Jezi­kov­ni cer­ti­fi­kat? (znan­je nemške­ga jezika)

ForumCate­go­ry: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Jezi­kov­ni cer­ti­fi­kat? (znan­je nemške­ga jezika)
Eva Lovas zastavlje­no pred 1 letom

Dob­ro jut­ro! Imam vprašan­je, ali je dovol­je­no ali kako lah­ko opravljam izpit za Sach­kun­de brez jezi­kov­ne rav­ni B1? Ker me je zavod za zapos­lo­van­je zapro­sil za nadal­jn­je usposabljan­je, var­n­ost, ven­dar nis­em mogel zače­ti inte­gra­c­ijs­ke­ga teča­ja nemške­ga jezi­ka, vsi teča­ji so pol­ni z Ukra­ji­no! S spoš­to­van­jem. Eva Lovas. [e‑poštni nas­lov odstran­jen; opom­ba urednika]

1 odgo­vo­ri
Stro­kov­no znan­je 34a Staff odgo­vo­r­il 1 leto nazaj

Poz­dravlje­ni!
Nobe­nih zah­tev ni, da mora­te doka­za­ti določe­no raven znan­ja jezi­ka. To pome­ni, da se bos­te k izpi­tu lah­ko pri­ja­vi­li brez jezi­kov­ne­ga spričevala! 

Seve­da mora­te v prak­si zna­ti nemš­ko, da bi ime­li real­ne možnosti.

Za več infor­macij o sploš­nih zaht­e­vah glej­te https://www.sachkunde-34a.de/34a-deutschland-bewachung/

Odtis
sl_SISL