Preiz­kus uspo­s­ob­ljen­os­ti in zapos­li­tev v var­nost­ni indus­tri­ji kljub kazen­ski evidenci?

ForumCate­go­ry: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Preiz­kus uspo­s­ob­ljen­os­ti in zapos­li­tev v var­nost­ni indus­tri­ji kljub kazen­ski evidenci?
anonim­no zastavlje­no pred 2 leti

Poz­dravlje­ni!

V zapo­ru sem bil zara­di kaz­ni­ve­ga dejan­ja zoper zakon o dro­gah, zato sem bil vpi­san v kazens­ko evi­den­co. Ali je še ved­no mogoče opra­vi­ti preiz­kus uspo­s­ob­ljen­os­ti v skla­du s čle­nom 34a GewO in nato delati kot varnostnik?

1 odgo­vo­ri
Stro­kov­no znan­je 34a Staff odgo­vo­r­il pred 2 letoma

Poz­dravlje­ni!

Gos­po­dars­ka zbor­ni­ca ne pre­ver­ja kazens­kih evi­denc ali dru­gih dejs­tev, ki bi lah­ko vzbu­di­la dvom o zaht­eva­ni zanesljivosti.
To pome­ni, da lah­ko izpit opravlja­te v vsak­em pri­me­ru. Seve­da je to smi­sel­no le, če se šte­jete za zanesljive­ga (v smis­lu 4. stav­ka 1. odstav­ka 34.a čle­na GewO) in lah­ko potem del­ate. V nas­prot­nem pri­me­ru bos­te opra­vi­li izpit IHK, ven­dar vas delo­da­ja­lec v var­nost­nem sek­tor­ju ne bo smel zaposliti.

V zve­zi s pre­jšn­ji­mi obsodba­mi je navede­no, da zanesljivost na sploš­no ni poda­na, če ima oseba
je bil v zadnjih petih letih pred vložit­vi­jo prošn­je prav­no­moč­no obso­jen na zapor­no kazen, kazen za mla­do­let­ni­ke, denar­no kazen v viši­ni naj­manj 90 dnev­nih sto­penj ali vsaj dva­krat na niž­jo denar­no kazen zara­di pos­ku­sa ali sto­rit­ve ene­ga od spo­daj navede­nih kaz­ni­vih dejanj ali mu je bila izre­kan­je kaz­ni za mla­do­let­ni­ke odlože­no, če še ni pre­te­klo pet let od prav­no­moč­nos­ti zadnje kazni:
(a) kaz­ni­va dejan­ja v smis­lu čle­na 12(1) kazens­ke­ga zakonika,
b) kaz­ni­va dejan­ja zoper spol­no samood­ločan­je, trgo­vi­no z ljud­mi ali spod­bu­jan­je trgo­vi­ne z ljud­mi, namer­no teles­no poš­kod­bo, odv­zem pro­stos­ti, tat­vi­no, pon­ever­bo, izsil­je­van­je, gol­ju­fi­jo, pon­ever­bo, spre­jem ukra­de­ne­ga bla­ga, pona­re­jan­je, krši­tev miru ali vdor v pros­tor ali upi­ran­je ali napad na poli­cis­te ali ose­be, ki so ena­ko­v­red­ne policistom,
c) kaz­ni­va dejan­ja pro­ti zakonu o mami­lih, zakonu o zdra­vi­lih, zakonu o orož­ju, zakonu o eks­plo­zi­vih, zakonu o pre­bi­va­lišču, zakonu o preno­su zapos­le­nih ali zakonu o boju pro­ti taj­ne­mu zapos­lo­van­ju; ali
(d) kaz­ni­vo dejan­je, ki ogroža zašči­to drža­ve ali je nevar­no za javnost.

Kot lah­ko vidi­te, so stor­je­no kaz­ni­vo dejan­je, viši­na kaz­ni in čas pomembni dejav­ni­ki, ki vpli­va­jo na to.
O tem, ali lah­ko opravlja­te poklic­no dejav­nost ali ne, odloča lokal­ni pris­to­j­ni organ. Zato vam pri­po­ročam, da se aktiv­no obrne­te na pris­to­j­no obči­no ali mest­no upra­vo. Poiz­ved­bo lah­ko opra­vi tudi vaš (bodoči) delo­da­ja­lec prek pris­to­j­ne­ga orga­na ali regis­tra var­u­hov. Ven­dar je to pove­za­no s stroški.

Odtis
sl_SISL