GewO in BewachV

Jas­no pov­ze­te prav­ne zahteve

Na tej točki bos­te naš­li Glav­ne prav­ne zah­te­ve iz 34.a čle­na Zako­na o regu­la­ci­ji trgo­vi­ne, obrti in indus­tri­je (GewO) in Ured­be o nad­zoru (BewachV) v zve­zi s pre­ver­jan­jem stro­kov­ne­ga znan­ja v var­nost­ni indus­tri­ji so zbra­ni na eni stra­ni. Do celot­ne­ga bese­di­la predpis­ov lah­ko dostopa­te tukaj:

Opom­ba: V zadnjih letih so bili pred­pi­si o varo­van­ju več­krat pril­a­goje­ni. Med drug­im je bil uve­den regis­ter var­u­hov, obvez­no je pos­ta­lo pre­ver­jan­je stro­kov­nih znanj za nadal­jn­je opravljan­je dejav­nos­ti (npr. za upravljav­ce nepre­mič­nin na področ­ju azi­la), spre­meni­la pa se je tudi vse­bi­na predpis­ov (npr. na služ­be­ni izkaz­ni­ci). Tre­nut­no se načr­tu­je spre­jet­je zako­na o var­nost­nih služ­bah na nacio­nal­ni rav­ni. Poleg tega je po spre­mem­bi resor­ja za področ­je zaseb­ne­ga varo­van­ja zdaj pris­to­j­no Minis­trst­vo za not­ran­je zade­ve in ne Minis­trst­vo za gos­po­darst­vo. Dom­ne­va­mo lah­ko, da bodo prav­ne zah­te­ve za ta sek­tor v pri­hod­nos­ti še dodat­no pril­a­goje­ne. Za razis­ko­van­je ali v ust­rez­nih, tre­nut­no vel­jav­nih prav­nih virih pri­po­roča­mo splet­no ponud­bo Zvez­ne­ga minis­trst­va za pra­vo­sod­je in varst­vo potroš­ni­kov na nas­lo­vu www.gesetze-im-internet.de


§ 34a GewO (Zakon o regu­la­ci­ji trgo­vi­ne, trgo­vi­ne in industrije)

§ člen 34a GewO, odsta­vek 1

Vsak­do, ki želi poklic­no varo­va­ti življen­je ali pre­možen­je tret­jih oseb (poklic­no varo­van­je), potre­bu­je dovol­jen­je pris­to­j­ne­ga orga­na. Dovol­jen­je je lah­ko pogo­je­no, če je to potreb­no za zašči­to sploš­ne jav­nos­ti ali strank; pod isti­mi pogo­ji je dovol­je­na tudi nak­nad­na vključi­tev, spre­mem­ba in dopol­ni­tev pogo­jev. Dovol­jen­je se zavr­ne, če

1. dejst­va upra­viču­je­jo dom­ne­vo, da vlag­a­telj ali ena od oseb, ki jim je zau­pa­no voden­je pod­jet­ja ali podruž­nice, nima zanesljivos­ti, ki se zaht­e­va za pos­lo­van­je podjetja,
2. pro­sil­ec živi v neu­re­je­nih finanč­nih razmerah,
3. pro­sil­ec ali ose­ba, ki ji je zau­pa­no voden­je pod­jet­ja ali podruž­nice, ne dokaže z uspeš­no opravlje­nim izpi­tom pred Gos­po­dar­s­ko zbor­ni­co, da ima stro­kov­no znan­je o prav­nih in stro­kov­nih nače­lih, potreb­nih za opravljan­je dejav­nos­ti varo­van­ja.; v pri­me­ru prav­nih oseb to vel­ja za zako­ni­te zas­top­ni­ke, če so nepos­red­no vključe­ni v izva­jan­je nalog varo­van­ja ali če nobe­na ose­ba, pooblašče­na za voden­je obra­ta ali podruž­nice, nima potrdi­la o uspo­s­ob­ljen­os­ti, ali
4. vlag­a­telj ne pred­loži doka­zi­la o zava­ro­van­ju odgovornosti.

§ člen 34a GewO, odsta­vek 1a

Trgo­vec lah­ko za opravljan­je nalog varo­van­ja zapos­li le ose­be (stražar­je), ki so
1. ima­jo zaht­eva­no zanesljivost in
2. s potrdi­lom, ki ga izda Gos­po­dars­ka zbor­ni­ca, dokaže­jo, da so bili pouče­ni o prav­nih in teh­nič­nih nače­lih, potreb­nih za opravljan­je obrti, in da jih poznajo.

Za opravljan­je nas­lednjih dejav­nos­ti se poleg zah­tev iz stav­ka 1 šte­vil­ka 1 zaht­e­va tudi doka­zi­lo o uspeš­no opravlje­nem stro­kov­nem izpi­tu pred Gos­po­dar­s­ko zbornico:
1. patrul­je na območ­ju jav­ne­ga pro­me­ta ali na območ­jih, kjer se dejans­ko odvi­ja jav­ni promet,
2. zašči­ta pred tato­vi v trgovinah,
3. varo­van­je vho­da v dis­ko­te­ke v gostinstvu,
4. varo­van­je spre­jem­nih objekt­ov v skla­du s 44. čle­nom zako­na o azi­lu v raz­liči­ci, objavlje­ni 2. sep­tem­bra 2008 (Zvez­ni urad­ni list I, str. 1798), kakor je bila nazadnje spre­men­je­na s 6. čle­nom zako­na z dne 31. juli­ja 2016 (Zvez­ni urad­ni list I, str. 1939), skup­nih nasta­nit­ve­nih objekt­ov v skla­du s 53. čle­nom zako­na o azi­lu ali dru­gih nepre­mič­nin in objekt­ov, namen­je­nih urad­ni nasta­nit­vi pro­sil­cev za azil ali beguncev, tudi začas­no, v vodstve­nih funkcijah,
5. varo­van­je več­jih dogod­kov z zašči­ten­im dos­to­pom v vlo­gi vodje.

Za pre­ver­jan­je zanesljivos­ti stražar­ja in ose­be, ki ji je zau­pa­no voden­je obra­ta ali podruž­nice, organ, pris­to­jen za izvrše­van­je po dežel­nem zakonu na glav­nem pre­bi­va­lišču fizič­ne ose­be, pri­do­bi vsaj neo­me­je­ne podat­ke v skla­du s čle­nom 41(1) šte­vil­ka 9 zvez­ne­ga zako­na o cen­tral­nem regis­tru ter izja­vo dežel­ne­ga poli­c­ijs­ke­ga orga­na, pris­to­j­ne­ga za kraj pre­bi­va­lišča, osrednje poli­c­ijs­ke posta­je ali ust­rez­ne­ga pris­to­j­ne­ga dežel­ne­ga kri­mi­na­lis­tič­ne­ga urada o tem, ali in kate­ri dejan­ski zna­ki so zna­ni, ki bi lah­ko vzbu­di­li dvom o zanesljivos­ti, če nameni kazens­ke­ga pre­go­na ali odvr­nit­ve nevar­n­os­ti ne izključu­je­jo pos­re­do­van­ja dejan­s­kih zna­kov. V pri­me­ru var­u­hov in oseb, ki jim je zau­pa­no voden­je pod­jet­ja ali podruž­nice brez glav­ne­ga pre­bi­va­lišča v Zvez­ni repu­bli­ki Nemči­ji, zanesljivost pre­ve­ri organ, pris­to­jen za izvrše­van­je v kra­ju pos­lo­van­ja trgov­ca, ki fizič­no ose­bo prvi regis­tri­ra. Odsta­vek 1, sta­vek 5, šte­vil­ka 4 se ust­rez­no uporablja za stražar­je, ki bodo opravlja­li eno od nas­lednjih nalog:

1. varo­van­je v skla­du s stav­kom 2, šte­vil­ka 4 in 5, tudi v nevodstve­ni vlo­gi, ali
2. nalo­ge varo­van­ja na paci­fi­ci­ra­nih zeml­jiščih za objek­te, iz kate­rih bi lah­ko izha­ja­la poseb­na nevar­n­ost za širšo jav­nost v pri­me­ru kri­mi­na­lis­tič­ne­ga posega.


Bewa­chungs­ver­ord­nung (BewachV)

BewachV Odd­e­lek 3 — Pre­ver­jan­je stro­kov­ne­ga znanja

BewachV § 9 Namen in pred­met preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znanja

(1) Namen preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s tret­jim stav­kom tret­je­ga odstav­ka 1. čle­na 34a in drug­im stav­kom 1.a Zako­na o regu­la­ci­ji obrti, trgo­vi­ne in indus­tri­je (Gewer­be­ord­nung) je doka­za­ti, da so tam navede­ne ose­be pri­do­bi­le znan­je o zakon­skih določ­bah ter poklic­nih dolž­nos­tih in pooblas­ti­lih, potreb­nih za samos­to­j­no opravljan­je nalog varo­van­ja in nji­ho­vo upor­abo v praksi.

(2) Pred­met izpi­ta so pred­me­ti iz 7. čle­na v pove­za­vi s Pril­o­go 2; izpit zaje­ma vse tam navede­ne predmete.

BewachV § 10 Pris­to­j­ni organ in izpit­na komisija

(1) Preiz­kus stro­kov­ne uspo­s­ob­ljen­os­ti se lah­ko opravlja na kate­r­i­ko­li zbor­ni­ci, ki ga ponuja.

(2) Gos­po­dars­ka zbor­ni­ca ust­a­novi naj­manj eno izpit­no komi­si­jo za izved­bo izpi­ta. Ime­n­u­je čla­ne komi­si­je ter pred­sedni­ka in njego­ve­ga namestni­ka. Čla­ni mora­jo biti uspo­s­ob­lje­ni za izpit­na področ­ja in pri­mer­ni za sodel­o­van­je v izpit­nem sistemu.

BewachV § 11 Pre­g­led, postopek

(1) Izpit je raz­del­jen na ust­ni in pis­ni del.

(2) Pri ust­nem delu izpi­ta se lah­ko istočas­no izprašu­je naj­več pet kan­di­da­tov; izpit tra­ja pri­bliž­no 15 minut za vsa­ke­ga kan­di­da­ta. Pri ust­nem delu izpi­ta je pou­da­rek na področ­jih iz 1. in 6. točke 7. člena.

(3) Pis­ni del izpi­ta se lah­ko opra­vi na raz­lič­nih medijih.

(4) Izpit­na komi­si­ja oceni kan­di­da­tov dosežek kot uspeš­no ali neu­s­peš­no opravljen. Izpit je opravljen, če je kan­di­da­tov uspeh pri pis­nem in ust­nem delu izpi­ta ocen­jen vsaj kot zadosten.

(5) Preiz­kus ni javen. Ven­dar so lah­ko poleg čla­nov izpit­ne komi­si­je in oseb, ki jih je tre­ba pre­ve­ri­ti, prisot­ne nas­lednje osebe:
1. Pooblašče­ni predstav­ni­ki nad­zor­nih organov,
2. čla­ni dru­ge izpit­ne komisije,
3. predstav­ni­ki gos­po­dar­s­kih in indus­trijs­kih zbornic,
4. ose­be, zadolže­ne za nad­zor kako­vos­ti tes­tov, ali
5. ose­be, ki so ime­no­va­ne v izpit­no komisijo.Te ose­be ne sme­jo pose­ga­ti v potek izpi­ta ali sodel­o­va­ti pri obrav­na­vi izi­da izpita.

(6) Izpit se lah­ko ponovi.

(7) Gos­po­dars­ka zbor­ni­ca Slove­ni­je izda potrdi­lo v skla­du s Pril­o­go 3, če je izpit­na ose­ba uspeš­no opra­vila izpit.

(8) Podrob­nos­ti o pos­top­ku pre­ver­jan­ja ure­ja Gos­po­dars­ka zbor­ni­ca s sta­tu­tom v skla­du z 32. čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji trgo­vi­ne, obrti in industrije.

BewachV § 12 Prizna­van­je dru­gih dokazov

Imet­ni­kom potrdil iz 1. do 3. šte­vil­ke § 8 ni tre­ba opravlja­ti izpi­ta v skla­du s § 9.

BewachV § 8 Prizna­van­je dru­gih dokazov
(sklic na BewachV, § 12 Prizna­van­je dru­gih doka­zov [za preiz­kus stro­kov­ne­ga znanja])

Če so na vol­jo nas­lednja doka­zi­la, doka­zi­lo o navo­di­lih ni potrebno:

1. doka­zi­lo o uspeš­no opravlje­nem zaključ­nem izpitu
a) kot pooblašče­ni stro­kovn­jak za var­n­ost obratov,
b) kot pooblašče­ni dela­vec za varo­van­je in zaščito,
c) kot usluž­ben­ec za zašči­to in varnost,
d) kot stro­kovn­jak za zašči­to in varnost,
e) kot cer­ti­fi­ci­ra­ni mojs­ter ali cer­ti­fi­ci­ra­na mojs­tri­ca za zašči­to in varovanje,
f) kot cer­ti­fi­ci­ra­ni vod­ja ali vod­ja varo­van­ja obrata,

2. potrdi­lo o uspeš­no opravlje­nem poklic­nem izpi­tu naj­manj za vmes­no služ­bo na področ­ju usposabljan­ja za poli­c­ijs­ko izvršil­no služ­bo deže­le ali federa­ci­je, za zapor­niš­ko služ­bo, za orožar­s­ko področ­je carin­ske služ­be in za vojaš­ko poli­c­ijs­ko služ­bo Zvez­nih obo­rože­nih sil,

3. potrdi­lo o opravlje­nem izpi­tu, ki potrju­je uspešen zaključek štu­di­ja pra­va na uni­ver­zi ali aka­de­mi­ji, ki podel­ju­je diplo­mo, ena­ko­v­red­no uni­ver­zi­tet­ni diplo­mi, če je pred­lože­no tudi doka­zi­lo o pouče­van­ju pri gos­po­dar­ski zbor­ni­ci na pred­met­nih področ­jih v skla­du s šte­vil­ka­mi 5 do 7 oddel­ka 7,

4. potrdi­lo o uspeš­no opravlje­nem preiz­kusu stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s sedmim odstav­kom 11. člena.

BewachV Pril­o­ga 2 (k § 7) Vse­bins­ka področ­ja za post­o­pek pouče­van­ja na področ­ju varovanja
Var­nost­ni­ki (40 peda­goških ur)
(sklic na 2. odsta­vek 9. čle­na BewachV Namen in pred­met preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znan­ja [vse­bi­na vel­ja tudi za preiz­kus stro­kov­ne­ga znanja])

1. pra­vo jav­ne var­n­os­ti in jav­ne­ga reda, vključ­no s trgo­vin­s­kim pravom
— Nalo­ge in raz­me­ji­tev dejav­nos­ti var­nost­nih pod­je­tij od nalog poli­ci­je in orga­nov jav­ne­ga reda in miru
— § 34a Zakon o regu­la­ci­ji trgo­vi­ne, trgo­vi­ne in indus­tri­je, Odlok o nadzoru

2. zakon­o­da­ja o varst­vu podatkov

3. civil­ni zakonik
— Samoo­bramba (§ 227 BGB), stan­je nuj­nos­ti (§§ 228, 904 BGB), samo­po­moč (§§ 229, 859 BGB), pre­po­ved­a­no neza­ko­ni­to vmeša­van­je (§ 858 BGB), odgo­vor­n­ost in delikt­no pra­vo (§§ 823 in nas­lednji BGB), last­ni­na in posest (§§ 903, 854 BGB), pre­po­ved nad­le­go­van­ja (§ 226 BGB), pri čemer so izpost­avlje­na vprašan­ja raz­me­jit­ve do ust­rez­nih določb kazens­ke­ga zako­ni­ka (§§ 32 do 35).

4. kazens­ko in pro­ces­no pra­vo, rav­nan­je z orož­jem — posa­mez­na kaz­ni­va dejan­ja (npr. § 123, §§ 185 in nas­lednji, §§ 223 in nas­lednji, § 239, § 240, §§ 244 in nas­lednji StGB)
— začas­na areta­ci­ja (§ 127 StPO)
— Osnov­ne značil­nos­ti nalog držav­ne­ga tožilst­va in poli­ci­je (152. in 163. člen zako­ni­ka o kazens­kem postopku)
— rav­nan­je z orož­jem (pali­ce, dražil­ni raz­pršil­ci itd.).

5. pre­preče­van­je nesreč

6. rav­nan­je z ljud­mi, zlas­ti veden­je v nevar­nih situ­aci­jah in teh­ni­ke dees­ka­l­a­ci­je v kon­flikt­nih situ­aci­jah ter med­kul­tur­na kom­pe­ten­ca s poseb­nim pou­dar­kom na raz­no­li­kos­ti in druž­be­ni raznolikosti
— samo­spoš­to­van­je (pred­po­goj za ust­rez­no inter­ak­ci­jo s samim seboj in soljudmi).
— Pre­t­i­ra­ni občut­ki last­ne vrednosti/manjvrednosti (vzro­ki in izgu­ba standardov)
— Konflikti/stres (izvo­ri, stopn­je kon­flik­tov, težke situ­aci­je, rešitve)
— pra­vil­no nago­var­jan­je in voden­je pogo­vo­ra (osnov­na pra­vila pravilnega/nepravilnega vedenja)
— med­kul­tur­na kom­pe­ten­ca s poseb­nim pou­dar­kom na raznolikosti.
— obravna­van­je in zašči­ta pose­bej ranljivih beguncev (kot so žens­ke, ki potu­je­jo same, homo­sek­sual­ci, trans­sek­sual­ci, inva­li­di, žrt­ve hude­ga nasilja).

7. osnov­na nače­la var­nost­ne­ga inženirstva
— Meh­ans­ka var­nost­na tehnologija
— Sis­te­mi za odkri­van­je nevar­n­os­ti; sle­den­je alarmom
— Pro­ti­požar­na zaščita

[Poda­tek o urah pouče­van­ja (časov­ne eno­te na pred­met­no področ­je) iz izvir­ne­ga bese­di­la ni pomem­ben pri opravljan­ju preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znan­ja, tem­več le pri pouče­van­ju v skla­du s § 34a GewO].

BewachV Pril­o­ga 3 (k členu 11(7)) — potrdi­lo o uspeš­no opravlje­nem stro­kov­nem izpi­tu v skla­du s čle­nom 34a(1), sta­vek 3, šte­vil­ka 3 in (1a), sta­vek 2 Zako­na o regu­la­ci­ji trgo­vi­ne, obrti in indus­tri­je (Gewer­be­ord­nung)

(pri­imek in ime)

Rojen na
na splet­nem mestu
Pre­bi­valec v
ima na
pred Gos­po­dar­s­ko zbornico

uspeš­no opra­vi­li izpit za opravljan­je dejav­nos­ti varo­van­ja in zaščite.

Revi­zi­ja je zaje­ma­la zlas­ti teh­nič­ne nalo­ge in pooblas­tila na nas­lednjih področjih:
1. pra­vo o jav­ni var­n­os­ti in redu, vključ­no s trgo­vin­s­kim pravom,
2. zakon­o­da­ja o varst­vu podatkov,
3. civil­ni zakonik,
4. kazens­ko pra­vo in kazen­ski post­o­pek, rav­nan­je z orožjem,
5. pred­pis o pre­preče­van­ju nes­reč za sto­rit­ve varo­van­ja in zaščite,
6. rav­nan­je z ljud­mi, zlas­ti veden­je v nevar­nih situ­aci­jah in teh­ni­ke dees­ka­l­a­ci­je v kon­flikt­nih situ­aci­jah ter med­kul­tur­na kom­pe­ten­ca s poseb­nim pou­dar­kom na raz­no­li­kos­ti in social­ni raznolikosti,
7. osnov­na nače­la var­nost­ne­ga inženirstva.

(žig/pečat)

(kraj in datum)(podpis)

Noga­vič­ka: Iden­ti­fi­ka­c­ijs­ka šte­vil­ka Gos­po­dar­s­ke zbor­nice in vali­da­c­ijs­ka koda


Ali ima­te kakš­na vprašan­ja o izpi­tu ali pri­pra­vi na izpit v skla­du s čle­nom 34a? Na nas­lednji stra­ni smo za vas pri­pra­vi­li odgo­vore na pogos­to zastavlje­na vprašanja:

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL