Prav­na dolžnost

Zakon­ska zaht­e­va na pod­la­gi Zako­na o trgo­vin­s­kih predpisih

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja je v skla­du s čle­nom 34a Zako­na o regu­la­ci­ji obrti, trgo­vi­ne in indus­tri­je (GewO) obve­zen za pri­do­bi­tev dovol­jen­ja za opravljan­je nas­lednjih dejav­nos­ti na področ­ju varovanja:

 1. patrul­je na jav­nih pro­met­nih površi­nah ali na površi­nah z dejan­s­kim jav­nim pro­me­tom (npr. mest­ne patrul­je, želez­niške posta­je, naku­p­oval­na središča).
 2. Zašči­ta pred tato­vi v trgo­vin­ah (detek­ti­vi v trgo­vin­ah ali veleblagovnicah)
 3. Var­nost­ni­ki na vho­du v dis­ko­te­ke v gost­inst­vu (izska­k­oval­ci).
 4. varo­van­je občins­ke nasta­nit­ve ali dru­gih nepre­mič­nin in objekt­ov, ki se uporablja­jo za urad­no nasta­ni­tev pro­sil­cev za azil ali beguncev, tudi začas­no, v vodstve­nih funkcijah.
 5. Varo­van­je več­jih dogod­kov z zašči­ten­im dos­to­pom v vlo­gi vodje
 6. Samo­z­apos­li­tev v dejav­nos­ti varo­van­ja (izva­ja­lec varovanja)

“Gos­tol­jub­no” pome­ni, da ste zapos­le­ni kot dela­vec var­nost­ne­ga pod­jet­ja pri njego­vih stran­kah, npr. v dis­ko­te­ki kot izska­k­ovalec. (Sami nis­te nepos­red­no zapos­le­ni v diskoteki).

Ven­dar § 34a GewO ni pomem­ben le za delav­ca, tem­več tudi za Izva­ja­lec varo­van­ja (delodajalec/samozaposlena ose­ba), vse­bu­je pomemb­ne določ­be: Pod­jet­nik mora biti oseb­no pri­me­ren (“zanesljiv”), tj. ne sme ime­ti ust­rez­ne kazens­ke evi­dence. Ne sme žive­ti v neu­re­je­nih finanč­nih raz­me­rah, poleg tega mora izka­za­ti ust­rez­na finanč­na sredstva in jamst­va ter ime­ti sklen­je­no ust­rez­no zava­ro­van­je odgo­vor­n­o­s­ti za pod­jet­je. Poleg tega mora biti pod­jet­nik sam ust­rez­no uspo­s­ob­ljen in mora uspeš­no opra­vi­ti preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s § 34a GewO. A 80 ur pouče­van­ja od decem­bra 2016 za odprt­je pod­jet­ja za varo­van­je potre­bu­je­jo obrt­ni­ki. ne zadošča več. Za opravljan­je dejav­nos­ti varo­van­ja je tre­ba pri­do­bi­ti dovol­jen­je pris­to­j­ne­ga orga­na in se lah­ko zač­ne opravlja­ti šele po njego­vi odobritvi.

Dodat­ni pred­pi­si je mogoče naj­ti v Bewa­chungs­ver­ord­nung (BewachV), ki je bil izdan na pod­la­gi čle­na 34a GewO. Med drug­im vse­bu­je podrob­ne pred­pi­se o pos­top­ku usposabljan­ja in pre­ver­jan­ju stro­kov­ne­ga znan­ja. Vse­bu­je tudi dopol­nil­ne določ­be o zaht­eva­nem zava­ro­van­ju odgo­vor­n­o­s­ti druž­be za varo­van­je (zava­r­oval­ne vso­te), dodat­ne obvez­nos­ti pri opravljan­ju dejav­nos­ti (npr. obvez­nost nošen­ja služ­be­ne kar­ti­ce) ter določ­be o kaz­no­van­ju krši­tev (uprav­ni prekrški).

Do celot­nih prav­nih bese­dil lah­ko dostopa­te na internetu:


Raz­lo­gi zakon­o­da­jal­ca za pre­ver­jan­je stro­kov­ne­ga znanja

Zakaj zakon­o­da­ja­lec za zgo­raj navede­ne dejav­nos­ti dejans­ko zaht­e­va pregled?

Po eni stra­ni so naš­te­te dejav­nos­ti še pose­bej tve­ga­ne: šte­vilo pri­javlje­nih nes­reč vra­tar­jev in detek­tivov v vele­b­la­gov­ni­cah je nad pov­preč­jem v var­nost­ni indus­tri­ji. V jav­nem sek­tor­ju na vas preži­jo tudi več­je nevar­n­os­ti. Po dru­gi stra­ni pa se na teh področ­jih ved­no sreču­jete z novi­mi ljud­mi, ki jih ne poz­na­te. Nevar­n­ost napa­da na vas se bist­ve­no poveča. Tega se mora­te zave­da­ti, zato mora­te ime­ti poseb­no uspo­s­ob­ljen­ost in napred­no znan­je. Pri zgo­raj navede­nih dejav­nos­tih bos­te mora­li pogo­s­te­je pose­ga­ti v pra­vice tret­jih oseb, zato mora­te dob­ro vede­ti, kaj sme­te in česa ne sme­te početi!
Namen pis­ne­ga in ust­ne­ga izpi­ta pri indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci (IHK) je v vsak­em pri­me­ru zago­to­vi­ti, da ima­te zaht­eva­no znanje.


Raz­li­ko­van­je od informacij

Kakš­na je raz­li­ka med pre­ver­jan­jem stro­kov­ne­ga znan­ja in poučevanjem?

Zelo pomemb­no in zato ponov­no omen­je­no kot poseb­na toč­ka je raz­li­ko­van­je od čiste­ga pos­top­ka pouče­van­ja v skla­du s § 34a GewO, ki je na vol­jo s 40 urami* časa:
Samo usposabljan­je v skla­du s § 34a GewO ne zadošča za dovol­jen­je za delo na zgo­raj navede­nih področ­jih var­nost­ne indus­tri­je! Splet­na stran Post­o­pek obveščan­ja je vstop­ni pogoj za opravljan­je kakrš­ne koli dejav­nos­ti v var­nost­ni indus­tri­ji, ven­dar vključu­je ne poseb­ne dejav­nos­ti varo­van­ja.
Uspeš­no opravljen Izpit Aach­kun­de na indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci pa vas nače­lo­ma usposablja za delo v vsa območ­ja da bi lah­ko delali v industriji.

Pre­g­led rav­ni kvalifikacij:

 1. Navo­di­la 40h*
  Osnov­ni vstop­ni pogoj za zapos­li­tev v sek­tor­ju varnostnikov
 2. Preiz­kus strokovnosti
  Obvez­na zaht­e­va za prev­zem poseb­nih dejav­nos­ti nadz­o­ra (glej zgoraj).
  Obvez­na zaht­e­va za pod­jet­niške dejav­nos­ti v var­nost­ni indus­tri­ji (samozaposlitev/trgovina)
  Pred opravljan­jem izpi­ta ni pred­pi­san noben učni ali pri­pravljal­ni tečaj.

*) Opom­ba:
Časov­ne spe­ci­fi­ka­ci­je so učne ure, pri čemer mora učna eno­ta (v skla­du z ured­bo o varo­van­ju) ust­re­za­ti 45 minu­tam. Čis­ta navo­di­la v skla­du s § 34a GewO vključu­je­jo ne s prizn­anim izpi­tom pri indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci (IHK).
80-urni tečaj usposabljan­ja, ki je bil do novem­bra 2016 možen tudi za bodoče trgov­ce, je bil ukin­jen, zdaj pa je tu obve­zen preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s § 34a GewO.


Pre­po­ved dejavnosti

Pod­jet­ni­ku in zapos­le­nim v var­nost­ni druž­bi se lah­ko pre­po­ve opravljan­je dejav­nos­ti. To vel­ja, če ima pris­to­j­ni organ (običa­j­no občin­ski urad za trgo­vi­no ali urad za jav­ni red) dejst­va, ki vzbu­ja­jo upra­vičen dvom o oseb­ni zanesljivos­ti. Pra­vil­o­ma gre za ust­rez­ne pred­hod­ne obsod­be zadev­ne ose­be, ki so orga­nu zna­ne na pod­la­gi neo­me­je­nih infor­macij iz zvez­ne­ga cen­tral­ne­ga regis­tra (BZR). Upoš­te­va­jo se tudi infor­maci­je poli­ci­je in po potre­bi Urada za zašči­to ust­ave. Raz­log za pre­po­ved je lah­ko tudi članst­vo v pre­po­ve­da­ni orga­ni­za­ci­ji ali določe­nih združenjih.

Za zače­tek ust­rez­ne dejav­nos­ti varo­van­ja je tre­ba biti polnoleten.


Regis­ter varovanja

Novost od juni­ja 2019 je, da se regis­ter držav­nih straž vodi po vsej drža­vi. Sprva je bil za njego­vo del­o­van­je odgo­vo­ren Zvez­ni urad za gos­po­darst­vo in nad­zor izvo­za (BAFA), ki je bil v pris­to­j­nos­ti minis­trst­va za gos­po­darst­vo. Od 1. juli­ja 2020 je za regis­ter pris­to­j­no Zvez­no minis­trst­vo za not­ran­je zade­ve (BMI), ki ga upravlja Zvez­ni sta­tis­tič­ni urad (Desta­tis). Za vnos podat­kov so odgo­vor­ni pris­to­j­ni (lokal­ni) regu­la­tiv­ni organ in vsa­ka var­nost­na druž­ba. Pos­lov­ni sub­jekt mora prek splet­ne­ga regis­tra var­nost­ni­kov pri­ja­vi­ti in odja­vi­ti vsa­ke­ga var­nost­ni­ka in tudi vodstve­no oseb­je. V ta namen vsak var­nost­nik prej­me indi­vi­du­al­no iden­ti­fi­ka­c­ijs­ko šte­vil­ko iz regis­tra var­nost­ni­kov (ID var­nost­ni­ka), prek kate­re ga je mogoče jas­no določi­ti. Shran­ju­je­jo se zlas­ti podat­ki, ki omo­goča­jo iden­ti­fi­ka­ci­jo var­nost­ni­kov (ime in pri­imek, nas­lov pre­bi­va­lišča, oseb­ni doku­ment itd.), podat­ki, ki doka­zu­je­jo zanesljivost (rezul­tat zadnje­ga pre­g­le­da itd.), ter kva­li­fi­ka­ci­je (npr. potrdi­lo IHK o stro­kov­ni uspo­s­ob­ljen­os­ti z datu­mom in kra­jem zbor­nice, ki ga je izda­la). Glav­ni cilj regis­tra je izbol­jša­ti mož­nos­ti držav­ne­ga nadzora.


Prizna­van­je dru­gih diplom

Zakon­o­da­ja­lec opus­ti dodat­ni izpit za neka­te­re sku­pi­ne oseb ali pokli­cev. Priz­na­ne so nas­lednje stopn­je izobraz­be in kva­li­fi­ka­ci­je, ki imet­ni­ku omo­goča­jo tudi opravljan­je poseb­nih var­nost­nih dejav­nos­ti v skla­du s čle­nom 34a GewO:

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL
Soglas­je za piš­kot­ke z oglaše­van­jem res­nič­nih piškotkov