Pri­pra­va na stro­kov­ni pregled

Pril­ož­nos­ti in nas­ve­ti za učenje

Ponu­ja­mo vam nas­ve­te in pri­po­močke za pri­pra­vo na preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s 34.a čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji obrti, trgo­vi­ne in indus­tri­je (GewO). Čeprav “obvez­ne­ga teča­ja” za pri­pra­vo na izpit ni, se mora­te na izpit vse­ka­kor dob­ro pri­pra­vi­ti. Ker Stopn­ja neu­s­peš­nos­ti v pri­me­ru stro­kov­nih preis­kav je zelo viso­ka. Tudi če lah­ko izpit brez težav pono­vi­te: Vsa­kič zno­va je tre­ba plača­ti izpit­ne pris­to­j­bi­ne. To lah­ko hit­ro nane­se veli­ko denarja!


Kako naj se pripravim?

To je odvis­no predv­sem od vas in vaše­ga nači­na učen­ja. Seve­da ima­jo pomemb­no vlo­go tudi čas, ki ga ima­te na vol­jo, in finanč­ni vidiki: 
Naj­bolj oseb­na pod­po­ra je običa­j­no zago­to­vlje­na na teča­jih v Ponud­nik izobraže­van­ja na loka­ci­ji. Teča­je lah­ko opravlja­te kot red­ne ali izred­ne pri­pravljal­ne teča­je, ob kon­cih ted­na ali v obli­ki večer­nih semi­nar­jev. Teča­ji v raz­re­du so običa­j­no pro­ble­ma­tič­ni, če ste veza­ni na služ­bo ali druži­no, ima­te malo časa ali ste le ome­je­no mobil­ni. Tudi stroški za tečaj usposabljan­ja v učil­ni­ci znaša­jo več sto evrov. 

Clas­sic Učen­je na dal­ja­vo za pri­pra­vo izpi­ta iz stro­kov­ne­ga znan­ja so na vol­jo le red­ko. Ven­dar pa obsta­ja­jo odlič­ne Učni pro­g­ra­mi (apli­ka­ci­je) in splet­ne učne plat­for­me. Ti mode­li učen­ja so bist­ve­no cen­ejši od nepos­red­nih teča­jev. Tudi v tem pri­me­ru je oseb­na kon­takt­na ose­ba običa­j­no na vol­jo za vprašan­ja prek sple­ta, elek­tron­ske poš­te ali tele­fo­na. Zah­val­ju­joč inter­ak­tiv­nim učnim meto­dam je tu prenos znan­ja precej učin­ko­vit in cil­j­no usmerjen. 

Splet­ni semi­nar­ji in splet­ni video­pos­net­ki so pogos­to na vol­jo kot dopol­ni­lo ali del obsež­ne­jših splet­nih teča­jev na učnih plat­for­mah. Gle­de na obseg in vrsto so ti medi­ji zelo pri­mer­ni za pri­pra­vo — zlas­ti če je kon­takt­na ose­ba na vol­jo “v živo” in za indi­vi­du­al­na vprašan­ja. Pri­pra­ve izključ­no prek video­pos­net­kov na You­Tubu niso pri­po­ročl­jive, saj kako­vost vse­bi­ne ni zagotovljena.

Knji­ge in zvez­ki so prav tako idea­len doda­tek k pri­prav­ku. Ven­dar je pri­pra­va izključ­no s pis­ni­mi doku­men­ti tve­ga­na! Ni vsak­do spo­so­ben sam pre­bi­ra­ti stra­ni in stra­ni vse­bi­ne, pomemb­ne za izpit, in ost­ati osre­do­točen. Poleg tega pogos­to pri­man­j­ku­je infor­macij o tem, kate­re teme so še pose­bej pomemb­ne in kate­re vse­bi­ne bos­te morda mora­li le pre­le­te­ti. Prav tako ni mož­nos­ti post­avljan­ja vprašanj v pri­me­ru nejas­nos­ti, predv­sem pa ni pov­rat­nih infor­macij o tem, ali smo se dejans­ko pra­vil­no in zado­st­no pripravili. 

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL