Infor­mac­ij­ski por­tal o pre­ver­jan­ju stro­kov­ne­ga znan­ja v stro­ki varo­van­ja v skla­du s § 34a Gewerbeordnung!

Na tem splet­nem mes­tu bos­te naš­li infor­maci­je o t. i. potrdi­lo 34a. Za vas ima­mo Nas­ve­ti za uspeš­no pri­pra­vo na izpit s knji­ga­mi, kar­ti­ca­mi in splet­ni­mi ponudba­mi. Naš­li bos­te tudi Osnov­ne infor­maci­je o izpi­tu 34a na IHK, kot so zah­te­ve za ude­lež­bo, mož­nos­ti pri­ja­ve in datu­mi izpi­tov. Če potem še ved­no Vprašan­ja o izpi­tu za poklic­no kva­li­fi­ka­ci­jo 34a če išče­te odgo­vore na vprašan­ja za izpit 34a, se lah­ko kadar koli obrne­te na forum za pomoč. Tam lah­ko v celo­ti brez­plač­no Vaše vprašan­je o izpi­tu iz stro­kov­ne­ga znan­ja na področ­ju varo­van­ja Pozi­ci­ja.

Ima­te vprašan­ja o izpi­tu za pri­do­bi­tev kva­li­fi­ka­cij za var­nost­no industrijo?

Nauči­te se, kako se uspo­so­bi­ti za vstop v var­nost­no indus­tri­jo in uspeš­no opra­vi­ti izpit. Raz­loži­li vam bomo vse, kar mora­te vede­ti o kva­li­fi­ka­ci­ji po § 34a, in vam pok­aza­li, na kaj mora­te biti pozorni.

Več infor­macij zdaj…


Kakš­ne so pred­nos­ti stro­kov­ne­ga pregleda?

Samo z uspeš­no opravlje­nim izpi­tom lah­ko opravlja­te poseb­ne dejav­nos­ti varo­van­ja. Poleg tega dodat­no usposabljan­je predstavlja priz­na­no raven kva­li­fi­ka­cij v pano­gi zaseb­ne­ga varo­van­ja. Oseb­no bos­te ime­li več znan­ja in bol­jše mož­nos­ti za zapos­li­tev. Poleg tega je uspeš­no opravljen stro­kov­ni izpit v skla­du s § 34a GewO pomem­ben pred­po­goj, če želi­te posta­ti samo­z­apos­le­ni v var­nost­ni industriji.

Več…


Kako pri­do­bi­ti “stro­kov­no znanje”?

Stro­kov­ni izpit lah­ko opravlja­te le pri držav­no priz­na­nem orga­nu. To je običa­j­no lokal­na indus­trijs­ka in gos­po­dars­ka zbor­ni­ca (IHK). Preiz­ku­sa ni mogoče opravlja­ti prek sple­ta in ga je mogoče opravlja­ti le v nemškem jezi­ku. Za pri­do­bi­tev cer­ti­fi­ka­ta mora­te opra­vi­ti pis­ni in ust­ni izpit z naj­manj 50% toč­ka­mi. Pis­ni del je sestavljen iz vprašanj z vnaprej določe­n­imi odgo­vo­ri, ki jih je tre­ba označi­ti (izbir­ni odgo­vo­ri), ust­ni del pa pote­ka pred izpit­no komisijo.

Več…


Kdo potre­bu­je stro­kov­no znan­je v skla­du s čle­nom 34a?

Uspeš­no opravljen stro­kov­ni izpit pri gos­po­dar­ski zbor­ni­ci je po zakonu obve­zen za:

Več…


www.sachkun.de

Novice iz blo­ga o stro­kov­nem znanju

Odtis
sl_SISL