Oseb­ni razlogi

Argu­men­ti za pri­hod­nost v var­nost­ni industriji

Var­nost­ni sek­tor je v raz­c­v­etu! Z ust­rez­nim usposabljan­jem v var­nost­ni indus­tri­ji ni tež­ko naj­ti zapos­lit­ve. Zlas­ti v več­jih mes­tih je stal­no pov­praše­van­je po uspo­s­ob­lje­nem var­nost­nem oseb­ju. Poleg tega vse več jav­nih orga­nov odda­ja dejav­nos­ti varo­van­ja ali varo­van­ja in nadz­o­ra zaseb­nim var­nost­nim pod­jet­jem. To se pogos­to že doga­ja, na pri­mer pri “mestnih patrul­jah”, “nad­zoru par­ki­rišč” ali “varo­van­ju lokal­nih in okrož­nih sodišč” v pra­vo­sod­nem sek­tor­ju. S prizn­anim usposabljan­jem si bist­ve­no poveča­te karier­ne mož­nos­ti in vse pogo­s­te­je dobi­te bol­je plača­na del­ov­na mesta.
Poleg tega var­nost­na indus­tri­ja ponu­ja vrsto zelo raz­lič­nih področij dejav­nos­ti, od A za sle­den­je alar­mov pri inter­ven­c­ijs­kih sto­rit­vah do Z za nad­zor dosto­pa pri varo­van­ju pre­možen­ja, raz­no­li­kost je zago­to­vlje­na. Tako lah­ko del­ate na raz­lič­nih področ­jih in naj­de­te san­js­ko služ­bo v zaseb­nem varo­van­ju. Med nji­mi so pogos­to dob­ro plača­na del­ov­na mes­ta, npr. v spremstvu/osebnem varo­van­ju, pri pre­vo­zu den­ar­ja in dra­go­cen­os­ti ali pri varo­van­ju objekt­ov na viso­ki rav­ni — po mož­nos­ti tudi kot vod­ja izme­ne ali upra­vi­telj objekta. Seve­da so vča­sih potreb­ne dodat­ne kva­li­fi­ka­ci­je in stro­kov­ne izkušn­je. Z opravljan­jem kva­li­fi­ka­c­ijs­ke­ga izpi­ta ste nare­di­li prvi pomem­ben korak!


Kakš­ne so vaše koristi…

Poleg finanč­nih spod­bud vam koris­ti predv­sem “več znan­ja” iz usposabljan­ja in nadal­jn­je­ga izobraže­van­ja v var­nost­nem sek­tor­ju. Pri­do­bi­te samo­za­vest pri vsak­dan­jem delu in tudi v zaseb­nem življen­ju. Dob­ro ute­mel­je­no znan­je poveču­je vašo stro­kov­no uspo­s­ob­ljen­ost, zato se lah­ko ved­no bolj zapos­lu­jete na odgo­vor­ne­jših del­ov­nih mes­tih v var­nost­ni indus­tri­ji. Poleg pogloblje­ne­ga pozna­van­ja kazens­ke­ga pra­va, zako­ni­ka o kazens­kem pos­top­ku in civil­ne­ga pra­va bos­te pri­do­bi­li tudi veli­ko podrob­ne­ga znan­ja s področ­ja var­nost­ne teh­no­lo­gi­je in pre­preče­van­ja nes­reč ter šte­vil­ne nas­ve­te o rav­nan­ju z ljud­mi in pra­vil­nem rav­nan­ju v poseb­nih situ­aci­jah. To znan­je vam je lah­ko v veli­ko pomoč tudi v zaseb­nem življenju.


Po stro­kov­nem znan­ju se poto­van­je nadaljuje!

Z uspeš­no opravlje­nim izpi­tom ste nare­di­li prvi, uspešen korak v pri­hod­nost. Ven­dar ni nuj­no, da je “kon­ec črte” dosežen na daleč. Če si želi­te prev­ze­ti tudi vodstve­ne in vodil­ne položa­je, se lah­ko dodat­no kva­li­fi­ci­ra­te do nazi­va “mojs­ter za zašči­to in var­n­ost (IHK)”. Poleg tega je na vol­jo še več dru­gih prizna­nih mož­nos­ti spe­cia­li­za­ci­je. Na trgu so na pri­mer iska­ni uspo­s­ob­lje­ni delav­ci za “nad­zor­ne cent­re za kli­ce v sili in sto­rit­ve (NSL)”, “pomoč­ni­ke za požar­no zašči­to”, “reše­val­ce v pod­jet­ju” ali “var­nost­ni­ke (var­n­ost pri delu)”. Za vas ima­mo pre­g­led dru­gih, Priz­na­ne kva­li­fi­ka­ci­je v var­nost­ni indus­tri­ji ustvarjen.

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL