Vprašan­ja o stro­kov­nem znanju

Želi­te izve­de­ti več o izpi­tu ali pri­pra­vah nanj?

Tukaj bos­te naš­li odgo­vore na vprašan­ja Sach­kun­de § 34a Gewo!

Pogos­to zastavlje­na vprašan­ja (FAQ)

V raz­del­ku Pogos­ta vprašan­ja smo za vas pri­pra­vi­li krat­ke odgo­vore na pogos­to zastavlje­na vprašanja.

Pre­be­ri­te več!

Forum

Na foru­mu lah­ko skup­nos­ti Sach­kun­de zasta­vi­te svo­ja vprašan­ja, izmen­ja­te ide­je z drug­i­mi in odgo­vo­ri­te na vprašan­ja dru­gih obiskovalcev! 

Pre­be­ri­te več!

Glo­sar

Glo­sar je nekakš­na “mini enci­klo­pe­di­ja”. Na krat­ko opi­su­je neka­te­re pomemb­ne izra­ze in okra­jša­ve v okvi­ru izpita.

Pre­be­ri­te več!

Kva­li­fi­ka­ci­je

Pogos­to pre­ber­ete izra­ze, kot je “stro­kovn­jak za var­n­ost”, ki v res­ni­ci ne obsta­ja­jo. Na tej stra­ni si lah­ko pre­ber­ete, kate­re kva­li­fi­ka­ci­je so res­nič­no priz­na­ne v pano­gi zaseb­ne­ga varovanja.

Pre­be­ri­te več!

Iskan­je

Če ne naj­de­te, kar išče­te, upam, da bos­te to naš­li tukaj: Z iskal­ni­kom po stra­neh lah­ko za iska­ne izra­ze poišče­te celot­no vse­bi­no info­por­ta­la Pred­met­ni vodnik.

Pre­be­ri­te več!

Piši­te na

Vaša pove­za­va z nami! Lah­ko nam piše­te oseb­no prek kon­takt­ne­ga obraz­ca. Toda: Če ima­te poseb­na vprašan­ja o izpi­tih ali trgo­vin­ski zakon­o­da­ji, se obrni­te na svo­jo gos­po­dar­s­ko zbor­ni­co (IHK) ali nepos­red­no na pris­to­j­ni organ!

Pre­be­ri­te več!

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL