Prihodnost zasebne varnostne industrije v Nemčiji: človek ali stroj?

Pri­hod­nost indus­tri­je zaseb­ne­ga varo­van­ja v Nemči­ji: človek ali stroj?

Indus­tri­ja zaseb­ne­ga varo­van­ja je v Nemči­ji pomem­ben gos­po­dar­ski sek­tor in zapos­lu­je veli­ko lju­di. Leta 2022 je bilo v sek­tor­ju zaseb­ne­ga varo­van­ja v Nemči­ji skup­no nekaj manj kot 260.000 zapos­le­nih v pri­bliž­no 5.700 pod­jet­jih za varo­van­je in zašči­to. To so prece­jšn­je šte­vil­ke. Zaseb­no varo­van­je na neka­te­rih področ­jih vse bolj prev­ze­ma nek­daj pov­sem suverene nalo­ge in tako posta­ja pomem­ben akter — delo­ma tudi na področ­ju jav­ne var­n­os­ti in reda.

Kako se bo zaseb­no varo­van­je raz­vi­ja­lo v pri­hod­nos­ti? Bodo človeške var­nost­ni­ke vse bolj nado­mešča­li stro­ji? Ali pa bodo ljud­je tudi v pri­hod­nos­ti ime­li pomemb­no vlo­go v var­nost­ni indus­tri­ji? V tem član­ku si bomo ogle­da­li pri­hod­nost indus­tri­je zaseb­ne­ga varo­van­ja v Nemčiji.

Vlo­ga lju­di v sek­tor­ju zaseb­ne­ga varovanja

Človeš­ko var­nost­no oseb­je ima veli­ko pred­nos­ti pred stro­ji. Človeš­ka dejan­ja lah­ko natanč­ne­je določi­jo in se nan­je ust­rez­no odzo­ve­jo. Bol­je lah­ko ocen­i­jo nevar­ne situ­aci­je in ust­rez­no ukre­pa­jo. Ima­jo spo­s­ob­nost odzi­van­ja na nepred­vi­de­ne dogod­ke in prož­ne­ga del­o­van­ja. Človeš­ko var­nost­no oseb­je je nen­a­do­mestl­jivo zlas­ti v situ­aci­jah, kjer so pomembni empa­ti­ja, razu­me­van­je in medo­seb­na komunikacija.

Poleg tega je neka­te­re dejav­nos­ti v var­nost­ni indus­tri­ji tež­ko avto­ma­tizi­ra­ti. Na pri­mer, spreml­jan­je lju­di in pre­ver­jan­je iden­ti­fi­ka­c­ijs­kih doku­men­tov zaht­e­va viso­ko raven stro­kov­ne­ga znan­ja, izkušenj in empa­ti­je. Te dejav­nos­ti zaht­e­va­jo tudi kogni­tiv­ne spret­nos­ti, kot so kri­tič­no raz­mišl­jan­je, reše­van­je pro­ble­mov in spre­je­man­je odloči­tev, ki jih tre­nut­no stro­ji ne more­jo v celo­ti prevzeti.

Vlo­ga stro­jev v indus­tri­ji zaseb­ne­ga varovanja

Ven­dar pa so tudi v var­nost­nem sek­tor­ju dejav­nos­ti, ki jih lah­ko pod­pi­ra­jo stro­ji. Na pri­mer, kame­re in dru­ge teh­nič­ne napra­ve se lah­ko uporablja­jo za nad­zor stavb in jav­nih pro­s­to­rov. Pos­net­ke lah­ko ana­li­zi­ra­jo človeški var­nost­ni­ki, da bi pre­poz­na­li nevar­ne situ­aci­je in se nan­je odzva­li. Ven­dar so sis­te­mi, ki pos­ne­te slikov­ne mate­ria­le ocen­i­jo nepos­red­no s pomoč­jo raču­nal­ni­ka in po potre­bi sproži­jo alarm, množič­no hitre­jši in zanesljivejši.
Prvi avto­ma­tizi­ra­ni sis­te­mi, na pri­mer na področ­ju nadz­o­ra dosto­pa, so obsta­ja­li že pred mno­gi­mi leti. Že nekaj časa se uporablja­jo tudi straž­ni robo­ti, ki so opreml­je­ni z detek­tor­ji in na pri­mer popol­no­ma samo­de­j­no patrul­ji­ra­jo po skla­diščih. Teh­no­lo­gi­ja brez­pi­lot­nih letal­ni­kov posta­ja vse bolj pril­jublje­na tudi za upor­abo v zaseb­nem var­nost­nem sek­tor­ju — na pri­mer, ko gre za sle­den­je ali pre­ver­jan­je alar­mov. Ven­dar so tu prav­ne ovi­re še ved­no precej viso­ke in pogos­to pre­preču­je­jo nje­no upor­abo v praksi.

Poleg tega je mogoče teh­no­lo­gi­je, kot sta umet­na inte­li­gen­ca in stro­j­no učen­je, uporabi­ti za odkri­van­je vzorcev in anoma­lij v veli­kih količi­nah podat­kov. Na ta način lah­ko var­nost­ne sile že v zgodnji fazi opo­zori­jo na more­bit­ne grožn­je in se ust­rez­no odzovejo.

Pri­hod­nost indus­tri­je zaseb­ne­ga varovanja

Malo ver­jet­no je, da bodo stro­ji v celo­ti nado­me­sti­li človeške var­nost­ni­ke. Ljud­je bodo še naprej ime­li pomemb­no vlo­go v var­nost­ni indus­tri­ji. Ven­dar pa bodo stro­ji igra­li vse pomemb­ne­jšo vlo­go in pod­pi­ra­li človeške var­nost­ni­ke pri določe­nih dejav­nos­tih. Zaseb­na var­nost­na pod­jet­ja se mora­jo pril­a­godi­ti tem spre­membam ter ust­rez­no usposablja­ti in raz­vi­ja­ti svo­je oseb­je, da bodo lah­ko izpol­ni­la zah­te­ve prihodnosti.

Zaključek

Pri­hod­nost indus­tri­je zaseb­ne­ga varo­van­ja v Nemči­ji bo zaz­na­m­o­va­la kom­bi­naci­ja človeške­ga dela in zmo­gl­jivos­ti stro­jev. Ljud­je ne bodo nado­mešče­ni, ampak se bodo še naprej raz­vi­ja­li in prev­ze­ma­li dru­ge dejav­nos­ti. To pome­ni, da se bodo nalo­ge spre­meni­le. Med­tem ko lah­ko nalo­ge zazna­van­ja v veli­ki meri prevz­ame­jo stro­ji, bodo zaseb­ne var­nost­ne služ­be vse bolj prev­ze­ma­le dru­ge, zah­tev­ne­jše naloge.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Brez komentarjev 

Pus­ti­te odgo­vor

Odtis
sl_SISL