jo tudi za var­nost­no oseb­je v raz­mer­ju do dru­gih državljanov?

16 / 22

Kdaj je obde­la­va oseb­nih podat­kov dovoljena?

17 / 22

Gost zaba­ve med kon­tro­lo dosto­pa s pest­jo uda­ri var­nost­ni­ka v obraz, ker se poču­ti dis­kri­mi­ni­ra­ne­ga. Dela­vec na enem oče­su tra­j­no izgu­bi vid.
Kako raz­vrs­ti­ti dejst­va pri­me­ra z vidi­ka kazens­ke­ga prava?

18 / 22

S kakš­ni­mi kva­li­fi­ka­ci­ja­mi lah­ko del­ate kot detek­tiv v trgo­vi­ni ali veleblagovnici?

19 / 22

Kdaj gre za opus­tit­ve­no kaz­ni­vo dejan­je, ki ni pristno?

20 / 22

Kate­re pra­vice ima posa­mez­nik, na kate­re­ga se nanaša­jo oseb­ni podat­ki, na področ­ju varst­va podatkov?

21 / 22

Poli­ci­ja…

22 / 22

Kaj je tre­ba upoš­te­va­ti pri video­nad­zoru, ki ga izva­ja­jo zaseb­ni organi?

Vaš rezul­tat je 

0%

Vese­lim se vaših pov­rat­nih informacij 🙂

Na sto­ti­ne test­nih vprašanj, štu­d­ijs­ke­ga gra­di­va in neo­me­je­no šte­vilo pos­kus­nih izpitov

Ali že poz­na­te Sachkun.de?

V njem bos­te naš­li Na sto­ti­ne test­nih vprašanj 34a za vad­bo, zigra­di­va za e‑učenje in . simu­la­ci­je izpi­tov brez ome­ji­tev. Poleg tega je nekaj Učni video­pos­net­ki in če ima­te vprašan­ja, se lah­ko obrne­te na Splet­na pomoč spe­cia­li­zi­ra­nih pre­dava­tel­jev ki so vam na vol­jo. Tako lah­ko kadar koli zasta­vi­te vprašan­ja o izpit­nih temah in prej­me­te indi­vi­dua­len odgo­vor. Z garan­ci­jo za vrači­lo denarja!

Pre­hodi­te var­no zdaj

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL
Soglas­je za piš­kot­ke z oglaše­van­jem res­nič­nih piškotkov