Post­o­pek preverjanja

Kako pote­ka izpit­ni dan?

1. del: Pis­ni izpit (test z več mož­nost­mi izbi­re, ki ga je tre­ba označi­ti)
2. del: ust­ni izpit (pros­to odgo­var­jan­je na vprašan­ja pred izpit­no komisijo)

Izpit se zač­ne zju­t­raj, običa­j­no med 8.30 in 9.00, s pis­nim delom. Upoš­te­vaj­te podat­ke v vabilu in se pra­vočas­no zgla­si­te na kra­ju dogod­ka. More­bit­ne zamu­de bodo nasta­le na vaše stroške. Na izpit vze­mi­te s seboj vabi­lo, vel­jav­ni oseb­ni doku­ment in pri­po­moček za pisan­je (npr. biro). Pomoči, kot so enci­klo­pe­di­je, učbeni­ki in pod­ob­no, niso dovol­je­ne. ni dovol­je­no.
Upoš­te­vaj­te navo­di­la izpit­ne komi­si­je in se “pri­pra­vi­te na pot”. Če se pred začet­kom izpi­ta ne poču­ti­te popol­no­ma spo­s­ob­ni, ima­te še ved­no mož­nost odsto­pi­ti od izpi­ta. Izpit se šte­je kot “neo­pravljen”. Prav tako ima­te mož­nost izra­zi­ti more­bit­ne zadržke gle­de določe­nih izpraše­val­cev (npr. zara­di pris­t­rans­kos­ti). To se bo zabe­leži­lo in morda vam bo ponu­jen drug datum izpi­ta brez “pre­krš­kov­ne­ga izpraše­val­ca”. Upoš­te­vaj­te: Zara­di gol­ju­fan­ja in gro­bih motenj je tre­ba izpit izključi­ti.. Takrat se šte­je, da je izpit “neu­s­pešen”.
Za izpol­ni­tev 72 vprašanj (izbir­ni odgo­vo­ri) pis­ne­ga izpi­ta ima­te na vol­jo 120 minut. Pozor­no pre­be­ri­te vprašan­ja in raz­lič­ne mož­nos­ti odgo­vor­ov ter označi­te pra­vil­ne odgo­vore s kljuki­co na poseb­nem lis­tu za odgovore.
Če ste uspeš­no opra­vi­li pis­ni izpit, bos­te o tem pre­je­li potrdi­lo in bos­te pri­pušče­ni k ust­ne­mu izpi­tu. Če v tem prvem delu izpi­ta nis­te doseg­li dovolj točk, je izpit­ni dan za vas v tem tre­nut­ku kon­čan in ima­te pril­ož­nost, da se bol­je pri­pra­vi­te na nas­lednji datum izpi­ta. Ker je ocen­je­van­je pis­ne­ga izpi­ta z izbir­ni­mi odgo­vo­ri s pomoč­jo pred­log običa­j­no precej hit­ro, lah­ko ust­ni izpit pote­ka takoj zatem, pogos­to še isti dan ali dan po njem. Ven­dar se to raz­li­ku­je od IHK do IHK in je odvis­no tudi od šte­vila ude­ležencev izpita.
Poj­di na ust­ni izpit bos­te mora­li indi­vi­du­al­no ali v sku­pi­ni nas­to­pi­ti pred izpit­no komi­si­jo. Izpit­no komi­si­jo mora­jo sestavlja­ti naj­manj tri­je čla­ni, ki ima­jo ust­rez­no stro­kov­no znan­je, so oseb­nost­no pri­mer­ni in vas bodo spraše­va­li o pred­me­tu v skla­du z izpit­ni­mi pred­pi­si. Ust­ni pre­g­led naj bi tra­jal pri­bliž­no 15 minut na ose­bo. Vprašan­ja so pogos­to zastavlje­na na prak­tičen način kot štu­di­je pri­merov. Glav­ni pou­da­rek je na “pra­vu” in “rav­nan­ju z ljud­mi”. Odgo­vore v nemšči­ni obli­kuj­te pre­mišl­je­no in jasno!
Po kon­cu ust­ne­ga izpi­ta se komi­si­ja za kra­tek čas umak­ne na pos­ve­to­van­je. Če ste tudi na ust­nem izpi­tu pra­vil­no odgo­vo­r­i­li na vsaj 50% vprašanj, ste izpit uspeš­no opra­vi­li. Izpit­na komi­si­ja z veči­no gla­sov odloči, ali ste izpit opra­vi­li ali ne. O svo­jem izi­du bos­te obvešče­ni takoj po pos­ve­to­van­ju. Potrdi­lo o opravlje­nem izpi­tu kot pis­no doka­zi­lo o vašem stro­kov­nem znan­ju (v skla­du s § 34a GewO) vam bomo pos­la­li po poš­ti nekaj dni pozneje!

Mimogre­de, izpit je nejav­ni dogo­dek. Vsi izpraše­val­ci so zave­za­ni k molčeč­nos­ti o vse­bi­ni in pote­ku dogod­ka. Zato se vam ni tre­ba bati. Tudi če izpit ni vsak­dan­ja situ­aci­ja: pos­ku­si­te se poka­za­ti kom­pe­tent­ni in samo­za­vest­ni! Niko­li pa ne bodi­te “vse­ved­ni” in se izo­gi­baj­te pouče­van­ju izpraše­val­cev ali post­avljan­ju vprašanj.


Kako se ocen­ju­je? Kdaj izpit ni uspešen? Kdaj pri­do­bi­mo dovol­jen­je “34a”?

Več…

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL