Usposabljan­je in kva­li­fi­ka­ci­je v var­nost­ni industriji

Napre­do­van­je z nadal­jn­jim usposabljanjem

Na vol­jo so vam šte­vil­ne mož­nos­ti za nadal­jn­ji raz­voj v var­nost­ni indus­tri­ji s pomoč­jo kva­li­fi­ka­cij ali spe­cia­li­za­ci­je. Tukaj naj­de­te kra­tek pre­g­led prizna­nih mož­nos­ti nadal­jn­je­ga usposabljan­ja in nad­gradnje kvalifikacij.


Kva­li­fi­ka­ci­je za izobraže­van­je in usposabljan­je IHK

Poklic­ne kva­li­fi­ka­ci­je in kva­li­fi­ka­ci­je za nadal­jn­je usposabljan­je indus­trijs­kih in trgo­vin­s­kih zbor­nic so obli­ko­va­ne na pod­la­gi enot­nih nacio­nal­nih okvir­nih načr­tov in zago­tavlja­jo viso­ko kako­vost ust­rez­ne­ga usposabljanja.


Dru­ge priz­na­ne kvalifikacije

Tudi dru­ge ust­a­nove, združen­ja in var­nost­ne šole ponu­ja­jo usposabljan­je, ki je iska­no in priz­na­no po vsej državi:


Želi­te nadal­je­va­ti izobraževanje?

Vabi­mo vas, da vza­me­te Piši­te na ali vprašaj­te pri Forum po priporočilu!

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL