Izpit­na vprašan­ja 34a

ForumKate­go­ri­ja: Ust­ni izpit IHKIzpit­na vprašan­ja 34a
Metin yil­diz zastavlje­no pred 3 leti

Ali vsi ude­ležen­ci dobi­jo ena­ka izpit­na vprašanja?

1 odgo­vo­ri
Stro­kov­no znan­je 34a Zapos­le­ni odgo­vo­r­il pred 3 leti

Pri pis­nem delu izpi­ta da, čeprav so vprašan­ja seve­da sestavlje­na na novo za vsak izpit. Pri ust­nem delu izpi­ta lah­ko vsak izpraše­valec ved­no post­avlja raz­lič­na vprašan­ja. Ven­dar se mora izpit­na komi­si­ja drža­ti tem, ki so pomemb­ne za izpit.

Odtis
sl_SISL
Soglas­je za piš­kot­ke z oglaše­van­jem res­nič­nih piškotkov