Teme in vsebina

Gra­di­vo za izpit

Kaj moram vede­ti za izpit?

Vse­bi­na izpi­ta iz § 7 i.V.m. Pril­o­ge 2 in § 9 Ured­be o varo­van­ju (BewachV).
V skla­du s tem so pred­met izpi­ta (zah­te­ve) nas­lednja pred­met­na področja:

 1. Pra­vo jav­ne var­n­os­ti in reda, vključ­no s trgo­vin­s­kim pravom
 2. Zakon­o­da­ja o varst­vu podatkov
 3. Civil­ni zakonik
 4. Kazens­ko pra­vo in kazen­ski post­o­pek, rav­nan­je z orožjem
 5. Pred­pi­si o pre­preče­van­ju nes­reč za sto­rit­ve varo­van­ja in zaščite
 6. rav­nan­je z ljud­mi, zlas­ti veden­je v nevar­nih situ­aci­jah in teh­ni­ke dees­ka­l­a­ci­je v kon­flikt­nih situ­aci­jah ter med­kul­tur­na kom­pe­ten­ca s poseb­no pozor­no­st­jo na raz­no­li­kost in druž­be­no raznolikost.
 7. Osnov­na nače­la var­nost­ne­ga inženirstva

Vse­bi­na je lah­ko v učnih načr­tih izva­jal­cev poklic­ne­ga izobraže­van­ja in usposabljan­ja ali v ust­rez­ni stro­kov­ni lite­ra­tu­ri podrob­ne­jša ali dru­gače raz­del­je­na, ven­dar mora vključe­va­ti vse zgo­raj navede­ne teme.

Zdaj odgo­vo­ri­te na test­na vprašanja…


Kaj toč­no bo vse­b­oval pis­ni izpit?

Indus­trijs­ka in trgo­vins­ka zbor­ni­ca občas­no skliče “odbor za pri­pra­vo na izpit”. Ta odbor pri­pra­vi vprašan­ja, ki se nato vključi­jo v zbir­ko, iz kate­re črpa­jo vse posa­mez­ne indus­trijs­ke in gos­po­dar­s­ke zbor­nice po vsej drža­vi. Ker se kata­log vprašanj neneh­no dopoln­ju­je, je v njem na sto­ti­ne, če ne celo na tisoče vprašanj. Vprašan­ja niso jav­no objavlje­na. Poleg tega ima avtor­ske pra­vice za ta vprašan­ja izključ­no (D)IHK. Izvir­nih vprašanj zato ni mogoče obja­vi­ti 1:1 in jih uporabi­ti za pri­pra­vo. Pa tudi sicer se je tež­ko in vse­ka­kor ni smi­sel­no nauči­ti vse­ga na pamet. Pomemb­no je “razu­me­van­je”!
Ker so izpit­na vprašan­ja vča­sih precej “zap­le­te­na”, je smi­sel­no vnaprej vadi­ti z izpit­ni­mi vprašan­ji. Kar zade­va vprašan­ja in mož­nos­ti odgo­vor­ov, lah­ko uporabi­te tudi Učni nas­ve­ti v pog­la­v­ju Pri­pra­va pomagajte!


Ali so vsa vprašan­ja ena­ko tehtana?

Ne! Pri pis­nem izpi­tu je ocen­je­van­je dru­gač­no. Neka­te­ra pog­la­v­ja ima­jo na pri­mer več­jo težo kot dru­ga. Tudi šte­vilo vprašanj za posa­mez­no izpit­no temo je drugačno!
Šte­vilo vprašanj in utež pri pis­nem izpi­tu sta naslednja:

 1. Pra­vo jav­ne var­n­os­ti in reda
  ” 4 vprašan­ja z 8 toč­ka­mi, ki jih je tre­ba doseči
 2. Trgo­vins­ko pravo
  ” 4 vprašan­ja s 4 toč­ka­mi, ki jih je tre­ba doseči
 3. Zakon­o­da­ja o varst­vu podatkov
  ” 4 vprašan­ja s 4 toč­ka­mi, ki jih je tre­ba doseči
 4. Civil­ni zakonik
  ” 12 vprašanj s 24 toč­ka­mi, ki jih je tre­ba doseči
 5. Kazens­ko pra­vo in kazen­ski postopek
  ” 12 vprašanj s 24 toč­ka­mi, ki jih je tre­ba doseči
 6. Rav­nan­je z orožjem
  ” 4 vprašan­ja s 4 toč­ka­mi, ki jih je tre­ba doseči
 7. Pred­pi­si o pre­preče­van­ju nes­reč za sto­rit­ve varo­van­ja in zaščite
  ” 8 vprašanj z 8 toč­ka­mi, ki jih je tre­ba doseči
 8. Rav­nan­je z ljudmi
  ” 16 vprašanj s 16 toč­ka­mi, ki jih je tre­ba doseči
 9. Osnov­na nače­la var­nost­ne­ga inženirstva
  ” 8 vprašanj z 8 toč­ka­mi, ki jih je tre­ba doseči

Kaj me bodo vpraša­li na ust­nem izpitu?

Nače­lo­ma so vse teme, ki jih je mogoče obravnava­ti pri pis­nem izpi­tu, pri­mer­ne tudi za ust­ni del izpi­ta. Ven­dar pa obsta­ja­jo osrednje točke, ki jih je tre­ba pri ust­nem izpi­tu obravnava­ti bolj intenzivno:

Te osrednje točke predstavlja­jo pri­bliž­no 2/3 celot­ne­ga izpi­ta. Ust­ni izpit naj tra­ja pri­bliž­no 15 minut. Izprašu­jete se lah­ko kot posa­mez­nik pred izpit­no komi­si­jo ali v sku­pi­ni z naj­več petimi izpraše­van­ci sku­paj. Kaj toč­no se pri ust­nem izpi­tu sprašu­je, je odvis­no od posa­mez­ne izpit­ne komi­si­je in tudi od “kon­jič­ka” posa­mez­ne­ga izpraše­val­ca. Pogos­to so vprašan­ja zastavlje­na kot štu­di­je pri­merov, kot se lah­ko poja­vi­jo v prak­si. Od vas se nato zaht­e­va, da opiše­te in ute­mel­ji­te svoj odziv in pra­vil­no rav­nan­je. Morda vas bodo vpraša­li, kako prav­no ocen­ju­jete situ­aci­jo in svo­ja dejan­ja.
Če ust­ne­ga izpi­ta ne opra­vi­te uspeš­no, ga lah­ko ponavlja­te posa­mez­no, ne da bi mora­li ponavlja­ti pis­ni izpit, ki ste ga že uspeš­no opra­vi­li. Več o tem naj­de­te v Pono­vi­tev pog­la­v­ja.


V nas­lednjem pog­la­v­ju bos­te izve­de­li, kako se lah­ko pri IHK pri­ja­vi­te na preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s § 34a GewO (var­nost­na industrija)!

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL
Soglas­je za piš­kot­ke z oglaše­van­jem res­nič­nih piškotkov