Infor­maci­je o izpi­tu IHK

krat­ko in sladko

Zah­te­ve

Za pri­ja­vo na izpit vam ni tre­ba izpoln­je­va­ti poseb­nih zah­tev. Ven­dar mora­te zna­ti govo­ri­ti in pisa­ti nemš­ko. Test z več mož­ni­mi odgo­vo­ri mora­te razu­me­ti in pra­vil­no odgo­vo­ri­ti na vprašan­ja. Prav tako se od vas priča­ku­je, da se bos­te pri ust­nem izpi­tu zna­li jas­no izraža­ti v nemščini.

Pre­be­ri­te več!


Teme in vsebina

Izpit zaje­ma 9 raz­lič­nih področij, ki se pre­ver­ja­jo s pis­nim in ust­nim izpitom:
Zakon o jav­ni var­n­os­ti, trgo­vins­ko pra­vo (GewO/BewachV), zakon o varst­vu podat­kov (BDSG), civil­no pra­vo (BGB), kazens­ko pra­vo / kazens­ko pro­ces­no pra­vo (StGB), zakon o orož­ju (WaffG), pred­pi­si o pre­preče­van­ju nes­reč (BGV C7), rav­nan­je z ljud­mi, var­nost­na tehnologija

Pre­be­ri­te več!


Regis­tra­ci­ja

Če se želi­te ude­leži­ti stro­kov­ne­ga pre­g­le­da v skla­du s čle­nom 34a GewO, se mora­te pra­vočas­no pri­ja­vi­ti. Pri­ja­va se opra­vi tam, kjer pote­ka izpit, torej na gos­po­dar­ski zbor­ni­ci (IHK). Pra­vil­o­ma je tre­ba pri­ja­vo opra­vi­ti pis­no, ven­dar neka­te­re zbor­nice zdaj ponu­ja­jo mož­nost nepos­red­ne splet­ne pri­ja­ve na izpit.

Pre­be­ri­te več!


Kra­ji opravljan­ja izpitov

Izpit lah­ko opravlja­te samo na indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci (IHK). IHK je zas­to­pa­na v vseh več­jih nemških aglo­me­ra­ci­jah. Ven­dar pa vse zbor­nice ne ponu­ja­jo izpi­ta iz stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s § 34a GewO!

Pre­be­ri­te več!


Datu­mi

Veči­na gos­po­dar­s­kih zbor­nic red­no ponu­ja izpi­te za stro­kov­no znan­je v skla­du s čle­nom 34a Zako­na o trgo­vin­ski zakon­o­da­ji. Po nava­di se izpi­ti po vsej drža­vi opravlja­jo tret­ji četrtek v mesecu. Pozor:
Izpi­ta ne ponu­ja­jo vse zbor­nice. V neka­te­rih pri­me­rih izpi­ti pote­ka­jo nere­d­no ali na dru­ge datume.

Pre­be­ri­te več!


Post­o­pek

Izpit je raz­del­jen na pis­ni in ust­ni del. Najprej opra­vi­te pis­ni preiz­kus. Pri njem mora­te odgo­vo­ri­ti na 72 vprašanj o vseh temah, tako da jih označi­te s kljuki­co. Za to ima­te na vol­jo 120 minut. Če ste pra­vil­no reši­li vsaj 50% nalog iz pis­ne­ga dela, sle­di ust­ni izpit. Na raz­go­voru pred več izpraše­val­ci vam bodo zastavlje­na vprašanja.

Pre­be­ri­te več!


Ocen­je­van­je

Izpit ste opra­vi­li, če ste v vsak­em pri­me­ru doseg­li vsaj 50% točk. Če v prvem delu izpi­ta, tj. pri pis­nem preiz­kusu, doseže­te manj kot 50% točk, ne bos­te pri­pušče­ni k ust­ne­mu izpi­tu in se bo šte­lo, da izpi­ta nis­te opravili.

Pre­be­ri­te več!


Ponavljan­je

Izpit­ni del se lah­ko pono­vi, v tem pri­me­ru je tre­ba ponov­no plača­ti (soraz­mer­ne) izpit­ne pris­to­j­bi­ne. Če pis­ne­ga dela začet­ne­ga izpi­ta že nis­te opra­vi­li, mora­te ponov­no opravlja­ti celo­ten izpit. Če nis­te uspeš­no opra­vi­li ust­ne­ga izpi­ta, mora­te ponov­no opravlja­ti le ta del izpita.

Pre­be­ri­te več!


Potrdi­lo / potrdi­lo o opravlje­nem izpitu

O tem, ali ste uspeš­no opra­vi­li izpit, bos­te izve­de­li nepos­red­no po izpi­tu. Potrdi­lo o uspeš­no opravlje­nem izpi­tu bos­te pre­je­li po poš­ti šele po dne­vu izpi­ta. Lah­ko tra­ja več dni, da zbor­ni­ca izda ust­rez­no potrdi­lo (“Sach­kun­de­nach­weis”) in vam ga pošlje.

Pre­be­ri­te več!


Naj­po­memb­ne­jše vse­bi­ne iz Zako­na o regu­la­ci­ji obrti, trgo­vi­ne in indus­tri­je (GewO) in Odlo­ka o varo­van­ju (BewachV), ki so pomemb­ne za preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja, so pov­ze­te v bese­di­lu na nas­lednji strani.

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL