Datu­mi izpitov

Kdaj pote­ka­jo izpiti?

Nače­lo­ma so datu­mi pis­ne­ga izpi­ta ena­ki po vsej drža­vi. vsak tret­ji četrtek v mesecu. Upoš­te­vaj­te, da mora IHK pre­je­ti vašo pri­ja­vo na izpit vsaj tri ted­ne prej (glej regis­tra­ci­jo), prav tako pa mora­jo biti plača­ne izpit­ne pris­to­j­bi­ne, da se lah­ko ude­leži­jo izpit­ne­ga dne.
Dru­gi, ust­ni del izpi­ta pote­ka isti dan, nas­lednji dan ali na drug dan, ven­dar naj­več dva ted­na po pis­nem izpi­tu. K temu se lah­ko pri­ja­vi le, kdor je pri pis­nem preiz­kusu dose­gel vsaj 50 točk. Gos­po­dars­ka zbor­ni­ca vas bo o datu­mu ust­ne­ga izpi­ta vnaprej obve­s­tila. Pra­vil­o­ma bos­te pre­je­li poseb­no potrdi­lo o opravlje­nem pis­nem delu izpi­ta, ki ga mora­te pred­loži­ti na ust­nem izpitu.


Ali se lah­ko datu­mi razlikujejo?

Da! Pre­ložit­ve so lah­ko pove­za­ne s kole­dar­jem, na pri­mer, če je tret­ji četrtek držav­ni praz­nik. V tem pri­me­ru bo izpit izje­mo­ma pote­kal četrti četrtek v zadev­nem mesecu. Decem­bra je izpit ved­no na 2. četrtek.
V posa­mez­nih pri­me­rih lah­ko pri­de do dodat­nih odsto­panj in pre­loži­tev, zlas­ti če mora datu­me odpo­ve­da­ti Gos­po­dars­ka zbor­ni­ca (npr. zara­di majh­ne­ga šte­vila ude­ležencev ali odsot­nos­ti izpraše­val­cev). V poseb­nih raz­me­rah lah­ko posa­mez­ne ali vse gos­po­dar­s­ke zbor­nice odpo­ve­jo ali presta­vi­jo datu­me izpi­tov (npr. med pan­de­mi­jo Coro­na). Zato je nuj­no, da pre­ve­ri­te splet­no stran posa­mez­ne indus­trijs­ke in gos­po­dar­s­ke zbor­nice, v pri­me­ru poseb­nih raz­mer pa po mož­nos­ti tudi dan prej!

Veli­ke indus­trijs­ke in trgo­vins­ke zbor­nice (IHK), kot je npr. IHK Ber­lin Zara­di veli­ke­ga pov­praše­van­ja neka­te­re zbor­nice zdaj ponu­ja­jo izpit celo več­krat na mesec s pomoč­jo raču­nal­ni­ka. Raz­lič­ne datu­me pis­nih in ust­nih izpi­tov 34a je običa­j­no mogoče naj­ti nepos­red­no na splet­ni stra­ni posa­mez­ne zbornice.


Kdaj toč­no so nas­lednji datumi?

Za vas smo določi­li nas­lednje datume:

Vsi datu­mi so nezajamčeni.
Za datum zave­zu­joče­ga izpi­ta se obrni­te na zbornico!


Kakšen je post­o­pek pre­ver­jan­ja stro­kov­ne­ga znan­ja? V nas­lednjem raz­del­ku bos­te izve­de­li, kaj lah­ko priča­ku­jete na dan preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znan­ja 34a.

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL