Pis­no stro­kov­no znan­je in izkušnje

ForumCate­go­ry: Schrift­li­che IHK-Prü­fungPis­no stro­kov­no znan­je in izkušnje
Sari­na .B zastavlje­no pred 1 letom

Poz­dravlje­ni, imam vprašan­je, ali lah­ko še naprej del­am zako­ni­to, če sem opra­vil pis­ni preizkus?

1 odgo­vo­ri
Stro­kov­no znan­je 34a Staff odgo­vo­r­il 1 leto nazaj

Poz­dravlje­ni!

Eno od dejav­nos­ti, ki jih ure­ja zakon, lah­ko opravlja­te le, če ste opra­vi­li preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s čle­nom 34a GewO: https://www.sachkunde-34a.de/grosser-34a-schein-pflicht/

Izpit ste uspeš­no opra­vi­li, če oba delatj. so uspeš­no opra­vi­li pis­ni in ust­ni del izpi­ta. Doka­zi­lo je “potrdi­lo”, ki vam ga izda izpit­na zbor­ni­ca (IHK).

Pomemb­noPoleg tega je tre­ba naves­ti tako ime­no­va­no zanesljivost. V prak­si to pome­ni, da pris­to­j­ni organ pre­ve­ri, ali ima­te ust­rez­no kazens­ko evi­den­co. Delo­da­ja­lec vas pri­ja­vi Regis­ter varo­van­ja (BWR) in pre­je­li bos­te iden­ti­fi­ka­c­ijs­ko šte­vil­ko var­u­ha (prek svo­je­ga delo­da­jal­ca). Samou­mev­no je, da je tre­ba poleg tega seve­da ure­di­ti tudi vse dru­ge stva­ri, ki jih je običa­j­no tre­ba upoš­te­va­ti v okvi­ru del­ov­ne­ga raz­mer­ja — za to je odgo­vor­no predv­sem pod­jet­je za varo­van­je (ključ­ne bese­de: pri­ja­va v sis­tem social­ne var­n­os­ti, pogod­ba o zapos­lit­vi, pred­pi­si o pre­preče­van­ju nes­reč itd.).

Odtis
sl_SISL