Potrdi­lo

Kako je vide­ti to potrdilo?

Kon­kret­no obli­ko cer­ti­fi­ka­ta določi ust­rez­na IHK. Ven­dar mora­jo biti izpoln­je­na neka­te­ra for­mal­na meri­la. Bist­ve­ne sesta­vi­ne potrdi­la o uspo­s­ob­ljen­os­ti so določe­ne v Odlo­ku o varo­van­ju (BewachV), in sicer pose­bej v Pril­o­gi 3 (k odstav­ku 7 čle­na 11) z nas­lo­vom “Potrdi­lo o uspeš­no opravlje­nem stro­kov­nem izpi­tu v skla­du s tret­jim stav­kom tret­je­ga odstav­ka 1. čle­na 34a in drug­im stav­kom 1.a čle­na Zako­na o regu­la­ci­ji trgo­vi­ne, obrti in indus­tri­je (Gewer­be­ord­nung).„.
Primer:

Gos­pa Maxi­mi­lia­ne Vzo­rec Ženska
rojen 01.04.1987 v Musterstadtu
Sedež 12345 Bei­spiel­dorf, Mus­ter­stra­ße 1
ima 20.02.2020
pred indus­trijs­ko in trgo­vins­ko zbor­ni­co v Musterhausnu

uspeš­no opra­vi­li izpit za opravljan­je dejav­nos­ti varo­van­ja in zaščite.
Revi­zi­ja je zaje­ma­la zlas­ti teh­nič­ne nalo­ge in pooblas­tila na nas­lednjih področjih:

1. pra­vo o jav­ni var­n­os­ti in redu, vključ­no s trgo­vin­s­kim pravom,
2. zakon­o­da­ja o varst­vu podatkov,
3. civil­ni zakonik,
4. kazens­ko pra­vo in kazen­ski post­o­pek, rav­nan­je z orožjem,
5. pred­pis o pre­preče­van­ju nes­reč za sto­rit­ve varo­van­ja in zaščite,
6. rav­nan­je z ljud­mi, zlas­ti veden­je v nevar­nih situ­aci­jah in teh­ni­ke dees­ka­l­a­ci­je v kon­flikt­nih situ­aci­jah ter med­kul­tur­na kom­pe­ten­ca s poseb­nim pou­dar­kom na raz­no­li­kos­ti in social­ni raznolikosti,
7. osnov­na nače­la var­nost­ne­ga inženirstva.

[Žig/pečatilo]
[kraj in datum]
[Pod­pis]


Vzo­rec potrdila

Nas­lednje potrdi­lo nam je pos­re­d­oval ude­leženec izpi­ta iz Nürn­berga. Zara­di var­nost­nih raz­lo­gov smo oseb­ne podat­ke in pod­pis nare­di­li neprepoznavne:

Potrdilo o usposobljenosti


Opo­zori­lo pred pona­re­je­n­imi potrdi­li (ponared­ki)

Na tem mes­tu bi vas radi jas­no opo­zori­li: Ved­no zno­va se doga­ja, da ljud­je pona­re­ja­jo takš­na potrdi­la o uspo­s­ob­ljen­os­ti ali pa jim laž­na potrdi­la izda­jo dvoml­jivi ponud­ni­ki. Ne poč­ni­te tega!
Če pona­re­je­no lis­ti­no uporabi­te v prav­nem pro­me­tu (npr. za pred­loži­tev delo­da­jal­cu ali jav­ne­mu orga­nu), vas lah­ko dole­ti kazen­ski pre­gon v skla­du s čle­nom 267 StGB (nemški kazen­ski zako­nik) (pona­re­jan­je lis­tin)! Poleg tega bos­te gol­ju­fi­jo hit­ro odkri­li, ko jo bos­te pri­mer­ja­li z registrom var­u­hov! Zato si prih­ra­ni­te teža­ve in izpit na IHK opra­vi­te poš­te­no in pra­vil­no. Trud je obvladljiv.


V nas­lednjem pog­la­v­ju bos­te naš­li pov­ze­tek ust­rez­nih prav­nih zah­tev iz čle­na 34a Zako­na o regu­la­ci­ji trgo­vi­ne, obrti in indus­tri­je (GewO) in Odlo­ka o varo­van­ju (BewachV).

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL